Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van het hoofd van de afdeling Veiligheid en Wijken van de gemeente Gouda houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders Aanwijsbesluit toezichthouders afdeling Veiligheid en Wijken e.a. Gouda 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het hoofd van de afdeling Veiligheid en Wijken van de gemeente Gouda houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders Aanwijsbesluit toezichthouders afdeling Veiligheid en Wijken e.a. Gouda 2019
CiteertitelAanwijsbesluit toezichthouders afdeling Veiligheid en Wijken e.a. Gouda 2019
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het besluit van 9 mei 2005 (nummer 2005-19313), inhoudende diverse aanwijzingen van medewerkers als toezichthouders op diverse verordeningen en het besluit tot aanwijzing van toezichthouders van de Drank- en Horecawet van 14 juli 2015 (nr 968477).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 34, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/Gouda/CVDR205536.html
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Gouda/CVDR27027.html
 4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Gouda/113612/113612_2.html
 5. artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 6. artikel 41 van de Drank- en Horecawet
 7. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-201901-10-2019nieuwe regeling

28-01-2019

gmb-2019-27440

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het hoofd van de afdeling Veiligheid en Wijken van de gemeente Gouda houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders Aanwijsbesluit toezichthouders afdeling Veiligheid en Wijken e.a. Gouda 2019

Het hoofd van de afdeling Veiligheid en Wijken

 

Gelet op het bepaalde in artikel 34, tweede lid van de Wet op de Kansspelen, artikel 10 van de Parkeerverordening 2012, artikel 15 van de Vaartuigenverordening 2009, artikel 25 van de Afvalstoffenverordening Gouda 2011, artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 41 Drank- en Horecawet en artikel 5:11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op zijn mandaat ingevolge het Mandatenbesluit 2012 van de gemeente Gouda om medewerkers van zijn afdeling aan te wijzen als toezichthouders;

 

besluit:

 

het Aanwijsbesluit toezichthouders afdeling Veiligheid en Wijken Gouda 2019 vast te stellen.

Artikel 1 begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 

ambtenaar van politie: een ambtenaar van politie als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder a en c, van de Politiewet 2012;

 

medewerker van het team Stadstoezicht: een medewerker, die als controleur openbare ruimte of als coördinator bij het team Stadstoezicht van de afdeling Veiligheid en Wijken werkzaam is.

Artikel 2 aanwijzing toezichthouders op diverse wetten en verordeningen

 • 1.

  De medewerkers van het team Stadstoezicht zijn aangewezen als toezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de volgende wetten en verordeningen en de daarop gebaseerde verordeningen, nadere regels en besluiten:

  Winkeltijdenwet;

  Wet op de Kansspelen;

  Afvalstoffenverordening Gouda 2011;

  Parkeerverordening 2012;

  Vaartuigenverordening 2009;

  Wegsleepverordening gemeente Gouda inclusief eerste wijziging.

 • 2.

  De aanwijzing geldt tevens voor wetten en verordeningen, die in de plaats treden van de in het eerste lid vermelde wetten en verordeningen, voor zover de aard en strekking daarvan niet wezenlijk verandert.

 • 3.

  De toezichthouders als bedoeld in het eerste lid zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in het eerste lid vermelde wetten en verordeningen.

Artikel 3 aanwijzing toezichthouders op de Drank- en Horecawet

 • 1.

  De medewerkers van het team Stadstoezicht, die met goed gevolg het examen toezichthouder Drank- en Horecawet hebben afgelegd als bedoeld in artikel 3 van de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet en die beschikken over een aanwijzing door de Minister van Veiligheid en Justitie als buitengewoon opsporingsambtenaar op grond van artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, zijn aangewezen als toezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Drank- en Horecawet.

 • 2.

  De toezichthouders als bedoeld in het eerste lid zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Drank- en Horecawet.

Artikel 4 aanwijzing ambtenaren van politie

 • 1.

  De ambtenaren van politie zijn aangewezen als toezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet op de Kansspelen en van de Drank- en Horecawet.

 • 2.

  De toezichthouders als bedoeld in het eerste lid zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet op de Kansspelen en de Drank- en Horecawet.

