Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2016
CiteertitelVerordening marktgelden 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1 sub a en b.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-201501-01-2017nieuwe regeling

09-12-2015

Gemeenteblad, nr. 127171

106

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Gouda;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2015;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen:

 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  markt : hetgeen hieronder wordt verstaan in de "Marktverordening Gouda 2009";

 • b.

  standplaats : de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen

  van de markthandel;

 • c.

  vaste standplaats : de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een

  vergunninghouder;

 • d.

  dagplaats : de standplaats dieper marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een

  vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen danwel ingenomen;

 • e.

  standwerken : de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt endat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel;

 • f.

  standwerkersplaats : de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om testandwerken;

 • g.

  vergunninghouder : degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

 • h.

  college : het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'marktgeld' wordt een recht geheven voor het innemen van een vaste standplaats, dagplaats of standwerkersplaats op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, voor de verkoop of het ten verkoop uitstallen of aanbieden van goederen of waren, op een markt.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene die de vaste standplaats, dagplaats of standwerkersplaats inneemt. Als degene die de vaste standplaats of dagplaats inneemt wordt aangemerkt de houder van een vergunning.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarieven

 • 1.

  De rechten bedragen:

  A: voor een vaste standplaats, per dag:

  • -

   op dinsdag, woensdag of donderdag € 6,75 per m2 per kwartaal;

  • -

   op zaterdag € 9,25 per m2 per kwartaal.

  B: voor een dagplaats of standwerkersplaats, per dag:

  • -

   op dinsdag, woensdag of donderdag € 0,73 per m2;

  • -

   op zaterdag € 0,92 per m2.

   Het minimumtarief voor een standwerkersplaats bedraagt per dag:

  • -

   op dinsdag, woensdag of donderdag €  8,75 (afronding van 12 * €  0,73);

  • -

   op zaterdag € 11,05 (afronding van 12 * € 0,92).

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3.

  Belastingaanslagen van € 5,-- of minder worden niet opgelegd. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van de op één aanslag verschuldigde bedragen voor belastingen of andere heffingen aangemerkt als één belastingaanslag.

Artikel 5 Belastingtijdvak

 • 1.

  Ter zake van vaste standplaatsen wordt een tarief per kwartaal geheven en is het belastingtijdvak gelijk aan een kalenderkwartaal.

 • 2.

  In andere dan in het eerste lid genoemde gevallen wordt het recht per dag geheven.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van aanslag dan wel een mondelinge of schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt verstaan een stempelafdruk, zegel, nota of ander schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige kenbaar gemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de per kwartaal verschuldigde rechten

 • 1.

  Het recht is verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht aanvangt in de loop van het belastingtijdvak wordt het recht berekend voor het aantal marktdagen dat belastingplichtige in dat belastingtijdvak gebruik maakt van de vaste standplaats.

 • 3.

  Indien de belastingplicht eindigt in de loop van het belastingtijdvak bestaat aanspraak op ontheffing voor het aantal marktdagen dat belastingplichtige in dat belastingtijdvak, buiten zijn wil, geen gebruik heeft kunnen maken van de vaste standplaats.

Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1.

  De rechten moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving dan wel ingeval van toezending daarvan binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De rechten welke bij wege van aanslag worden geheven, moeten worden betaald binnen één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Verordening marktgelden 2015’ van 17 december 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening marktgelden 2016'.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 december 2015.

 

De voorzitter,

De griffier,