Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent stage (Stageregeling Gouda)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent stage (Stageregeling Gouda)
CiteertitelStageregeling Gouda
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Stageregeling gemeente Gouda 2004.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Ambtenarenwet
 2. artikel 160 van de Gemeentewet
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gouda/CVDR619785/CVDR619785_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-201901-01-2020nieuwe regeling

11-06-2019

gmb-2019-145790

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent stage (Stageregeling Gouda)

Burgemeester en wethouders van Gouda

 

gelezen het voorstel d.d. 6 juni 2019 met dossiernummer 3121;

 

gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;

 

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

 

gelet op artikel 1:2a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector Gemeenten;

 

gezien de bereikte overeenstemming met het Georganiseerd Overleg d.d. 21 februari 2019;

 

besluiten vast te stellen

 

de Stageregeling Gouda:

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  afstudeerstage: stage van gemiddeld vier tot zes maanden, waarin een student aan het einde van een HBO- of universitaire opleiding aantoont over de benodigde vaardigheden en competenties te beschikken door het uitvoeren van een onderzoek en/of het verrichten van werkzaamheden;

 • b.

  BOL: Beroeps Opleidende Leerweg;

 • c.

  maatschappelijke stage: stage van gemiddeld 30 uur voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, bedoeld om een maatschappelijke bijdrage te leveren in de vorm van vrijwilligerswerk;

 • d.

  meewerkstage: stage van zes weken tot tien maanden, waarin een HBO/WO-student professioneel en zelfstandig werkzaamheden verricht om te werken aan de gestelde persoonlijke en opleidingsdoelstellingen;

 • e.

  oriëntatiestage: stage van maximaal zes weken voor vmbo-leerlingen, bedoeld om kennis te maken met verschillende vakgebieden en beroepsgroepen;

 • f.

  stage: de mogelijkheid om werkervaring op te doen overeenkomstig de doelstellingen van de onderwijsinstelling waar de stagiair onderwijs volgt;

 • g.

  stagiair: een student van een onderwijsinstelling die in het kader van een wetenschappelijke of praktische opleiding of vorming werkervaring op wil doen binnen de organisatie van de werkgever;

 • h.

  werkgever: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda.

Artikel 2 Doel van de stage

Een stage is een middel om doelen te realiseren van de onderwijsinstelling, van de stagiair en van de werkgever:

 • a.

  voor de onderwijsinstelling is het doel het bevorderen van praktijkgericht onderwijs;

 • b.

  de stagiair heeft als doel de beroepskeuze en de integratie van onderwijs en praktijk;

 • c.

  voor de werkgever is het doel bij te dragen aan de realisering van de doelen van de onderwijsinstelling en van de stagiair en zo invulling te geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie als overheidsorganisatie. Daarnaast draagt een stage bij aan het versterken van het arbeidsmarktprofiel als werkgever. .

Artikel 3 Criteria

Een beslissing over een stageverzoek wordt genomen op basis van de volgende criteria:

 • a.

  de aard van het onderwijs en de kennis van de stagiair sluiten aan bij de te verrichten werkzaamheden bij de werkgever;

 • b.

  de stage past in het onderwijsprogramma en bij de kennis en vaardigheden van de stagiair;

 • c.

  zowel door de onderwijsinstelling als door de werkgever wordt stagebegeleiding gegeven;

 • d.

  er is budget voor de te betalen stagevergoeding;

 • e.

  er is voldoende mogelijkheid om de gewenste stagebegeleiding te bieden.

Artikel 4 Stageprogramma en begeleiding

 • 1.

  Met de stagiair en de onderwijsinstelling worden afspraken gemaakt over de duur en de inhoud van de stage. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 • 2.

  Naast de begeleiding door de onderwijsinstelling zorgt ook de werkgever voor begeleiding van de stagiair, opdat de stagiair zo goed mogelijk zijn stageopdracht kan vervullen. Zo nodig vindt er tijdens de stage bijsturing plaats.

Artikel 5 Verklaring omtrent het gedrag

De stage vindt plaats onder de voorwaarde dat de stagiair in het bezit is van een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. De kosten voor het

aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag worden door de werkgever vergoed.

Artikel 6 Stagevergoeding

 • 1.

  De stagiair ontvangt bij een stage van ten minste drie maanden een maandelijkse stagevergoeding van:

  • a.

   € 250,- bruto in geval van een stage op MBO-niveau of een stage in het kader van BOL op MBO-niveau;

  • b.

   € 300,- bruto in geval van een meewerkstage of afstudeerstage op HBO-niveau;

  • c.

   € 350,- bruto in geval van een meewerkstage of afstudeerstage op WO-niveau.

 • 2.

  De in het eerste lid vermelde bedragen worden gewijzigd overeenkomstig de algemene salarisherziening in de sector Gemeenten en naar boven afgerond op één euro.

 • 3.

  De stagiair ontvangt geen vergoeding bij een stage van korter dan drie maanden, in geval van een maatschappelijke stage op het niveau van het voortgezet onderwijs en bij een oriëntatiestage op VMBO-niveau.

 • 4.

  De stagevergoeding is gebaseerd op een voltijdstage van 36 uur per week. Bij een deeltijdstage wordt de vergoeding naar evenredigheid toegekend.

Artikel 7 Reiskosten

Indien de stagiair niet beschikt over een Ov-studentenkaart, worden de reiskosten vergoed op basis van openbaar vervoer 2e klas.

Artikel 8 Verzekeringen

 • 1.

  De stagiair die een stagevergoeding ontvangt, is verzekerd ingevolge de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), de Ziektewet en de Zorgverzekeringswet.

 • 2.

  De stagiair die geen stagevergoeding ontvangt, is verzekerd op grond van de Wajong.

 • 3.

  De werkgever voorziet in een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 9 Ziekte

In geval van ziekte dient de stagiair dit vóór 9.00 uur te melden bij de werkgever conform het bij de werkgever geldende verzuimprotocol.

Artikel 10 Voorschriften en aanwijzingen

De stagiair is verplicht zich te houden aan de in het belang van de orde, veiligheid en gezondheid vastgestelde voorschriften en gegeven aanwijzingen.

Artikel 11 Geheimhoudingsplicht

De stagiair is verplicht tot geheimhouding van de informatie waarvan hij tijdens de stage kennis heeft genomen en waarvan hij redelijkerwijs heeft kunnen aannemen dat deze informatie vertrouwelijk van aard is. Deze verplichting geldt ook na afloop van de stageperiode.

Artikel 12 Onderbreking, verlenging of bekorting

De stageperiode kan na overleg met de onderwijsinstelling worden onderbroken, verlengd of bekort.

Artikel 13 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 14 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de “Stageregeling Gouda” en treedt in werking met ingang van 1 september 2019.

 • 2.

  Vanaf de inwerkingtredingsdatum van deze regeling vervalt de Stageregeling gemeente Gouda 2004.

   

Aldus besloten in de vergadering van 11 juni 2019.

Burgemeester en wethouders van Gouda,

getekend op 11 juni 2019, M. Salet, wnd. burgemeester

getekend op 11 juni 2019, dr. E.M. Branderhorst, gemeentesecretaris