Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening
CiteertitelVerordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is niet bekendgemaakt en dus ten onrechte opgenomen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening art.2, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2016Nieuwe regeling

09-12-2015

Gemeenteblad, 16-12-2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

De raad van de gemeente Gouda;

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders;

Gelet op artikel 2, derde lid, van de Wet sociale werkvoorziening, dat de raad verplicht bij verordening nadere regels vast te stellen over de cliëntenparticipatie;

Overwegende dat cliëntenparticipatie Wsw zich richt op het beleid dat voor de samenwerkende gemeenten door de Gemeenschappelijke Regeling Promen wordt gevoerd ten aanzien van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening;

 

Besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Artikel 1 – Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

AB: het Algemeen Bestuur Promen;

Beleid arbeidsparticipatie: de samenhangende wijze waarop Promen in haar beleid en verantwoordelijkheden werkt aan de verbetering van de (mogelijkheden tot) deelname aan reguliere arbeid van Wsw-gerechtigden en aangepaste arbeid waar nodig;

Beleidsenquête: schriftelijke uitvraag aan Wsw-gerechtigden over het Wsw-beleid en de uitvoering daarvan;

Cliëntenparticipatie Wsw: de gestructureerde wijze waarop Promen Wsw-gerechtigden betrekt in de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het Wsw-beleid;

DB: het Dagelijks Bestuur Promen;

DVO: de dienstverleningsovereenkomst op basis waarvan Promen de Wsw uitvoert;

Inspraakbijeenkomst: bijeenkomst van Wsw-gerechtigden die op de uitnodiging van het DB Promen zijn ingegaan om hun mening kenbaar te maken over het Wsw-beleid en de uitvoering daarvan.

Promen: de Gemeenschappelijke Regeling Promen;

Wsw-gerechtigden: ingezetenen die voor de Wsw geïndiceerd zijn, te weten Wsw-gerechtigden werkzaam bij een SW-bedrijf of bij een reguliere werkgever, of hun wettelijke vertegenwoordigers;

 

Artikel 2 – Doelstellingen

 • 1

  Het doel van de cliëntenparticipatie in de vorm van een beleidsenquête en inspraakbijeenkomst is het bewerkstelligen en waarborgen dat Wsw-gerechtigden vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het voor hen gevoerde beleid zoals door het AB is vastgesteld. De vaststelling van het beleid ligt bij het AB;

 • 2

  Het bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het Wsw-beleid, gericht op het bieden van gelijke arbeidsmogelijkheden aan burgers met een functiebeperking of chronische aandoening dat bijdraagt aan het realiseren van een volwaardig burgerschap.

Artikel 3 – Beleidsterreinen

In het kader van de cliëntenparticipatie Wsw worden de Wsw-gerechtigden betrokken bij het Wsw-beleid en in ieder geval bij de volgende onderwerpen:

· de visie van Promen op de invulling van de doelstelling ‘de cliënt centraal en waar mogelijk bij een reguliere werkgever’;

·de verordeningen Cliëntenparticipatie en Persoonsgeboden budget (PGB);

· het beleid t.b.v. het behouden van verworven vaardigheden van wachtende Wsw-gerechtigden;

· het algemene beleid voor de kwaliteit van het werk in beschutte omgevingen zoals door het Algemeen Bestuur is vastgesteld;

· de beleidsmatige en financiële verantwoording over de Wsw;

· het beleid over het verwijderen van Wsw-gerechtigden van de wachtlijst bij weigering van een ‘passend aanbod’;

· de klachten- of bezwaarprocedures en regelingen die door het AB zijn vastgesteld.

Artikel 4 – Werkwijze

 • 1.

  Wanneer wordt de inspraak georganiseerd:

  1.

  Een maal per jaar, naar aanleiding van het jaarverslag van Promen, vindt inspraak plaats door middel van een beleidsenquête en een inspraakbijeenkomst. De inbreng wordt bij de totstandkoming van het ondernemingsplan meegenomen;

  2.

  De enquête en de inspraakbijeenkomst worden in dezelfde periode georganiseerd. Zo gaan beide over dezelfde onderwerpen;

  3.

  Desgewenst kan het DB op eigen initiatief inspraak organiseren;

  4.

  Desgewenst kunnen Wsw-gerechtigden op eigen initiatief inspraak organiseren.

  Hoe gaat het in zijn werk:

  5.

  De Wsw-gerechtigden ontvangen gelijktijdig met de beleidsenquête een uitnodiging voor de inspraakbijeenkomst;

  6.

  De inspraak gaat over een terugblik (verantwoording) en een vooruitblik (ondernemingsplan) op het Wsw-beleid;

  7.

  De bijbehorende stukken worden met de beleidsenquête meegestuurd of liggen ter inzage op de verschillende locaties van Promen;

  8.

  De Wsw-gerechtigden hebben twee weken de tijd om de beleidsenquête ingevuld terug te sturen;

  9.

  Tijdens de inspraakbijeenkomst worden de onderwerpen toegelicht en kunnen Wsw-gerechtigden hun mening kenbaar maken. Ook is er ruimte voor overige vragen en op- of aanmerkingen over het Wsw-beleid.

  Wie organiseert het:

  10.

  Het DB is verantwoordelijk voor de uitvoering van bovengenoemde activiteiten;

  11.

  Op de inspraakbijeenkomst is een afvaardiging van het DB aanwezig, de directeur van Promen en zo mogelijk een afvaardiging van een of meerdere betrokken gemeenten.

  Het vervolg:

  12.

