Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent het Privacyreglement telefoon-, e-mail en internetgebruik Gouda

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent het Privacyreglement telefoon-, e-mail en internetgebruik Gouda
CiteertitelPrivacyreglement telefoon-, e-mail en internetgebruik Gouda
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is van rechtswege komen te vervallen met de intrekking van de WBP.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2018-05-01

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-201725-05-2018nieuwe regeling

04-12-2007

gmb-2018-181773

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent het Privacyreglement telefoon-, e-mail en internetgebruik Gouda

Deze regeling is eerder al op gebruikelijke wijze bekend gemaakt op 18 april 2017, Gemeenteblad 2017, 62843. Door deze publicatie wordt het nu ook bekend gemaakt via het elektronisch en algemeen toegankelijke Gemeenteblad.

 

burgemeester en wethouders van de gemeente gouda

 

Gelet op:

 

 • -

  het feit dat de gemeente Gouda aan degenen die bij haar organisatie werkzaam zijn telefoon-, e-mail- en internetfaciliteiten ter beschikking stelt om met behulp daarvan hun functie uit te oefenen;

 • -

  de wenselijkheid een Privacyreglement vast te stellen waarin naast regels voor telefoon-, e-mail- en internetgebruik eveneens regels zijn opgenomen voor het vastleggen en monitoren van dit gebruik;

 • -

  het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • -

  de instemming met het Privacyreglement door de Ondernemingsraad van de gemeente Gouda;

 

besluiten:

 

het volgende Privacyreglement telefoon-, e-mail en internetgebruik vast te stellen.

 

hoofdstuk 1 – definities, reikwijdte en doeleinden

artikel 1 definities

In dit Privacyreglement wordt verstaan onder:

 • 1.

  Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens;

 • 2.

  college bescherming persoonsgegevens: het College als bedoeld in artikel 51 Wbp;

 • 3.

  gemeente: de gemeente Gouda;

 • 4.

  betrokkene: gebruiker van de elektronische communicatiemiddelen op wie een persoonsgegeven betrekking heeft en die aan te merken is als:

  • a.

   medewerker in dienst van de gemeente;

  • b.

   persoon die (betaalde of niet-betaalde) werkzaamheden voor de gemeente verricht, anders dan in ambtelijk dienstverband;

 • 5.

  telefoonfaciliteiten: de door of namens de gemeente aan betrokkene ter beschikking gestelde vaste telefoon, mobiele telefoon en faxapparaat;

 • 6.

  e-mailfaciliteiten: de door of namens de gemeente aan betrokkene ter beschikking gestelde e mailfaciliteiten;

 • 7.

  internetfaciliteiten: de door of namens de gemeente aan betrokkene ter beschikking gestelde internetfaciliteiten;

 • 8.

  elektronischecommunicatiemiddelen: telefoon-, e-mail- en/of internetfaciliteiten;

 • 9.

  persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van de Wbp;

 • 10.

  verwerkenvanpersoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

 • 11.

  bestand: elk, al dan niet geautomatiseerd, gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;

 • 12.

  verantwoordelijke: het college van B en W, zijnde het bestuursorgaan dat het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

 • 13.

  onrechtmatiggebruikdan wel misbruik van de elektronische communicatiemiddelen: een doen of nalaten in strijd met dit Privacyreglement of andere wet- en regelgeving of een inbreuk op een recht.

artikel 2 reikwijdte

 • 1.

  Dit Privacyreglement is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens inzake het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.

 • 2.

  Dit Privacyreglement geldt voor medewerkers in dienst van de gemeente en personen die (betaalde of niet-betaalde) werkzaamheden voor de gemeente verrichten, anders dan in ambtelijk dienstverband.

artikel 3 doeleinden

 • 1.

  De verwerking van persoonsgegevens inzake het gebruik van de elektronische communicatie-middelen heeft de volgende doeleinden:

  • a.

   het verkrijgen van inzicht in de mate van gebruik van de elektronische communicatie-middelen;

  • b.

   het voorkomen van onrechtmatig gebruik dan wel misbruik van de elektronische communicatiemiddelen.

 • 2.

  De omvang van de controle ter voorkoming van onrechtmatig gebruik, dan wel misbruik van de elektronische communicatiemiddelen als bedoeld in het eerste lid sub b, wordt zo beperkt mogelijk gehouden, in die zin dat deze in redelijke verhouding staat tot het doel waarvoor deze wordt aangewend.

hoofdstuk 2 – verantwoordelijkheden en beheer

artikel 4 - verantwoordelijkheden en beheer

 • 1.

  Door de verantwoordelijke worden de nodige maatregelen getroffen, opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn.

 • 2.

  Door de verantwoordelijke worden passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer gelegd om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 • 3.

