Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Gouda houdende regels omtrent de actualisatie van het evenementenbeleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Gouda houdende regels omtrent de actualisatie van het evenementenbeleid
CiteertitelActualisatie evenementenbeleid Gouda 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen1.a infographic 2018 1.b duurzaam evenement 1.c WENKENBLAD TOEGANKELIJKHEID EVENEMENTEN

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-06-2019nieuwe regeling

22-05-2019

gmb-2019-154421

2710

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Gouda houdende regels omtrent de actualisatie van het evenementenbeleid

 

 

De raad van de gemeente Gouda;

 

gelezen het voorstel van 2 april 2019,

 

besluit:

 

 • 1.

  vaststelling van de volgende kaders uit de nota ‘Actualisatie evenementenbeleid Gouda’, te weten:

  • a.

   het verstevigen van de basis van sterevenementen en volksfeesten. De intocht van Sinterklaas wordt opgenomen in de volksfeestregeling, zoals nader omschreven onder 2.3 van de nota actualisatie evenementenbeleid Gouda 2019 en wordt uitgevoerd door de Stichting Sinterklaasintocht Gouda;

  • b.

   het stimuleren van stadsbrede culturele evenementen voor met name jongeren;

  • c.

   het opstellen van een handboek met richtlijnen voor evenementen;

  • d.

   terugkerende wijk- en buurtevenementen krijgen een vaste plek.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 22 mei 2019.

 

De raad van de gemeente voornoemd,

 

griffier

mr. drs. E.J. Karman-Moerman

 

voorzitter

M. Salet

 

 

Riverdale Festival 2018 – terrein Goudasfalt Foto: Sandra Zeilstra

Voorwoord

 

Gouda, stad van evenementen

 

Heeft u de afgelopen jaren ook zo genoten van alle mooie evenementen die Gouda te bieden heeft? Evenementen dragen bij aan een levendige en aantrekkelijke stad, voor Gouwenaars en bezoekers. Gouwenaars waarderen de evenementen gemiddeld met een 7,1. Elk jaar weer staat Gouda bol van de evenementen, groot of klein. In de binnenstad, in buurten en wijken, of op het GoudAsfalt terrein. Evenementen die breed toegankelijk en bereikbaar zijn voor alle Gouwenaars.

 

Afgelopen jaar is Gouda weer fantastisch op de kaart gezet met bijvoorbeeld Roze Zaterdag. Maar ook met de al bekende, terugkerende stadsbrede evenementen zoals Koningsnacht, Gouda bij Kaarslicht, de Kaasmarkten en Houtmansplantsoenconcerten. Het succesvolle Riverdale Festival droeg mede bij aan een levendige en aantrekkelijke stad voor jongeren.

 

In 2022 heeft Gouda 750 jaar stadsrechten. Ook dat gaat Gouda groots vieren. Zotte Zaterdag, een feest met een middeleeuws karakter wordt steeds uitgebreider en bereidt ons gezamenlijk voor op deze mijlpaal. Sluit aan, doe mee en merk hoe ontzettend leuk dat kan zijn. Zo blijft Gouda ook de komende jaren een bruisende stad vol toonaangevende evenementen.

 

Ik vind het van groot belang, organisatoren van evenementen te ondersteunen. Evenementen die veelal worden georganiseerd door betrokken vrijwilligers of door evenementenbureaus, die Gouda promoten. Omdat ze Gouda een warm hart toedragen en de Goudse inwoners en haar bezoekers graag ontspanning bieden. Daarom is er nu een nieuw stadsbreed evenementenbeleid waarbij de samenhang met de GoudApot is meegenomen.

 

De criteria en doelstellingen van het gemeentelijk evenementenbeleid blijven op hoofdlijnen de komende tijd ongewijzigd. Zotte Zaterdag wordt toegevoegd aan de sterevenementen, de intocht van Sinterklaas aan de volksfeesten. Er komen hogere bijdragen voor de Kaasmarkten, Oranjenacht en Gouda bij Kaarslicht. En er komt een nieuw stimuleringsbudget voor stadsbrede culturele evenementen met de focus op jongeren.

