Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Re-integratieregeling Gouda 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRe-integratieregeling Gouda 2015
CiteertitelRe-integratieregeling Gouda 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Re-integratieverordening Gouda 2015, artt. 2, 4, lid 1, 17, lid 5, 19, lid 4.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017art. 2, lid 2, 3, lid 9, 5, 7, 8

15-12-2015

Gemeenteblad, nr. 2817

187
08-04-201501-01-2016nieuwe regeling

17-02-2015

Gemeenteblad, 2015, nr. 28893

931638

Tekst van de regeling

Intitulé

Re-integratieregeling Gouda 2015

Burgemeester en wethouders van Gouda;

gelet op de artikelen 2, 4, eerste lid, 17, vijfde lid en 19, vierde lid, van de Re-integratieverordening Gouda 2015;

gezien het advies van de Cliëntenadviesraad WWB van 27 januari 2015;

overwegende dat het wenselijk is om budgetplafonds vast te stellen voor re-integratie- voorzieningen en aanvullende voorwaarden voor deze voorzieningen te bepalen;

 

besluiten: de Re-integratieregeling Gouda 2015 vast te stellen.

Artikel 1 Werkervaringsplaats

De duur van de werkervaringsplaats is maximaal 6 maanden.

Artikel 2 Participatievoorziening Beschut Werk

 • 1.

  Het college biedt aan maximaal 4 personen de voorziening Beschut Werk.

 • 2.

  Voor 2016 wordt een budgetplafond voor loonkostensubsidie voor Beschut Werk vastgesteld ter hoogte van € 55.000,= gebaseerd op 4 personen met een maximale loonkostensubsidie van 70% van het Wettelijk Minimum Loon.

 • 3.

  Het college kan een organisatie aanwijzen ter uitvoering van de voorziening Beschut Werk.

 • 4.

  De volgende voorwaarden zijn van toepassing op een voorziening Beschut Werk:

  • a.

   Bij plaatsing wordt een persoonlijk ontwikkeltraject vastgesteld gericht op het minimaliseren van de behoefte aan ondersteuning en het maximaliseren van de verdiencapaciteit van de betrokkene;

  • b.

   De beloning voor het dienstverband bedraagt maximaal 100% van het van toepassing zijnde wettelijk minimumloon.

 • 5.

  Het college beheert een wachtlijst Beschut Werk, een overzicht van personen die geïndiceerd zijn voor Beschut Werk, zoals bedoeld in artikel 10b van de Participatiewet.

 • 6.

  Voor de wachtlijst Beschut Werk komen in aanmerking: personen uit de doelgroep conform artikel 12, eerste en tweede lid, van de Re-integratieverordening Gouda 2015, die woonachtig zijn binnen de gemeente Gouda, en niet geplaatst zijn in het kader van Beschut Werk.

 • 7.

  De rangorde op de wachtlijst is op basis van de datum van afgifte van de indicatie Beschut Werk.

 • 8.

  Het college informeert geïndiceerden Beschut Werk ten minste één keer per jaar schriftelijk over hun plaats op de wachtlijst en daarnaast op verzoek schriftelijk binnen 10 werkdagen.

 • 9.

  Plaatsing vanaf de wachtlijst in Beschut Werk geschiedt op basis van rangorde op de wachtlijst.

Artikel 3 Aanpassing werkplek

 • 1.

  Onder aanpassing van de werkplek worden in ieder geval verstaan: een aangepaste stoel, een aangepast bureau en aanpassing van een machine.

 • 2.

  Voorzieningen voor aanpassing van de werkplek worden alleen verstrekt indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor de duur van minimaal 6 maanden, met een omvang van minimaal 12 uur per week en minimaal 4 uur arbeid per dag.

 • 3.

  De goedkoopste adequate voorziening wordt vergoed.

 • 4.

  Algemeen gebruikelijke voorzieningen worden niet vergoed.

 • 5.

  Voorzieningen waarvoor vergoeding op grond van een andere wettelijke regeling mogelijk is worden niet vergoed.

 • 6.

  De werkplekaanpassing voldoet aan de algemeen geldende kwaliteitseisen of keurmerk voor die aanpassing.

 • 7.

  Aanpassing van de werkplek ten behoeve van een bepaald persoon komt per werkgever slechts eenmaal voor vergoeding in aanmerking, tenzij er nieuwe feiten of omstandigheden zijn, of als het gaat om reguliere vervanging van de werkplekaanpassing

 • 8.

  Subsidie voor aanpassing van een werkplek is alleen mogelijk op grond van een door het college goedgekeurde offerte.

 • 9.

  Voor 2016 wordt het budgetplafond voor aanpassing van een werkplek als bedoeld in artikel 13 van de Re-integratieverordening Gouda 2015 vastgesteld op

  € 15.000,=.

