Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent maaltijdvergoeding bij overwerk Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk gemeente Gouda 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent maaltijdvergoeding bij overwerk Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk gemeente Gouda 2004
CiteertitelRegeling maaltijdvergoeding bij overwerk gemeente Gouda 2004
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 25 mei 1976 en nadien gewijzigd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-200401-01-2020nieuwe regeling

16-03-2004

gmb-2018-181735

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent maaltijdvergoeding bij overwerk Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk gemeente Gouda 2004

Deze regeling is eerder al op gebruikelijke wijze bekend gemaakt op 18 april 2017 in Gemeenteblad 2017, 62845. Door deze publicatie wordt het nu ook bekend gemaakt via het elektronisch en algemeen toegankelijke Gemeenteblad.

 

Gelezen de adviezen d.d. 4 december 2003 en 2 maart 2004;

 

Gezien de in de commissie van Georganiseerd Overleg op 28 januari 2004 bereikte overeenstemming;

 

Gelet op artikel 6:25:2 van de Goudse Uitwerkingsovereenkomst (GUWO);

 

Voorts gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

 

besluiten:

 

vast te stellen de volgende

 

Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Ambtenaar

  De ambtenaar in de zin van artikel 1:1, lid 1, sub a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector Gemeenten (CAR).

   

 • 2.

  Overwerk

  Het overwerk als bedoeld in artikel 1:1, lid 1, sub l van de CAR.

Artikel 2 Voorwaarden

Wil een ambtenaar aanspraak maken op een maaltijdvergoeding voor overwerk, dan dient hij aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • a)

  op de dag dat de ambtenaar overwerk verricht, wordt de dagelijkse werktijd van de ambtenaar met minimaal twee overwerkuren verlengd;

 • b)

  naar het oordeel van burgemeester en wethouders staat het dienstbelang het niet toe, dat de ambtenaar op de gebruikelijke plaats en tijd zijn avondmaaltijd nuttigt.

Artikel 3 Vergoeding

 • 1.

  Indien de ambtenaar aan de gestelde voorwaarden uit artikel 2 van deze regeling voldoet, komt hij in aanmerking voor een vergoeding van een avondmaaltijd.

 • 2.

  De vergoeding geschiedt op grond van de werkelijk gemaakte kosten tot het maximum van de vergoeding voor een avondmaaltijd op grond van de Reisregeling binnenland. De fiscale gevolgen komen voor rekening van de werkgever.

 • 3.

  Declaratie geschiedt achteraf op basis van originele bewijsstukken. Kan geen bewijsstuk worden overgelegd, dan wordt een vergoeding toegekend conform het fiscale normbedrag.

 • 4.

  Declaraties van de avondmaaltijden dienen binnen drie maanden na de in het betreffende kalenderjaar gemaakte kosten ingediend te worden bij het bevoegd gezag. Houdt de ambtenaar zich niet aan deze termijn, dan kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding voor een avondmaaltijd in het kader van overwerk.

Artikel 4 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kunnen burgemeester en wethouders een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk gemeente Gouda 2004”

 • 2.

  De regeling treedt in werking op 1 april 2004. De Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 25 mei 1976 en nadien gewijzigd, komt met ingang van dezelfde datum te vervallen.

   

 

Aldus besloten in de vergadering van 16 maart 2004.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

getekend door de burgemeester, W.M. Cornelis

getekend door de gemeentesecretaris, A.W.M. de Bever