Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent bedrijfsauto’s Regeling bedrijfsauto’s

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent bedrijfsauto’s Regeling bedrijfsauto’s
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 13bis, derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964
 2. artikel 13bis, vierde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-201701-01-2020nieuwe regeling

26-08-2006

gmb-2018-181715

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent bedrijfsauto’s Regeling bedrijfsauto’s

Deze regeling is eerder al op gebruikelijke wijze bekend gemaakt op 18 april 2017 in Gemeenteblad 2017, 62791. Door deze publicatie wordt het nu ook bekend gemaakt via het elektronisch en algemeen toegankelijke Gemeenteblad.

 

gelezen de adviezen d.d. 4 maart 2008 en 19 augustus 2008;

 

gelet op artikel 13bis, leden 3 en 4, van de Wet op de loonbelasting;

 

voorts gelet op artikel 15:1b van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector Gemeenten;

 

gezien de verkregen instemming van de commissie van Georganiseerd Overleg d.d. 26 juni 2008;

 

besluiten:

 

vast te stellen de Regeling bedrijfsauto’s

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  gemeente: gemeente Gouda;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van Gouda;

 • c.

  regeling: Regeling bedrijfsauto’s;

 • d.

  ambtenaar: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1, lid 1, sub a van de CAR;

 • e.

  CAR: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector Gemeenten;

 • f.

  bedrijfsauto: voertuig dat in eigendom, danwel in gebruik, is bij de gemeente, niet zijnde een voertuig dat uiterlijk herkenbaar is als brandweervoertuig;

 • g.

  functie: geheel van aan de ambtenaar opgedragen werkzaamheden voortvloeiend uit de doelstellingen van de gemeentelijke organisatie;

 • h.

  werkdag: dag waarop de ambtenaar arbeid verricht;

 • i.

  werktijd: voor elke werkdag vastgestelde periode waarbinnen de ambtenaar arbeid verricht.

Artikel 2 Algemene bepalingen

Indien de ambtenaar zijn functie niet doelmatig kan uitoefenen zonder gebruik te maken van een auto, dan kan het college een bedrijfsauto ter beschikking stellen, waarbij het college bepaalt voor welke werkzaamheden de ambtenaar de bedrijfsauto mag gebruiken.

Artikel 3 Onderhoud bedrijfsauto’s

De gemeente is er verantwoordelijk voor dat de bedrijfsauto’s in een goede technische staat verkeren, dat het periodiek onderhoud van de bedrijfsauto’s wordt uitgevoerd, en dat de gemelde schade aan de bedrijfsauto’s wordt hersteld.

Artikel 4 Gebruik bedrijfsauto’s

 • 1.

  De ambtenaar dient voor gebruik van de bedrijfsauto:

  • a.

   sleutel, kentekenbewijs en overige bescheiden van de auto in ontvangst te nemen;

  • b.

   de auto op beschadigingen te controleren en te controleren of voldoende brandstof aanwezig is.

 • 2.

  De ambtenaar dient tijdens het gebruik van de bedrijfsauto:

  • a.

   te beschikken over een geldig rijbewijs en de auto zelf te besturen;

  • b.

   in het logboek van de auto de kilometerstanden, tijdstippen en bezochte adressen in te vullen.

 • 3.

  De ambtenaar dient na gebruik van de bedrijfsauto:

  • a.

   de bedrijfsauto met een gevulde tank op de aangewezen plaats te parkeren;

  • b.

   de auto te controleren en elke schade aan de bedrijfsauto te melden;

  • c.

   sleutel, kentekenbewijs en overige bescheiden van de auto in te leveren.

Artikel 5 Schade en Ongevallen

 • 1.

  De ambtenaar meldt elke schade of ongeval met een bedrijfsauto dezelfde werkdag of aan het begin van de volgende werkdag bij de direct leidinggevende, bij de afdeling Personeel en Organisatie en bij de afdeling Belastingen als polishouder van de motorrijtuigenverzekering.

 • 2.

  Kosten ten gevolge van schade of ongeval met een bedrijfsauto komen voor rekening van de gemeente.

 • 3.

  In afwijking van het gestelde in lid 2 komen de kosten ten gevolge van de schade of van een ongeval met een bedrijfsauto ten laste van de ambtenaar, indien sprake is van:

  • a.

   opzet van de ambtenaar;

  • b.

   aan bewuste roekeloosheid grenzende verwijtbaarheid van de ambtenaar;

  • c.

   gebruik van de bedrijfsauto voor privé-doeleinden door de ambtenaar.

Artikel 6 Overtredingen en boetes

Strafmaatregelen volgend uit overtredingen van de Wegenverkeerswet 1994 en van andere wetten en regelingen met de bedrijfsauto, komen ten laste van de ambtenaar, voor zover de overtreding aan zijn schuld of nalatigheid is te wijten.

Artikel 7 Verbod op privé-gebruik

Het is de ambtenaar verboden de bedrijfsauto te gebruiken:

 • a.

  voor woon-werkverkeer;

 • b.

  voor privé-doeleinden tijdens de werktijd;

 • c.

  voor privé-doeleinden buiten de werktijd.

Indien de ambtenaar het in lid 1 genoemde verbod overtreedt, dan zal het college een nader te bepalen disciplinaire straf opleggen aan de ambtenaar.

Indien de ambtenaar het in lid 1 genoemde verbod overtreedt, dan komen, onverminderd het gestelde in lid 2, voor rekening van de ambtenaar:

 • a.

  de aansprakelijkheid voor ongevallen tijdens het privé-gebruik;

 • b.

  de aansprakelijkheid voor overtredingen van de Wegenverkeerswet 1994 tijdens het privé-gebruik;

 • c.

  de door de Belastingdienst opgelegde naheffingen en boetes als gevolg van het privé-gebruik.

Artikel 8 Slotbepaling

In die gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, zal het college een beslissing nemen in de geest van deze regeling.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling bedrijfsauto’s.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van heden.

 

Aldus besloten in de vergadering van 26 augustus 2008.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

w.g. drs. S. Keulen , (loco-)burgemeester

w.g. drs. L.A.M. Bakker , secretaris