Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent parkeervergunningen (GROP lijst)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent parkeervergunningen (GROP lijst)
CiteertitelGROP lijst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de bij besluit van 7 maart 2017 vastgestelde GROP lijst op basis van artikel 12c van het Uitvoeringsbesluit parkeerverordening.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

04-12-2018

gmb-2019-149706

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent parkeervergunningen (GROP lijst)

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op 13 december 2018 beschikbaar via Gemeenteblad 2018, 267238.]

 

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda;

gelezen het voorstel van 29 november 2018, dossiernummer 2480;

gelet op artikel 12c van het Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening;

besluit tot vaststelling van:

 

 

 

GROP lijst op basis van artikel 12c van het Uitvoeringsbesluit parkeerverordening

Artikel 1  

Voor de in bijlage 1 genoemde adressen geldt dat er sprake is van het genoemde aantal waarvoor geen recht op een parkeervergunning (GROP) bestaat.

Artikel 2  

De bij besluit van 7 maart 2017 vastgestelde GROP lijst op basis van artikel 12c van het Uitvoeringsbesluit parkeerverordening wordt ingetrokken.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als GROP lijst.

 

Aldus besloten in de vergadering van 4 december 2018.

burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,

dr. E.M. Branderhorst

de burgemeester,

dr. M. Schoenmaker

Toelichting geen recht op parkeervergunning (GROP)

Beleidsmatige grondslag

In december 2004 is besloten dat op een nog nader te bepalen tijdstip geen vergunning voor de 1e (bedrijfs)auto meer wordt verleend als er een eigen parkeervoorziening is. Dit zowel om de parkeerdruk op de openbare weg te ontlasten als om eigen parkeerruimte in stand te houden en dus niet te bebouwen of aan derden te verhuren of te verkopen. Het ‘Parkeerbeleidsplan 2005-2015’ (2004) en de nota ‘Verder met parkeren’ (2009) vormen de grondslag voor het besluit om geen 1e parkeervergunning te verstrekken aan bewoners en ondernemers met eigen parkeervoorziening.

 

Eigen parkeervoorziening

De mogelijkheid tot parkeren betreft niet alleen de voorziening garage, maar ook een plaats op of in een centrale parkeervoorziening die bij het project of de woning behoort. Basis voor de aantallen te realiseren parkeerplaatsen zijn de parkeernormen, die voor Gouda gehanteerd worden bij projecten waarbij sprake is van nieuwbouw, verbouw of functieverandering. Naast de parkeernormenregeling, is er bij niet kunnen voldoen aan parkeren op eigen terrein ook een ontheffingsregeling en daaraan verbonden compensatieregeling. Basis hiervoor vormt het landelijk geaccepteerde systeem van kencijfers parkeren en verkeersgeneratie als ontwikkeld door het kennisplatform CROW.

In artikel 12a van het Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening staat dat indien men beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening, dit aantal verrekend wordt met het aantal bewonersvergunningen, bedrijfsvergunningen of verhuisvergunningen waar men aanspraak op zou kunnen maken.

Beschikken: fysieke aanwezigheid en mogelijkheid.

Zou kunnen beschikken: het aanwezig zijn maar momenteel niet naar aard van de bestemming te

gebruiken door (tijdelijke) andere bestemming (verhuurd of in gebruik op andere wijze).

Had kunnen beschikken: het (ooit) hebben afgezien van de mogelijkheid door koop of huur over een bij de woongelegenheid aangeboden parkeermogelijkheid te kunnen beschikken.

 

Volgens eerder vastgesteld beleid dient men parkeerruimte als zodanig in bestemming te houden en te gebruiken.

 

Ontheffing van parkeernorm

In artikel 12a van het Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening staat dat, indien de rechten op een vergunning zijn vervallen bij het verlenen van een ontheffing van de parkeernorm, dit aantal wordt verrekend met het aantal bewonersvergunningen, bedrijfsvergunningen of verhuisvergunningen waarop men aanspraak zou kunnen maken. Bij woningsplitsing ontstaat geen recht op een vergunning voor de toegevoegde eenheden.

 

GROP lijst

De lijst met adressen die niet in aanmerking komen voor het verstrekken van een parkeervergunning betreft een lijst met locaties van geplande of gerealiseerde gebouwen, waarbij voor kopers/huurders parkeerruimte is gerealiseerd. Dit volgens het eerder vastgestelde beleid dat ieder die ruimte op eigen terrein heeft of over een parkeerplaats beschikt, zou kunnen of had kunnen beschikken (Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening art. 12a), daar moet parkeren en niet het parkeren moet afwentelen op de openbare weg.

Ook staan er op de lijst adressen waarvoor ontheffing van de parkeernorm is verkregen of adressen die zijn ontstaan door een woningsplitsing zonder omgevingsvergunning. Ook alle adressen met een overige gebruiksfunctie in de BAG worden op de lijst vermeld.

 

 

De lijst met adressen zal regelmatig geactualiseerd worden vanwege veranderingen in het adressenbestand. Op het moment van toekennen van adressen voor gebouwen met een eigen parkeervoorziening, of wanneer bekend wordt dat er eigen parkeervoorziening op een adres aanwezig is, zal daarop de geldende regeling volgens het vastgestelde beleid van toepassing worden verklaard.

Bijlage 1  

ID Nummeraanduiding

Status

Straatnaam

Nr

Letter

Toevoeging

GROP aantal

0513200000042220

Verblijfsobject in gebruik

Aaltje Bakstraat

7

 

 

1

0513200000042717

Verblijfsobject in gebruik

Achter de Kerk

2

 

 

1

0513200000043000

Verblijfsobject gevormd

Achter de Kerk

9

f

 

1

0513200000042977

Verblijfsobject in gebruik

Achter de Kerk

9

i

1

1

0513200000039212

Verblijfsobject in gebruik

Achter de Kerk

10

b

 

1

0513200000043180

Verblijfsobject in gebruik

Achter de Vismarkt

1

a

10

1

0513200000042823

Verblijfsobject in gebruik

Achter de Vismarkt

1

 

104

1

0513200000042824

Verblijfsobject in gebruik

Achter de Vismarkt

1

 

204

1

0513200000000288

Verblijfsobject in gebruik

Achter de Vismarkt

31

 

 

1

0513200000037042

Verblijfsobject in gebruik

Achter de Waag

17

 

 

1

0513200000040744

Verblijfsobject in gebruik

Achter de Waag

24

 

 

1

0513200000000554

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

1

j

 

1

0513200000043470

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

11

a

 

1

0513200000043471

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

11

b

 

1

0513200000043469

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

11

 

 

1

0513200000043473

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

13

a

 

1

0513200000043474

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

13

b

 

1

0513200000043472

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

13

 

 

1

0513200000043476

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

15

a

 

1

0513200000043477

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

15

b

 

1

0513200000043475

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

15

 

 

1

0513200000042490

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

101

1

0513200000042491

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

102

1

0513200000042493

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

103

1

0513200000042495

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

104

1

0513200000042497

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

105

1

0513200000042503

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

106

1

0513200000042504

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

107

1

0513200000042520

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

108

1

0513200000042517

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

109

1

0513200000042523

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

110

1

0513200000042529

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

111

1

0513200000042526

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

112

1

0513200000042525

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

113

1

0513200000042527

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

114

1

0513200000042528

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

115

1

0513200000042524

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

116

1

0513200000042502

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

201

1

0513200000042492

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

202

1

0513200000042494

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

203

1

0513200000042496

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

204

1

0513200000042498

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

205

1

0513200000042509

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

206

1

0513200000042513

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

207

1

0513200000042512

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

208

1

0513200000042505

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

209

1

0513200000042506

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

210

1

0513200000042510

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

211

1

0513200000042521

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

212

1

0513200000042518

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

213

1

0513200000042530

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

214

1

0513200000042532

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

215

1

0513200000042535

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

216

1

0513200000042536

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

217

1

0513200000042537

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

218

1

0513200000042533

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

219

1

0513200000042534

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

220

1

0513200000042501

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

301

1

0513200000042500

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

302

1

0513200000042499

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

303

1

0513200000042514

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

304

1

0513200000042515

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

305

1

0513200000042516

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

306

1

0513200000042508

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

307

1

0513200000042507

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

308

1

0513200000042511

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

309

1

0513200000042522

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

310

1

0513200000042519

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

311

1

0513200000042531

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

312

1

0513200000042538

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

313

1

0513200000042539

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

314

1

0513200000042540

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

315

1

0513200000042541

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

316

1

0513200000042542

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

317

1

0513200000042489

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

 