  De inspraakreacties die in de beleidsenquête en inspraakbijeenkomst naar voren komen, worden opgenomen in een openbaar verslag;

  13.

  Het verslag wordt op de eerstvolgende vergadering aangeboden aan het AB;

  14.

  Het AB neemt kennis van de inspraak tijdens haar besluitvormingsproces;

  15.

  De Wsw-gerechtigden worden geïnformeerd over de definitieve besluitvorming.

 • 2.

  Indien op grond van het eerste lid onder punt 4 Wsw-gerechtigden zelf het initiatief nemen voor het organiseren van een inspraakbijeenkomst gelden daarvoor de volgende regels:

  ·beargumenteerd wordt waarom een bepaald onderwerp ter bespreking is;

  · het voorstel dient door minimaal 50 Wsw-gerechtigden of hun wettelijke vertegenwoordigers ondertekend te worden;

  ·-het voorstel wordt schriftelijk ingediend bij de directeur;

  · het Dagelijks Bestuur laat binnen vier weken weten wanneer het voorstel wordt besproken;

  · het Dagelijks Bestuur organiseert na de bespreking van het voorstel binnen een redelijke termijn een beleidsenquête en een inspraakbijeenkomst over het voorstel;

   

Artikel 5 – Evaluatie

Deze wijze van cliëntenparticipatie wordt na de eerste beleidsenquête en inspraakbijeenkomst geëvalueerd. Daarna vindt evaluatie iedere 5 jaar plaats, conform aan de looptijd van de DVO. Het is dan een onderwerp in de beleidsenquête en op de inspraakbijeenkomst.

Artikel 6 – Faciliteiten

 • 1.

  Het DB zorgt voor voldoende middelen om de activiteiten in deze verordening goed te organiseren;

 • 2.

  Het DB voorziet de Wsw-gerechtigden van alle informatie die noodzakelijk is om het beleid en de uitvoering te begrijpen en om ontwikkelingen en wijzigingen te kunnen volgen. De informatie wordt desgevraagd in speciale leesvorm aangeleverd, zoals braille, grootletterschrift of daisyrom;

 • 3.

  De inspraakruimte is toegankelijk voor de Wsw-gerechtigden.

slotbepalingen

 

Artikel 7  

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het DB.

Artikel 8  

Deze verordening treedt in werking op de dag na de dag van de bekendmaking en werkt terug tot 1 april 2010.

Artikel 9  

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente

Goudan in zijn openbare vergadering

van 9 december 2015

de griffier, de voorzitter

Algemene toelichting Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

De Wsw-gerechtigde staat centraal in de uitvoering van de Wet sociale Werkvoorziening (Wsw). Om die reden vindt de Tweede Kamer cliëntenparticipatie belangrijk en onmisbaar. In de Wsw is daarom geregeld dat de gemeenteraad in een verordening regels vaststelt over de manier waarop Wsw-gerechtigden betrokken worden bij het beleid en de

uitvoering van de Wsw.De bedoeling is om de Wsw-gerechtigden te betrekken bij de invulling van het Wsw-beleid. Het kan gaan over beleidsvoorstellen, verordeningen, nota's, gevolgde procedures, inzet van voorzieningen (zoals het persoonsgebonden budget), de uitvoering van de wetgeving,beoordeling van de begroting, verantwoording, evaluaties en dergelijke.De opzet is om (minimaal) een keer per jaar een inspraakbijeenkomst te organiseren voor Wsw-gerechtigden of hun vertegenwoordigers. Dit doen we door gebruik te maken van een enquête, en daaropvolgend een inspraakbijeenkomst te organiseren. In de beleidsenquête zijn een aantal evaluerende vragen opgenomen over het beleid en de uitvoering, en eenaantal vragen over de beleidsplannen voor de nabije toekomst. Ook is het mogelijk om in de enquête agendapunten voor de inspraakbijeenkomst aan te dragen.

 

Artikelgewijze toelichting

De Artikelgewijze toelichting is beperkt tot die artikelen die ook daadwerkelijk toelichting behoeven. Artikelen of onderdelen van artikelen die geen vragen oproepen worden daarom niet nader toegelicht.

Artikel 1

Dit artikel omschrijft de belangrijke begrippen uit de verordening.

Artikel 2

De cliëntenparticipatie heeft tot doel om Wsw-gerechtigden te betrekken bij het Wsw-beleid. De advisering betreft beleid dat wordt gevoerd met betrekking tot de Wsw en gaat niet over de dagelijkse operationele activiteiten van Promen. Voor dit laatste is de Ondernemingsraad

gesprekpartner van de directeur van Promen. Het gaat bovendien nadrukkelijk om de groep inwoners met een Wsw-indicatie en niet om individuele belangenbehartiging.

Artikel 4

Dit artikel geeft aan hoe de cliëntenparticipatie in de praktijk wordt vormgegeven, met uitzondering van het ter beschikking stellen van middelen. Dit laatste is geregeld in artikel 6. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de beleidsenquête en de inspraakbijeenkomst. Dat betekent ook het versturen van de beleidsenquête en bijgaande stukken, Zij bepaalt zelf de wijze waarop dit gebeurt, schriftelijk of per e-mail. Zo mogelijk is een afvaardiging van een of meerdere betrokken gemeenten op de inspraakbijeenkomst aanwezig is, waarbij gedacht is aan de verantwoordelijke wethouder(s).

Het verslag van de inspraakbijeenkomst wordt opgesteld door een medewerker van de Gemeenschappelijke Regeling Promen en wordt binnen vier weken openbaar gemaakt via de website van Promen.