Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gouda houdende regels omtrent subsidie voor aanleg van nieuw openbaar groen op locaties waar bestrating ligt of bebouwing staat (Subsidieverordening Groenfonds Gouda)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Gouda houdende regels omtrent subsidie voor aanleg van nieuw openbaar groen op locaties waar bestrating ligt of bebouwing staat (Subsidieverordening Groenfonds Gouda)
CiteertitelSubsidieverordening Groenfonds Gouda
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-06-2019nieuwe regeling

06-03-2019

gmb-2019-142158

2263

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gouda houdende regels omtrent subsidie voor aanleg van nieuw openbaar groen op locaties waar bestrating ligt of bebouwing staat (Subsidieverordening Groenfonds Gouda)

de raad van de gemeente Gouda

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 29 januari 2019;

 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

 

Besluit :

 

vast te stellen de volgende: Subsidieverordening Groenfonds Gouda.

artikel 1 subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Op grond van deze verordening kunnen burgemeester en wethouders subsidie verlenen voor de aanleg van nieuw openbaar groen op locaties waar bestrating ligt of bebouwing staat, danwel voor het toegankelijk maken van niet-openbaar groen.

 •  

 • 2.

  Geen subsidie wordt verleend voor het realiseren van een ingevolge de Structuurvisie Groen verplichte groenopgave voor een planontwikkeling.

artikel 2 voorwaarden

 

Subsidie wordt verstrekt voor de aanleg van nieuw openbaar groen of het toegankelijk maken van niet-openbaar groen:

 

 • a.

  bij voorrang in de volgende wijken:

  • -

   Binnenstad

  • -

   Gouda Noord

  • -

   Goverwelle

  • -

   Kadebuurt

  • -

   Kort Haarlem, of

  • -

   Korte Akkeren, en

 • b.

  waarvan de instandhouding en het onderhoud voldoende is gegarandeerd ofwel doordat de inrichting voldoet aan de Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR), ofwel doordat inwoners of rechtspersonen zelf zorgdragen voor het onderhoud van het nieuw aan te leggen groen en hierover afspraken maken met de gemeente, en

 • c.

  bij voorrang aan openbaar groen met mogelijkheden om nieuwe bomen te planten.

artikel 3 subsidiabele kosten

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders betrekking hebben op de uitvoering van de subsidiabele activiteiten. 

artikel 4 aanvraag

De aanvrager voegt bij de aanvraag in ieder geval de volgende gegevens:

 

 • a.

  Een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en een uitwerking in tekeningen.

 • b.

  Een onderbouwde begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken.

 • c.

  Indien de gemeente het aan te leggen groen zal onderhouden, worden in de aanvraag de te gebruiken plant-, struik- of boomsoorten genoemd.

artikel 5 subsidieplafond

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen per kalenderjaar een subsidieplafond vast.

 •  

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen tussentijds het subsidieplafond wijzigen.

 •  

 • 3.

  Aanvragen worden afgewezen voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden. Indien de aanvrager hier schriftelijk mee instemt, wordt de aanvraag aangehouden totdat een nieuw subsidieplafond voor het volgende jaar is vastgesteld.

 •  

 • 4.

  Aanvragen worden in behandeling genomen in de volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen.

artikel 6 hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen artikel 2 en 3 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing van deze artikelen gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

artikel 7 inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking.

artikel 8 citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening Groenfonds Gouda.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Gouda in de openbare vergadering van 6 maart 2019.

De raad van de gemeente voornoemd,

griffier

mr. drs. E.J. Karman-Moerman

voorzitter

mevrouw M. Salet

Algemene toelichting

Deze verordening is een uitvloeisel van de Structuurvisie Groen die op 6 maart 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld.

De structuurvisie verwoordt dat Gouda het belangrijk vindt dat er voldoende openbaar groen in de stad beschikbaar is. Uitgangspunt is dat bouwende partijen het aanwezige groen behouden en zo nodig ook nieuw groen aanleggen. Indien een bouwende partij aanwezig groen niet behoudt of onvoldoende nieuw groen aanlegt, moet er financieel gecompenseerd worden door storting van een bijdrage in het Groenfonds. Met de financiën uit dit fonds wordt nieuw groen in Gouda aangelegd.

De gelden uit dit Groenfonds worden deels gebruikt om budget voor deze subsidieverordening ter beschikking te stellen.

De subsidieverordening heeft tot doel om initiatieven uit de Goudse samenleving om Gouda te vergroenen financieel te ondersteunen, en zo de leefbaarheid in de stad te vergroten.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

artikel 1 subsidiabele activiteiten

Lid 1

Subsidie kan worden verleend voor vergroening van de openbare ruimte. Het dient te gaan om de aanleg van groen op plaatsen die voorheen bebouwd of bestraat waren of om het toegankelijk maken van niet-openbaar groen.

Lid 2

Op grond van de Structuurvisie Groen dient bij planontwikkelingen 15% van het totale projectgebied groen te worden. Voor nakoming van deze eis kan geen subsidie worden verstrekt; de bouwende partij dient dit voor eigen rekening te realiseren.

 

artikel 2 voorwaarden

Subsidie wordt bij voorrang verstrekt voor vergroening in de wijken waar dat het meest nodig is. Volgens het in december 2017 door de gemeenteraad vastgestelde rapport Groen, groener, Gouda zijn de in dit artikel genoemde wijken de zes minst groene wijken van Gouda.

Een plan wordt getoetst op de kansen om nieuwe bomen te planten, omdat bomen de grootste bijdrage leveren aan de bestrijding van hitte in de stad.

Subsidie wordt verstrekt aan vergroeningsinitiatieven die, ook op de langere termijn, goed te onderhouden zijn door de gemeente. Dit is het geval als de inrichting voldoet aan de Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR). De LIOR bevat richtlijnen voor een veilige en bruikbare inrichting van de openbare ruimte. Voldoet de inrichting hier niet aan, dan kan subsidie worden verstrekt mits bewoners zelf zorgdragen voor het onderhoud van het aan te leggen groen. Hiervoor kunnen gemeente en bewoners eenzelfde soort afspraken als in het kader van Groen moet je doen-projecten.

 

artikel 3 subsidiabele kosten

Subsidie wordt alleen verstrekt voor de directe uitvoeringskosten van het project. Hieronder vallen de aanschaf van materialen, zoals planten en bomen en de kosten van aanleg van het groen. Voor voorbereidingskosten wordt geen subsidie verleend.

 

Artikel 4 aanvraag

Om de aangevraagde subsidie te kunnen beoordelen zijn gegevens nodig van het voorgenomen plan voor vergroening. Dan kan tevens worden beoordeeld of de gemeente het plan zo nodig kan en wil beheren, indien bewoners of een rechtspersoon niet zelf zorg gaan dragen voor het beheer en onderhoud.

Het toekenningsbesluit bevat nadere voorwaarden voor de uitbetaling en de definitieve vaststelling van de subsidie.

 

Artikel 5 subsidieplafond

Een deel van het Groenfonds wordt beschikbaar gesteld voor subsidie aan bewoners en rechtspersonen om openbare ruimte te vergroenen. De hoogte van het subsidieplafond wordt jaarlijks door burgemeester en wethouders vastgesteld. Daarbij wordt afgewogen hoeveel initiatieven er vanuit de stad komen en hoeveel plannen voor vergroening de gemeente zelf tot ontwikkeling wenst te brengen.