 

1

0513200000042579

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

60

 

 

1

0513200000042580

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

62

 

 

1

0513200000042581

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

64

 

 

1

0513200000042582

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

66

 

 

1

0513200000042583

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

68

 

 

1

0513200000042584

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

70

 

 

1

0513200000042585

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

72

 

 

1

0513200000042586

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

74

 

 

1

0513200000042587

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

76

 

 

1

0513200000042588

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

78

 

 

1

0513200000042589

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

80

 

 

1

0513200000042590

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

82

 

 

1

0513200000042591

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

84

 

 

1

0513200000042592

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

86

 

 

1

0513200000042593

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

88

 

 

1

0513200000042594

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

90

 

 

1

0513200000042595

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

92

 

 

1

0513200000042596

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

94

 

 

1

0513200000042597

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

96

 

 

1

0513200000042598

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

98

 

 

1

0513200000042599

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

100

 

 

1

0513200000042600

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

102

 

 

1

0513200000042601

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

104

 

 

1

0513200000042602

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

106

 

 

1

0513200000042603

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

108

 

 

1

0513200000042604

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

110

 

 

1

0513200000042605

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

112

 

 

1

0513200000042606

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

114

 

 

1

0513200000042607

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

116

 

 

1

0513200000042608

Verblijfsobject gevormd

Agnietenstraat

118

 

 

1

0513200000000664

Verblijfsobject in gebruik

Albert Plesmanplein

18

 

111

1

0513200000000661

Verblijfsobject in gebruik

Albert Plesmanplein

18

 

 

1

0513200000001505

Verblijfsobject in gebruik

Arie Kerssensteegje

6

 

 

1

0513200000003535

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

17

 

 

1

0513200000039515

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

72

b

 

1

0513200000003578

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

74

 

 

1

0513200000036962

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

95

 

 

1

0513200000036963

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

97

 

 

1

0513200000036964

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

99

 

 

1

0513200000036965

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

101

 

 

1

0513200000036966

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

103

 

 

1

0513200000036967

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

105

 

 

1

0513200000036968

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

107

 

 

1

0513200000003594

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

109

 

 

1

0513200000003596

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

111

 

 

1

0513200000036969

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

113

 

 

1

0513200000003599

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

115

 

 

1

0513200000036970

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

117

 

 

1

0513200000003602

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

119

 

 

1

0513200000003604

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

121

 

 

1

0513200000036971

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

123

 

 

1

0513200000036972

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

125

 

 

1

0513200000036973

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

127

 

 

1

0513200000036974

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

129

 

 

1

0513200000036975

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

131

 

 

1

0513200000036976

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

133

 

 

1

0513200000036977

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

135

 

 

1

0513200000036978

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

137

 

 

1

0513200000036981

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

143

 

 

1

0513200000036982

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

145

 

 

1

0513200000036983

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

147

 

 

1

0513200000003621

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

152

a

 

1

0513200000003622

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

152

b

 

1

0513200000003623

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

152

c

 

1

0513200000003624

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

152

d

 

1

0513200000003625

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

152

e

 

1

0513200000003626

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

152

f

 

1

0513200000003627

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

152

g

 

1

0513200000003628

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

152

h

 

1

0513200000042428

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

179

 

 

1

0513200000043451

Verblijfsobject in gebruik

Bogen

67

a

 

1

0513200000037969

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

1

 

 

1

0513200000037968

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

2

 

 

1

0513200000037967

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

3

 

 

1

0513200000037966

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

4

 

 

1

0513200000037965

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

5

 

 

1

0513200000037964

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

6

 

 

1

0513200000037963

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

7

 

 

1

0513200000037962

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

8

 

 

1

0513200000037961

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

9

 

 

1

0513200000037960

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

10

 

 

1

0513200000037959

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

11

 

 

1

0513200000037958

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

12

 

 

1

0513200000037957

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

13

 

 

1

0513200000037956

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

14

 

 

1

0513200000037955

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

15

 

 

1

0513200000037954

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

16

 

 

1

0513200000037953

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

17

 

 

1

0513200000037952

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

18

 

 

1

0513200000037951

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

19

 

 

1

0513200000037950

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

20

 

 

1

0513200000037949

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

21

 

 

1

0513200000037948

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

22

 

 

1

0513200000037947

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

23

 

 

1

0513200000037946

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

24

 

 

1

0513200000039577

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Jamesplein

1

a

 

1

0513200000039578

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Jamesplein

2

a

 

1

0513200000040613

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Jamessingel

1

a

 

1

0513200000042578

Verblijfsobject gevormd

Burgemeester Jamessingel

21

 

 

1

0513200000040616

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Jamessingel

27

 

 

1

0513200000041071

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Jamessingel

29

 

 

1

0513200000004790

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

c

 

1

0513200000004791

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

d

 

1

0513200000004792

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

e

 

1

0513200000004793

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

f

 

1

0513200000004794

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

g

 

1

0513200000004795

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

h

 

1

0513200000004796

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

j

 

1

0513200000004797

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

k

 

1

0513200000004798

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

m

 

1

0513200000004799

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

n

 

1

0513200000004800

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

p

 

1

0513200000004801

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

q

 

1

0513200000004802

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

r

 

1

0513200000004803

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

s

 

1

0513200000004804

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

t

 

1

0513200000004805

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

u

 

1

0513200000041192

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

x

 

1

0513200000004809

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

y

 

1

0513200000005051

Verblijfsobject in gebruik

Cappenersteeg

12

 

 

1

0513200000038714

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

1

 

 

1

0513200000038715

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

2

 

 

1

0513200000038716

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

3

 

 

1

0513200000038717

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

4

 

 

1

0513200000038718

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

5

 

 

1

0513200000038719

Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten)

Clarissenhof

6

 

 

1

0513200000038720

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

7

 

 

1

0513200000039375

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

8

 

 

1

0513200000038723

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

10

 

 

1

0513200000038724

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

11

 

 

1

0513200000038725

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

12

 

 

1

0513200000038726

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

13

 

 

1

0513200000038727

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

14

 

 

1

0513200000038728

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

15

 

 

1

0513200000038730

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

16

 

 

1

0513200000038729

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

17

 

 

1

0513200000038731

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

18

 

 

1

0513200000038732

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

19

 

 

1

0513200000038733

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

20

 

 

1

0513200000038734

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

21

 

 

1

0513200000005752

Verblijfsobject in gebruik

Conventstraat

5

a

 

1

0513200000035488

Verblijfsobject in gebruik

Conventstraat

7

a

 

1

0513200000005754

Verblijfsobject in gebruik

Conventstraat

7

 

 

1

0513200000042487

Verblijfsobject in gebruik

Conventstraat

9

 

 

1

0513200000042488

Verblijfsobject in gebruik

Conventstraat

13

 

 

1

0513200000042609

Verblijfsobject gevormd

Conventstraat

156

 

 

1

0513200000041220

Verblijfsobject in gebruik

De Kwekerij

1

 

 

1

0513200000041219

Verblijfsobject in gebruik

De Kwekerij

3

 

 

1

0513200000041218

Verblijfsobject in gebruik

De Kwekerij

5

 

 

1

0513200000041217

Verblijfsobject in gebruik

De Kwekerij

7

 

 

