Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

BELEIDSREGELS KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBELEIDSREGELS KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE
CiteertitelBELEIDSREGELS KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2017nieuwe regeling

20-06-2017

Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEIDSREGELS KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE

Gelet op Hoofdstuk 4, titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda de volgende beleidsregels vast met betrekking tot kunst in de openbare ruimte.

De beleidsregels zijn bedoeld om initiatieven te toetsen die leiden tot permanente plaatsing van kunst in de openbare ruimte en waarbij de gemeente door natrekking en/of schenking eigenaar wordt.

Artikel 1 Kosten plaatsing nieuwe kunst

 • 1.

  Initiatiefnemer draagt de vervaardigings- en plaatsingskosten inclusief de kosten voor onderzoeken en vergunningen.

 • 2.

  Er wordt geen gemeentelijke subsidie beschikbaar gesteld voor nieuwe kunst

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan van het tweede lid afwijken indien het initiatief deel uitmaakt van een gemeentelijk (totaal)project gericht op verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte en/of erop gericht is de betrokkenheid bij kunst in de openbare ruimte te stimuleren.

Artikel 2 Onderhoud en verzekering

 • 1.

  Vanaf het moment van plaatsing draagt de initiatiefnemer de kosten van onderhoud en verzekering voor tien jaar.

 • 2.

  Onder onderhoud wordt verstaan het in stand houden van het kunstwerk zoals oorspronkelijk bedoeld, conform het bij plaatsing afgesproken onderhoudsniveau.

 • 3.

  De initiatiefnemer kan het college schriftelijk verzoeken deze taken op zich te nemen. Indien het college daarop positief beslist, zal de initiatiefnemer eenmalig een vergoeding aan de gemeente verschuldigd zijn, gelijk aan de kosten voor onderhoud en verzekering voor de komende tien jaar.

 • 4.

  De hoogte van de vergoeding wordt bepaald na onderzoek en advies van een deskundige. De gemeente neemt het kunstwerk en de vergoeding voor het onderhoud van de kunstuiting op in haar ‘meerjarenplan beheer en behoud kunst in de openbare ruimte’.

 • 5.

  Initiatiefnemer en gemeente kunnen overeenkomen het kunstwerk niet te verzekeren.

Artikel 3 Technische voorwaarden voor plaatsing

 • 1.

  De aanleg, constructie en aanwezigheid van de kunstuiting mag geen schade opleveren aan de openbare ruimte en geen gevaar opleveren voor het veilig en doelmatig gebruik van de openbare ruimte.

 • 2.

  De kunstuiting dient nagelvast aan de ondergrond te worden bevestigd, zodat verplaatsen, omvallen of omduwen niet mogelijk is.

 • 3.

  De kunstuiting is vandalismebestendig waardoor beschadiging zoveel mogelijk voorkomen kan worden en/of graffiti eenvoudig te verhelpen is.

 • 4.

  De kunstuiting moet goed bereikbaar zijn voor onderhoud en mag geen belemmering vormen voor het beheer van openbaar groen en van omliggende objecten en voorzieningen. Ook mag het niet in de weg staan voor hulpdiensten.

Artikel 4 Waarborgen kwaliteit openbare ruimte

Het college van burgemeester en wethouders behoudt zich het recht voor om het kunstwerk te verwijderen of te verplaatsen indien door omstandigheden de onderhoudskosten voor het kunstwerk te hoog worden, de grond voor andere doeleinden nodig is of anderszins, met als doel te kwaliteit van de openbare ruimte te kunnen waarborgen.

Artikel 5 Overeenkomst

Met het oog op de kosten van vervaardiging, (ver)plaatsing, eigendom, onderhoud, verzekering, schenking en auteursrechten zal een overeenkomst tussen initiatiefnemers en de gemeente Gouda worden gesloten.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 juli 2017.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Kunst in de openbare ruimte Gouda.