Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Subsidieregeling Participatie in de buurt Gouda 2017Burgemeester en wethouders van Gouda

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Participatie in de buurt Gouda 2017Burgemeester en wethouders van Gouda
CiteertitelSubsidieregeling Participatie in de Buurt Gouda 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is uitgewerkt overeenkomstig artikel 13 van de Subsidieregeling Participatie in de Buurt 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Gouda 2003, art. 7.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-05-201610-07-2018Onbekend

17-05-2016

Gemeenteblad 2016, 27 mei 2016, nr. 67675

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Participatie in de buurt Gouda 2017Burgemeester en wethouders van Gouda

Gelezen het advies d.d. 12 mei 2016;

Gelet op artikel 7 Algemene Subsidieverordening Gouda 2003; 

besluiten de subsidieregeling: “Participatie in de buurt Gouda 2017” vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Accommodatie voor Participatie in de Buurt: een huiskamer, een buurtservicecentrum, of een huis in de buurt.

 

Huiskamer: een plek voor kwetsbare inwoners waar zij gekend worden en gedurende één of meerdere dagen/dagdelen in de week kunnen binnen lopen, in een veilige omgeving andere mensen kunnen ontmoeten en aan activiteiten kunnen deelnemen. Vaak kan men er een aantal dagen per week een warme maaltijd gebruiken. De eindverantwoordelijkheid ligt bij een professional. Waar mogelijk worden vrijwilligers ingezet.

 

Buurtservicecentrum: een laagdrempelige algemene voorziening in een gebied waar zowel vitale als kwetsbare wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten, deelnemen aan uiteenlopende activiteiten of deze zelf organiseren. Het beheer wordt verzorgd door professionals, met ondersteuning van vrijwilligers.

 

Huis in de buurt: laagdrempelige algemene voorziening, die door de wijkbewoners zelf wordt beheerd en waar alle wijkbewoners gebruik van kunnen maken. Er is geen inzet van professionals.

Artikel 2 Doel subsidie

De subsidie wordt verstrekt voor de ondersteuning van Accommodaties voor Participatie in de Buurt om een bijdrage te leveren aan:

 • 1.

  Participatie van kwetsbare inwoners van Gouda op een wijze die past bij hun wensen en mogelijkheden om sociaal isolement te voorkomen of te bestrijden en/of om de dagelijkse zorg van de mantelzorg te verlichten.

 • 2.

  Het realiseren van laagdrempelige ontmoetingsplekken zoals huiskamers, buurtservicecentra en ‘huizen in de buurt’.

Artikel 3 Uitgangspunten subsidieregeling

De volgende uitgangspunten gelden hierbij:

 • 1.

  De kracht van iedere burger wordt benut om optimaal te participeren en zelfredzaam te zijn;

 • 2.

  Het bepalen en regelen van de daginvulling is de eigen verantwoordelijkheid van de burger;

 • 3.

  Algemeen wat kan, specifiek wat moet. Mensen met een beperking participeren zoveel mogelijk binnen het reguliere aanbod van voorzieningen; voor wie dat niet kan zijn er (geïndiceerde) maatwerkvoorzieningen;

 • 4.

  Het accommodatiegebonden aanbod wordt groepsgericht georganiseerd, maar speelt in op de individuele vraag van de deelnemers. Er wordt steeds uitgegaan van de mogelijkheden van de deelnemers;

 • 5.

  De organisatie van activiteiten wordt zoveel mogelijk vanuit de deelnemers en vrijwilligers zelf georganiseerd, eventueel met ondersteuning van een beroepskracht;

 • 6.

  Activiteiten sluiten aan bij initiatieven in de wijk;

 • 7.

  Van binnen naar buiten en van buiten naar binnen: Deelnemers gaan vanuit hun eigen vertrouwde omgeving de wijk in en mensen uit de buurt komen hun leefwereld binnen;

 • 8.

  Er is een balans tussen professionele en informele inzet;

 • 9.

  Diversiteit is een kracht: specifiek aanbod organiseren voor iedere groep met een bepaalde beperking is verleden tijd.

 • 10.

  Hiertoe worden Huiskamers, Buurtservicecentra en Huizen in de buurt ingericht met een in deze volgorde afnemende mate van professionele ondersteuning.

Artikel 4 Reikwijdte subsidie

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op subsidie ten behoeve van activiteiten en accommodatiegebonden voorzieningen voor Participatie in de Buurt in de drie Goudse gebieden met bijbehorende indeling, zoals beschreven op het bijgevoegde kaartje.

 • 2.

  In elk gebied bevindt zich één buurtservicecentrum.

Artikel 5 Subsidieplafond

1.Het subsidieplafond bedraagt € 1.213.893,00 per kalenderjaar.