1

0513200000041216

Verblijfsobject in gebruik

De Kwekerij

9

 

 

1

0513200000041215

Verblijfsobject in gebruik

De Kwekerij

11

 

 

1

0513200000041213

Verblijfsobject in gebruik

De Kwekerij

15

 

 

1

0513200000017032

Verblijfsobject in gebruik

de Lange van Wijngaardenstraat

2

 

 

1

0513200000017034

Verblijfsobject in gebruik

de Lange van Wijngaardenstraat

4

 

 

1

0513200000017036

Verblijfsobject in gebruik

de Lange van Wijngaardenstraat

6

 

 

1

0513200000017037

Verblijfsobject in gebruik

de Lange van Wijngaardenstraat

8

 

 

1

0513200000017038

Verblijfsobject in gebruik

de Lange van Wijngaardenstraat

10

 

 

1

0513200000017039

Verblijfsobject in gebruik

de Lange van Wijngaardenstraat

12

 

 

1

0513200000038859

Verblijfsobject in gebruik

de Lange van Wijngaardenstraat

14

 

 

1

0513200000038860

Verblijfsobject in gebruik

de Lange van Wijngaardenstraat

16

 

 

1

0513200000038861

Verblijfsobject in gebruik

de Lange van Wijngaardenstraat

18

 

 

1

0513200000038862

Verblijfsobject in gebruik

de Lange van Wijngaardenstraat

20

 

 

1

0513200000038863

Verblijfsobject in gebruik

de Lange van Wijngaardenstraat

22

 

 

1

0513200000038864

Verblijfsobject in gebruik

de Lange van Wijngaardenstraat

24

 

 

1

0513200000038865

Verblijfsobject in gebruik

de Lange van Wijngaardenstraat

26

 

 

1

0513200000038866

Verblijfsobject in gebruik

de Lange van Wijngaardenstraat

28

 

 

1

0513200000013992

Verblijfsobject in gebruik

Derde kade

102

 

 

1

0513200000042756

Verblijfsobject gevormd

Doelenstraat

9

 

 

1

0513200000038641

Verblijfsobject in gebruik

Drapiergang

5

 

 

1

0513200000042971

Verblijfsobject in gebruik

Dubbele Buurt

2

 

 

1

0513200000041282

Verblijfsobject in gebruik

Dubbele Buurt

11

b

 

1

0513200000041284

Verblijfsobject in gebruik

Dubbele Buurt

11

d

 

1

0513200000013829

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

a

 

1

0513200000013830

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

b

 

1

0513200000013831

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

c

 

1

0513200000013832

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

d

 

1

0513200000013789

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

1

1

0513200000013790

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

10

1

0513200000013791

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

11

1

0513200000013792

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

12

1

0513200000013793

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

13

1

0513200000013794

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

14

1

0513200000013795

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

15

1

0513200000013796

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

16

1

0513200000013797

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

17

1

0513200000013798

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

18

1

0513200000013799

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

19

1

0513200000013800

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

2

1

0513200000013801

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

20

1

0513200000013802

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

21

1

0513200000013803

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

22

1

0513200000013804

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

23

1

0513200000013805

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

24

1

0513200000013806

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

25

1

0513200000013807

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

26

1

0513200000013808

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

27

1

0513200000013809

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

28

1

0513200000013810

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

29

1

0513200000013811

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

3

1

0513200000013812

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

30

1

0513200000013813

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

31

1

0513200000013814

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

32

1

0513200000013815

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

33

1

0513200000013816

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

34

1

0513200000013817

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

35

1

0513200000013818

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

36

1

0513200000013819

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

37

1

0513200000013820

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

38

1

0513200000013821

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

39

1

0513200000013822

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

4

1

0513200000013823

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

40

1

0513200000013824

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

5

1

0513200000013825

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

6

1

0513200000013826

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

7

1

0513200000013828

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

 

9

1

0513200000007425

Verblijfsobject in gebruik

Elizabeth Wolffstraat

3

a

 

1

0513200000007424

Verblijfsobject in gebruik

Elizabeth Wolffstraat

3

 

 

1

0513200000039165

Verblijfsobject in gebruik

F.W. Reitzstraat

58

a

 

1

0513200000023640

Verblijfsobject in gebruik

F.W. Reitzstraat

58

 

 

1

0513200000042975

Verblijfsobject in gebruik

Fluwelensingel

28

a

 

1

0513200000007739

Verblijfsobject in gebruik

Fluwelensingel

40

 

 

1

0513200000040752

Verblijfsobject in gebruik

Fluwelensingel

110

a

 

1

0513200000040271

Verblijfsobject in gebruik

Fluwelensingel

110

 

 

1

0513200000008389

Verblijfsobject in gebruik

Geertje den Bultsteeg

3

 

 

1

0513200000042650

Verblijfsobject in gebruik

Graaf Florisweg

39

 

 

1

0513200000011323

Verblijfsobject in gebruik

Herpstraat

12

 

 

1

0513200000036749

Verblijfsobject in gebruik

Hoefsteeg

12

a

 

1

0513200000036750

Verblijfsobject in gebruik

Hoefsteeg

14

 

 

1

0513200000011718

Verblijfsobject in gebruik

Hof van Adriaan

8

 

 

1

0513200000011719

Verblijfsobject in gebruik

Hof van Adriaan

10

 

 

1

0513200000011720

Verblijfsobject in gebruik

Hof van Adriaan

12

 

 

1

0513200000011721

Verblijfsobject in gebruik

Hof van Adriaan

14

 

 

1

0513200000036984

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

2

 

 

1

0513200000039152

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

25

a

 

1

0513200000043170

Verblijfsobject gevormd

Hoge Gouwe

61

a

 

1

0513200000043171

Verblijfsobject gevormd

Hoge Gouwe

61

b

 

1

0513200000043169

Verblijfsobject gevormd

Hoge Gouwe

61

 

 

1

0513200000043173

Verblijfsobject gevormd

Hoge Gouwe

63

a

 

1

0513200000043174

Verblijfsobject gevormd

Hoge Gouwe

63

b

 

1

0513200000043172

Verblijfsobject gevormd

Hoge Gouwe

63

 

 

1

0513200000043176

Verblijfsobject gevormd

Hoge Gouwe

65

a

 

1

0513200000043177

Verblijfsobject gevormd

Hoge Gouwe

65

b

 

1

0513200000043178

Verblijfsobject gevormd

Hoge Gouwe

65

c

 

1

0513200000043179

Verblijfsobject gevormd

Hoge Gouwe

65

d

 

1

0513200000043175

Verblijfsobject gevormd

Hoge Gouwe

65

 

 

1

0513200000011806

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

97

 

 

1

0513200000038735

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

100

 

 

1

0513200000040420

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

117

a

 

1

0513200000040417

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

117

b

 

1

0513200000040419

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

117

c

 

1

0513200000040418

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

117

d

 

1

0513200000040416

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

117

e

 

1

0513200000040421

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

117

 

 

1

0513200000040422

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

119

c

 

1

0513200000040424

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

119

 

 

1

0513200000040411

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

121

a

 

1

0513200000040413

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

121

b

 

1

0513200000040415

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

121

c

 

1

0513200000040414

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

121

d

 

1

0513200000042973

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

131

a

 

1

0513200000043003

Verblijfsobject gevormd

Hoge Gouwe

169

a

 

1

0513200000043004

Verblijfsobject gevormd

Hoge Gouwe

169

b

 

1

0513200000043002

Verblijfsobject gevormd

Hoge Gouwe

169

 

 

1

0513200000041544

Verblijfsobject gevormd

Hoge Gouwe

181

a

 

1

0513200000041545

Verblijfsobject gevormd

Hoge Gouwe

181

b

 

1

0513200000041546

Verblijfsobject gevormd

Hoge Gouwe

181

c

 

1

0513200000041547

Verblijfsobject gevormd

Hoge Gouwe

181

d

 

1

0513200000041543

Verblijfsobject gevormd

Hoge Gouwe

181

 

