Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Beleidsregels terrassen Gouda 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels terrassen Gouda 2015
CiteertitelBeleidsregels terrassen Gouda 2015
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene plaatselijke verordening Gouda, art. 2:5 en 2:15, lid 5 en 6.
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81.
 3. Horecanota 2008-2017
 4. Welstandsnota 2004, update 2008 terrassen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-201501-10-2016nieuwe regeling

17-11-2015

Goudse Post, 16-12-2015

978413

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels terrassen Gouda 2015

De burgemeester van Gouda;

gelezen het voorstel van 17 november 2015;

gelet op zijn bevoegdheid tot het beslissen op aanvragen om terrasvergunningen als bedoeld in artikel 2:15, vijfde en zesde lid, en artikel 2:5 van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009;

dat hij ingevolge artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht beleidsregels kan vaststellen met betrekking tot deze bevoegdheid;

gelet op het bepaalde in de Horecanota 2008-2017 en in de Welstandsnota 2004, update 2008 over terrassen;

besluit

de Beleidsregels terrassen Gouda 2015 vast te stellen.

Artikel 1 Voorwaarden voor terrassen op de Markt en aan Wijdstraat 26

Terrassen op de Markt en aan Wijdstraat 26 moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • 1.

  De plaats en de maten van de terrassen komen overeen met de plaats en maten zoals aangegeven op de bijgevoegde en van dit besluit deel uitmakende situatietekening. Terrassen worden opgesteld binnen de grenzen die worden aangegeven op de bij deze beleidsregels gevoegde en daarvan deel uitmakende tekening in bijlage 1 (situatietekening Terrassen op de Markt en aan Wijdstraat 26). De plaats en de maten van de terrassen worden eveneens aangegeven op de bij de terrasvergunningen gevoegde en daarvan deel uitmakende tekeningen.

 • 2.

  De breedte van het horecapand is uitgangspunt voor de breedte van het terras. Het terras is niet breder dan de voorgevel van de horecagelegenheid, waartoe het terras behoort;

 • 3.

  Het uiterlijk aanzien van het terras past in het straatbeeld. Detonerende terraselementen zijn niet toegestaan. Het uiterlijk aanzien van het terras voldoet aan de criteria, die voor terrassen zijn vermeld in deel B, 12. Concrete criteria voor openbaar gebied, 12.3 Bijzondere welstand, onder ‘ll. Terrassen’ in de Welstandsnota 2004, update 2008. Hierin is het volgende over het uiterlijk aanzien van terrassen op de Markt en aan Wijdstraat 26 verwoord:

Reclame

• Op parasols en windschermen mogen in beperkte mate reclame worden aangebracht. Op

windschermen geldt een maximaal oppervlak van 0,50 m2 per 2 strekkende meter scherm. Reclame

is niet toegestaan op andere dan genoemde objecten op of bij het terras. Merkkleuren, merknamen

en logo’s worden als reclame aangemerkt.

Windschermen

• Er mogen op de vier hoeken van het terras beperkte windschermen worden geplaatst. Per terras mogen bovendien aan maximaal twee zijden over de volle lengte schermen worden aangebracht.

• Windschermen mogen niet hoger zijn dan 1,5 meter, het bovenste deel, minimaal 50 cm, van ieder

windscherm dient transparant te zijn en mag geen reclame dragen.

• Windschermen zijn niet toegestaan op het middenterrein van de Markt, omdat dit het open karakter van dit gebied verstoort.

• De kleur van de schermen dient ‘zwartblauw’ (RAL 5004 of gelijkwaardig) te zijn.

Parasols

• Parasols tot een doorsnede van circa 4,5 meter zijn toegestaan. Grote aan elkaar gekoppelde parasols, vaste constructies en overkappingen zijn niet toegestaan.

• Indien het weer daar aanleiding toe geeft, is tijdelijke koppeling van de parasols door middel

van een verwijderbare regengoot toegestaan.