 

 

 

Thierry van Vugt, wethouder

 

 

 

 

Inhoudsopgave

 

 

 

 

 • 0.

  Inleiding

 

 

 • 1.

  Het belang van evenementen voor Gouda

  • 1.1.

   doelstellingen

  • 1.2.

   huidige situatie

  • 1.3.

   trends

  • 1.4.

   Gouda t.o.v. andere steden

 • 2.

  Ambities evenementen Gouda

  • 2.1.

   Een stevige basis

  • 2.2.

   Verstevigen sterevenementen

  • 2.3.

   Behoud volksfeesten

  • 4.

   Stimuleren stadsbrede culturele evenementen

  • 2.5.

   Heldere afstemming GoudApot

  • 2.6.

   Incidentele evenementen met landelijke exposure

  • 2.7.

   Versterken samenwerking binnenstad

  • 2.8.

   Gebruik van evenementenlocaties – oog voor belang omwonenden

  • 2.9.

   Spreiding evenementen

  • 2.10.

   Verduurzaming evenementen

  • 2.11.

   Toegankelijkheid evenementen voor bezoekers met een beperking

 • 3.

  Uitvoeringspragraaf

  • 3.1.

   Inleiding

  • 3.2.

   Veilige evenementen

  • 3.3.

   Vergunning of vergunningsvrij

  • 3.4.

   Evenementenkalender

  • 3.5.

   Spreiding

  • 3.6.

   Bereikbaarheid

  • 3.7.

   Toezicht en handhaving

  • 3.8.

   Locatieprofielen

  • 3.9.

   Geluid

  • 3.10.

   Duurzaamheid

  • 3.11.

   Toegankelijkheid

 • 4.

  Conclusie

 

 • 5.

  Bijlagen

  • 1.

   Infographic enquête stadsbrede evenementen inwoners van Gouda

  • 2.

   Overzicht aanbevelingen ‘Duurzaam evenement’ ODMH

  • 3.

   Wenkenblad toegankelijkheid evenementen.

Inleiding

 

 

De uit het huidige stadsmarketingbeleid afgeleide visie voor evenementen luidt:

 

Evenementen dragen op veel manieren bij aan de uitstraling van Gouda. Ze houden de stad bruisend en aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven.

 

Gouda wil aantrekkelijk zijn voor de buitenwereld én voor haar eigen bewoners, van alle leeftijden. Een goed aanbod van evenementen is daarbij van groot belang. Ook ondernemers hebben profijt van evenementen. Evenementen stimuleren de economie, houden de stad vitaal en zorgen voor sociale cohesie.

 

Er worden in Gouda jaarlijks veel evenementen georganiseerd al dan niet gesubsidieerd door de gemeente of met middelen die via GoudApot beschikbaar zijn gesteld. Veelal zijn het (professionele) vrijwilligers die met veel betrokkenheid en inzet zorgen voor een aantrekkelijk aanbod van evenementen in Gouda. Regelgeving, het vinden van de weg en vraagstukken omtrent financiering maken het organiseren van een evenement voor vrijwilligers er niet altijd makkelijker op. Alles bij elkaar rechtvaardigt dit de vraag:

“Doen we nog de goede dingen en doen we deze dingen goed?”

 

Uit het coalitieakkoord:

 • -

  Evenementen moeten breed toegankelijk en bereikbaar zijn voor alle Gouwenaars, ook in buurten en wijken.

 • -

  Het geven van ruimte aan jaarlijks terugkerende activiteiten (in de wijk), initiatieven in de cultuursector en initiatieven van ondernemers en initiatieven voor en door jongeren.