 

1

0513200000040292

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

181

 

 

1

0513200000041270

Verblijfsobject in gebruik

Hoogstraat

18

a

 

1

0513200000041271

Verblijfsobject in gebruik

Hoogstraat

18

b

 

1

0513200000041272

Verblijfsobject in gebruik

Hoogstraat

18

c

 

1

0513200000011983

Verblijfsobject in gebruik

Houtenstraat

19

 

 

1

0513200000011985

Verblijfsobject in gebruik

Houtmansgracht

1

a

 

1

0513200000042690

Verblijfsobject in gebruik

Houtmansgracht

1

b

 

1

0513200000042691

Verblijfsobject in gebruik

Houtmansgracht

1

c

 

1

0513200000040768

Verblijfsobject in gebruik

Houtmansgracht

3

a

 

1

0513200000040767

Verblijfsobject in gebruik

Houtmansgracht

3

 

 

1

0513200000040770

Verblijfsobject in gebruik

Houtmansgracht

4

a

 

1

0513200000040769

Verblijfsobject in gebruik

Houtmansgracht

4

 

 

1

0513200000040772

Verblijfsobject in gebruik

Houtmansgracht

5

a

 

1

0513200000040771

Verblijfsobject in gebruik

Houtmansgracht

5

 

 

1

0513200000039157

Verblijfsobject in gebruik

IJssellaan

2

c

 

1

0513200000034109

Verblijfsobject in gebruik

IJssellaan

38

 

 

1

0513200000042907

Verblijfsobject in gebruik

IJssellaan

112

 

 

1

0513200000042908

Verblijfsobject in gebruik

IJssellaan

114

 

 

1

0513200000012642

Verblijfsobject in gebruik

Jan van Beaumontstraat

2

 

 

1

0513200000012992

Verblijfsobject in gebruik

Jan Verzwollestraat

1

 

 

1

0513200000042889

Verblijfsobject gevormd

Jan Verzwollestraat

10

 

 

1

0513200000042890

Verblijfsobject gevormd

Jan Verzwollestraat

12

 

 

1

0513200000042891

Verblijfsobject gevormd

Jan Verzwollestraat

14

 

 

1

0513200000042892

Verblijfsobject gevormd

Jan Verzwollestraat

16

 

 

1

0513200000013001

Verblijfsobject in gebruik

Jan Verzwollestraat

17

 

 

1

0513200000042893

Verblijfsobject gevormd

Jan Verzwollestraat

18

 

 

1

0513200000013076

Verblijfsobject in gebruik

Johan den Haenstraat

7

a

 

1

0513200000013082

Verblijfsobject in gebruik

Johan den Haenstraat

13

 

 

1

0513200000013084

Verblijfsobject in gebruik

Johan den Haenstraat

15

 

 

1

0513200000013086

Verblijfsobject in gebruik

Johan den Haenstraat

17

 

 

1

0513200000013087

Verblijfsobject in gebruik

Johan den Haenstraat

19

 

 

1

0513200000013088

Verblijfsobject in gebruik

Johan den Haenstraat

21

 

 

1

0513200000013104

Verblijfsobject in gebruik

Johan den Haenstraat

47

 

 

1

0513200000013105

Verblijfsobject in gebruik

Johan den Haenstraat

49

 

 

1

0513200000013106

Verblijfsobject in gebruik

Johan den Haenstraat

51

 

 

1

0513200000013107

Verblijfsobject in gebruik

Johan den Haenstraat

53

 

 

1

0513200000038534

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

1

 

 

1

0513200000037945

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

2

 

 

1

0513200000038535

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

3

 

 

1

0513200000037944

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

4

 

 

1

0513200000038536

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

5

 

 

1

0513200000037943

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

6

 

 

1

0513200000038537

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

7

 

 

1

0513200000037942

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

8

 

 

1

0513200000038538

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

9

 

 

1

0513200000037941

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

10

 

 

1

0513200000038539

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

11

 

 

1

0513200000037940

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

12

 

 

1

0513200000038540

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

13

 

 

1

0513200000037939

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

14

 

 

1

0513200000038541

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

15

 

 

1

0513200000037938

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

16

 

 

1

0513200000038542

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

17

 

 

1

0513200000038543

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

19

 

 

1

0513200000038544

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

21

 

 

1

0513200000038545

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

23

 

 

1

0513200000038546

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

25

 

 

1

0513200000038547

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

27

 

 

1

0513200000038548

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

29

 

 

1

0513200000038549

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

31

 

 

1

0513200000038550

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

33

 

 

1

0513200000038551

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

35

 

 

1

0513200000038552

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

37

 

 

1

0513200000038553

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

39

 

 

1

0513200000042218

Verblijfsobject gevormd

Karnemelksloot

6

a

 

1

0513200000042545

Verblijfsobject in gebruik

Karnemelksloot

48

 

 

1

0513200000014548

Verblijfsobject in gebruik

Karnemelksloot

127

 

 

1

0513200000039044

Verblijfsobject in gebruik

Kattensingel

9

a

 

1

0513200000039043

Verblijfsobject in gebruik

Kattensingel

9

 

 

1

0513200000039046

Verblijfsobject in gebruik

Kattensingel

10

a

 

1

0513200000039047

Verblijfsobject in gebruik

Kattensingel

10

b

 

1

0513200000039045

Verblijfsobject in gebruik

Kattensingel

10

 

 

1

0513200000039049

Verblijfsobject in gebruik

Kattensingel

11

a

 

1

0513200000039048

Verblijfsobject in gebruik

Kattensingel

11

b

 

1

0513200000039050

Verblijfsobject in gebruik

Kattensingel

11

 

 

1

0513200000039052

Verblijfsobject in gebruik

Kattensingel

12

a

 

1

0513200000039053

Verblijfsobject in gebruik

Kattensingel

12

b

 

1

0513200000039051

Verblijfsobject in gebruik

Kattensingel

12

 

 

1

0513200000042884

Verblijfsobject in gebruik

Kattensingel

13

b

 

1

0513200000014618

Verblijfsobject in gebruik

Kattensingel

15

a

 

1

0513200000014673

Verblijfsobject in gebruik

Kattensingel

55

a

 

1

0513200000014677

Verblijfsobject in gebruik

Kattensingel

59

 

 

1

0513200000041196

Verblijfsobject in gebruik

Kattensingel

98

 

 

1

0513200000040681

Verblijfsobject in gebruik

Kazernestraat

3

 

 

1

0513200000040456

Verblijfsobject in gebruik

Kazernestraat

5

 

 

1

0513200000015192

Verblijfsobject in gebruik

Kazernestraat

7

 

 

1

0513200000040457

Verblijfsobject in gebruik

Kazernestraat

9

 

 

1

0513200000040458

Verblijfsobject in gebruik

Kazernestraat

11

 

 

1

0513200000039648

Verblijfsobject in gebruik

Kazernestraat

13

 

 

1

0513200000039649

Verblijfsobject in gebruik

Kazernestraat

15

 

 

1

0513200000039650

Verblijfsobject in gebruik

Kazernestraat

17

 

 

1

0513200000014753

Verblijfsobject in gebruik

Kazernestraat

50

 

 

1

0513200000014754

Verblijfsobject in gebruik

Kazernestraat

52

 

 

1

0513200000014773

Verblijfsobject in gebruik

Kazernestraat

94

 

 

1

0513200000040270

Verblijfsobject in gebruik

Kees Faessens Rolwagensteeg

20

 

 

1

0513200000037204

Verblijfsobject in gebruik

Keizerstraat

10

a

 

1

0513200000037205

Verblijfsobject in gebruik

Keizerstraat

10

b

 

1

0513200000037203

Verblijfsobject in gebruik

Keizerstraat

10

 

 

1

0513200000043123

Verblijfsobject in gebruik

Keizerstraat

11

a

 

1

0513200000043124

Verblijfsobject in gebruik

Keizerstraat

11

b

 

