Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gouda houdende regels omtrent brandbeveiliging Brandbeveiligingsverordening 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Gouda houdende regels omtrent brandbeveiliging Brandbeveiligingsverordening 2019
CiteertitelBrandbeveiligingsverordening Gouda 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Brandbeveiligingsverordening Gouda 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-2019nieuwe regeling

30-01-2019

gmb-2019-41949

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gouda houdende regels omtrent brandbeveiliging Brandbeveiligingsverordening 2019

De raad van de gemeente Gouda;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2018;

 

gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio's;

 

overwegende dat op 1 januari 2018 het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen in werking is getreden;

 

gelet op het aangenomen amendement op 30 januari 2019;

 

besluit:

 

vast te stellen de Brandbeveiligingsverordening 2019.

Artikel 1 Bluswatervoorziening

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een zodanige bluswatervoorziening en de bereikbaarheid daarvan, dat de brandbestrijding te allen tijde is gewaarborgd.

Artikel 2 Melden van brand en broei

Ieder die brand of broei ontdekt of deze vermoedt, is verplicht dit onmiddellijk aan de brandweer te melden.

Artikel 3 Bossen, heidevelden, venen

De eigenaar van een aaneengesloten of vrijwel aaneengesloten opstand die voor meer dan de helft bestaat uit naaldhout, een heideveld, een veen of een ander erf of terrein, voor zover niet bedoeld in artikel 8, tweede lid, onder b van de Woningwet, en dat met brandbare gewassen is begroeid, is verplicht de voorschriften op te volgen, die het college geeft tot het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van brand.

Artikel 4  

De Brandbeveiligingsverordening Gouda 2010 wordt ingetrokken.

Artikel 5  

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking.

  • 2.

    Deze verordening kan worden aangehaald als Brandbeveiligingsverordening Gouda 2019.

     

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 30 januari 2019

De raad van de gemeente voornoemd,

griffier

mr. drs. E.J. Karman-Moerman

voorzitter

M. Salet

Toelichting op de Brandbeveiligingsverordening 2019

AIgemeen

 

De gemeenteraad is op grond van de Wet veiligheidsregio’s verplicht een verordening vast te stellen omtrent het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen en al hetgeen daarmee verband houdt.

De Rijksoverheid streeft ernaar alle regels op het gebied van brandveiligheid landelijk te uniformeren. Voor bouwwerken is dat sinds 1 april 2012 geregeld in het Bouwbesluit 2012.

 

Met ingang van 1 januari 2018 gelden er ook landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen is op die datum in werking getreden. Het besluit heeft betrekking op ‘niet-bouwwerken’, zoals tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten.

 

In het besluit is onder meer een gebruiksmelding voor bepaalde verblijfsruimten voorgeschreven. Ee gebruiksvergunning, zoals die was voorgeschreven in de Brandbeveiligingsverordening Gouda 2010, is niet langer verplicht. De artikelen 1 tot en met 5 van de Brandbeveiligingsverordening Gouda 2010 zijn van rechtswege vervallen.

Omwille van de duidelijkheid wordt een nieuwe, verkorte brandbeveiligingsverordening vastgesteld, waarin de oude artikelen 6 tot en met 8 zijn opgenomen. De verordening uit 2010 wordt ingetrokken.