Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Subsidieregeling 'springplankevenement'

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling 'springplankevenement'
CiteertitelSubsidieregeling 'springplankevenement'
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpSport en recreatie
Externe bijlageBijlage bij de regeling ‘springplank evenementen’: samenvatting van de strategische doelstellingen stadsmarketing.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Gouda 2003, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-201001-01-2012nieuwe regeling

29-06-2010

Goudse Post, 14-07-2010

13.2.1.1

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling 'springplankevenement'

 

 

Burgemeester en Wethouders van Gouda

Gelezen het advies d.d. 29 juni 2010;

 

Gelet op artikel 7 Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (AsG);

besluiten:

vast te stellen de volgende subsidieregeling ‘springplank evenementen’.

Artikel 1 Doelstelling subsidieregeling

Deze subsidieregeling heeft als doelstelling nieuwe evenementen in Gouda te stimuleren die aansluiten op de strategische doelstellingen stadsmarketing (zie bijlage).

Artikel 2 Indieningdatum en inhoud subsidie-aanvraag

Een organisatie die voor een subsidie in aanmerking wil komen dient minimaal 6 weken voorafgaand aan de activiteit een aanvraag in bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gouda, t.a.v. de afdeling Samenleving, Postbus 1086, 2800 BB te Gouda.

De aanvraag omvat in ieder geval:

 • a.

  een omschrijving van de activiteit en van de doelgroep, de start- en einddatum;

 • b.

  een toelichting over hoe de activiteiten bijdragen aan de strategische doelstellingen van stadsmarketing;

 • c.

  het te verwachten aantal deelnemers;

 • d.

  locatie waar de activiteiten plaatsvinden;

 • e.

  een opgave van de organisatie en instellingen met wie wordt samengewerkt;

 • f.

  een begroting, waarin zijn opgenomen de eigen bijdrage van de deelnemers en (sponsor)inkomsten, subsidies uit andere bronnen en het gevraagde subsidiebedrag van de gemeente Gouda;

 • g.

  een beschrijving van de promotie waarin wordt aangegeven hoe het aanbod bekend wordt gemaakt bij de doelgroep

Artikel 3 Tijdvak waarvoor de subsidie wordt toegekend

De subsidie wordt toegekend voor het kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december), in het jaar waarin de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Toekenningscriteria

Voor toekenning van subsidie krachtens deze regeling komen activiteiten in aanmerking die voldoen aan onderstaande genoemde criteria:

 • 1.

  het evenement sluit aan bij de strategische doelstellingen stadsmarketing (zie bijlage);

 • 2.

  het betreft een nieuw zelfstandig evenement of een zelfstandig evenement dat maximaal voor de tweede keer plaatsvindt in Gouda;

 • 3.

  de organisatie werkt samen met andere partijen in de stad;

 • 4.

  het evenement wordt jaarlijks of periodiek (één keer in de zoveel jaar) georganiseerd. Als het evenement niet jaarlijks plaatsvindt, maar incidenteel, kan het alleen subsidie ontvangen als het een uitzonderlijke karakter heeft;

 • 5.

  het evenement kan niet op een andere manier (volledig) worden gefinancierd;

 • 6.

  de organisatie spant zich aantoonbaar in om andere inkomsten, zoals sponsoring, te verwerven;

 • 7.

  de organisatie heeft een evenementenvergunning gekregen van de gemeente Gouda voor het betreffende evenement.

Artikel 5 Wijze van toekenning

Subsidieverlening

Uiterlijk binnen 13 weken na indiening van de aanvraag wordt een beschikking afgegeven. Indien subsidie wordt toegekend wordt aangegeven welke kosten voor subsidiëring in aanmerking komen.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 2.500,- per aanvraag.

Subsidievaststelling

 • 1.

  Uiterlijk 13 weken na beëindiging van de gesubsidieerde activiteit wordt een vaststellingsaanvraag ingediend waarbij schriftelijk een inhoudelijk en een financieel verslag van de uitgevoerde activiteit aan het College van Burgemeester en Wethouders wordt uitgebracht;

 • 2.

  Op basis van het ingediende verslag als bedoeld in het eerste lid zal het College van Burgemeester en Wethouders binnen 15 weken na ontvangst van dit verslag tot vaststelling overgaan;

 • 3.

  Het College van Burgemeester en Wethouders kan de subsidie op grond van artikel 4:46 van de Algemene Wet Bestuursrecht lager vaststellen en geheel of gedeeltelijk niet betaalbaar stellen indien bijvoorbeeld de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden.

Artikel 6 Subsidieplafond en verdelingsregels

 • 1.

  Er is een subsidieplafond. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 5.000,- per jaar. De springplanksubsidie wordt slechts verstrekt voor zover de begrotingspost in het betreffende kalenderjaar niet wordt overschreden.

 • 2.

  Het beschikbare budget wordt verdeeld. Subsidie wordt verstrekt aan aanvragers die voor toekenning in aanmerking komen in volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 29 juni 2010.

 

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

 

, burgemeester

 

, secretaris

Bijlage bij de regeling ‘springplank evenementen’: samenvatting van de strategische doelstellingen stadsmarketing.

 

Bijlage bij de regeling ‘springplank evenementen’: samenvatting van de strategische doelstellingen stadsmarketing.