Terrasmeubilair

• Terrasmeubilair moet bij voorkeur worden uitgevoerd in rotan/riet of in rotan/riet-look. Meubilair

uitgevoerd in andere materialen of kleuren die afwijken van de natuurlijke kleuren en/of van de

voor de binnenstad gebruikelijke historische kleuren, kan ter beoordeling aan de welstandscommissie

worden voorgelegd.

• Terrasbanken zijn als terrasmeubilair toegestaan:

 • -

  Voor grote terrassen (oppervlakte: meer dan 20 m2) geldt, dat het deel waar de terrasbanken staan niet meer mag beslaan dan 25% van het totale terrasoppervlakte;

 • -

  voor kleine terrassen (oppervlakte: maximaal 20 m2) geldt, dat het deel waar de terrasbankenstaan niet meer mag beslaan dan 50% van het totale terrasoppervlakte;

 • 4.

  Tussen de terrassen en de gevels van de horeca-inrichtingen en de overige panden op de Markt worden geen gevelterrassen en obstakels zoals meubilair, reclameborden, menuborden en dergelijke geplaatst. Deze tussenruimte blijft ten allen tijde vrij voor voetgangers. Voor wat betreft het plaatsen van een gevelterras gelden vanwege het historisch karakter van enkele panden de volgende uitzonderingen: Markt 22-23 (Café Central) en Markt 34 (De Zalm), zoals aangegeven op de tekening in bijlage 1 (situatietekening Terrassen op de Markt en aan Wijdstraat 26);

 • 5.

  Nabij de terrasschotten mogen geen losse objecten geplaatst worden. Het is toegestaan de twee hoeken van de terrasschotten aan de buitenzijde, richting gevels, van menu en prijslijsten te voorzien;

 • 6.

  Terrasverwarming (terrasheater, elektrisch of gasgestookt verwarmingsapparaat) is toegestaan en wordt op de terrassen geplaatst;

 • 7.

  Vlonders en andere bedekkingen van de straat zijn niet op terrassen toegestaan;

 • 8.

  Het zonder toestemming van de gemeente aanbrengen van wijzigingen in de bestrating is niet toegestaan;

 • 9.

  Terrassen mogen in de periode van 1 juli tot 1 oktober vanaf 11.00 uur tot 01.30 uur zijn geplaatst en in de overige maanden vanaf 11.00 uur tot 01.00 uur.

 • 10.

  Ter bescherming van de openbare orde en veiligheid kan het voorkomen dat bij evenementen het terras geheel of gedeeltelijk dient te worden verwijderd. De vergunninghouder wordt daarover ruim van te voren ingelicht.

Artikel 2 Voorwaarden voor overige terrassen in Gouda

Terrassen op andere locaties, dan de Markt en aan Wijdstraat 26, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • 1.

  De plaats en de maten van de terrassen komen overeen met de plaats en maten zoals aangegeven op de bij de terrasvergunning gevoegde en daarvan deel uitmakende tekening. Terrassen worden opgesteld binnen de grenzen die worden aangegeven op deze tekening;

 • 2.

  De breedte van het horecapand is uitgangspunt voor de breedte van het terras. Het terras mag niet breder zijn dan de voorgevel van de horecagelegenheid waartoe het terras behoort.

 • 3.

  In straten en stegen is een obstakelvrije ruimte van minimaal drie meter breed gewaarborgd Dit houdt in dat er zich geen uitstekende delen aan de gevel (zonwering, reclameborden) en geen objecten op de straat binnen deze drie meter zone mogen bevinden. Als een straat of steeg drie meter breed of smaller is, kan geen terras worden geplaatst;

 • 4.

