Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Regeling taxivervoer Gouda

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling taxivervoer Gouda
CiteertitelRegeling taxivervoer Gouda
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerptaxivervoer
Externe bijlagenbijlage 1 bijlage 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 87, eerste lid, onderdeel c, van de Wet personenvervoer 2000;
 2. artikel 5:15 van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-2016vaststelling regeling

06-12-2016

Gemeenteblad 15 december,  Nr. 176630 

1038320

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling taxivervoer Gouda

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda;

gelezen het voorstel van 1 december 2016;

gelet op artikel 5:15 van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009 en artikel 87, eerste lid, onderdeel c, van de Wet personenvervoer 2000;

besluit tot:

Vaststelling van de Regeling taxivervoer Gouda

Artikel 1 (begripsbepalingen)

autovrij gebied: gebied in de binnenstad van Gouda dat bestaat uit het totaal van wegen die gesloten zijn verklaard voor gemotoriseerd verkeer en wegen die deel uitmaken van het voetgangersgebied, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1 van deze regeling;

standplaats: verzamelplaats voor het aanbieden van taxivervoer op de openbare weg, zoals aangegeven op de kaarten in bijlage 2 van deze regeling;

taxibestuurder: bestuurder van een auto waarmee taxivervoer wordt aangeboden op de openbare weg.

Artikel 2 (gedrag op of in de omgeving van een standplaats)

 • 1.

  Een taxibestuurder op of in de omgeving van een standplaats:

  • a.

   hindert andere taxibestuurders niet, dringt niet voor en haalt niet in vlak voor de standplaats;

  • b.

   laat zich niet discriminerend uit tegenover andere taxibestuurders en gebruikt geen scheldwoorden of bijnamen als hij andere taxibestuurders aanspreekt;

  • c.

   werft geen klanten noch laat klanten werven op of in de omgeving van een standplaats;

  • d.

   hindert een klant niet bij de keuze voor een taxi, neemt geen klant mee die de keus heeft gemaakt voor een rit met een andere taxi en treedt hierover niet in discussie met die klant of de bestuurder van die andere taxi;

  • e.

   parkeert zodanig op een standplaats dat andere taxibestuurders deze ook kunnen benutten en andere weggebruikers er geen hinder van ondervinden;

  • f.

   is , ongeacht voor welk bedrijf hij werkt, hulpvaardig tegenover andere taxibestuurders en treedt waar mogelijk de-escalerend op in bedreigende situaties;

  • g.

   stremt het verkeer niet en houdt zich niet hinderlijk op;

  • h.

   zet zijn voertuig op een standplaats op een van de daarvoor aangewezen plekken en rijdt door op de standplaats zodra daar een plek vrijkomt;

  • i.

   laat op of in de omgeving van een standplaats geen afval achter;

  • j.

   staat geen geluid van autoradio’s of andere apparatuur vanuit zijn taxi toe;

  • k.

   houdt zich in de directe omgeving van zijn taxi op;

  • l.

   laat de motor van de taxi niet onnodig stationair draaien en laat de taxi niet onbeheerd achter;

  • m.

   pleegt op of in de omgeving van een standplaats geen vernielingen.

 • 3.

  Een taxibestuurder binnen het autovrije gebied:

  • a.

   gebruikt, tenzij het vervoer van minder validen betreft, van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag tussen 23.00 en 06.00 uur uitsluitend, en enkel dan, de standplaats Achter de Waag;

  • b.

   overschrijdt op de standplaats Achter de Waag niet het aantal van twaalf taxi’s;

  • c.

   rijdt, tenzij het vervoer van minder validen betreft, niet op de Kleiweg, Hoogstraat, Korte Tiendeweg en Zeugstraat;

  • d.

   maakt uitsluitend gebruik van de zakpalen op de Wijdstraat en Lem Dulstraat (Lange Groenendaal tenzij het vervoer van minder validen betreft ;

  • e.

   rijdt niet onnodig rondjes over de Markt of over de nabijgelegen straten.

Artikel 3 (veiligheid)

Een taxibestuurder:

 • a.

  draagt zorg voor een technisch veilige auto;

 • b.

  beschikt over geldige ontheffingen, vergunningen en bewijzen om taxivervoer te verrichten;

 • c.

  beschikt over een geldig rijbewijs en een geldige chauffeurskaart;

 • d.

  gebruikt geen enkele vorm van fysiek geweld en uit geen bedreigingen, tenzij sprake is van overmacht;

 • e.

  houdt zich aan de verkeersregels.

Artikel 4 (ritprijs)

Een taxibestuurder draagt er zorg voor dat:

 • a.

  de taxameter of boordcomputer zodanig is geplaatst dat de ritprijs duidelijk zichtbaar is voor de klant;

 • b.

  de taxameter of boordcomputer niet wordt gemanipuleerd;

 • c.

  een bewijs van goedkeuring van de taxameter of boordcomputer in de taxi aanwezig is;

 • d.

  de klant niet om fooi of kofferbakgeld wordt verzocht;

 • e.

  voldoende wisselgeld aanwezig is;

 • f.

  na een rit het ritbewijs aan de klant wordt verstrekt .

Artikel 5  

Een taxibestuurder volgt de aanwijzingen van ambtenaren van politie of andere ambtenaren onverwijld op.

Artikel6  

Als personen belast met het houden van toezicht op de naleving van deze regeling zijn aangewezen ambtenaren van de gemeente, voor zover zij zijn belast met een toezichthoudende taak.

Artikel 7  

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 8  

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling taxivervoer Gouda.

 

Aldus besloten in de vergadering van 6 december 2016

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

, secretaris , burgemeester

 

BIJLAGE 1 bij de Regeling taxivervoer Gouda

Autovrij gebiedbinnenstad Gouda

bijlage 1

BIJLAGE 2 bij de Regeling taxivervoer Gouda

Standplaats Achter De Waag

2.Standplaats Station Gouda

bijlage 2