Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Adressenlijst op basis van artikel 7C van het Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAdressenlijst op basis van artikel 7C van het Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening 2012
CiteertitelAdressenlijst artikel 7C Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Uitvoeringsbesluit parkeerverordening 2012, art. 7C.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-04-2017nieuwe regeling

10-11-2015

Gemeenteblad, nr. 130385

69

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van Gouda;

gelezen het voorstel van 5 november 2015;

gelet op artikel 7C van het Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening 2012;

 

besluiten vast te stellen:

 

Adressenlijst op basis van artikel 7C van het UitvoeringsbesluitParkeerverordening 2012

Artikel 1  

De adressen, waarvan de bewoners op basis van artikel 7C van het Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening 2012 vanwege het aanwezig zijn van een eigen parkeervoorziening niet in aanmerking komen voor een 1e bewonersvergunning, luiden als volgt:

 

Straatnaam

Huisnummer

Projectnaam

Boelekade

95 t/m 135 (oneven)

Boelekade

Clarissenhof

1 t/m 19

Brandweerlokatie

d Lange v Wijngaardenstr

2 t/m 28 (even)

Blomlokatie

De Kwekerij

1 t/m 11 en 15 (oneven)

 

Dubbele buurt

11b en 11d

 

Fluwelensingel

40 en 110

 

Hoge Gouwe

97

 

Hoge Gouwe

117 t/m 119 (oneven)

 

Hoge Gouwe

121a t/m 121d

 

Hoogstraat

18a t/m 18c

 

Houtmansgracht

3 t/m 5h

Houtmansgracht

IJssellaan

38

 

Kandeelstraat

1 t/m 39

Koningshof

Kattensingel

9 t/m 12b

Abbeseyn

Lafeberhof

12a

 

Lange Groenendaal

53a

 

Lazarussteeg

1 t/m 31

Bolwerk/Zeldzaam Gouda

Messenmakerssteegje

2 t/m 17

Koningshof

Nonnenwater

12 t/m 22

Bolwerk/Zeldzaam Gouda

Noothoven van Goorstraat

9 en 10

 

Paradijs

2 t/m 6e (even)

Rozenstaete

Paradijs

11 t/m 53 (oneven)

 

Plateelstraat

1 t/m 82

Koningshof

Plazuidplein

1 t/m 10

Koningshof

Pottersplein

1 t/m 40

Bolwerk/Zeldzaam Gouda

Raam

2 t/m 12 (even), 20, 22

Koningshof

Raam

39 t/m 41e (oneven)

 

Raam

46 t/m 50 (even)

 

Raam

55b t/m 59

Raam

Raam

70 t/m 76 (even)

 

Ronsseweg

1 t/m 9 (oneven)

Riddervelden

Ronsseweg

28 t/m 126 (even)

Ronssetoren

Ronsseweg

154 t/m 222 (even)

Ronsseburght

Ronsseweg

410 t/m 504 (even)

Ronssehof

Rozendaal

8 t/m 18 (even)

Rozenstaete

Schooltuinen

20 t/m 60

 

Sevenhuysen

1 t/m 11

Koningshof

Sint Mariewal

1 t/m 43

Bolwerk/Zeldzaam Gouda

Speldenmakerssteeg

20, 23a, 23b, 25a en 25b

 

Spieringstraat

61 t/m 67 (oneven)

Spieringstraat

Spieringstraat

71 t/m 73 (oneven)

 

Spoorstraat

4a

 

Tegelbakkerssteegje

1 t/m 12

Koningshof

Verlorenkost

1 t/m 23 (oneven)

Koningshof

Vest

1 t/m 19 (oneven)

Koningshof

Vest

49a

 

Vogelenzang

2 t/m 14 (even)

Houtmansgracht

Wilhelminastraat

13 t/m 21 (oneven)

 

Artikel 2

De bij besluit van 16 december 2014 vastgestelde Adressenlijst artikel 7c Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als Adressenlijst artikel 7C Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening 2012.

