Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent een stage Stageregeling gemeente Gouda 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent een stage Stageregeling gemeente Gouda 2004
CiteertitelStageregeling gemeente Gouda 2004
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-201701-09-2019nieuwe regeling

16-03-2004

gmb-2018-181764

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent een stage Stageregeling gemeente Gouda 2004

Deze regeling is eerder al op gebruikelijke wijze bekend gemaakt op 18 april 2017, Gemeenteblad 2017, 62810. Door deze publicatie wordt het nu ook bekend gemaakt via het elektronisch en algemeen toegankelijke Gemeenteblad.

 

burgemeester en wethouders van gouda

 

Gelezen de adviezen d.d. 4 december 2003 en 2 maart 2004;

 

Gezien de in de commissie van Georganiseerd Overleg op 28 januari 2004 bereikte overeenstemming;

 

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

 

besluiten:

 

vast te stellen de volgende

 

Stageregeling

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • 1.

  Stagiair

  De persoon die bij de gemeente Gouda werkzaam is ten behoeve van een wetenschappelijke dan wel praktische opleiding of vorming.

   

 • 2.

  Stage

  Een reeks activiteiten van een stagiair ten behoeve van een wetenschappelijke dan wel praktische opleiding of vorming.

Artikel 2 Stageperiode

De tijdsduur van de stage bedraagt ten hoogste één jaar en kan maximaal met één jaar verlengd worden.

Artikel 3 Stagevergoeding

 • 1.

  De stagiair wordt, afhankelijk van het soort stage, een stagevergoeding toegekend als volgt:

  • a)

   meeloopstage: geen vergoeding;

  • b)

   stage in het kader van het middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs:

   € 205 per maand.

 • 2.

  De stagevergoeding is gebaseerd op een volledige werkweek van gemiddeld 36 uur per week. De stagiair die minder uren per week werkt, krijgt een vergoeding naar rato toegekend. De stagiair die meer uren per week werkt bouwt compensatieverlof op.

 • 3.

  Aan de stagiair die korter dan twee aaneengesloten maanden stage loopt, wordt in afwijking van het gestelde in het eerste lid van dit artikel geen vergoeding toegekend.

Artikel 4 Vakantieverlof

 • 1.

  Indien de stageperiode ten minste twee maanden duurt, heeft de stagiair recht op vakantieverlof: de Verlofregeling gemeente Gouda 2004 en de Goudse Uitwerkingsovereenkomst (GUWO) zijn dan van toepassing.

 • 2.

  Niet opgenomen vakantieverlof wordt niet uitbetaald.

 • 3.

  Buitengewoon verlof wordt verleend voor het bijwonen van schoolactiviteiten, zoals vormingsdagen en terugkomdagen.

Artikel 5 Reiskosten

 • 1.

  De stagiair die buiten de gemeente Gouda woont en een stagevergoeding ontvangt, heeft recht op een tegemoetkoming in de reiskosten conform artikel 18:1:7 van de GUWO.

 • 2.

  De stagiair die buiten de gemeente Gouda woont en geen stagevergoeding ontvangt, heeft recht op een reiskostenvergoeding die gelijk is aan de kosten van het openbaar vervoer naar de laagste klasse.

 • 3.

  In afwijking van het eerste en tweede lid ontvangt de stagiair die in het bezit is van een openbaar vervoerkaart die geldig is op “doordeweekse dagen”, geen tegemoetkoming in de reiskosten of reiskostenvergoeding. Uitzondering hierop bestaat ten aanzien van de stagiair die kan aantonen dat reizen met het openbaar vervoer redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden.

Artikel 6 Stageovereenkomst

De stageovereenkomst wordt beëindigd:

 • a)

  zodra de overeengekomen termijn is verstreken;

 • b)

  bij wederzijdse instemming;

 • c)

  zodra de opleiding wordt beëindigd;

 • d)

  indien er is sprake is van wangedrag of wanprestatie van de zijde van de stagiair.

Artikel 7 Geheimhoudingsplicht

De stagiair is verplicht tot geheimhouding van de informatie die hem tijdens de stage ter kennis is gekomen en waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze vertrouwelijk van aard is.

Artikel 8 Verzekeringen

 • 1.

  De stagiair die een stagevergoeding ontvangt, is verzekerd ingevolge de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (WaJong) en de Ziektewet (ZW). Voor ziektekosten is de stagiair verplicht verzekerd ingevolge de Ziekenfondswet (ZFW).

 • 2.

  De stagiair die geen stagevergoeding ontvangt, is alleen verzekerd inzake de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (WaJong).

 • 3.

  De stagiair zelf dan wel de onderwijsinstelling moet voorzien in een ongevallenverzekering; de gemeente Gouda zorgt voor het afsluiten van een WA-verzekering voor de stagiair.

Artikel 9 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kunnen burgemeester en wethouders een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Stageregeling gemeente Gouda 2004”

 • 2.

  De regeling treedt in werking op 1 april 2004. De Handleiding voor het plaatsen van stagiairs, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 21 maart 1989 en nadien gewijzigd, komt met ingang van dezelfde datum te vervallen.

   

 

Aldus besloten in de vergadering van 16 maart 2004.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

getekend door de burgemeester, W.M. Cornelis

getekend door de secretaris, A.W.M. de Bever