 • 10.

  Het college kan afwijken van het op aanvraag verstrekken van de subsidie op grond van de Awb artikelen 4:1 en 4:2 en volgende, als het van mening is dat een aanvraag niet nodig is voor een verantwoorde subsidiebeslissing.

Artikel 4 Vervoersvoorzieningen

 • 1.

  Alleen noodzakelijke vervoersvoorzieningen komen voor vergoeding in aanmerking.

 • 2.

  Een vervoersvoorziening wordt slechts verstrekt indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor de duur van minimaal 6 maanden, met een omvang van minimaal 12 uur per week en minimaal 4 uur arbeid per dag.

 • 3.

  De goedkoopste adequate vervoersvoorziening wordt vergoed.

 • 4.

  Vervoersvoorzieningen waarvoor vergoeding op grond van een andere wettelijke regeling mogelijk is worden niet vergoed.

 • 5.

  In geval van verhuizing moet de vervoersvoorziening opnieuw worden aangevraagd.

 • 6.

  Onder vervoersvoorzieningen worden in ieder geval verstaan: een kilometervergoeding voor het gebruik van een eigen (aangepaste) auto of van een –aangepaste- bruikleenauto, inzet van een chauffeur voor de privé-auto, begeleiding bij het reizen met het openbaar vervoer, een (rolstoel-)taxikostenvergoeding, aanpassing van de eigen auto of ander vervoermiddel.

 • 7.

  De kilometervergoeding wordt verstrekt op basis van de woon-werkafstand volgens de ANWB-routeplanner ‘snelste route’ op basis van volledige postcodes en per enkele reis naar boven afgerond op hele kilometers.

 • 8.

  De kilometervergoeding voor de brandstofkosten van een auto bedraagt € 0,19 per kilometer zoals bepaald in zevende lid.

Artikel 5  

ingetrokken

Artikel 6 Werkgeverspremie

 • 1.

  Het college kan afwijken van het op aanvraag verstrekken van de subsidie op grond van de Awb artikelen 4:1 en 4:2 en volgende, als het van mening is dat een aanvraag niet nodig is voor een verantwoorde subsidiebeslissing.

   

  Werkgevers, niet zijnde uitzendbureaus

 • 2.

  De hoogte van de werkgeverspremie bedoeld in artikel 17 van de Re-integratieverordening Gouda 2015 bedraagt voor werkgevers, niet zijnde uitzendbureaus:

  • a.

   € 2.000,- bij een dienstverband van minimaal 32 uur per week voor een periode van 6 maanden, of

  • b.

   € 5.000,- bij een dienstverband van minimaal 32 uur per week voor een periode van 12 maanden of langer.

   Bij een parttime dienstverband wordt de hoogte van de werkgeverspremie bepaald naar rato van het aantal uren.

    

   Uitzendbureaus

 • 3.

  De premie geldt voor ieder uur betaald werk.

 • 4.

  Recht op premie bestaat voor het betreffende uitzendbureau, waarbij geldt dat er binnen een periode van 12 maanden over ten hoogste 800 uur premie wordt uitgekeerd.

 • 5.

  Het college is bevoegd eenmalig een premie toe te kennen over 1600 uur binnen de genoemde periode van 12 maanden.

 • 6.

  De hoogte van de werkgeverspremie bedoeld in artikel 17 van de Re-integratieverordening Gouda 2015 bedraagt voor uitzendbureaus:

  • a.

   € 3,= per uur indien de werkzoekende bij aanvang van de werkzaamheden 21 jaar of ouder is;

  • b.

   € 1,50 per uur indien de werkzoekende bij aanvang van de werkzaamheden jonger is dan 21 jaar.

 • 7.

  Maximaal kan een premie van € 200.000,= per onderneming over een periode van 3 jaar worden toegekend.

Artikel 7 Loonkostensubsidie

Voor 2016 wordt het budgetplafond voor loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 18 van de Re-integratieverordening Gouda 2015 vastgesteld op € 150.000,=. De loonkostensubsidie die verstrekt wordt aan personen die gebruik maken van de voorziening Beschut werk valt buiten zojuist genoemd budgetplafond.

Artikel 8 Uitstroompremie

De hoogte van de uitstroompremie als bedoeld in artikel 19 van de Re-integratieverordening Gouda 2015 bedraagt € 350,=.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag van inwerkingtreding van de Re-integratieverordening Gouda 2015.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Re-integratieregeling Gouda 2015.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda van 17 februari 2015

Burgemeester en wethouders van Gouda,

De secretaris, De burgemeester,

Toelichting

Algemeen

De gemeenteraad moet regels vaststellen over de inzet van re-integratievoorzieningen, in ieder geval welke voorzieningen kunnen worden ingezet, hoe de voorzieningen worden verdeeld over de doelgroep, en onder welke voorwaarden personen in aanmerking kunnen komen voor de voorzieningen, en regels over een aantal voorzieningen. Dit wordt vastgelegd in de Re-integratieverordening Gouda 2015.

