Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent afleggen ambtseed of belofte ambtelijk personeel gemeente Gouda

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent afleggen ambtseed of belofte ambtelijk personeel gemeente Gouda
CiteertitelRegeling afleggen ambtseed of belofte ambtelijk personeel gemeente Gouda
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-05-201901-01-2020nieuwe regeling

13-11-2007

gmb-2019-127961

514032

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent afleggen ambtseed of belofte ambtelijk personeel gemeente Gouda

burgemeester en wethouders van gouda

 

Gelezen het advies van de directie d.d. 25-09-2006

 

Gezien de in de Ondernemingsraad bereikte overeenstemming d.d. 08-10-2007

 

Gelet op artikel 15:1a van Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling-Goudse Uitwerkingsovereenkomst

 

besluiten

 

vast te stellen

 

Regeling afleggen ambtseed of belofte ambtelijk personeel gemeente Gouda

De formele grondslag voor het afleggen van de eed of belofte is neergelegd in artikel 15:1a van de Collec-tieve Arbeidsvoorwaardenregeling-Goudse Uitwerkingsovereenkomst. Dit artikel luidt: de ambtenaar is ver-plicht de eed of belofte af te leggen die bij wet, instructie of besluit van het college van burgemeester en wethouders is voorgeschreven. Onder ambtenaar wordt verstaan, hij die door of vanwege de gemeente is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn alsmede hij met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan.

 

Gelet hierop hebben wij het volgende besloten:

 

 • 1.

  Bij indiensttreding van de ambtenaar wordt de eed of de belofte afgelegd.

 

 • 2.

  De ambtenaar die reeds in dienst is, wordt de integriteitsverklaring ter ondertekening voorgelegd.

 

 • 3.

  De niet-ambtelijke medewerker ondertekent de integriteitsverklaring.

 

 • 4.

  Het afnemen van de in artikel 1 bedoelde eed of belofte gebeurt door:

  • a.

   de burgemeester ten aanzien van de functies van algemeen directeur, directeur/adjunct-secretaris, diensthoofd en directeur Grote Projecten;

  • b.

   de burgemeester in aanwezigheid van de voorzitter van het raadspresidium ten aanzien van de functie van griffier;

  • c.

   de griffier ten aanzien van de overige functies van de griffie;

  • d.

   de algemeen directeur ten aanzien van alle overige functies.

 

 • 5.

  Het afnemen van de in artikel 2 bedoelde integriteitsverklaring gebeurt door:

  • a.

   de burgemeester ten aanzien van de functies van algemeen directeur, directeur/adjunct-secretaris, diensthoofd, directeur Grote Projecten;

  • b.

   de burgemeester in aanwezigheid van de voorzitter van het raadspresidium ten aanzien van de functie van griffier;

  • c.

   de griffier ten aanzien van de overige functies van de griffie;

  • d.

   de algemeen directeur ten aanzien van alle overige functies.

 

 • 6.

  Het afnemen van de in artikel 3 bedoelde integriteitsverklaring gebeurt door:

  • a.

   de burgemeester ten aanzien van de functies van algemeen directeur, directeur/adjunct-secretaris, diensthoofd, directeur Grote Projecten;

  • b.

   de burgemeester in aanwezigheid van de voorzitter van het raadspresidium ten aanzien van de functie van griffier;

  • c.

   de griffier ten aanzien van de overige functies van de griffie;

  • d.

   het diensthoofd ten aanzien van de onder hem ressorterende functies;

  • e.

   de directeur Grote Projecten ten aanzien van de hem ressorterende functies.

 

 • 7.

  Het afleggen van de eed of belofte, zoals bedoeld in artikel 1, gebeurt als volgt:

  • a.

   de burgemeester respectievelijk algemeen directeur respectievelijk griffier leest de bij artikel 9 aangegeven tekst van de eed of belofte voor;

  • b.

   de ambtenaar, die de eed aflegt, steekt vervolgens de twee voorste vingers van zijn rechterhand op en spreekt daarbij de volgende woorden uit: “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig !”;

  • c.

   het is de ambtenaar toegestaan af te wijken van de in het vorig lid bedoelde eedsformule en daarbij de woorden van zijn persoonlijke geloofsovertuiging uit te spreken;

  • d.

   de ambtenaar, die de belofte aflegt, spreekt de woorden:

   “Dat verklaar en beloof ik !”;

  • e.

   hierna wordt het daarvoor bestemde formulier ondertekend.

    

 • Het afnemen en afleggen van de eed of belofte vindt staande plaats. De ambtenaar is vrij in zijn keuze tussen eed en belofte. Tevoren is naar zijn keuze gevraagd.

   

  Aan de eeds- of belofteaflegging, die plaatsvindt in een speciaal daarvoor georganiseerde bijeenkomst, gaat een korte toespraak vooraf, waarin wordt gewezen op de bijzondere verantwoordelijkheid van de gemeente, de bijzondere positie van de ambtenaren van de gemeente alsmede een toelichting op de waarde en inhoud van de eed/belofte.

 

 • 8.

  Het afleggen van de integriteitsverklaring door de medewerker gebeurt als volgt:

  • a.

   de burgemeester respectievelijk algemeen directeur respectievelijk het diensthoofd respectievelijk directeur Grote Projecten respectievelijk griffier leest de tekst voor van de integriteitsverklaring, zoals bedoeld in artikel 9;

  • b.

   hierna wordt het daarvoor bestemde formulier ondertekend.

 

 • 9.

  De tekst van de eed/belofte/integriteitsverklaring luidt als volgt.

   

  Ik zweer respectievelijk beloof respectievelijk verklaar dat ik:

   

  • a.

   de rechtvaardigheid zal dienen;

  • b.

   trouw zal zijn aan de Grondwet, wetten en overheidsregelingen;

  • c.

   mij zal inzetten voor de rechten en het welzijn van alle burgers;

  • d.

   onpartijdig zal handelen en de democratische beginselen en procedures zal respecteren;

  • e.

   loyaal zal zijn ten opzichte van de bestuursorganen van de stad en hun beleid;

  • f.

   geen misbruik zal maken van de aan mij toevertrouwde overheidsmacht;

  • g.

   zorgvuldig zal omgaan met informatie;

  • h.

   de geloofwaardigheid van het ambt niet zal schaden;

  • i.

   het vertrouwen, dat de burger in mij mag stellen, niet zal beschamen;

  • j.

   mij een zelfstandig oordeel zal vormen over de morele juistheid van mijn handelen.

 

 • 10.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 november 2007.

 

Aldus besloten in de vergadering van 13 november 2007.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

getekend W.M. Cornelis ,

de burgemeester

getekend drs. L.A.M. Bakker ,

secretaris