1

0513200000037207

Verblijfsobject in gebruik

Keizerstraat

12

a

 

1

0513200000037208

Verblijfsobject in gebruik

Keizerstraat

12

b

 

1

0513200000037206

Verblijfsobject in gebruik

Keizerstraat

12

 

 

1

0513200000043125

Verblijfsobject in gebruik

Keizerstraat

13

 

 

1

0513200000014860

Verblijfsobject in gebruik

Keizerstraat

42

 

 

1

0513200000015124

Verblijfsobject in gebruik

Klein Amerika

1

a

 

1

0513200000043396

Verblijfsobject gevormd

Klein Amerika

17

 

 

1

0513200000043397

Verblijfsobject gevormd

Klein Amerika

18

 

 

1

0513200000043398

Verblijfsobject gevormd

Klein Amerika

19

 

 

1

0513200000015142

Verblijfsobject in gebruik

Klein Amerika

26

 

 

1

0513200000015160

Verblijfsobject in gebruik

Kleiweg

12

 

 

1

0513200000040585

Verblijfsobject in gebruik

Kleiweg

18

b

 

1

0513200000037593

Verblijfsobject in gebruik

Kleiweg

82

a

 

1

0513200000039651

Verblijfsobject in gebruik

Kleiweg

82

t

 

1

0513200000040670

Verblijfsobject in gebruik

Kolfwetering

119

a

 

1

0513200000015946

Verblijfsobject in gebruik

Korte Dwarsstraat

1

a

 

1

0513200000042549

Verblijfsobject in gebruik

Korte Raam

1

a

 

1

0513200000015998

Verblijfsobject in gebruik

Korte Raam

16

a

 

1

0513200000016030

Verblijfsobject in gebruik

Korte Tiendeweg

24

 

 

1

0513200000016033

Verblijfsobject in gebruik

Korte Tiendeweg

26

 

 

1

0513200000036268

Verblijfsobject in gebruik

Korte Vest

2

a

 

1

0513200000016038

Verblijfsobject in gebruik

Korte Vest

4

 

 

1

0513200000042894

Verblijfsobject gevormd

Kuiperstraat

25

a

 

1

0513200000042895

Verblijfsobject gevormd

Kuiperstraat

25

b

 

1

0513200000042648

Verblijfsobject in gebruik

Kuiperstraat

48

b

 

1

0513200000016343

Verblijfsobject in gebruik

Lafeberhof

1

 

 

1

0513200000041425

Verblijfsobject gevormd

Lafeberhof

12

a

 

1

0513200000036990

Verblijfsobject in gebruik

Lage Gouwe

1

 

 

1

0513200000039646

Verblijfsobject in gebruik

Lage Gouwe

146

 

 

1

0513200000016452

Verblijfsobject in gebruik

Lage Gouwe

176

a

 

1

0513200000042686

Verblijfsobject in gebruik

Lange Dwarsstraat

2

 

 

1

0513200000043479

Verblijfsobject in gebruik

Lange Dwarsstraat

10

a

 

1

0513200000043480

Verblijfsobject in gebruik

Lange Dwarsstraat

10

b

 

1

0513200000016743

Verblijfsobject in gebruik

Lange Dwarsstraat

40

 

 

1

0513200000042979

Verblijfsobject in gebruik

Lange Groenendaal

40

d

 

1

0513200000041439

Verblijfsobject in gebruik

Lange Groenendaal

53

a

 

1

0513200000016858

Verblijfsobject in gebruik

Lange Noodgodsstraat

2

 

 

1

0513200000038853

Verblijfsobject in gebruik

Lange Noodgodsstraat

17

a

 

1

0513200000038854

Verblijfsobject in gebruik

Lange Noodgodsstraat

17

b

 

1

0513200000016875

Verblijfsobject in gebruik

Lange Noodgodsstraat

19

 

 

1

0513200000041188

Verblijfsobject in gebruik

Lange Tiendeweg

1

 

 

1

0513200000016943

Verblijfsobject in gebruik

Lange Tiendeweg

30

 

 

1

0513200000041273

Verblijfsobject in gebruik

Lange Tiendeweg

38

 

 

1

0513200000042689

Verblijfsobject in gebruik

Lange Tiendeweg

111

 

 

1

0513200000039502

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

1

 

 

1

0513200000039916

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

2

 

 

1

0513200000039910

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

3

 

 

1

0513200000039918

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

4

 

 

1

0513200000039900

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

5

 

 

1

0513200000039920

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

6

 

 

1

0513200000039902

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

7

 

 

1

0513200000039922

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

8

 

 

1

0513200000039904

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

9

 

 

1

0513200000039924

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

10

 

 

1

0513200000039906

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

11

 

 

1

0513200000039925

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

12

 

 

1

0513200000039908

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

13

 

 

1

0513200000039923

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

14

 

 

1

0513200000039911

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

15

 

 

1

0513200000039921

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

16

 

 

1

0513200000039913

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

17

 

 

1

0513200000039919

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

18

 

 

1

0513200000039914

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

19

 

 

1

0513200000039917

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

20

 

 

1

0513200000039912

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

21

 

 

1

0513200000039926

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

22

 

 

1

0513200000039909

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

23

 

 

1

0513200000039907

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

25

 

 

1

0513200000039905

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

27

 

 

1

0513200000039903

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

29

 

 

1

0513200000039901

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

31

 

 

1

0513200000037249

Verblijfsobject in gebruik

Lem Dulstraat

81

 

 

1

0513200000017993

Verblijfsobject in gebruik

Lombardsteeg

12

 

 

1

0513200000043503

Verblijfsobject gevormd

Manege

1

 

 

1

0513200000043504

Verblijfsobject gevormd

Manege

3

 

 

1

0513200000043505

Verblijfsobject gevormd

Manege

5

 

 

1

0513200000043506

Verblijfsobject gevormd

Manege

7

 

 

1

0513200000043507

Verblijfsobject gevormd

Manege

9

 

 

1

0513200000043508

Verblijfsobject gevormd

Manege

11

 

 

1

0513200000043509

Verblijfsobject gevormd

Manege

13

 

 

1

0513200000043510

Verblijfsobject gevormd

Manege

15

 

 

1

0513200000043511

Verblijfsobject gevormd

Manege

17

 

 

1

0513200000043512

Verblijfsobject gevormd

Manege

19

 

 

1

0513200000043513

Verblijfsobject gevormd

Manege

21

 

 

1

0513200000043514

Verblijfsobject gevormd

Manege

23

 

 

1

0513200000043515

Verblijfsobject gevormd

Manege

25

 

 

1

0513200000043516

Verblijfsobject gevormd

Manege

27

 

 

1

0513200000043517

Verblijfsobject gevormd

Manege

29

 

 

1

0513200000043518

Verblijfsobject gevormd

Manege

31

 

 

1

0513200000043519

Verblijfsobject gevormd

Manege

33

 

 

1

0513200000043520

Verblijfsobject gevormd

Manege

35

 

 

1

0513200000043521

Verblijfsobject gevormd

Manege

37

 

 

1

0513200000043522

Verblijfsobject gevormd

Manege

39

 

 

1

0513200000043523

Verblijfsobject gevormd

Manege

41

 

 

1

0513200000043524

Verblijfsobject gevormd

Manege

43

 

 

1

0513200000043525

Verblijfsobject gevormd

Manege

45

 

 

1

0513200000043526

Verblijfsobject gevormd

Manege

47

 

 

1

0513200000043527

Verblijfsobject gevormd

Manege

49

 

 

1

0513200000043528

Verblijfsobject gevormd

Manege

51

 

 

1

0513200000041819

Verblijfsobject in gebruik

Markt

9

 

 

1

0513200000038529

Verblijfsobject in gebruik

Messenmakerssteegje

2

 

 

1

0513200000038935

Verblijfsobject in gebruik

Messenmakerssteegje

3

 

 

1

0513200000038936

Verblijfsobject in gebruik

Messenmakerssteegje

5

 