  Door de verantwoordelijke worden één of meerdere systeembeheerders aangewezen die belast zijn met het beheer van het (de) bestand(en). Deze systeembeheerders zijn, op grond van artikel 125a, derde lid, Ambtenarenwet, verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

hoofdstuk 3 – gebruik elektronische communicatiemiddelen

artikel 5 gebruik elektronische communicatiemiddelen

 • 1.

  Betrokkene gebruikt de elektronische communicatiemiddelen primair voor het uitvoeren van de aan hem door de gemeente opgedragen taken.

 • 2.

  Het privé-gebruik van de elektronische communicatiemiddelen door betrokkene is niet, of slechts bij uitzondering toegestaan, mits dit gebruik in overeenstemming is met dit Privacyreglement. Dit gebruik is in geen geval storend voor dan wel gaat ten koste van het uitvoeren van de aan hem door de gemeente opgedragen taken.

 • 3.

  Het is betrokkene niet toegestaan met behulp van de e-mailfaciliteiten kettingbrieven te versturen of pornografisch materiaal te versturen of op te vragen, dan wel dreigende, seksueel intimiderende, racistische of discriminerende opmerkingen te maken. Evenmin is het betrokkene toegestaan met behulp van de e-mailfaciliteiten illegale software te verzenden of op te vragen, dan wel bestanden zonder voorafgaand overleg met de systeembeheerder(s) te verzenden of op te vragen waarvan betrokkene redelijkerwijs moet aannemen dat deze te omvangrijk zijn.

 • 4.

  Het is betrokkene niet toegestaan met behulp van de internetfaciliteiten bewust internetsites die pornografisch, dan wel racistisch materiaal bevatten te bezoeken, mee te doen in chat-sessies, online te gokken, illegale software te downloaden dan wel zonder voorafgaand overleg met de systeembeheerder(s) bestanden te downloaden waarvan betrokkene redelijkerwijs moet aannemen dat deze te omvangrijk zijn.

 • 5.

  Zonder voorafgaande toestemming van de systeembeheerder(s) is het betrokkene niet toe-gestaan met behulp van de e-mailfaciliteiten een elektronisch bericht aan alle of vrijwel alle medewerkers van de gemeente tegelijkertijd te versturen.

 • 6.

  Indien betrokkene met gebruik van de internetfaciliteiten handelingen verricht die als e mailtoepassingen zijn te kwalificeren, dan zijn de bepalingen van artikel 5, derde en vijfde lid, van overeenkomstige toepassing.

 • 7.

  Betrokkene zal bij het gebruik van de elektronische communicatiemiddelen de nodige zorgvuldig-heid betrachten en de integriteit en goede naam van de gemeente waarborgen.

artikel 6 voorkomen onrechtmatig gebruik dan wel misbruik

De verantwoordelijke neemt passende maatregelen in technische zin ter voorkoming van onrecht-matig gebruik dan wel misbruik van de elektronische communicatiemiddelen.

hoofdstuk 4 – vastlegging, bewaring, verwijdering en verstrekking persoonsgegevens

artikel 7 vastlegging

 • 1.

  Elektronisch vastleggen van persoonsgegevens geschiedt (automatisch) door de door de gemeente ingezette sofware.

 • 2.

  De vastlegging beperkt zich tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden van de verwerking als bedoeld in artikel 3, te weten:

  • voor het verkrijgen van inzicht in de mate van gebruik van de elektronische communicatie-middelen worden alleen stroom- en soortgegevens vastgelegd;

  • voor het voorkomen van onrechtmatig gebruik, dan wel misbruik van de elektronische communicatiemiddelen wordt het gebruik van de elektronische communicatiemiddelen op individueel en inhoudelijk niveau gevolgd. Dit geschiedt slechts bij een sterk vermoeden van onrechtmatig gebruik, dan wel misbruik van de elektronische communicatiemiddelen, waarbij de verantwoordelijke optreedt als initiator.

artikel 8 persoonsgegevens

 • 1.

  In de in artikel 7 genoemde vastlegging worden ten hoogste de volgende persoonsgegevens opgenomen:

  • a.

   gebruikersidentificatie, naam, voornaam of voorletters van de betrokkene;

  • b.

   naam en/of codering van de organisatorische eenheid waaronder de betrokkene valt;

  • c.

   gegevens over de toegang tot internet die door de gemeente is geboden aan de betrokkene, inclusief gebruikersnaam en internet protocoladres;

  • d.

   gegevens betreffende de datum en het tijdstip van het openen en sluiten van de toegang tot internet door de betrokkene en gegevens betreffende de datum en het tijdstip van het verzenden, dan wel ontvangen van e-mailberichten door de betrokkene;

  • e.

   gegevens, inclusief datum en tijdstip, betreffende de door de betrokkene bezochte internet-sites, internet protocoladressen en (de onderdelen van) de webpagina’s;

  • f.

   de inhoud van de door de betrokkene verzonden, dan wel ontvangen e-mailberichten.

