Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Beleidsregels toewijzen woonwagenstandplaatsen Gouda

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels toewijzen woonwagenstandplaatsen Gouda
CiteertitelBeleidsregels toewijzen woonwagenstandplaatsen Gouda
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk wetboek, boek 7, titel 4, afdeling 5.
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-11-201501-04-2019art. 2

03-11-2015

Goudse Post, 11-11-2015

82
01-07-201512-11-2015nieuwe regeling

01-06-2015

Goudse Post, 17-6-2015

936690

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels toewijzen woonwagenstandplaatsen Gouda

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda;

gelet op Boek 7 Burgerlijk Wetboek, titel 4, afdeling 5, en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, titel 4.3;

 

besluit:vast te stellen de Beleidsregels toewijzen woonwagenstandplaatsen Gouda

Artikel 1. Bekendmaking

 • 1.

  Burgemeester en wethouders maken het beschikbaar zijn of komen van een standplaats bekend door publicatie.

 • 2.

  Burgemeester en Wethouders leggen een belangstellendenlijst aan van woningzoekenden die voor een standplaats in aanmerking willen komen. Personen kunnen schriftelijk verzoeken om op de belangstellenden lijst ingeschreven te worden. Personen op de lijst worden persoonlijk in kennis gesteld van het beschikbaar zijn of komen van een standplaats, waarna zij kunnen reageren op de bekendmaking conform artikel 4 onder d.

Artikel 2. Toelating

Voor toewijzing van een huurstandplaats en aanbieding van een huurcontract komen in aanmerking:

a. personen die meerderjarig zijn en de Nederlandse nationaliteit bezitten of op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander worden behandeld, dan wel vreemdeling zijn en rechtmatig verblijf in Nederland hebben als bedoeld in artikel 8, onderdelen a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000,  en

b. die beschikken, dan wel verklaren binnen korte termijn te kunnen beschikken, over een voor de betreffende standplaats geschikte woonwagen, en

c. ten aanzien van wie de verhuurder bereid is de standplaats aan hen te verhuren, en

d. die tijdig hebben gereageerd op de bekendmaking als bedoeld in artikel 1, en de in artikel 4 gevraagde gegevens hebben verstrekt.

Artikel 3. Volgordebepaling

 • 1.

  Indien meerdere kandidaten reageren op de bekendmaking bedoeld in artikel 1 en voldoen aan het gestelde in artikel 2, komen de kandidaten volgens de hierna genoemde volgorde in aanmerking voor aanbieding van een standplaats:

  • a.

   de woningzoekende die in een woonwagen op een woonwagenlocatie in Gouda woont, in het bezit is van een huurcontract of precario betaalt, en de standplaats moet ontruimen vanwege opheffing of verkleining van die locatie;

  • b.

   de woningzoekende die in een woonwagen op een woonwagenlocatie in Gouda woont, in het bezit is van een huurcontract of precario betaalt, en een standplaats leeg achterlaat;

  • c.

   de woningzoekende die in de afgelopen 10 jaar gedurende minimaal 2 jaar in een woonwagen op een (legale) standplaats in Gouda woont of heeft gewoond;

  • d.

   overige woningzoekenden.

 • 2.

  Indien er meerdere kandidaten binnen eenzelfde prioriteit zijn, vindt selectie door middel van notariële loting plaats.

Artikel 4. Te overleggen gegevens

 • 1.

  Om in aanmerking te kunnen komen voor een standplaats verstrekt de woningzoekende de volgende gegevens:

  • a.

   Een identiteitsdocument, waarin is opgenomen de naam, contactgegevens, leeftijd, nationaliteit en, indien van toepassing, een document waaruit de verblijfstitel van de aanvrager blijkt;

  • b.

   het aantal personen dat deel uitmaakt van het huishouden dat de woonruimte zal betrekken;

  • c.

   bescheiden aan de hand waarvan het huishoudinkomen van de woningzoekende kan worden vastgesteld;

  • d.

   zonodig: bewijzen in verband met het bepaalde in artikel 3 lid 1 c.

 • 2.

  Indien de woningzoekende de gegevens niet of onvolledig aanlevert, stellen burgemeester en wethouders hem in de gelegenheid de gegevens aan te vullen.

Artikel 5. Toewijzing en huurcontract

 • 1.

  Burgemeester en wethouders maken aan de kandidaten bekend op welke plaats in de rangorde zij staan.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders bieden een huurcontract voor de standplaats aan op volgorde van de rangordelijst, als wordt voldaan aan de artikelen 2, 3 en 4;

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 juli 2015.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels toewijzen woonwagenstandplaatsen Gouda.