 

1

0513200000038937

Verblijfsobject in gebruik

Messenmakerssteegje

7

 

 

1

0513200000038938

Verblijfsobject in gebruik

Messenmakerssteegje

9

 

 

1

0513200000038939

Verblijfsobject in gebruik

Messenmakerssteegje

11

 

 

1

0513200000038940

Verblijfsobject in gebruik

Messenmakerssteegje

13

 

 

1

0513200000038941

Verblijfsobject in gebruik

Messenmakerssteegje

15

 

 

1

0513200000038942

Verblijfsobject in gebruik

Messenmakerssteegje

17

 

 

1

0513200000019232

Verblijfsobject in gebruik

Minderbroederssteeg

14

 

 

1

0513200000019233

Verblijfsobject in gebruik

Minderbroederssteeg

16

 

 

1

0513200000019437

Verblijfsobject in gebruik

Molenwerf

7

 

 

1

0513200000020068

Verblijfsobject in gebruik

Nieuwe Markt

65

 

 

1

0513200000042646

Verblijfsobject in gebruik

Nieuwe Veerstal

1

 

 

1

0513200000020151

Verblijfsobject in gebruik

Nieuwe Veerstal

15

 

 

1

0513200000042969

Verblijfsobject in gebruik

Nieuwehaven

20

a

 

1

0513200000042970

Verblijfsobject in gebruik

Nieuwehaven

20

b

 

1

0513200000041684

Verblijfsobject in gebruik

Nieuwehaven

22

a

 

1

0513200000020000

Verblijfsobject in gebruik

Nieuwehaven

228

 

 

1

0513200000042699

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

 

1

1

0513200000042706

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

 

101

1

0513200000042707

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

 

102

1

0513200000042708

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

 

103

1

0513200000042709

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

 

104

1

0513200000042710

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

 

105

1

0513200000042700

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

 

2

1

0513200000042711

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

 

201

1

0513200000042712

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

 

202

1

0513200000042713

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

 

203

1

0513200000042714

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

 

204

1

0513200000042715

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

 

205

1

0513200000042701

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

 

3

1

0513200000042702

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

 

4

1

0513200000042703

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

 

5

1

0513200000042704

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

 

6

1

0513200000042705

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

 

7

1

0513200000042698

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

 

 

1

0513200000039510

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

10

 

 

1

0513200000039603

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

12

 

 

1

0513200000039606

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

14

 

 

1

0513200000039604

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

16

 

 

1

0513200000039605

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

18

 

 

1

0513200000039607

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

20

 

 

1

0513200000020402

Verblijfsobject in gebruik

Noothoven van Goorstraat

10

 

 

1

0513200000042204

Verblijfsobject in gebruik

Oosthaven

13

a

 

1

0513200000042205

Verblijfsobject in gebruik

Oosthaven

13

b

 

1

0513200000042206

Verblijfsobject in gebruik

Oosthaven

13

c

 

1

0513200000042207

Verblijfsobject in gebruik

Oosthaven

13

d

 

1

0513200000042208

Verblijfsobject in gebruik

Oosthaven

13

e

 

1

0513200000042209

Verblijfsobject in gebruik

Oosthaven

13

f

 

1

0513200000042210

Verblijfsobject in gebruik

Oosthaven

13

g

 

1

0513200000042211

Verblijfsobject in gebruik

Oosthaven

13

h

 

1

0513200000042212

Verblijfsobject in gebruik

Oosthaven

13

j

 

1

0513200000042213

Verblijfsobject in gebruik

Oosthaven

13

k

 

1

0513200000042214

Verblijfsobject in gebruik

Oosthaven

13

l

 

1

0513200000042215

Verblijfsobject in gebruik

Oosthaven

13

m

 

1

0513200000042216

Verblijfsobject in gebruik

Oosthaven

13

n

 

1

0513200000043389

Verblijfsobject gevormd

Oosthaven

13

p

 

1

0513200000042639

Verblijfsobject in gebruik

Oosthaven

17

c

 

1

0513200000039448

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

2

a

 

1

0513200000039449

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

2

b

 

1

0513200000039450

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

2

c

 

1

0513200000039451

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

2

d

 

1

0513200000039452

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

2

e

 

1

0513200000039453

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

2

f

 

1

0513200000039454

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

2

g

 

1

0513200000039792

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

2

h

 

1

0513200000039447

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

2

 

 

1

0513200000039461

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

4

a

 

1

0513200000039460

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

4

b

 

1

0513200000039459

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

4

c

 

1

0513200000039458

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

4

d

 

1

0513200000039457

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

4

e

 

1

0513200000039456

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

4

f

 

1

0513200000039455

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

4

g

 

1

0513200000039793

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

4

h

 

1

0513200000039462

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

4

 

 

1

0513200000039464

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

6

a

 

1

0513200000039465

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

6

b

 

1

0513200000039466

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

6

c

 

1

0513200000039467

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

6

d

 

1

0513200000039794

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

6

e

 

1

0513200000039463

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

6

 

 

1

0513200000040773

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

11

 

 

1

0513200000042735

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

12

a

 

1

0513200000042736

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

12

b

 

1

0513200000042737

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

12

c

 

1

0513200000042738

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

12

d

 

1

0513200000040774

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

13

 

 

1

0513200000040775

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

15

 

 

1

0513200000040776

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

17

 

 

1

0513200000040777

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

19

 

 

1

0513200000040778

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

21

 

 

1

0513200000041195

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

23

 

 

1

0513200000040779

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

25

 

 

1

0513200000040780

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

27

 

 

1

0513200000040781

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

29

 

 

1

0513200000040782

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

31

 

 

1

0513200000040783

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

33

 

 

1

0513200000040784

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

35

 

 

1

0513200000040785

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

37

 

 

1

0513200000040786

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

39

 

 

1

0513200000040787

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

41

 

 

1

0513200000040788

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

43

 

 

1

0513200000040789

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

45

 

 

1

0513200000040790

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

47

 

 

1

0513200000040791

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

49

 

 

1

0513200000040792

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

51

 

 

1

0513200000040793

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

53

 

 

1

0513200000043532

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

1

a

 

1

0513200000042791

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

3

 

 

1

0513200000042792

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

7

 

 

1

0513200000042793

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

13

 

 

1

0513200000042794

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

15

 

 

1

0513200000041921

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

16

 

5

1

0513200000041922

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

16

 

6

1

0513200000041920

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

16

 

 

1

0513200000042795

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

19

 

 

1

0513200000041965

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

29

a

 

1

0513200000041966

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

29

b

 

1

0513200000041968

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

29

d

 

1

0513200000041969

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

29

e

 

1

0513200000041970

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

29

f

 

1

0513200000041964

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

29

 

 

1

0513200000042229

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

88

 

 

1

0513200000042230

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

90

 

 

1

0513200000042231

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

96

 

 

1

0513200000021746

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

124

 

 

1

0513200000037937

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

1

 

 

1

0513200000039067

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

2

 

 

1

0513200000037936

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

3

 

 

1

0513200000039068

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

4

 

 

1

0513200000039069

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

6

 

 

1

0513200000039070

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

8

 

 

1

0513200000039071

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

10

 

 

1

0513200000039072

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

12

 

 

1

0513200000039073

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

14

 

 

1

0513200000039074

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

16

 

 

1

0513200000039075

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

18

 

 

1

0513200000039076

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

20

 

 

1

0513200000039077

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

22

 

 

1

0513200000039078

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

24

 

 

1

0513200000039079

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

26

 

 

1

0513200000039080

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

28

 

 

1

0513200000039081

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

30

 

 

1

0513200000039082

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

32

 

 

1

0513200000039083

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

34

 

 

1

0513200000039084

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

36

 

 

1

0513200000039085

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

38

 

 

1

0513200000041129

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

40

 

 

1

0513200000041151

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

42

 

 

1

0513200000041131

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

44

 

 

