Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van de burgemeester van de gemeente Gouda houdende regels omtrent Digitaal Opkopers Register (DOR)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Gouda houdende regels omtrent Digitaal Opkopers Register (DOR)
CiteertitelDigitaal Opkopers Register
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Gouda/27549.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-282758

1191519

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Gouda houdende regels omtrent Digitaal Opkopers Register (DOR)

De burgemeester van Gouda;

 

Gelet op de artikelen Artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2:41 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder “de APV”.

 

 

Overwegende dat:

 • artikel 2:41, lid 1 van de APV bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register;

 •  

 • de burgemeester, op grond van artikel 2:41, lid 2 APV, kan bepalen dat de verplichting als bedoeld in artikel 2:41, lid 1 van de APV tevens of uitsluitend langs elektronische weg kan geschieden.

 •  

 • artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar aan zijn verplichting ingevolge voornoemd artikel van het Wetboek van Strafrecht voldoet, indien hij een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register houdt; en daarin onverwijld vermeld hetgeen genoemd is in artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit;

 •  

 • het Digitaal Opkopers Register (DOR) een digitaal register is dat handelaren faciliteert bij het registreren van goederen;

 •  

 • het DOR gekoppeld is aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd;

 •  

 • indien een handelaar een gestolen goed registreert maakt het systeem hiervan een melding waardoor gestolen goederen snel worden getraceerd en heling op effectieve wijze kan worden tegen gegaan.

 •  

 • het wenselijk is het DOR middels aanwijzing te waarmerken als register zoals bedoeld in artikel 2:41 lid 1 APV en artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, zodat handelaren daarin aantekening moeten houden van gebruikte- en ongeregelde goederen. Het DOR is daarbij uitsluitend elektronisch toegankelijk. Aanwijzing van het DOR als enig gewaarmerkt register houdt dan ook tevens in dat de verplichting als bedoeld in artikel 2:41 lid 1 APV uitsluitend langs elektronische weg kan geschieden

 

 

 

Besluit:

 

 

 • 1.

  Het Digitaal Opkopers Register aan te wijzen als enig doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen, zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 Uitvoeringsbesluit van artikel 437 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht en art 2:41 Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009. Dit met uitzondering van de in- en verkoop van gebruikte auto’s.

 • 2.

  Het RDW-kentekenregister aan te wijzen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte auto’s, zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 Uitvoeringsbesluit en art 2:41 Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009.

 • 3.

  Dat de verplichting als bedoeld in artikel 2:41 lid 1 APV uitsluitend langs elektronische weg kan geschieden.

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

   

De burgemeester van Gouda,

Dr. M. Schoenmaker