Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

subsidieregeling ‘Ouderen doen mee’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingsubsidieregeling ‘Ouderen doen mee’
Citeertitelsubsidieregeling ‘Ouderen doen mee’
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpWelzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Gouda 2003, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-11-201329-08-2014art.6

05-11-2013

Goudse Post, 13-11-13

839237
27-06-201305-11-2013art.7

18-06-2013

Goudse Post, 26-6-2013

823244
01-05-201027-06-2013nieuwe regeling

27-04-2010

Goudse Post, 02-06-2010

11.2.1.2

Tekst van de regeling

Intitulé

subsidieregeling ‘Ouderen doen mee’

 

 

Burgemeester en wethouders van Gouda

Gelezen het advies d.d. 8 april 2010;

 

Gelet op artikel 7 Algemene Subsidieverordening Gouda 2003 (AsG);

besluiten:

Vast te stellen de subsidieregeling ‘Ouderen doen mee’.

Artikel 1 Doelsteling subsidieregeling

Deze subsidieregeling heeft als doelstelling om kwetsbare ouderen in Gouda te faciliteren en te stimuleren om op hun eigen niveau mee te doen door middel van activiteiten, die zijn gericht op:

a. het stimuleren van sociale contacten buiten de deur;

b. het deelnemen aan georganiseerde activiteiten;

 

Onder kwetsbare ouderen wordt verstaan: eenzame ouderen, ouderen met een lichte somatische beperking en/of ouderen met een financiële beperking.

 

 • *

  De beoogde activiteit en/of ondersteuning sluit aan bij de bestaande ondersteunings- en activiteitenstructuur voor ouderen in de betreffende wijk of de stad;

 • *

  De activiteiten zijn gericht op het creëren van een ontmoetingsplek voor ouderen waar bezigheden, sociale contacten en gezelligheid gecombineerd worden aangeboden en waarbij in beperkte mate hulp, praktische dienstverlening en psychische steun kan worden gegeven, óf;

 • *

  de activiteiten zijn gericht op het stimuleren van sociale contacten buiten de deur waarbij de ondersteuning gelimiteerd wordt in frequentie en duur;

 • *

  De uitvoering gebeurt waar mogelijk door vrijwilligers, zonodig ondersteund, begeleid en/of aangevuld door beroepskrachten.

 • *

  De activiteiten zijn algemeen toegankelijk voor deelnemers uit de doelgroep;

 • *

  Afhankelijk van de doelgroep en de activiteit kan een eigen bijdrage worden gevraagd.

 

(zie bijlage voor voorbeelden)

Artikel 2 Wie kunnen subsidie aanvragen?

 • 1.

  Maatschappelijke organisaties, die aantoonbare ervaring hebben in het organiseren van laagdrempelige activiteiten voor ouderen, kunnen een aanvraag indienen.

 • 2.

  Een subsidie wordt slechts verstrekt aan een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

Artikel 3 Indieningsdatum en inhoud subsidieaanvraag

Een organisatie die voor een subsidie in aanmerking wil komen dient voor 1 juli van het jaar, vooruitlopend op het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft, een aanvraag in bij het college van Burgemeester en wethouders van Gouda, ten aanzien van de afdeling Samenleving,

Postbus 1086, 2800 BB te Gouda.

De aanvraag omvat in ieder geval:

1. Een plan van aanpak, waarin opgenomen:

 • a)

  een omschrijving van de activiteit(-en) zoveel mogelijk gespecificeerd naar doel, doelgroep, plaats, frequentie en duur, organisaties waarmee samengewerkt gaat worden, inzet vrijwilligers, verwacht aantal unieke deelnemers per jaar en gemiddeld aantal deelnemers per activiteit. Tevens wordt aangegeven hoeveel FTE personeel er nodig is, gespecificeerd naar functie, niveau en achtergrond, en op welke wijze men vrijwilligers gaat vinden en binden;

 • b)

  een communicatieplan, waarin wordt aangegeven hoe het aanbod bekend wordt gemaakt bij de doelgroep en wat de inzet is om kwetsbare ouderen te stimuleren mee te doen;

 • c)

  evaluatiecriteria, waarmee het succes van de activiteit na afloop van het jaar kan worden gemeten (bij de evaluatie dient gebruikt te worden gemaakt van de uitkomsten van een deelnemersenquête).

 

2. Een gespecificeerde begroting waaruit duidelijk blijkt hoeveel subsidie de

aanvrager verwacht nodig te hebben voor de activiteiten en wat eventueel de deelnemersbijdrage en de bijdrage van andere organisaties is.

 

3. De geldige statuten, voor zover deze nog niet eerder bij een aanvraag

om subsidie bij de gemeente Gouda zijn overgelegd.

Artikel 4 Tijdvak waarvoor subsidie wordt toegekend

De subsidie wordt toegekend voor het kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december), volgend op het jaar waarin de aanvraag is gedaan.

Artikel 5 Toekenningscriteria

De aanvragen worden getoetst op:

1. het plan van aanpak (60%);

2. het communicatieplan (30%);

3. de evaluatiecriteria (10%).

 

Ad 1 Uit het plan van aanpak moet duidelijk blijken hoe de activiteiten

 • worden opgepakt en wat de kan van slagen is, waar mogelijk onderbouwd met praktijkervaring; 

 • De hoogte van de aangevraagde subsidie staat in verhouding tot de aanpak, het verwachte deelnemersaantal en het verwachte effect;

 

Ad 2 Uit het communicatieplan moet duidelijk worden wat de aanbieder gaat

 • doen om de doelgroep te bereiken en wat de inzet is om kwetsbare ouderen te stimuleren om mee te doen;

 

Ad 3 De evaluatiecriteria moeten een helder overzicht kunnen geven van

 • het effect van de activiteit/ondersteuning en de tevredenheid van de gebruiker.

Artikel 6 Wijze van toekenning

 • 1.

  De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een activiteitensubsidie.

 • 2.

  Uiterlijk 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar wordt een beschikking afgegeven. Indien subsidie wordt toegekend wordt in de beschikking het maximale subsidiebedrag aangegeven.

Artikel 7 Subsidieplafond en verdelingswijze

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 59.000,- per kalenderjaar. Zodra naar aanleiding van de begrotingsbehandeling vaststaat dat een aanpassing van dit subsidieplafond noodzakelijk is, wordt een aangepast subsidieplafond vastgesteld en bekend gemaakt. Dit kan gevolgen hebben voor de toekenning dan wel de hoogte van de aangevraagde subsidies.

 • 2.

  Na de indieningsdatum worden de binnengekomen aanvragen geselecteerd op grond van de artikelen 1 en 2. De geselecteerde activiteiten worden vervolgens getoetst op grond van artikel 5. Aan de hand van de toegekende score wordt een rangorde bepaald en subsidie toegekend tot het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 8 Overige bepalingen

 • 1.

  1. Op subsidieverstrekking krachtens deze regeling zijn de AsG en het daarbij behorende uitvoeringsbesluit van toepassing.

 • 2.

  2. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 mei 2010. Aanvragen kunnen tot 1 juli van het jaar voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar worden ingediend.

Aldus besloten in de vergadering van 27 april 2010.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

, burgemeester

 

, secretaris