1

0513200000041132

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

46

 

 

1

0513200000041133

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

48

 

 

1

0513200000041134

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

50

 

 

1

0513200000041135

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

52

 

 

1

0513200000041143

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

54

 

 

1

0513200000041144

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

56

 

 

1

0513200000041136

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

58

 

 

1

0513200000041137

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

60

 

 

1

0513200000041145

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

62

 

 

1

0513200000041146

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

64

 

 

1

0513200000041138

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

66

 

 

1

0513200000041139

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

68

 

 

1

0513200000041147

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

70

 

 

1

0513200000041148

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

72

 

 

1

0513200000041140

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

74

 

 

1

0513200000041141

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

76

 

 

1

0513200000041149

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

78

 

 

1

0513200000041150

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

80

 

 

1

0513200000041142

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

82

 

 

1

0513200000038946

Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten)

Plazuidplein

1

 

 

1

0513200000039090

Verblijfsobject in gebruik

Plazuidplein

6

 

 

1

0513200000039091

Verblijfsobject in gebruik

Plazuidplein

7

 

 

1

0513200000039092

Verblijfsobject in gebruik

Plazuidplein

8

 

 

1

0513200000039093

Verblijfsobject in gebruik

Plazuidplein

9

 

 

1

0513200000039094

Verblijfsobject in gebruik

Plazuidplein

10

 

 

1

0513200000039468

Verblijfsobject gevormd

Pottersplein

2

 

 

1

0513200000039469

Verblijfsobject gevormd

Pottersplein

4

 

 

1

0513200000039470

Verblijfsobject gevormd

Pottersplein

6

 

 

1

0513200000039471

Verblijfsobject gevormd

Pottersplein

8

 

 

1

0513200000039472

Verblijfsobject gevormd

Pottersplein

10

 

 

1

0513200000039473

Verblijfsobject gevormd

Pottersplein

12

 

 

1

0513200000039474

Verblijfsobject gevormd

Pottersplein

14

 

 

1

0513200000039475

Verblijfsobject gevormd

Pottersplein

16

 

 

1

0513200000039476

Verblijfsobject gevormd

Pottersplein

18

 

 

1

0513200000039477

Verblijfsobject gevormd

Pottersplein

20

 

 

1

0513200000039478

Verblijfsobject gevormd

Pottersplein

22

 

 

1

0513200000039479

Verblijfsobject gevormd

Pottersplein

24

 

 

1

0513200000039480

Verblijfsobject gevormd

Pottersplein

26

 

 

1

0513200000039482

Verblijfsobject gevormd

Pottersplein

40

 

 

1

0513200000042119

Verblijfsobject in gebruik

Punt

11

a

 

1

0513200000039021

Verblijfsobject in gebruik

Punt

19

 

 

1

0513200000037935

Verblijfsobject in gebruik

Raam

2

 

 

1

0513200000037934

Verblijfsobject in gebruik

Raam

4

 

 

1

0513200000037933

Verblijfsobject in gebruik

Raam

6

 

 

1

0513200000037932

Verblijfsobject in gebruik

Raam

8

 

 

1

0513200000039780

Verblijfsobject in gebruik

Raam

9

c

 

1

0513200000037931

Verblijfsobject in gebruik

Raam

10

 

 

1

0513200000037930

Verblijfsobject in gebruik

Raam

12

 

 

1

0513200000038527

Verblijfsobject in gebruik

Raam

20

 

 

1

0513200000038528

Verblijfsobject in gebruik

Raam

22

 

 

1

0513200000022934

Verblijfsobject in gebruik

Raam

28

 

 

1

0513200000040601

Verblijfsobject in gebruik

Raam

34

 

 

1

0513200000040434

Verblijfsobject in gebruik

Raam

39

b

 

1

0513200000040433

Verblijfsobject in gebruik

Raam

39

c

 

1

0513200000040438

Verblijfsobject in gebruik

Raam

39

d

 

1

0513200000040437

Verblijfsobject in gebruik

Raam

39

e

 

1

0513200000040436

Verblijfsobject in gebruik

Raam

39

f

 

1

0513200000040432

Verblijfsobject in gebruik

Raam

39

h

 

1

0513200000040435

Verblijfsobject in gebruik

Raam

39

 

 

1

0513200000040427

Verblijfsobject in gebruik

Raam

41

a

 

1

0513200000040426

Verblijfsobject in gebruik

Raam

41

b

 

1

0513200000040431

Verblijfsobject in gebruik

Raam

41

c

 

1

0513200000040430

Verblijfsobject in gebruik

Raam

41

d

 

1

0513200000040429

Verblijfsobject in gebruik

Raam

41

e

 

1

0513200000040428

Verblijfsobject in gebruik

Raam

41

 

 

1

0513200000038947

Verblijfsobject in gebruik

Raam

46

 

 

1

0513200000038948

Verblijfsobject in gebruik

Raam

48

 

 

1

0513200000038949

Verblijfsobject in gebruik

Raam

50

 

 

1

0513200000022963

Verblijfsobject in gebruik

Raam

55

a

 

1

0513200000039548

Verblijfsobject in gebruik

Raam

55

b

 

1

0513200000039549

Verblijfsobject in gebruik

Raam

55

c

 

1

0513200000039550

Verblijfsobject in gebruik

Raam

55

d

 

1

0513200000039551

Verblijfsobject in gebruik

Raam

55

e

 

1

0513200000039547

Verblijfsobject in gebruik

Raam

55

f

 

1

0513200000038951

Verblijfsobject in gebruik

Raam

70

 

 

1

0513200000038952

Verblijfsobject in gebruik

Raam

72

 

 

1

0513200000038953

Verblijfsobject in gebruik

Raam

74

 

 

1

0513200000038954

Verblijfsobject in gebruik

Raam

76

 

 

1

0513200000043493

Verblijfsobject gevormd

Raam

108

 

 

1

0513200000023073

Verblijfsobject in gebruik

Raam

133

d

 

1

0513200000042998

Verblijfsobject in gebruik

Raam

142

a

 

1

0513200000023077

Verblijfsobject in gebruik

Raam

146

 

 

1

0513200000023157

Verblijfsobject in gebruik

Raam

260

 

 

1

0513200000039653

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

101

1

0513200000039654

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

102

1

0513200000039655

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

103

1

0513200000039656

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

104

1

0513200000039657

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

201

1

0513200000039658

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

202

1

0513200000039659

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

203

1

0513200000039660

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

204

1

0513200000039661

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

301

1

0513200000039662

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

302

1

0513200000039663

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

303

1

0513200000039664

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

304

1

0513200000039665

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

401

1

0513200000039666

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

402

1

0513200000039667

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

403

1

0513200000039668

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

404

1

0513200000039669

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

501

1

0513200000039670

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

502

1

0513200000039672

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

503

1

0513200000039673

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

601

1

0513200000039674

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

602

1

0513200000039676

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

603

1

0513200000039677

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

701

1

0513200000039678

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

702

1

0513200000039679

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

703

1

0513200000039680

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

704

1

0513200000039681

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

801

1

0513200000039682

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

802

1

0513200000039683

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

803

1

0513200000039684

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

804

1

0513200000039685

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

901

1

0513200000039686

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

902

1

0513200000039687

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

903

1

0513200000039688

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

904

1

0513200000039689

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

1

 

910

1

0513200000039691

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

3

a

 

1

0513200000039693

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

3

 

101

1

0513200000039694

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

3

 

102

1

0513200000039695

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

3

 

103

1

0513200000039696

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

3

 

104

1

0513200000039697

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

3

 

105

1

0513200000039698

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

3

 

201

1

0513200000039699

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

3

 

202

1

0513200000039700

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

3

 

203

1

0513200000039701

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

3

 

204

1

0513200000039702

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

3

 

205

1

0513200000039703

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

3

 

301

1

0513200000039704

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

3

 

302

1

0513200000039705

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

3

 

303

1

0513200000039706

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

3

 

