Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Beleidsregels verhuur en kostgangerschap Participatiewet Gouda 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels verhuur en kostgangerschap Participatiewet Gouda 2015
CiteertitelBeleidsregels verhuur en kostgangerschap Participatiewet
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet, art. 22a, lid 4.
 2. Participatiewet, art. 33, lid 4.
 3. Algemene wet bestuursrecht, 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-07-2015nieuwe regeling

07-07-2015

Goudse Post, 22-07-2015

962605

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels verhuur en kostgangerschap Participatiewet Gouda 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda;

gelet op artikel 22a, vierde lid, sub b en c en artikel 33 vierde lid, van de Participatiewet, alsmede artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

gezien het advies van de Cliënten Advies Raad d.d. 18 mei 2015;

b e s l u i t:

vast te stellen de navolgende beleidsregels:

Beleidsregels verhuur en kostgangerschapParticipatiewet Gouda 2015

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

kostgangerschap: verhuur van een kamer of gedeelte van de woning, waarbij tevens een vergoeding gevraagd wordt voor schoonmaakwerkzaamheden, het doen van de was en het verzorgen van de maaltijden.

wet: Participatiewet

Artikel 2. Commerciële prijs

 • 1.

  Een commerciële prijs, zoals bedoeld in artikel 22a, vierde lid, van de wet, bedraagt in geval van:

  • a.

   verhuur minimaal € 230,00 per maand.

  • b.

   kostgangerschap minimaal € 360,00 per maand.

 • 2.

  De bedragen genoemd in het eerste lid worden jaarlijks, in januari, met € 2,50 verhoogd.

Artikel 3 Inkomsten uit verhuur en kostgangerschap

 • 1.

  De inkomsten uit verhuur, zoals bedoeld in artikel 33, vierde lid, van de wet, worden maandelijks op de uitkering in mindering gebracht onder aftrek van € 60,00.

 • 2.

  De inkomsten uit kostgangerschap, zoals bedoeld in artikel 33, vierde lid, van de wet, worden maandelijks op de uitkering in mindering gebracht onder aftrek van € 350,00.

 • 3.

  In geval van een tweede kostganger wordt het bedrag genoemd in het tweede lid met 20% verlaagd. In geval van een derde kostganger met 30% en zo verder.

 • 4.

  De bedragen genoemd in het eerste en tweede lid worden jaarlijks, in januari, met € 2,50 verhoogd.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking één dag na bekendmaking.

Artikel 5. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels verhuur en kostgangerschap Participatiewet

 

TOELICHTING BELEIDSREGELS VERHUUR EN KOSTGANGERSCHAP PARTICIPATIEWET

ALGEMENE TOELICHTING

 

Inleiding

 

In de Participatiewet is in artikel 22a de kostendelersnorm opgenomen. Indien de uitkeringsgerechtigde met een of meer meerderjarige personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft, wordt de norm verlaagd. Volledig commerciële relaties zoals (onder)huurderschap en kostgangerschap, blijven voor de kostendelersnorm echter buiten beschouwing (artikel 22a, vierde lid, van de wet).

 

Bij commerciële relaties is sprake van deelname aan het economisch verkeer, waarbij de verhuurder een

commerciële prijs vraagt voor de (onder)huur van een gedeelte van de woning en de geleverde diensten

en de (onder)huurder deze commerciële prijs betaalt. In deze situaties is het uitgangspunt dat de kosten

niet op dezelfde wijze worden gedeeld als met woningdelers die geen onderlinge commerciële relatie met

elkaar hebben.

 

Het college heeft de vrijheid om te bepalen wat zij onder een commerciële huurprijs of kostgangersvergoeding verstaat. Het is echter ondoenlijk om voor elke verhuurde woning of kamer afzonderlijk te bepalen of de huur-/kostprijs die betaald wordt "commercieel" is en geen vriendenprijs.

