Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Verordening elektronische kennisgeving Gouda

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische kennisgeving Gouda
CiteertitelVerordening elektronische kennisgeving Gouda
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagetoelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2017nieuwe regeling

20-09-2017

Gemeenteblad nr. 195747, 30 november 2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische kennisgeving Gouda

De raad van de gemeente Gouda;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 juni 2017;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening elektronische kennisgeving Gouda

Verordening elektronische kennisgeving Gouda

Artikel 1. Elektronische kennisgeving

1. Het is mogelijk berichten van het gemeentebestuur die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. De verzending geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.

2. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden in het Gemeenteblad van de gemeente Gouda op https://www.officielebekendmakingen.nl/ en op https://www.overheid.nl/.

3. Onder berichten worden in elk geval verstaan kennisgevingen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen, meldingen en beleidsregels.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische kennisgeving Gouda.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 september 2017.

 

De raad van de gemeente voornoemd,

griffier voorzitter

mr. drs. E.J. Karman-Moerman dr. M. Schoenmaker

Toelichting  

toelichting