Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Verordening houdende regels inzake tegemoetkoming in en vergoeding van kosten die verband houden met de vervulling van het wethoudersambt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening houdende regels inzake tegemoetkoming in en vergoeding van kosten die verband houden met de vervulling van het wethoudersambt
CiteertitelVerordening kostenvergoeding wethouders
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVergoeding wethouders, raads- en commissieleden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 44, lid 2
 2. Rechtspositiebesluit wethouders, art. 23 en 25

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-01-1996nieuwe regeling

22-01-1996

onbekend

1.6.3

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening houdende regels inzake tegemoetkoming in en vergoeding van kosten die verband houden met de vervulling van het wethoudersambt

 

 

de raad van de gemeente gouda

Op voordracht van burgemeester en wethouders d.d. 10 januari 1996, nummer 24.557-’95—7;

 

Gelet op artikel 44, lid 2, van de Gemeentewet en de artikel 23 en 25 van het Rechtspositiebesluit wethouders;

besluit:

vast te stellen de volgende Verordening, houdende regels inzake tegemoetkoming in en vergoeding van kosten die verband houden met de vervulling van het wethoudersambt.

artikel 1
 • 1.

  Aan de wethouders worden de reiskosten van ten behoeve van de gemeente gemaakte reizen vergoed.

 • 2.

  De vergoeding geschiedt na declaratie.

 • 3.

  De kosten van openbaar vervoer en taxi worden onder overlegging van bewijsstukken volledig vergoed. Bij gebruikmaking van de eigen auto worden de werkelijk gemaakte kilometers vergoed volgens het maximale bedrag per kilometer dat geldt of zal gelden volgens het Reisbesluit binnenland.

artikel 2
 • 1.

  Aan de wethouders worden de verblijfkosten van ten behoeve van de gemeente gemaakte reizen vergoed.

 • 2.

  De vergoeding geschiedt na declaratie onder overlegging van bewijsstukken.

artikel 3
 • 1.

  Aan de wethouders wordt voor overige kosten verbonden aan de uitoefening van het ambt, een vergoeding toegekend.

 • 2.

  De vergoeding wordt, onverlet het gestelde in artikel 26 van het Rechtspositiebesluit wethouders (Stb. 1994, 243), vastgesteld op het maximale bedrag dat ingevolge artikel 25, lid 2, van het Rechtspositiebesluit wethouders geldt of zal gelden voor de klasse van gemeenten met meer dan 18.000 inwoners.

artikel 4
 • 1.

  Voor zover de inschrijvingskosten van buitenlandse congressen, seminars en dergelijke in een kalenderjaar 20% van de over dat kalenderjaar berekende in artikel 3 bedoelde vergoeding overschrijden, wordt het bedrag van die overschrijding vergoed.

 • 2.

  Voor zover na toepassing van het gestelde in het vorige lid in een kalenderjaar de voor eigen rekening blijvende inschrijvingskosten van binnenlandse en buitenlandse congressen, seminars en dergelijke tezamen 50% van de over dat kalenderjaar berekende in artikel 3 bedoelde vergoeding overschrijden, wordt het bedrag van die overschrijding eveneens vergoed.

artikel 5

Het besluit van de gemeenteraad van 23 januari 1995 tot vaststelling van de Verordening kostenvergoeding wethouders wordt ingetrokken.

artikel 6
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening kostenvergoeding wethouders.

 • 2.

  Zij treedt in werking met ingang van heden.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Gouda in de openbare vergadering van 22 januari 1996.

 

De raad van de gemeente voornoemd,

 

, voorzitter

 

, secretaris