 

Gouda, 1 juni 2015

 

burgemeester en wethouders van Gouda, de secretaris, de burgemeester, Drs. L.A.M. Bakker Dr. M. Schoenmaker

 

 

Algemene toelichting

 

Deze beleidsregels zijn van toepassing op standplaatsen voor woonwagens die worden verhuurd door de gemeente Gouda. Voor een eerlijke en transparante verdeling van vrijkomende woonwagenstandplaatsen is het wenselijk regels te stellen en bekend te maken voor de volgorde van toewijzing.

 

De rangorde/voorrangsregels voor het toewijzen van woonwagenstandplaatsen kunnen in de vorm van beleidsregels worden vastgelegd. Met die beleidsregels wordt invulling gegeven aan de privaatrechtelijke bevoegdheid (van het college) om huurovereenkomsten af te sluiten.

Art. 1:3 lid 4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) luidt: Onder beleidsregel wordt verstaan: een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan.

In dit geval betreft het regels over de afweging van belangen, nl. de belangen van gegadigden voor een standplaats, en het belang van gemeente en woningzoekenden bij een rechtvaardige verdeling van standplaatsen.

 

De beleidsregels worden vastgesteld door het college.

In artikel 4:84 Awb, is bepaalt dat een bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, maar dat van een beleidsregel kan worden afgeweken, als er sprake is van gevolgen van de toepassing van de beleidsregel voor één of meer belanghebbenden die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. Dit wordt ook wel als de "inherente afwijkingsbevoegdheid" aangeduid.

 

In Gouda zijn de woonwagens allemaal in het bezit van de bewoners (koop), en vallen daarom niet onder de Huisvestingswet 2014. De woonwagenstandplaatsen zijn in het bezit van de gemeente Gouda en worden verhuurd. In Gouda treedt het college van B&W op als (particuliere) verhuurder van woonwagenstandplaatsen. De verhuurder kan eigen toewijzingsregels hanteren, binnen de geldende wet en regelgeving (zoals Europese regels- en grondrechten en het huurrecht) . Volgorderegels zijn nodig, want in Gouda zijn er (zoals ook elders) in het algemeen meerdere kandidaten voor een standplaats.

 

Een regeling voor toewijzing van standplaatsen past niet in de huisvestingsverordening. De Huisvestingswet 2014 is van toepassing op woonruimte. In artikel 1 van de Huisvestingswet is woonruimte als volgt geformuleerd: "woonruimte: besloten ruimte die, al dan niet tezamen met een of meer andere ruimten, bestemd of geschikt is voor bewoning door een huishouden.” Een standplaats is geen besloten ruimte en valt dus niet onder het begrip woonruimte van de Huisvestingswet 2014. Daardoor kan een gemeente de verdeling van standplaatsen niet meer opnemen in de Huisvestingsverordening.

 

Echter, de gemeente is eigenaar van de standplaatsen en kan dus wel degelijk een verdelingsbeleid voeren met betrekking tot de verdeling ervan. Hiertoe zijn deze beleidsregels opgesteld.

 

De beleidsregels zijn gericht op een eerlijke verdeling van de vrij komende standplaatsen. Het beleid in Gouda is niet gericht op uitbreiding van het aantal standplaatsen: de gemeenteraad van Gouda heeft op 12 december 2012, besluitnummer 765551, besloten het aantal woonwagenstandplaatsen in principe niet uit te breiden. Het wonen in een woonwagen is een bijzondere woonvorm waar men een voorkeur voor kan hebben, maar er zijn voldoende alternatieven, zoals het accepteren van een (sociale) huurwoning. Gemeenten hebben geen wettelijke plicht om deze aparte woonvorm aan te bieden , en zeker geen plicht om daarin te voorzien voor iedereen die een voorkeur heeft voor het wonen op een standplaats. Er is geen sprake van verdringing van de groep woonwagenbewoners door andere (groepen) woningzoekenden. Er is niet of nauwelijks belangstelling voor deze woonvorm door anderen dan de groep (ex) woonwagenbewoners. Ook is het aanbod van woonwagenstandplaatsen in Gouda goed op orde: Wordt het aantal standplaatsen in Gouda vergeleken met het landelijk gemiddelde (per inwoner) dan blijkt dat we beschikken over bijna tweemaal zoveel standplaatsen.

