Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Tijdelijke Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTijdelijke Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)
CiteertitelTijdelijke Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerphuishoudelijke hulp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is 1 januari 2018 uitwerking getreden overeenkomstig artikel 9 van de regeling.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art 7 Algemene Subsidieverordening Gouda 2003

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-08-201701-01-2018wijziging tijdelijke subsidieregeling

15-08-2017

Gemeenteblad

1333

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijke Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

Burgemeester en wethouders van Gouda

Gelezen het advies d.d. 22 november 2016;

Gelet op artikel 7 Algemene Subsidieverordening Gouda 2003 (ASV);

Gelet op de toekenning van de Staatssecretaris van Volksgezondheid , Welzijn en Sport via de meicirculaire 2016 van de Huishoudelijke Hulp Toelage

 

Besluiten vast te stellen de Tijdelijke Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage 2017

Artikel 1 Algemene toekenningscriteria

 • 1.

  Gecontracteerde zorgaanbieders die ervaring hebben met het leveren van huishoudelijke hulp voor WMO gerelateerde doelgroepen kunnen voor subsidie in aanmerking komen voor zover zij aannemelijk maken dat zij in staat zijn om de specifieke doelgroep te bereiken.

 • 2.

  Er kunnen maximaal twee zorgaanbieders voor subsidie in aanmerking komen.

 • 3.

  De subsidie wordt verstrekt onder de voorwaarde dat de zorgaanbieder meewerkt aan de totstandkoming van een uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 4:36 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Beoordelingscriteria

Voor de beoordeling van de subsidie aanvraag worden de volgende criteria gehanteerd:

 • a.

  de mate waarin de aanvraag past binnen de geëigende kaders en programma’s.

 • b.

  de wijze waarop aan de toekenningsregels van bovengenoemde Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt voldaan.

Artikel 3 Eisen aan de aanvraag

De subsidieaanvraag geschiedt met inachtneming van het in het bij de Algemene subsidieverordening Gouda 2003 behorende Uitvoeringsbesluit. De aanvraag bevat in ieder geval:

 • a.

  een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt gevraagd, zoveel mogelijk gespecificeerd naar aard, omvang, aantallen uren, doelgroep, en aantal klanten;

 • b.

  een gespecificeerde begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven waaruit duidelijk blijkt hoeveel subsidie de aanvrager verwacht nodig te hebben voor het uitvoeren van de onder a. bedoelde activiteiten;

Artikel 4 Weigeringsgronden

Burgemeester en wethouders kunnen de subsidie weigeren:

 • a.

  Indien de aanvraag niet voldoet aan de in artikelen1 tot met 3 genoemde voorwaarden en criteria;

 • b.

  Indien burgemeester en wethouders gegronde redenen hebben om aan te nemen dat aanvrager niet mee zal werken aan de totstandkoming van een overeenkomst ter uitvoering van de subsidieverleningsbeschikking.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een activiteitensubsidie voor het leveren van huishoudelijke hulp.

Artikel 6 Subsidieplafond en verdelingsregels

 • 1.

  Het subsidieplafond wordt door het college vastgesteld. Voor 2017 bedraagt het subsidieplafond € 450.000.

 • 2.

  Zodra naar aanleiding van de begrotingsbehandeling en nieuwe regels vanuit de rijksoverheid vaststaat dat een aanpassing van dit subsidieplafond noodzakelijk is, wordt een aangepast subsidieplafond vastgesteld en bekend gemaakt. Dit kan gevolgen hebben voor de toekenning dan wel de hoogte van aangevraagde subsidies.

 • 3.

  De verdeling van het voor subsidie beschikbare bedrag van € 450.000,- vindt als volgt plaats:

  a. € 250.000,- wordt over de verschillende aanvragers naar evenredigheid verdeeld;

  b. de verdeling van € 200.000,- geschiedt op declaratiebasis,

  onder de voorwaarde dat er niet voor meer klanten en meer uren per klant wordt gedeclareerd, dan op 15 augustus 2017 het geval was.

Artikel 7 Indieningsdatum

Volledige subsidieaanvragen met betrekking tot het jaar 2017 dienen  vóór 15 januari 2017 te worden ingediend  bij burgemeester en wethouders van Gouda, ter attentie van de afdeling Maatschappelijk Beleid.postbus 1086, 2800 BB te Gouda.

Artikel 8 Subsidiecyclus

 • 1.

  Subsidie wordt per kalenderjaar verleend.

 • 2.

  De bepalingen uit de Algemene subsidieverordening Gouda 2003 en het daarop gebaseerde Uitvoeringsbesluit met betrekking tot de subsidievaststelling zijn voor zover mogeliijk van toepassing.

 • 3.

  Voor de verantwoording en vaststelling van de subsidie wordt verwezen naar de nadere afspraken in het kader van de af te sluiten uitvoeringsovereenkomst.

Artikel 9 Inwerkingtreding en looptijd

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017 en vervalt met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 10 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Tijdelijke Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage 2017’.