304

1

0513200000039707

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

3

 

305

1

0513200000039708

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

3

 

401

1

0513200000039709

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

3

 

402

1

0513200000039711

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

1

1

0513200000039716

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

101

1

0513200000039717

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

102

1

0513200000039718

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

103

1

0513200000039719

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

104

1

0513200000039720

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

105

1

0513200000039721

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

106

1

0513200000039722

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

107

1

0513200000039723

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

108

1

0513200000039724

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

109

1

0513200000039725

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

110

1

0513200000040280

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

111

1

0513200000040282

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

112

1

0513200000040281

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

113

1

0513200000039712

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

2

1

0513200000039735

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

201

1

0513200000039734

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

202

1

0513200000039733

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

203

1

0513200000039732

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

204

1

0513200000039731

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

205

1

0513200000039730

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

206

1

0513200000039729

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

207

1

0513200000039728

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

208

1

0513200000039727

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

209

1

0513200000039726

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

210

1

0513200000040284

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

211

1

0513200000040285

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

212

1

0513200000040286

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

213

1

0513200000039713

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

3

1

0513200000039736

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

301

1

0513200000039737

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

302

1

0513200000039738

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

303

1

0513200000039739

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

304

1

0513200000039740

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

305

1

0513200000039741

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

306

1

0513200000039742

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

307

1

0513200000039743

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

308

1

0513200000039744

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

309

1

0513200000039745

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

310

1

0513200000039714

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

4

1

0513200000039715

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

5

1

0513200000040275

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

6

1

0513200000040276

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

7

1

0513200000040277

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

8

1

0513200000040278

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

9

1

0513200000039710

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

5

 

 

1

0513200000039746

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

7

 

 

1

0513200000039747

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

a

 

1

0513200000039748

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

b

 

1

0513200000039749

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

c

 

1

0513200000039750

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

 

101

1

0513200000039751

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

 

102

1

0513200000039752

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

 

103

1

0513200000039753

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

 

104

1

0513200000039754

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

 

105

1

0513200000039755

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

 

106

1

0513200000039756

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

 

201

1

0513200000039757

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

 

202

1

0513200000039758

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

 

203

1

0513200000039759

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

 

204

1

0513200000039760

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

 

205

1

0513200000039761

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

 

206

1

0513200000039762

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

 

301

1

0513200000039763

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

 

302

1

0513200000039764

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

 

303

1

0513200000039765

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

 

304

1

0513200000039766

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

 

305

1

0513200000039767

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

 

306

1

0513200000039768

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

 

401

1

0513200000039769

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

 

402

1

0513200000039770

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

 

403

1

0513200000039771

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

 

404

1

0513200000039772

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

 

405

1

0513200000039773

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

 

406

1

0513200000039774

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

 

501

1

0513200000039775

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

 

502

1

0513200000039776

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

 

503

1

0513200000039777

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

 

504

1

0513200000039778

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

 

505

1

0513200000039779

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

 

506

1

0513200000040279

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

9

 

 

1

0513200000037735

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

16

 

 

1

0513200000037736

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

28

 

 

1

0513200000037737

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

30

 

 

1

0513200000037738

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

32

 

 

1

0513200000037739

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

34

 

 

1

0513200000037740

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

36

 

 

1

0513200000037741

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

38

 

 

1

0513200000037742

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

40

 

 

1

0513200000037743

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

42

 

 

1

0513200000037744

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

44

 

 

1

0513200000037745

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

46

 

 

1

0513200000037746

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

48

 

 

1

0513200000037747

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

50

 

 

1

0513200000037748

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

52

 

 

1

0513200000037749

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

54

 

 

1

0513200000037750

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

56

 

 

1

0513200000037751

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

58

 

 

1

0513200000037752

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

60

 

 

1

0513200000037753

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

62

 

 

1

0513200000037754

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

64

 

 

1

0513200000037755

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

66

 

 

1

0513200000037756

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

68

 

 

1

0513200000037757

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

70

 

 

1

0513200000037758

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

72

 

 

1

0513200000037759

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

74

 

 

1

0513200000037760

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

76

 

 

1

0513200000037761

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

78

 

 

1

0513200000037762

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

80

 

 

1

0513200000037763

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

82

 

 

1

0513200000037764

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

84

 

 

1

0513200000037765

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

86

 

 

1

0513200000037766

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

88

 

 

1

0513200000037767

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

90

 

 

1

0513200000037768

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

92

 

 

1

0513200000037769

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

94

 

 

1

0513200000037770

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

96

 

 

1

0513200000037771

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

98

 

 

1

0513200000037772

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

100

 

 

1

0513200000037773

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

102

 

 

1

0513200000037774

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

104

 

 

1

0513200000037775

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

106

 

 

1

0513200000037776

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

108

 

 

1

0513200000037777

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

110

 

 

1

0513200000037778

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

112

 

 

1

0513200000037779

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

114

 

 

1

0513200000037780

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

116

 

 

1

0513200000037781

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

118

 

 

1

0513200000037782

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

120

 

 

1

0513200000037783

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

122

 

 

1

0513200000037784

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

124

 

 

1

0513200000037785

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

126

 

 

1

0513200000025127

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

139

a

 

1

0513200000037793

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

140

 

 

1

0513200000037794

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

142

 

 

1

0513200000037795

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

154

 

 

1

0513200000037796

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

156

 

 

1

0513200000037797

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

158

 

 

1

0513200000037798

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

160

 

 

1

0513200000037799

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

162

 

 

1

0513200000037800

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

164

 

 

1

0513200000037801

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

166

 

 

1

0513200000037802

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

168

 

 

1

0513200000037803

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

170

 

 

1

0513200000037804

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

172

 

 

1

0513200000037805

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

174

 

 

1

0513200000037806

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

176

 

 

1

0513200000037807

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

178

 

 

1

0513200000037808

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

180

 

 

1

0513200000037809

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

182

 

 

1

0513200000037810

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

184

 

 

1

0513200000037811

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

186

 

 

1

0513200000037812

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

188

 

 

1

0513200000037813

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

190

 

 

1

0513200000037814

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

192

 

 

1

0513200000037815

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

194

 

 

1

0513200000037816

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

196

 

 

1

0513200000037817

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

198

 

 

1

0513200000037818

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

200

 

 

1

0513200000037819

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

202

 

 

1

0513200000037820

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

204

 

 

1

0513200000037821

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

206

 

 

1

0513200000037822

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

208

 

 

1

0513200000037823

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

210

 

 

1

0513200000037824

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

212

 

 

1

0513200000037825

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

214

 

 

1

0513200000037826

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

216

 

 

1

0513200000037827

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

218

 

 

1

0513200000037828

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

220

 

 

1

0513200000037829

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

222

 

 

1

0513200000037830

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

224

 

 

1

0513200000025199

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

227

 

 

1

0513200000025200

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

229

 

 

1

0513200000025201

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

231

 

 

1

0513200000037832

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

252

 

 

1

0513200000025250

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

329

 

 

1

0513200000025251

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

331

 

 

1

0513200000025252

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

333

 

 

1

0513200000025253

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

335

 

 

1

0513200000025254

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

337

 

 

1

0513200000037898

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

392

 

 

1

0513200000037985

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

400

 

 

1

0513200000040903

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

410

 

101

1

0513200000040910

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

410

 

102

1

0513200000040917

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

410

 

103

1

0513200000040923

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

410

 

104

1

0513200000040924

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

410

 

105

1

0513200000040926

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

410

 

106

1

0513200000040933

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

410

 

107

1

0513200000040946

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

410

 

108

1

0513200000040947

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

410

 

109

1

0513200000040960

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

410

 

110

1

0513200000040961

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

410

 

111

1

0513200000040974

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

410

 

112

1

0513200000040999

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

410

 

114

1

0513200000040998

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

410

 

115

1

0513200000040991

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

410

 

118

1

0513200000040986

Verblijfsobject in gebruik

Ronsseweg

410