  Het uiterlijk aanzien van het terras past in het straatbeeld. Detonerende terraselementen zijn niet toegestaan. Het uiterlijk aanzien van het terras, dat is gesitueerd in het beschermd stadsgezicht, voldoet aan de criteria, die voor terrassen zijn vermeld in deel B, 12. Concrete criteria voor openbaar gebied, 12.3 Bijzondere welstand, onder ‘ll. Terrassen’ in de Welstandsnota 2004, update 2008. Hierin is het volgende over het uiterlijk aanzien van terrassen van terrassen verwoord, die zijn gesitueerd in het beschermd stadsgezicht, anders dan op de Markt en aan Wijdstraat 26:

Reclame

• Op parasols en windschermen mogen in beperkte mate reclame worden aangebracht. Op

windschermen geldt een maximaal oppervlak van 0,50 m2 per 2 strekkende meter scherm. Reclameis niet toegestaan op andere dan genoemde objecten op of bij het terras. Merkkleuren, merknamenen logo’s worden als reclame aangemerkt.

Windschermen

• Er mogen per terras aan maximaal twee zijden windschermen worden geplaatst. De windschermen mogen niet parallel aan de gevel staan.

• Windschermen mogen niet hoger zijn dan 1,5 meter, het bovenste deel, minimaal 50 cm, van iederwindscherm dient transparant te zijn en mag geen reclame dragen.

• Windschermen zijn niet toegestaan bij wateroppervlakken (steigers, boten, visbanken, omdat dit het open karakter van dergelijke gebieden verstoort.

Parasols

• Parasols tot een doorsnede van circa 4,5 meter zijn toegestaan. Grote aan elkaar gekoppelde parasols, vaste constructies en overkappingen zijn niet toegestaan.

• Indien het weer daar aanleiding toe geeft, is tijdelijke koppeling van de parasols door middelvan een verwijderbare regengoot toegestaan.

Terrasmeubilair

• Terrasmeubilair moet bij voorkeur worden uitgevoerd in rotan/riet of in rotan/riet-look. Meubilairuitgevoerd in andere materialen of kleuren die afwijken van de natuurlijke kleuren en/of van devoor de binnenstad gebruikelijke historische kleuren, kan ter beoordeling aan de welstandscommissieworden voorgelegd.

• Terrasbanken zijn als terrasmeubilair toegestaan:

 • -

  Voor grote terrassen (oppervlakte: meer dan 20 m2) geldt, dat het deel waar de terrasbanken staan niet meer mag beslaan dan 25% van het totale terrasoppervlakte;

 • -

  voor kleine terrassen (oppervlakte: maximaal 20 m2) geldt, dat het deel waar de terrasbankenstaan niet meer mag beslaan dan 50% van het totale terrasoppervlakte.

 • 4.

  Vlonders en andere bedekkingen van de straat zijn niet op terrassen toegestaan;

 • 5.

  Voor voetgangers wordt een looproute van minimaal 1.5 meter vrijgehouden;

 • 6.

  De panden (inclusief winkels) blijven goed bereikbaar voor voetgangers en hulpdiensten. De entree naar bovenwoningen wordt vrijgehouden;

 • 7.

  Het zonder toestemming van de gemeente aanbrengen van wijzigingen in de bestrating is niet toegestaan;

 • 8.

  Terrassen mogen vanaf 11.00 uur tot 00.00 uur zijn geplaatst. De opslag van terrasmeubilair geschiedt inpandig.

Artikel 3 Weigering terrasvergunning

Een terrasvergunning wordt geweigerd indien een terras niet voldoet aan hetgeen in deze beleidsregels is vermeld.

Artikel 4 Overgangsbepalingen

 • 1.

  De Beleidsregels terrassen Gouda 2015 zijn van toepassing op aanvragen om een terrasvergunning voor het gehele jaar 2016 of een deel van dit jaar en de daarop volgende jaren of delen daarvan;

 • 2.

  De Beleidsregels terrassen Gouda 2015 zijn niet van toepassing op de terrasvergunningen die voor het gehele jaar 2015 of een deel daarvan van kracht zijn ten tijde van de inwerkingtreding van deze beleidsregels;

 • 3.

  Voor de eisen van de windschermen van terrassen op de Markt, waarvoor voor het gehele jaar 2016 of een deel daarvan de terrasvergunning is verleend, geldt, dat hieraan binnen drie maanden na verlening van de terrasvergunning, uiterlijk per 1 maart 2016, dient te zijn voldaan;

 • 4.

