Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Beleidsregels leerlingenvervoer Gouda 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels leerlingenvervoer Gouda 2015
CiteertitelBeleidsregels leerlingenvervoer Gouda 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening leerlingenvervoer Gouda 2015, artt. 3, 8, 9, 11, 13, 14 en 17.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-2015nieuwe regeling

06-10-2015

de Goudse Post, 21-10-2015

44

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels leerlingenvervoer Gouda 2015

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda;

Gelet op de artikelen 3, 8, 9, 11, 13, 14 en 17 van de Verordening leerlingenvervoer Gouda 2015;

besluit vast te stellen de Beleidsregels leerlingenvervoer Gouda 2015.

 

Artikel 1 Afstand

 • 1.

  De afstand tussen het woonadres en het schooladres wordt bepaald met behulp van de routeplanner van de ANWB (op www.anwb.nl).

 • 2.

  De afstand wordt zowel voor de heen- als voor de terugreis bepaald.

 • 3.

  Hierbij wordt de ‘kortste route per auto’ gekozen.

 • 4.

  Hierbij wordt de optie ‘kortste route per fiets’ gekozen, als de leerling met begeleiding per fiets naar school gaat.

 • 5.

  Tijdelijke omleidingen, bijvoorbeeld door wegwerkzaamheden, worden in de berekening van de afstand niet meegenomen.

Artikel 2 Openbaar vervoer – reistijd en begeleiding

De reistijd voor het openbaar vervoer wordt op basis van de door de REIS-informatiegroep bv beschikbaar gestelde informatie via 0900-9292, wwww.ov9292.nl. en mobiel.9292ov.nl.

Artikel 3 Stagevervoer

 • 1.

  Stagevervoer is alleen mogelijk als de stage onderdeel is van het schoolplan.

 • 2.

  Leerlingen lopen stage om zich voor te bereiden op deelname aan het maatschappelijk verkeer, zodat de maximaal mogelijke zelfstandigheid in het reizen naar het stageadres wordt verwacht.

 • 3.

  Een verzoek om vervoer moet vergezeld gaan van een stage overeenkomst.

 • 4.

  Stagevervoer tijdens weekenden of schoolvakanties wordt niet bekostigd.

 • 5.

  Als een leerling stage moet lopen, wordt eerst een beroep gedaan op de van ouders redelijkerwijs te verwachten inzet. Pas daarna wordt voor het vervoer van en naar het stageadres beoordeeld welke vervoersvoorziening het meest passend is. Dit kan betekenen dat een leerling die naar school gaat met aangepast vervoer in staat wordt geacht om per fiets naar zijn stageadres te gaan.

Artikel 4 Ernstige benadeling

 • 1.

  Er is geen sprake van ernstige benadeling van het gezin als er alleen sprake is van de omstandigheid dat ouders wegens werkzaamheden of andere bezigheden de leerling niet naar school kunnen brengen. De grondgedachte hierachter is: want ouders kunnen hun netwerk of betaalde begeleiding inschakelen of kunnen werk/zorg anders verdelen (zoals zoveel ouders in de moderne tijd) etc.

 • 2.

  De begeleiding van een leerling naar school mag een begeleider maximaal 2 uur per dag kosten en maximaal een half uur per enkele reis tussen woning en school.

 • 3.

  Bij de beoordeling van de aanvraag wordt rekening gehouden (een vergelijk gemaakt) met de problemen die andere (éénouder)gezinnen op dit punt kunnen ervaren.

Artikel 5 Vervoer na schooltijd

Vervoer na schooltijd naar andere plaatsen dan de woning van de leerling wordt toegekend indien:

 • a.

  de leerling aangewezen is op aangepast vervoer;

 • b.

  het vervoer naar het het andere adres niet leidt tot hogere kosten dan het vervoer naar het woonadres en niet leidt tot een langere reistijd voor de overige leerlingen;

 • c.

  er sprake is van een vast patroon, dit wil zeggen een vast adres op vaste dag(en) per week, dat bij de aanvraag is opgegeven.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden één dag na bekendmaking in werking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels leerlingenvervoer Gouda 2015.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 oktober 2015.

, burgemeester

, secretaris