 • 2.

  Indien er een sterk vermoeden bestaat van onrechtmatig gebruik, dan wel misbruik van de elektronische communicatiemiddelen door betrokkene, kan door de verantwoordelijke opdracht worden gegeven om de in het eerste lid, sub e en/of f van dit artikel bedoelde gegevens vast te leggen en te verstrekken aan de personen bedoeld in artikel 10.

artikel 9 bewaring en verwijdering

 • 1.

  De in artikel 8, eerste lid, genoemde persoonsgegevens worden maximaal een maand bewaard. Gegevens die ouder zijn dan een maand worden automatisch verwijderd, tenzij er een redelijk vermoeden bestaat van onrechtmatig gebruik, dan wel misbruik van de elektronische communicatiemiddelen in die periode. In dat geval worden de gegevens uit die betreffende maand bewaard zolang dit in het kader van nader onderzoek en eventueel te treffen maatregelen tegen een betrokkene noodzakelijk is. Zodra een nader onderzoek is afgerond en dit niet leidt tot maatregelen tegen een betrokkene worden de gegevens direct verwijderd.

 • 2.

  Indien de systeembeheerder om technische redenen persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9, eerste lid, niet kan verwijderen, wordt onder verwijderen verstaan het niet meer verstrekken van deze gegevens voor de in artikel 3 geformuleerde doeleinden.

artikel 10 personen aan wie persoonsgegevens worden verstrekt

De vastgelegde persoonsgegevens worden, na bewerking, verstrekt aan:

 • 1.

  de verantwoordelijke en de directie om inzicht te verkrijgen in de mate van gebruik van de elektronische communicatiemiddelen. Het betreft hier dan slechts de gegevens als bedoeld in artikel 8, eerste lid, sub a tot en met d in geaggregeerde, niet tot de persoon herleidbare vorm;

 • 2.

  de verantwoordelijke indien er een sterk vermoeden bestaat van onrechtmatig gebruik dan wel misbruik van de elektronische communicatiemiddelen. Het betreft hier dan de gegevens als bedoeld in artikel 8, eerste lid.;

 • 3.

  degene(n) die op verzoek van de verantwoordelijke is (zijn) belast met of leiding geeft (geven) aan onderzoek naar onrechtmatig gebruik dan wel misbruik van de elektronische communicatiemiddelen. Het betreft hier dan de gegevens als bedoeld in artikel 8, eerste lid.

hoofdstuk 5 – rechten van betrokkene: verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen persoonsgegevens

artikel 11 rechten van de betrokkene

 • 1.

  Aan de betrokkene die daarom aan verantwoordelijke verzoekt, wordt een overzicht verschaft van de hem/haar betreffende persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet de verantwoordelijke aan dit verzoek in een andere dan schriftelijke vorm, die aan dat belang is aangepast.

 • 2.

  Degene aan wie overeenkomstig het eerste lid kennis is gegeven van de hem betreffende persoonsgegevens, kan de verantwoordelijke verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.

 • 3.

  De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het in het tweede lid genoemde verzoek schriftelijk of, dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. Een beslissing op een verzoek geldt als een besluit in de zin van artikel 1:3, Algemene wet bestuursrecht.

 • 4.

  De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

hoofdstuk 6 – sancties, openbaarmaking, inwerkingtreding en slotbepaling

artikel 12 sancties

 • 1.

  Overtreding van dit Privacyreglement kan voor medewerkers in dienst van de gemeente resulteren in disciplinaire maatregelen als bedoeld in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector Gemeenten.

 • 2.

  Overtreding van dit Privacyreglement kan voor personen die (betaalde of niet-betaalde) werk-zaamheden voor de gemeente verrichten, anders dan in ambtelijk dienstverband, resulteren in:

  • maatregelen waardoor deze personen, al dan niet tijdelijk, geen beschikking meer hebben over (een deel van) de elektronische communicatiemiddelen.

artikel 13 onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin dit Privacyreglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van dit Privacyreglement beslist het college van B en W.

artikel 14 openbaarmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit Privacyreglement wordt verstrekt of ter beschikking gesteld aan degenen die, direct of indirect, de beschikking krijgen over elektronische communicatiemiddelen.

 • 2.

  Dit Privacyreglement treedt in werking op de dag nadat deze door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld.

artikel 15 slotbepaling

Onverminderd het bepaalde in dit Privacyreglement, zullen op het verwerken van persoonsgegevens de Wbp en de Privacyverordening 2002 van toepassing zijn.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 4 december 2007

Burgemeester en wethouders voornoemd,

getekend door de burgemeester W.M. Cornelis

getekend door de gemeentesecretaris mw. drs. L.A.M. Bakker