De verordening bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders budgetplafonds en aanvullende voorwaarden kunnen vaststellen voor voorzieningen. Dit wordt geregeld in de Re-integratieregeling Gouda 2015.

Deze regeling is dus te lezen in samenhang met de Re-integratieverordening Gouda 2015.

Artikelsgewijze toelichting

Alleen die bepalingen die verdere toelichting behoeven worden hieronder behandeld.

Artikel 2 Participatievoorziening Beschut Werk

Het college bepaalt de omvang van de voorziening Beschut Werk op het niveau zoals dat in 2015 landelijk werd aangegeven voor een gemeente van onze omvang, i.c. maximaal 4 personen en een budgetplafond van

€ 55.000,= loonkostensubsidie. Als er meer mensen in aanmerking komen voor Beschut Werken worden zij op een wachtlijst geplaatst.

Artikel 3 Aanpassing werkplek

Onder aanpassing van de werkplek worden in ieder geval verstaan: een aangepaste stoel en aanpassing van een machine, realiseren van een invalidentoilet.

Om de noodzakelijkheid van de werkplekaanpassing vast te stellen kan het college kan een medisch advies opvragen.

De bepaling is opgesteld in overeenstemming met de AGGV (Europese Verordening nr. 651/2014, L187, 57e jaargang, 26 juni 2014).

Met het tiende lid (de zogenaamde Dessendorfclausule) wordt uitvoering gegeven aan artikel 1, vierde lid, sub a van de AGGV. Zonder dit lid zou de verordening niet van toepassing zijn, zoals staat bepaald in zojuist genoemd artikel.

Artikel 4 Vervoersvoorzieningen

Onder vervoersvoorzieningen worden in ieder geval verstaan: een kilometervergoeding voor het gebruik van een eigen aangepaste auto of van een –aangepaste- bruikleenauto, inzet van een chauffeur voor de privé-auto, begeleiding bij het reizen met het openbaar vervoer, een (rolstoel-)taxikostenvergoeding, aanpassing van de eigen auto of ander vervoermiddel.

De vergoeding wordt toegekend voor het maximaal het aantal dagen in de week dat men werkt.

Vervoersvoorzieningen waarvoor vergoeding op grond van een andere wettelijke regeling mogelijk is worden niet vergoed; alleen de extra kosten die gemaakt moeten worden om naar het werk te reizen kunnen voor vergoeding in aanmerking komen.

Om de noodzakelijkheid van de werkplekaanpassing vast te stellen kan het college kan een medisch advies opvragen.

Artikel 6 Werkgeverspremie

Een werkgeverspremie is bedoeld als een financiële prikkel om werkgevers te stimuleren een uitkeringgerechtigde in dienst te nemen.

De uitzendsector is en blijft een cruciale sector om werkzoekenden parttime danwel full time aan het werk te helpen. Om in aanmerking te kunnen komen voor een werkgeverspremie moet een uitzendbureau een werkzoekende minimaal 208 uur werk geboden hebben binnen een periode van 6 maanden.

Om onder de Europese aanbestedingsgrens te blijven kan maximaal een premie van € 200.000,= per onderneming over een periode van 3 jaar worden toegekend.

Artikel 7 Loonkostensubsidie

Het college stelt een budgetplafond in voor loonkostensubsidie ter hoogte van € 150.000,=. Dit is exclusief de loonkostensubsidie voor Beschut Werken. Beschut Werk wordt ook uit loonkostensubsidie betaald. Het in artikel 2 van deze regeling bepaalde plafond van 4 personen komt - onder de aanname dat deze personen de maximale loonkostensubsidie van 70% van het Wettelijk Minimumloon ontvangen (bij voltijdse arbeid)in financiële zin neer op

€ 55.000,= loonkostensubsidie.

Opgemerkt wordt dat loonkostensubsidie een voorziening is die structureel is, zolang er een dienstverband is. Dat betekent dat deze kosten cumuleren over de jaren; er komen steeds personen bij die ook met loonkostensubsidie aan het werk zijn.

Artikel 8 Uitstroompremie

De uitstroompremie is bedoeld om eventuele financiële drempels weg te nemen voor langdurig werklozen van ouder dan 27 jaar voor het aangaan van een dienstverband van minimaal zes maanden in de situatie dat zij niet langer aangewezen zijn op inkomensondersteuning door de gemeente.

De tegemoetkoming ter hoogte van € 350,= is bedoeld om de kosten in de eerste maanden van het werkzame leven te kunnen betalen. Gedacht kan worden aan: werkschoenen, reiskosten, passende kleding.