 

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 november 2015.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

, burgemeester

, secretaris

 

Toelichting eigen parkeervoorziening

 

Beleidsmatige grondslag

In december 2004 is besloten dat op een nog nader te bepalen tijdstip geen vergunning voor de 1e auto meer wordt verleend als er een eigen parkeervoorziening is. Dit zowel om de parkeerdruk op de openbare weg te ontlasten als om eigen parkeerruimte in stand te laten en dus niet te bebouwen of aan derden te verhuren of te verkopen. Een inventarisatie en registratie van parkeerplaatsen op eigen terrein als maatregel werd aangekondigd (‘Parkeerbeleidsplan 2005-2015’, p. 26).

 

In de nota ‘Verder met parkeren’, vastgesteld in december 2009, werd nogmaals bevestigd om geen 1e parkeervergunning te verstrekken aan bewoners met eigen parkeervoorziening, en dit te (gaan) handhaven (p.2, onder punt 3.i).

 

Eigen parkeervoorziening

De mogelijkheid tot parkeren betreft niet alleen de voorziening garage, maar ook een plaats op of in een centrale parkeervoorziening die bij het project of de woning behoort, die bij de woningen met dit doel is gerealiseerd. Basis voor de aantallen te realiseren parkeerplaatsen zijn de parkeernormen, die voor Gouda vastgesteld zijn en ook gehanteerd worden bij elk nieuwbouwproject. Daarbij zijn er afspraken over aan te leggen (of eventueel af te kopen) aantallen parkeerplaatsen. Basis hiervoor vormt het landelijk geaccepteerde systeem van parkeernormen als ontwikkeld door de CROW, het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte, in de ASVV (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom). Hoog en bovenmatig autobezit wordt hierbij niet beloond met meer parkeerplaatsen.

 

In artikel 7A van het Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening 2012 staat dat indien men beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening, dit aantal verrekend wordt met het aantal bewonersvergunningen waar men aanspraak op zou kunnen maken.

Beschikken betreft hier fysieke aanwezigheid en mogelijkheid, onder zou kunnen beschikken

wordt verstaan het aanwezig zijn maar momenteel niet naar aard van de bestemming te

gebruiken door (tijdelijke) andere bestemming (verhuurd of in gebruik op andere wijze), en onder had kunnen beschikken het (ooit) hebben afgezien vande mogelijkheid door koop of huur over een bij de woongelegenheid aangeboden parkeermogelijkheid te kunnen beschikken.

Volgens eerder vastgesteld beleid dient men parkeerruimte als zodanig in bestemming te houden en te gebruiken. Zo niet, dan wordt parkeren afgewenteld op de openbare weg, waardoor de parkeerdruk toeneemt.

 

Adressenlijst

De lijst met adressen die niet in aanmerking komen voor het verstrekken van een parkeervergunning betreft gerealiseerde woningen of wooncomplexen, waarbij vanwege parkeerdruk voor kopers/huurders parkeerruimte is gerealiseerd. Dit volgens het eerder vastgestelde beleid dat ieder die ruimte op eigen terrein heeft of over een parkeerplaats beschikt, zou kunnen of had kunnen beschikken (Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening 2012 art. 7A), daar moet parkeren en niet het parkeren moet afwentelen op de openbare weg. Dit is eveneens in eerdere beleidsnotities vastgesteld.

 

Over het op deze adressen niet of niet meer (na afloop van de vergunningperiode van het huidige kalenderjaar) verstrekken van een vergunning is geïnformeerd middels informatiebrieven.

 

De lijst met adressen zal jaarlijks geactualiseerd worden vanwege veranderingen in het woningbestand. Op het moment van oplevering van complexen met eigen parkeervoorziening of wanneer bekend wordt dat er eigen parkeervoorziening op een adres aanwezig is, zal daarop de huidige geldende regeling volgens het vastgestelde beleid van toepassing worden verklaard.

De lijst geeft achtereenvolgens straten alfabetisch weer, dan de desbetreffende huisnummerreeksen, en tenslotte reden van opname (projectnaam).