Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent voorschoolse educatie Subsidieregeling uitbreiding voorschoolse educatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent voorschoolse educatie Subsidieregeling uitbreiding voorschoolse educatie
CiteertitelSubsidieregeling uitbreiding voorschoolse educatie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Gouda/250524.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-2019artikel 5

12-03-2019

gmb-2019-68467

2699
28-03-201823-03-2019nieuwe regeling

13-03-2018

gmb-2018-61607

1792

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent voorschoolse educatie Subsidieregeling uitbreiding voorschoolse educatie

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda;

 

Gelet op artikel 7 Algemene subsidieverordening Gouda 2003;

 

 

besluit tot:

Vaststelling van de volgende ‘Subsidieregeling uitbreiding voorschoolse educatie’

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Gecertificeerde voorschoolse voorziening: een voorziening voor peuteropvang die zowel aan de

geldende wettelijke eisen, als aan het in Gouda van toepassing zijnde Kwaliteitskader peuteropvang en voorschoolse educatie Gemeente Gouda voldoet;

Indicatie VVE: een door Jeugdgezondheidszorg afgegeven indicatie dat een peuter aan de voorwaarden voldoet om voor VVE in aanmerking te komen;

Peuter: een kind in de leeftijd van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar dat een peuteropvangplaats heeft op een gecertificeerde voorschoolse voorziening;

VVE: Voor- en vroegschoolse educatie. Educatieve programma’s met als doel de ontwikkeling van kinderen uit autochtone en allochtone achterstandsgroepen zodanig te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot. De programma’s worden zowel in de peuteropvang aangeboden als in de eerste twee groepen van de basisschool.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Met deze subsidieregeling wordt beoogd gecertificeerde voorschoolse voorzieningen te stimuleren om zich voor te bereiden op het aanbieden van 16 uur voorschoolse educatie per week voor peuters met een indicatie VVE vanaf 2020.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende maatregelen, activiteiten en/of kosten, die aantoonbaar nodig zijn voor de voorbereiding op het aanbieden van 16 uur voorschoolse educatie per week voor peuters met een indicatie VVE vanaf 2020:

  • a.

   voorkomen van ontslag van personeel;

  • b.

   aannemen van nieuw personeel vanaf september 2018;

  • c.

   scholing van pedagogisch medewerkers, die nog niet aantoonbaar tenminste niveau 3F op de onderdelen mondelinge taalvaardigheid en lezen hebben;

  • d.

   scholing van pedagogisch medewerkers in een door het NJI gecertificeerd VVE programma;

  • e.

   scholing van pedagogisch coaches.

  • f.

   kosten voor coördinatie, coaching, administratie, materialen en communicatie naar ouders.

 • 2.

  Bij de beschrijving van de maatregelen / activiteiten en/of kosten waarvoor subsidie wordt gevraagd wordt aangegeven:

  • a.

   op welke wijze deze maatregelen / activiteiten en / of kosten bijdragen aan het in artikel 2 omschreven doel;

  • b.

   waarom subsidiëring in de gevraagde omvang noodzakelijk is.

Artikel 4. Subsidieaanvrager en aanvraagtermijn

 • 1.

  De subsidie wordt aangevraagd door de aanbieder van de gecertificeerde voorschoolse voorziening.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidie wordt, met behulp van het daartoe vastgestelde aanvraagformulier, uiterlijk 15 mei van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft ingediend bij het college.

 • 3.

  Als er na 15 mei van het betreffende jaar aanvragen worden ingediend, worden deze alleen in behandeling genomen als er budget over is na toekenning van tijdig ingediende aanvragen.

Artikel 5. Subsidietijdvak

De subsidie kan worden ingezet gedurende het boekjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 6. Weigeringsgronden

 • 1.

  Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid, en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht kan het college de subsidie weigeren:

  • a.

   als de aanvraag niet voldoet aan regels die zijn gesteld om voor subsidie in aanmerking te komen;

  • b.

   als niet wordt voldaan aan het verplicht gestelde Kwaliteitskader peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Gouda;

  • c.

   als de subsidieverstrekking in strijd zou zijn met een wettelijk voorschrift.

Artikel 7. Verantwoording

 • 1.

  Een aanvraag tot subsidievaststelling wordt, met behulp van het daartoe vastgestelde aanvraagformulier, vóór 1 maart van het op het subsidietijdvak volgende jaar ingediend bij het college;

 • 2.

  Voor het indienen van de accountantsverklaring kan uitstel worden verleend tot 15 mei van het op het subsidietijdvak volgende jaar.

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor deze regeling wordt jaarlijks door het college vastgesteld en bekend gemaakt.

 • 2.

  Het college kan mandaat verlenen van de bevoegdheid het subsidieplafond te verhogen.

Artikel 9 Verdelingsregels

Indien het beschikbare budget niet toereikend is om alle aanvragen te honoreren wordt het beschikbare budget naar rato verdeeld over de ingediende aanvragen.

Artikel 10. Inwerkingtreding en werkingsduur

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en geldt tot en met 31 december 2019.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid blijft deze regeling, zoals die luidde op 31 december 2019, van toepassing op de afwikkeling van op grond van deze regeling verstrekte subsidies.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling uitbreiding voorschoolse educatie’.

 

Aldus besloten in de vergadering van 13 maart 2018.

Burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,

dr. E.M. Branderhorst

de burgemeester,

dr. M. Schoenmaker