 

De locatie Goudkade is onder overgangsrecht gebracht. Op termijn zal deze locatie verdwijnen. De gemeenteraad van Gouda heeft op 12 december 2012 ( besluitnummer 765551) besloten dat vrijkomende standplaatsen met voorrang worden toegewezen aan bewoners van de Goudkade.

 

Artikelsgewijze toelichting artikelsgewijs

artikel 1. bekendmaking

lid 1: Standplaatsen worden net als huurwoningen openbaar aangeboden. Belangstellenden kunnen reageren (aanbodmodel).

lid 2: Burgemeester en Wethouders leggen een belangstellendenlijst aan van woningzoekenden die voor een standplaats in aanmerking willen komen. Dit is geen wachtlijst, maar puur een registratie van belangstelling. Personen op de belangstellendenlijst krijgen bericht als een standplaats vrij is voor toewijzing. Zij kunnen vervolgens reageren en aangeven of zij voor de betreffende plaats in aanmerking willen komen.

artikel 2. toelating

 • a.

  Randvoorwaarde is dat betrokkene rechtmatig in Nederland verblijft.

 • b.

  de standplaats wordt verhuurd zonder woonwagen.

 • c.

  dit sluit aan bij voor huurwoningen geldende toelatingsvoorwaarden.

 • d.

  men moet reageren op de bekendmaking van het vrij komen van een standplaats (aanbodmodel).

artikel 3. volgordebepaling

lid 1

•Categorie a: als sprake is van opheffing of verkleining van de woonwagenlocatie is het redelijk dat aan bewoners die een huurcontract hebben of precario betalen met voorrang een ander woonwagenstandplaats toegewezen kan worden. Dit is ook in overeenstemming met het raadsbesluit van 12 december 2012, nummer 765551,waarin is neergelegd dat vrijkomende standplaatsen met voorrang worden toegewezen aan bewoners van de Goudkade.

•Categorie b: dit betreft het verhuizen binnen woonwagenlocaties in Gouda. Per saldo blijft er een plaats over voor toewijzing. Dit is de reden om deze categorie voorrang te geven. Standplaats- zoekenden zullen eerder een vrijkomende plaats accepteren als de mogelijkheid open blijft om te verplaatsen als er een andere (in hun ogen betere) plaats vrijkomt (met achterlating van een vrije (legale) plaats).

•categorie c: dit is de groep met een sterke binding aan het wonen in een woonwagen. Het gaat om huidige bewoners op een woonwagenlocatie, waaronder inwonende kinderen of andere inwonende familie, maar ook om mensen die in de afgelopen 10 jaar op een woonwagenlocatie gewoond hebben. De 10 jaartermijn is gesteld om te waarborgen dat mensen met de sterkste binding aan het leven in een woonwagen voorrang hebben op overige woningzoekenden. Na 10 jaar wordt de binding geacht minder sterk te zijn geworden. Voorts moet het gaan om een reële binding; daarom wordt een minimale bewoningsduur van 2 jaar gesteld. Deze termijn sluit aan bij de jurisprudentie in het huurrecht inzake het begrip “duurzame gemeenschappelijke huishouding”. Het gaat om feitelijke bewoning, bevestigd door inschrijving in de Basis Registratie Personen. Binnen deze groep wordt de rangorde bepaald door loting. Dit geeft iedereen gelijke kans. •categorie d: tenslotte komen overige geïnteresseerden in aanmerking.

 

Lid 2

Indien er meerdere kandidaten zijn binnen de categorieën c en d, wordt de voorrang bepaald door loting. Dit is een objectieve methode. Loting kan plaatsvinden via een notaris.

 

Er is geen mogelijkheid van urgentieverlening opgenomen. In het algemeen geldt dat er geen noodzaak van urgentieverlening voor verhuizing naar een woonwagenstandplaats is, omdat voor noodsituaties uitgeweken kan worden naar gewone (sociale) huurwoningen. In schrijnende gevallen kan de inherente afwijkingsbevoegdheid op grond van de Awb gebruikt worden.

 

Artikel 5: er wordt een rangordelijst opgesteld. Degenen die gereageerd hebben krijgen bericht van hun plaats in de rangorde. De eerste kandidaat krijgt een huurcontract aangeboden, mits wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in de overige artikelen. Ziet de eerste kandidaat alsnog af van de plaats, dan wordt de tweede kandidaat op de ranglijst benaderd, enz.

artikel 5 t/m 7

Deze artikelen spreken voor zich.