  Voor terrassen op de Markt, waarvoor voor het gehele jaar 2015 een terrasvergunning is verleend, en die breder zijn dan de voorgevel van de horecagelegenheden waartoe de terrassen behoren, geldt dat de terrasruimte jaarlijks met maximaal 20% van de extra terrasruimte wordt verminderd, totdat de terrassen niet breder zijn, dan de voorgevels van de horecagelegenheden.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels terrassen Gouda 2015.

 

Aldus vastgesteld op 17 november 2015.

De burgemeester van Gouda,

dr. M. Schoenmaker

Algemene toelichting op de beleidsregels

Deze beleidsregels gelden voor terrassen in de gemeente Gouda en reguleren terrassen van horecagelegenheden op eigen en openbaar grondgebied als bedoeld in artikel 2:15, vijfde lid, van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2015. Gouda heeft de Markt als cultuurhistorische kern met een beschermd stads- en dorpsgezicht en heeft daarmee een status aparte binnen Gouda. Voor die terrassen gelden daarom afzonderlijke regels voor wat betreft het uiterlijk aanzien van de terrassen.

De algemene weigeringgronden voor terrasvergunningen zijn de openbare orde en de openbare veiligheid, de volksgezondheid en het milieu (artikel 1:8 Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009). Specifieke weigeringsgronden zijn:

 

 • 1.

  indien het gebruik als terras schade toebrengt aan de weg dan wel gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of het doelmatig en veilig gebruik daarvan;

 • 2.

  indien het gebruik een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

 • 3.

  in het belang van bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving (artikel 2:15 Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009).

   

Het uiterlijk aanzien van het terras voldoet aan de criteria, die voor terrassen zijn vermeld in de Welstandsnota 2004, update 2008. Algemeen uitgangspunt van deze criteria is, dat de terrassen en hun onderdelen passen in de historische omgeving. Onder meer zijn maximale afmeting van parasols en van de hoogte van terrasschotten, reclame en kleurgebruik opgenomen. Grote aan elkaar gekoppelde parasols, vaste constructies, flappen en overkappingen en partytenten zijn niet toegestaan.

 

Zoals in de beleidsregels is vermeld mogen terrassen vanaf 11.00 uur tot 01.00 uur of 01.30 uur worden geplaatst. De basis hiervoor vormt artikel 5 van het besluit van 14 maart 2011 van de burgemeester inzake sluitingstijden, waarin is bepaald, dat voor terrassen in de periode van 1 juli tot 1 oktober als sluitingstijd 01:30 uur geldt.

 

Deze beleidsregels laten onverlet ,dat voor bouwwerken zoals permanente windschermen en parasols een omgevingsvergunning van het college van burgemeester en wethouders is vereist.

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 2

Bepaalde welstandscriteria gelden volgens de Welstandsnota voor de binnenstad en haar randen (beschermd stadsgezicht). Het beschermd stadsgezicht in Gouda betreft het gebied gelegen tussen de singels met inbegrip van de panden, die direct aan de singels grenzen. Het beschermd stadsgezicht is bij besluit van op 29 juni 1978 aangewezen door de Minister van VROM en omvat het gebied binnen de singels en ook de huizen en panden e.d. direct gelegen aan die singels.

Artikel 4 Overgangsbepalingen

Er zijn geen overgangsbepalingen opgenomen voor het terras bij Wijdstraat 26, omdat ten tijde van het vaststellen van de beleidsregels geen sprake van een terrasvergunning voor dit pand was. Ook was geen aanvraag om een terrasvergunning voor een terras op dit adres ingediend. Evenmin zijn er op dat moment windschermen bij dit terras geplaatst. Om deze redenen is een overgangstermijn dan niet noodzakelijk.

Bijlage 1 : situatietekening terrassen op de Markt en aan Wijdstraat 26Bijlage 1