Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Verordening bezwaarschriftencommissie gouda 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening bezwaarschriftencommissie gouda 2007
CiteertitelVerordening bezwaarschriftencommissie gouda 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2007nieuwe regeling

11-07-2007

Goudse Post, 25-07-2007

1.2.2

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening bezwaarschriftencommissie gouda 2007

 

 

de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente gouda

ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders (het college) van 19 juni 2007 nr. 504810;

 

Gelet op de bepalingen van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

besluiten:

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening bezwaarschriftencommissie gouda 2007

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  verwerend orgaan: het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • b.

  commissie: de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften.

Artikel 2 inleidende bepaling commissie

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester.

 • 2.

  De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 3 samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden.

 • 2.

  Leden kunnen worden benoemd tot plaatsvervangend voorzitter.

 • 3.

  De voorzitter en de leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 4.

  Tot voorzitter respectievelijk lid van de commissie zijn niet benoembaar personen die deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een gemeentelijk bestuursorgaan.

Artikel 4 jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks verslag van haar werkzaamheden uit aan de burgemeester, het college en de gemeenteraad.

Artikel 5 secretaris

Het college wijst een of meer ambtenaren aan als secretaris van de commissie.

Artikel 6 zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een periode van 4 jaren. Zij kunnen worden herbenoemd.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen.

Artikel 7 uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb :

 • -

  2:1, tweede lid;

 • -

  6:6, wat het de indiener stellen van een termijn betreft;

 • -

  6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

 • -

  7:4, tweede lid en artikel 7:4, zesde lid;

 • -

  7:6, vierde lid.

   

worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter die de secretaris hiertoe kan

machtigen.

Artikel 8 vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter, of namens hem de secretaris, is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter, of namens hem de secretaris, kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen.

  Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.

Artikel 9 hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter of namens hem de secretaris bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van de artikelen 7:3 van de Awb.

 • 3.

  Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit van het horen af te zien, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Artikel 10 uitnodiging hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter, of namens hem de secretaris, nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan tenminste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2.

  Binnen drie dagen na de in het eerste lid bedoelde mededeling kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken om uitstel van de zitting

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter op een verzoek als bedoeld in het tweede lid wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval voor het tijdstip van de zitting, aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen als genoemd in de leden 1 tot en met 3.

Artikel 11 (niet)-deelneming aan de behandeling

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift, indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

 • 2.

  De leden van de commissie die als werknemers- en werkgeversvertegenwoordiging zitting hebben in de commissie nemen deel aan de behandeling van bezwaarschriften op grond van rechtspositieregelingen voor personeel en voormalig personeel van de gemeente.

Artikel 12 openbaarheid zitting

 • 1.

  De zitting is openbaar.

 • 2.

  De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter of een der aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

 • 4.

  In afwijking van de voorgaande leden vinden zittingen, waarin bezwaarschriften op grond van rechtspositieregelingen voor personeel en voormalig personeel van de gemeente worden behandeld, altijd met gesloten deuren plaats.

Artikel 13 schriftelijke verslaglegging

 • 1.

  Het verslag als bedoeld in de artikelen 7:7 van de Awb houdt een korte vermelding in van hetgeen tijdens de hoorzitting is verhandeld.

 • 2.

  Het verslag wordt getekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

 • 3.

  Het verslag kan worden opgenomen in het aan het bestuursorgaan uit te brengen advies.

Artikel 14 nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting doch voordat het advies wordt opgesteld, een nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter een verzoek richten tot het vaststellen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist omtrent een dergelijk verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening, die betrekking hebben op de hoorzitting, zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15 raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. 

  Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter. 

  Van minderheidsstandpunten wordt bij het advies melding gemaakt, indien die minderheid dat verlangt.

 • 3.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 4.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 16 uitbrengen van advies en verdaging

 • 1.

  Het advies wordt, onder medezending van het in artikel 14 bedoelde verslag en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2.

  Indien de termijn van 10 weken als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verdaagt het bestuursorgaan de beslissing.

 • 3.

  Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 17 citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: verordening bezwaarschriftencommissie gouda 2007.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Gouda in de openbare vergadering van 11 juli 2007.

 

De raad van de gemeente voornoemd,

 

, voorzitter

 

, griffier

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda in de vergadering van 19 juni 2007.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

, burgemeester

 

, secretaris

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Gouda op 19 juni 2007.

 

De burgemeester voornoemd,

 

II

De verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften van 23 mei 2005 wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij haar werking behoudt voor de voor het tijdstip van inwerkingtreding reeds ingediende bezwaarschriften.

 

III

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand, volgende op die waarin de bekendmaking heeft plaatsgevonden.