Artikel 6 Verdelingswijze

 • 1.

  Nadat de indieningstermijn, als bedoeld in artikel 7 is verstreken, worden de aanvragen getoetst.

 • 2.

  Op basis van de in artikel 9 genoemde criteria vindt prioritering van de aanvragen plaats, waarbij aanvragen met een hoge prioriteit als eerste in aanmerking komen voor subsidieverlening.

 • 3.

  Subsidieaanvragen die pas worden ingediend nadat de indieningstermijn verstreken is, worden alleen in behandeling genomen als er middelen over zijn nadat toekenning van middelen op basis van subsidieaanvragen die binnen de gestelde termijn zijn ingediend, heeft plaatsgevonden.

Artikel 7 Indieningsdatum

Een aanvraag voor subsidie wordt vóór 1 juli van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Gouda.

Artikel 8 Aanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het bij deze regeling behorende aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag omvat in ieder geval de volgende informatie:

  • a.

   Het plan van aanpak, waarin opgenomen:

   i) Een omschrijving van de voorziening en/of activiteiten, doel en doelgroep, plaats/werkgebied, frequentie en duur van openstelling of activiteit, samenwerkingspartners, inzet vrijwilligers, verwacht aantal unieke deelnemers per jaar en gemiddeld aantal deelnemers per soort dagdeel of activiteit;

   ii) De resultaten die de organisatie verwacht te behalen, zowel inhoudelijk als cijfermatig;

   iii) De evaluatiecriteria waarmee de resultaten van de activiteit of het aanbod na afloop van het jaar gemeten zullen worden, waarbij in ieder geval gebruikt is gemaakt van de uitkomsten van een deelnemersenquête waarvan de uitslag verantwoord wordt bij de afrekening.

  • b.

   Een gespecificeerde begroting waaruit duidelijk blijkt hoeveel subsidie de aanvrager verwacht nodig te hebben voor de voorziening en/of activiteiten, inclusief de te verwachten inkomsten.

  • c.

   De statuten van de organisatie, voor zover van toepassing en nog niet eerder bij een aanvraag voor subsidie bij de gemeente Gouda zijn overgelegd.

Artikel 9 Toetsingscriteria

De aanvraag wordt op de volgende criteria getoetst:

 • a.

  Het aanbod waarvoor subsidie wordt aangevraagd sluit aan bij de uitgangspunten van deze regeling (artikel 3) en draagt bij aan minimaal één van de twee doelstellingen (artikel 2);

 • b.

  Het aanbod wordt voldoende flexibel ingericht om de mogelijkheid van vraaggericht werken te waarborgen;

 • c.

  De mate waarin sprake is van een samenhangend aanbod aan voorzieningen per gebied. Er zijn geen overbodige overlappingen.

 • d.

  De aanbieder profileert zich zodanig in de stad dat hij zowel kwetsbare als vitale inwoners van Gouda in betreffend werkgebied weet te bereiken;

 • e.

  De aanbieder werkt samen met andere organisaties en conformeert zich aan de gebiedsstructuur waarin zij opereren;

 • f.

  De uitvoering van de activiteiten gebeurt waar mogelijk door vrijwilligers, zo nodig ondersteund, begeleid en/of aangevuld door beroepskrachten.

Artikel 10 Weigeringsgronden

De subsidie wordt in ieder geval – naast het bepaalde in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht – geweigerd, indien:

 • 1.

  de aanvraag niet voldoet aan de eisen in artikel 8 (aanvraag);

 • 2.

  de aanvraag niet voldoet aan de artikelen 2 en 3.

Artikel 11 Wijze van verstrekking

 • 1.

  Uiterlijk 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend wordt een beschikking afgegeven.

 • 2.

  Indien subsidie wordt verleend, wordt in de subsidieverleningsbeschikking het maximale subsidiebedrag aangegeven, het aanbod dat hiervoor gerealiseerd dient te worden en de verplichtingen waaraan de organisatie in het kader van deze subsidieverlening dient te voldoen.

Artikel 12 Overige bepalingen

Van toepassing is de Algemene subsidieverordening Gouda 2003, voor zover daarvan in deze subsidieregeling niet wordt afgeweken.

Artikel 13 Intrekking

De subsidieregeling Participatie in de buurt Gouda 2015, door ons vastgesteld op 15 juli 2014, wordt ingetrokken.

Artikel 14 Inwerkingtreding

De Subsidieregeling Participatie in de Buurt Gouda 2017 treedt drie dagen na bekendmaking in werking.

Artikel 15 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Participatie in de Buurt Gouda 2017.

 

Aldus besloten in de vergadering van 17 mei 2016.

 

Burgemeester en wethouders,

, burgemeester

, secretaris