Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Subsidieregeling ‘volksfeesten’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling ‘volksfeesten’
CiteertitelSubsidieregeling ‘volksfeesten’
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpSport en recreatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Gouda 2003, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-11-201302-07-2016art.5

05-11-2013

Goudse Post, 13-11-2013

839237
07-07-201005-11-2013Nieuwe regeling

29-06-2010

Goudse Post, 14-07-2010

13.2.1.3

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling ‘volksfeesten’

 

 

Burgemeester en Wethouders van Gouda

Gelezen het advies d.d. 29 juni 2010;

 

Gelet op artikel 7 Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (AsG);

besluiten:

vast te stellen de volgende subsidieregeling ‘volksfeesten’.

Artikel 1 Doelstelling subsidieregeling

Deze subsidieregeling heeft als doelstelling wijkoverstijgende volksfeesten in Gouda op koninginnedag en de voorafgaande avond te subsidiëren.

Artikel 2 Indieningdatum en inhoud subsidie-aanvraag

Een organisatie die voor een subsidie in aanmerking wil komen dient voor 1 september van het jaar, vooruitlopend op het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft, een aanvraag in bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gouda, t.a.v. de afdeling Samenleving, Postbus 1086, 2800 BB te Gouda.

De aanvraag omvat in ieder geval:

 • a.

  een omschrijving van de activiteit en van de doelgroep(en), de start- en einddatum;

 • b.

  het te verwachten aantal deelnemers;

 • c.

  locatie waar de activiteiten plaatsvinden;

 • d.

  een opgave van de organisatie en instellingen met wie wordt samengewerkt;

 • e.

  een begroting, waarin zijn opgenomen de eigen bijdrage van de deelnemers en (sponsor)inkomsten, subsidies uit andere bronnen en het gevraagde subsidiebedrag van de gemeente Gouda.

Artikel 3 Tijdvak waarvoor de subsidie wordt toegekend

De subsidie wordt toegekend voor het kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december), volgend op het jaar waarin de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Toekenningscriteria

Voor toekenning van subsidie krachtens deze regeling komen activiteiten in aanmerking die voldoen aan onderstaande genoemde criteria:

 • 1.

  het evenement vindt plaats op koninginnedag of de avond ervoor;

   

 • 2.

  het betreft een evenement in Gouda van een wijkoverstijgend niveau;

   

 • 3.

  het evenement kan niet op een andere manier (volledig) worden gefinancierd;

   

 • 4.

  de organisatie heeft een evenementenvergunning gekregen van de gemeente Gouda voor het betreffende evenement.

 

De aanvragen worden getoetst op;

 • 1.

  aantal bezoekers (50%)

   

 • 2.

  breedheid doelgroep (20%)

   

 • 3.

  samenwerking met andere partijen in de stad (20%)

   

 • 4.

  mate van sponsoring (10%)

Artikel 5 Wijze van toekenning

Subsidieverlening

 • 1.

  De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een activiteitensubsidie;

   

 • 2.

  Uiterlijk 1 november van het jaar voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar wordt een beschikking afgegeven. Indien subsidie wordt toegekend wordt in de beschikking het maximale subsidiebedrag aangegeven.

   

Artikel 6 Subsidieplafond en verdelingsregels

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 21.572,00 per kalenderjaar. Zodra naar aanleiding van de begrotingsbehandeling vaststaat dat een aanpassingvan dit subsidieplafond noodzakelijk is, wordt een aangepast subsidieplafond vastgesteld en bekend gemaakt. Dit kan gevolgen hebben voor de toekenning dan wel de hoogte van de aangevraagde subsidies.

 • 2.

  Na de indieningdatum worden de binnengekomen aanvragen geselecteerd op grond van de artikelen 1 en 2. De geselecteerde evenementen worden vervolgens getoetst op grond van artikel 5. Aan de hand van de toegekende score wordt een rangschikking gemaakt en subsidie toegekend tot het subsidieplafond is bereikt. De hoogte in de rangschikking is bepalend voor de hoogte van de subsidie.

Artikel 7 Overige bepalingen

 • 1.

  Op subsidieverstrekking krachtens deze regeling zijn de AsG en het daarbij behorende uitvoeringsbesluit van toepassing;

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 7 juli. Aanvragen kunnen tot 1 september van het jaar voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar worden ingediend;

 • 3.

  Elk evenement moet voldoen aan de operationele doelstellingen, welke in de evenementenvergunning worden vastgelegd. De subsidie wordt onder voorbehoud van een vergunning verstrekt.

Aldus besloten in de vergadering van 29 juni 2010.

 

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

 

 

 

            , burgemeester

 

  

 

             , secretaris