Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Gouda houdende regels omtrent het aanwijzen van medewerkers als toezichthouder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Gouda houdende regels omtrent het aanwijzen van medewerkers als toezichthouder
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Gouda
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 3. artikel 92 van de Woningwet
 4. artikel 33, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014
 5. artikel 7.1 van de Wet ruimtelijke ordening
 6. artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening
 7. artikel 76a van de Wet werk en bijstand
 8. artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 9. artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
 10. artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen
 11. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gouda/CVDR609401/CVDR609401_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-2019nieuwe regeling

19-03-2019

gmb-2019-83344

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Gouda houdende regels omtrent het aanwijzen van medewerkers als toezichthouder

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Gouda, elk voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

gelezen het voorstel van 14 maart 2019;

 

Gelet op de artikelen:

 

 • -

  5:11 Algemene wet bestuursrecht

 • -

  5.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • -

  92 Woningwet

 • -

  artikel 33 lid 1 Huisvestingswet 2014

 • -

  7.1 en 7.2 Wet op de Ruimtelijke ordening

 • -

  76a Participatiewet

 • -

  53 IOAW;

 • -

  53 IOAZ;

 • -

  4.2 Wet basisregistratie personen

 • -

  6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Gouda;

besluit tot:

 

 • 1.

  Het aanwijzen van de volgende medewerkers als toezichthouder:

  • a.

   de inspecteur, seniorinspecteur en expert van de Haagse Pandbrigade van de gemeente Den Haag, voor zover zij als medewerker verbonden zijn aan het HEIT, en hen te belasten met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet op de ruimtelijke ordening, de Wet basisregistratie personen en de Algemene plaatselijke verordening, ten behoeve van het uitvoeren van controles in relatie tot de prostitutiebranche en malafide bedrijvigheid in de gemeente Gouda;

  • b.

   de Sociaal Rechercheurs en Consulent Handhaving en Fraude van de gemeente Den Haag, voor zover zij als medewerker verbonden zijn aan het HEIT, en hen te belasten met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Participatiewet, de IOAW en IOAZ ten behoeve van het uitvoeren van controles in relatie tot de prostitutiebranche en malafide bedrijvigheid in de gemeente Gouda.

 • 2.

  Dat de aanwijzing zoals opgenomen onder het eerste lid tevens geldt voor wetten en verordeningen, die in de plaats treden van de in het eerste lid vermelde wetten en verordeningen, voor zover de aard en strekking daarvan niet wezenlijk verandert.

 • 3.

  Dat dit besluit in werking treedt op de dag na de dag van bekendmaking in het Gemeenteblad en de Staatscourant.

   

Aldus besloten in de vergadering van 19 maart 2019

Burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,

E.M. Branderhorst

de burgemeester,

M. Salet

De burgemeester,

M. Salet