Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Verordening van de burgemeester van de gemeente Gouda houdende regels omtrent handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar Noodverordening Turfmarktkerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de burgemeester van de gemeente Gouda houdende regels omtrent handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar Noodverordening Turfmarktkerk
CiteertitelNoodverordening Turfmarktkerk
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 176 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-10-201813-11-2018nieuwe regeling

23-10-2018

gmb-2018-228243

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de burgemeester van de gemeente Gouda houdende regels omtrent handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar Noodverordening Turfmarktkerk

De burgemeester van de gemeente Gouda;

 

Overwegende dat:

 

 • -

  Er ernstige vrees is ontstaan dat de gevel van de Turfmarktkerk grenzend aan het Clarissenhof zal instorten. Zo is de gevel los gekomen van de rest van het gebouw, is er sprake van ‘uitbuiken’, zijn scheuren verergerd. De kerkgevel wordt inmiddels als zeer instabiel beschouwd.

 • -

  Indien de kerkgevel omvalt de veiligheid van mensen, dieren en goederen ter plaatse in groot en direct gevaar is, dit betreft met name vijf aangrenzende woningen aan de Clarissenhof 10, 11, 12, 13 en 14 en Turfmarkt 76 en bezoekers van het nabijgelegen pad en speeltuin.

 

Deze vrees is inmiddels dusdanig acuut dat er sprake is van ernstige vrees voor het ontstaan van een ramp en wanordelijkheden.

 

Gelet op artikel 176 van de Gemeentewet;

 

Besluit vast te stellen:

 

De volgende algemeen verbindende voorschriften welke ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn (Noodverordening Turfmarktkerk).

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  Kaart: de bij deze verordening behorende bijlage waarop het Gebied vermeld staat;

 • -

  Parkeergarage: de parkeergarage, die is gelegen onder de woningen aan de Clarissenhof;

 • -

  politie: executieve ambtenaren van de Politie Eenheid Den Haag, alsmede andere ambtenaren die op grond van de Politiewet bijstand verlenen aan de burgemeester van Gouda.

 • -

  Veiligheidsfouillering: onderzoek op, aan of in het lichaam, kleding of aanwezige tassen of andere gebruiksvoorwerpen.

 • -

  Drones: onbemand luchtvaartuig.

Artikel 2 Algemeen gebiedsverbod en verwijdergebod voor het Gebied

 

 • 1.

  Het is een ieder verboden in het op de Kaart aangegeven gebied binnen de gemeente Gouda, verder “het Gebied”, en in de Parkeergarage aanwezig te zijn. Het gebruik van drones boven dit gebied is verboden.

 

 • 2.

  Personen die in het Gebied en in de Parkeergarage aanwezig zijn, dienen zich uit het Gebied en uit de Parkeergarage te verwijderen en verwijderd te houden. Huisdieren dienen te worden meegenomen.

 

 • 3.

  Bovenstaande verbod en gebod gelden niet voor de hulpdiensten, voor rechtstreeks bij de uitvoering van noodbeschermingsmaatregelen inzake de Turfmarktkerk betrokken personen en voor door de burgemeester aangewezen personen.

Artikel 3 Bijzonder gebiedsverbod en verwijdergebod voor het Gebied

 

 • 1.

  Een ieder die een persoonlijk of een zakelijk recht heeft op een woning of een gebouw binnen het Gebied is verplicht ervoor zorg te dragen dat vanaf het in artikel 9o, eerste lid genoemde tijdstip:

  • a.

   alle zich in de woning of het gebouw bevindende ramen en deuren zijn gesloten, en

  • b.

   eventuele zich in de woning of het gebouw bevindende alarminstallaties zijn uitgeschakeld.

 • 2.

  Na vertrek van een ieder die zich ophoudt in een woning of een gebouw worden de woningen of de gebouwen door of namens de politie verzegeld.

 • 3.

  Het is een ieder verboden de verzegeling van woningen en gebouwen te verbreken tot het moment waarop door of vanwege de burgemeester bekend is gemaakt dat het Gebied weer is opengesteld.

Artikel 4 Lastverstrekking

 

Zo dikwijls de zorg voor de naleving van enig voorschrift van deze verordening dit vereist, wordt hierbij aan hen die met de handhaving van de voorschriften zijn belast of daaraan moeten meewerken, de last verstrekt alle al dan niet afgesloten woningen of gebouwen desnoods tegen de wil van de eigenaar, bewoner of gebruiker te allen tijde te betreden of binnen te treden, zulks voor zover het woningen betreft met in achtneming van het bepaalde bij de Algemene wet op het binnentreden.

 

Artikel 5 Toezicht op naleving

 

 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van de bepalingen van deze verordening zijn de politie en gemeentelijke opsporingsambtenaren belast.

 

 • 2.

  Alle aanwijzingen en bevelen, gegeven door de politie of gemeentelijke opsporingsambtenaren, in het belang van de openbare orde en/of veiligheid van mensen, dieren, en goederen dienen stipt en onmiddellijk nagekomen te worden.

Artikel 6 Fouillering

 

Het is de politie toegestaan om een ieder die het Gebied of de Parkeergarage betreedt gedurende de periode waarvoor deze noodverordening voor het Gebied en de Parkeergarage geldt en verlaat te onderwerpen aan een veiligheidsfouillering.

Artikel 7 Afwijken ontheffing

 

Het bevel te geven om af te wijken van de voorschriften, die zijn verbonden aan de ontheffing op grond van artikel 3.3, eerste lid, en 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, die namens het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland op 18 oktober 2018 aan het college van burgemeester en wethouders is verleend.

Artikel 8 Strafbepaling

 

Overtreding van enige bepaling van deze algemene voorschriften wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht gestraft met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 23 oktober 2018 om 20.00 uur.

 

 • 2.

  Deze verordening geldt tot het moment waarop bekend is gemaakt dat deze door mij is ingetrokken.

Artikel 10 Citeertitel

 

Deze noodverordening wordt aangehaald als: Noodverordening Turfmarktkerk.

 

Aldus vastgesteld op 23 oktober 2018

De burgemeester van Gouda,

Dr. M. Schoenmaker

Deze verordening is ter kennis gebracht van:

De Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland

De Officier van Justitie, hoofd van het Arrondissementparket Den Haag

De raad van de gemeente Gouda

Bijlage Kaart: Gebied