Artikel 5 intrekking

Het besluit van 9 mei 2005 (nummer 2005-19313), inhoudende diverse aanwijzingen van medewerkers als toezichthouders op diverse verordeningen en het besluit tot aanwijzing van toezichthouders van de Drank- en Horecawet van 14 juli 2015 (nr 968477) worden ingetrokken.

Artikel 6 inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 7 citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijsbesluit toezichthouders afdeling Veiligheid en Wijken e.a. Gouda 2019.

 

Aldus besloten op 28 januari 2019.

Namens burgemeester en wethouders van Gouda, dan wel namens de burgemeester van Gouda,

afdelingshoofd Veiligheid en wijken,

drs. R.J. (Rik) Scheele

Toelichting

Volgens bepalingen in wetten en verordeningen wijzen het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester toezichthouders aan, die toezicht op de naleving van het bepaalde in de wet of de verordening houden. In dit aanwijsbesluit zijn medewerkers van het team Stadstoezicht van de afdeling Veiligheid en Wijken en ambtenaren van de politie aangewezen als toezichthouders op de naleving van een aantal wetten en verordeningen.

 

De medewerkers van het team Stadstoezicht zijn aangewezen voor zover zij werkzaam zijn als controleur openbare ruimte of als coördinator bij het team Stadstoezicht. Hiermee zijn de bij het team werkzame medewerkers in andere functies, zoals beleidsmedewerkers, secretaresses en baliemedewerkers, niet als toezichthouder aangewezen. Dit volgt uit de definitiebepaling van medewerker van het team Stadstoezicht. Het maakt geen verschil of de medewerker is aangesteld of tijdelijk is ingehuurd.

De aanwijzing heeft niet op naam van de medewerkers plaatsgevonden. Bij aanwijzing op naam zou het besluit namelijk steeds gewijzigd moeten worden bij vertrek van aangewezen medewerkers en indiensttreding van nieuwe medewerkers.

 

De gebruikte formuleringen ‘bij of krachtens’ en ‘de op deze wetten en verordeningen gebaseerde verordeningen en besluiten’ maken, dat de medewerkers van het team Stadstoezicht zijn aangewezen als toezichthouder van de verordeningen en regels, die op deze wetten en verordeningen zijn gebaseerd.

Dit zijn onder meer:

Winkeltijdenwet : Winkeltijdenverordening Gouda 2014

Wet Milieubeheer : Afvalstoffenverordening Gouda 2011

Wet op de Kansspelen : Verordening speelautomaten

 

In enkele verordeningen zijn Stadstoezichtmedewerkers reeds aangewezen als controleurs van de openbare ruimte. Dit zijn de APV, de Bomenverordening en de Marktverordening (en de daarbij behorende Nadere regelen Gouda 2009). De medewerkers zijn daarom niet opnieuw voor het toezicht op de naleving van deze verordeningen aangewezen.

 

Volgens artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is een toezichthouder een persoon, die bij of krachtens wettelijk voorschrift is belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.

Een toezichthouder heeft een aantal omschreven wettelijke bevoegdheden (artikel 5:15 Awb e.v.), bijvoorbeeld het betreden van plaatsen, het vorderen van inlichtingen, inzage in gegevens en bescheiden. Ook kan hij gebruik maken van de medewerkingsplicht.

Naast een aanwijzing moet een toezichthouder beschikken over een door of namens het college of de burgemeester ondertekend bewijs, waarmee hij zich als toezichthouder kan legitimeren.

 

De met het toezicht belaste personen zijn tevens belast met de opsporing van het bepaalde bij of krachtens de vermelde wet voorzover hen daartoe opsporingsbevoegdheid is verleend op grond van artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering.

 

Over artikel 3 van het besluit wordt opgemerkt, dat de controleurs openbare ruimte het examen toezichthouder Drank- en Horecawet moeten hebben behaald en dat zij door de Minister van Veiligheid en Justitie als buitengewoon opsporingsambtenaar op grond van artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering zijn aangewezen. Dit volgt uit artikel 3 van de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet.

 

Het besluit is bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad en in de Staatscourant. Voor enkele aanwijzingen is de bekendmaking in de Staatscourant wettelijk verplicht.