 

Indien de belanghebbende de woning bewoont met een of meer huurders, onderhuurders of kostgangers, worden de daaruit voortvloeiende lagere algemene noodzakelijke kosten van het bestaan als inkomen in aanmerking genomen indien daarmee nog geen rekening is gehouden bij de vaststelling van de norm, zoals genoemd in artikel 22a, eerste tot en met derde lid, van de wet. Artikel 33, vierde lid, van de wet biedt het college de mogelijkheid om de inkomsten uit verhuur en kostgangerschap in aanmerking te nemen.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 2

Er is enkel sprake van een commerciële relatie als er sprake is van een commerciële prijs.

·De commerciële prijs voor verhuur is vastgesteld op € 230,00 per maand.

De commerciële prijs voor kostgangerschap is vastgesteld op € 360,00 per maand

 • ·

  Indien een overlegde overeenkomst spreekt van een bedrag lager dan de commerciële prijs, dan is er geen sprake van een commerciële relatie en geldt dus de kostendelersnorm. De commerciële prijzen worden jaarlijks in januari verhoogd met € 2,50.

 • ·

  Indien belanghebbende kan aantonen dat toepassing van de in beleidsregels opgenomen commerciële prijzen, gelet op de kwaliteit en kwantiteit van het gehuurde, onevenredig of onredelijk is gezien het doel van de beleidsregels, kan de gemeente conform artikel 4:84 Awb ten gunste van de belanghebbende afwijken van die tarieven. Hiervan kan sprake zijn indien belanghebbende aantoont met een uitspraak van de huurcommissie dat er geen hogere prijs mag worden gevraagd of dat de aard van de woonruimte duidelijk kamerverhuur is terwijl de kwaliteit een hogere prijs niet toestaat zoals bij anti-kraak wonen wel het geval kan zijn. Meerdere mensen betrekken een pand zonder daarbij huishouden te delen maar ontberen huurbescherming en betalen in ruil daarvoor een lagere huurprijs.

Artikel 3

 • ·

  Op grond van artikel 33, vierde lid, van de wet mag het college lagere algemene noodzakelijke kosten van het bestaan voortvloeiend uit verhuur en kostgangerschap in aanmerking nemen als inkomen. Het college dient hierbij wel rekening te houden met vrij te laten bedragen voor gemaakte kosten. Deze bedragen worden berekend aan de hand van de forfaitaire bedragen in het vtlb-rapport van de Werkgroep Rekenmethode vrij te laten bedrag van de Recofa. De bedragen worden jaarlijks, in januari, met € 2,50 verhoogd.

 • ·

  In 2015 kan het forfaitaire bedrag, indien er enkel sprake is van inwoning, gesteld worden op € 1,93 per dag voor energie, afschrijving van meubilair en dergelijke. Omwille van werkbaarheid is het forfaitaire bedrag omgerekend naar een maandbedrag van € 1,93 x 365 : 12 = € 58,70. Dit bedrag is vervolgens afgerond op € 60,00. Dit betekent dat het meerinkomen uit verhuur boven € 60,00 op de uitkering van de verhuurder in mindering zal worden gebracht.

 • ·

  In geval van kostgangerschap zijn de kosten voor de verhuurder hoger. Bovenop het forfaitaire bedrag voor inwoning á € 1,93 per dag dient voor de maaltijden en bewassingskosten € 9,45 per dag te worden gerekend. Het forfaitaire bedrag is dan omgerekend € 1,93 + € 9,45 = € 11,38 (in 2015). Omwille van werkbaarheid is het forfaitaire bedrag omgerekend naar een maandbedrag van € 11,38 x 365 : 12 = € 346,14. Dit bedrag is vervolgens afgerond op € 350,00. Dit betekent dat het meerinkomen uit kostgangerschap boven € 350,00 op de uitkering van de verhuurder in mindering zal worden gebracht.

 • ·

  Zijn er meerdere kostgangers, dan moet een schaalverdeling worden gemaakt. Voor de tweede inwoner wordt dan 80% van het forfaitaire bedrag genomen (verlaging van 20%), voor de derde 70% (verlaging van 30%) en zo verder. Deze percentages zijn berekend met behulp van de uitgaven aan voeding en bewassing en budgetonderzoeken van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikelen 4 en 5

Deze artikelen behoeven geen nadere toelichting.