Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Verordening voor de begeleiding van niet terugkerende wethouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor de begeleiding van niet terugkerende wethouders
CiteertitelVerordening begeleiding van niet terugkerende wethouders
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpPersoneel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-01-2001nieuwe regeling

29-01-2001

Onbekend

3.4.1

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor de begeleiding van niet terugkerende wethouders

de raad van de gemeente gouda

 

Op voordracht van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari 2001, nummer 2000.25978—17;

 

Gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende Verordening voor de begeleiding van niet terugkerende wethouders.

artikel 1 begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder belanghebbende: hij die ophoudt wethouder te zijn en in het genot is van een uitkering op grond van de bepalingen van de Uitkerings- en pensioenverordening wethouders, alsmede hij die voornemens is, al dan niet tussentijds, af te treden als wethouder.

artikel 2 toekenning faciliteiten

 • 1.

  Burgemeester en wethouders besluiten op een aanvraag van belanghebbende omtrent de toekenning van één of meer van de volgende faciliteiten:

  • -

   outplacement;

  • -

   beroepsoriënterende cursussen;

  • -

   her- en bijscholing;

  • -

   coaching voor een nieuwe functie;

  • -

   een assessmentonderzoek.

 • 2.

  De kosten voor deze faciliteiten komen ten laste van de gemeente.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders brengen hun beslissing ter kennis van de commissie van advies en bijstand voor Algemeen Bestuurlijke Zaken en Openbare Orde en Veiligheid.

 • 4.

  Eventuele reis-, verblijf- en verwervingskosten komen voor rekening van belanghebbende.

artikel 3 maximale toekenningsduur

 • 1.

  De faciliteiten worden toegekend voor de periode van ten hoogste één jaar.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd deze termijn te verlengen met ten hoogste één jaar.

artikel 4 uitleg verordening

 • 1.

  In de gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, zijn burgemeester en wethouders bevoegd een voorziening te treffen.

 • 2.

  Een dergelijke voorziening wordt ter kennis gebracht van de commissie van advies en bijstand voor Algemeen Bestuurlijke Zaken en Openbare Orde en Veiligheid.

artikel 5 slotbepalingen

 • 1.

  De Regeling outplacement gewezen wethouders, vastgesteld door de gemeenteraad bij zijn besluit van 18 september 1995, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening begeleiding niet terugkerende wethouders’.

 • 3.

  Zij treedt in werking met ingang van heden.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Gouda in de openbare vergadering van 29 januari 2001.

 

De raad van de gemeente voornoemd,

, voorzitter

, secretaris