 • -

  We herijken het evenementenbeleid, in samenhang met de doelstellingen en middelen van GoudApot. Hierbij zorgen wij onder meer dat kleine terugkerende wijk- en buurtevenementen een vaste plek krijgen. We bestendigen daarbij in elk geval de subsidie voor Oranjenacht conform het budget 2018 en verhogen de subsidie voor de Kaasmarkten.

 

Een korte terugblik op de afgelopen jaren, samen met de huidige ontwikkelingen op het terrein van festivals en evenementen leveren de ambities op waar we de komende periode naar toe willen werken. Procedures, wet- en regelgeving worden in een later stadium verder uitgewerkt in een handboek ‘Richtlijnen evenementen’.

 

Voor de totstandkoming van deze nota is een enquête uitgezet onder inwoners van Gouda. Tevens hebben gesprekken plaatsgevonden met alle organisatoren vallend onder de huidige subsidies Sterevenementen en Volksfeesten. Daarnaast met vele andere instanties, zoals GoudApot, organisatoren van niet gesubsidieerde evenementen, evenementenbureaus die actief zijn in Gouda, culturele instellingen, de centrummanager, de warenmarktcommissie, vertegenwoordigers van de Samenwerkende Ondernemers Gouda, horeca-ondernemingen, de Brede School, Goudasfalt, het stadhuis op de Markt, de Goudse Waag en de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking. Deze gesprekken en de uitkomsten van de enquête dragen in belangrijke mate bij aan de totstandkoming van deze nota.

 

Deze nota biedt duidelijkheid over de kaders voor de komende jaren en ondersteunt daarnaast organisatoren van evenementen – zowel professionele organisatiesbureaus alsmede de vele vrijwilligersorganisaties - bij hun zeer gewaardeerde werk. Zij leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan de levendigheid van Gouda.

1. Het belang van evenementen voor Gouda

 

 

Gouda kent verschillende soorten evenementen. Te denken valt daarbij aan:

 • Sterevenementen passend binnen de ambities en pijlers van Stadsmarketing

 • Volksfeesten

 • Stadsbrede evenementen

 • Wijkgerichte evenementen, buurtactiviteiten

 • Incidentele evenementen

 

Evenementen zijn belangrijk voor de aantrekkelijkheid van Gouda, de sociale cohesie binnen de stad, voor het imago van de stad en daarmee voor stadspromotie en voor de economische ontwikkeling van Gouda.

 

Onder evenement wordt in deze nota verstaan:

 

“Een evenement is een gebeurtenis die verplaatsbaar is en waarbij muziek, kunst, cultuur, sport, religie, wetenschap of een combinatie van deze centraal staat. Een evenement is in de meeste gevallen publiek toegankelijk.”

 

De gemeente heeft verschillende rollen bij evenementen:

 • -

  Het ondersteunen van evenementen in financieel opzicht en of met diensten en materialen om een evenement goed en veilig georganiseerd te krijgen

 • -

  Het scheppen van duidelijkheid om overlast zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

De ondersteuning die de gemeente biedt is afhankelijk van het type evenement. Onderstaand staan de verschillende initiatieven en evenementen én de ondersteuning die de gemeente biedt weergegeven.

 

 

1.1. Doelstellingen

De doelstellingen voor het evenementenbeleid kunnen als volgt worden samengevat:

 

 • 1.

  Het ondersteunen van evenementen die:

  • a.

   Gouda (inter-)nationale allure geven, passend binnen de ambitie en pijlers van Stadsmarketing Gouda,

  • b.

   Gouda verlevendigen, bruisend maken,

  • c.

   Gouda een economische impuls geven.

 • 2.

  Het streven naar een zo evenwichtig mogelijke spreiding van evenementen in jaar en locatie, uitstraling en doelgroep

 • 3.

  Het voorkomen of beperken van overlast

1.1.a. De ambitie van Stadsmarketing

Zoals te lezen valt in het Visiedocument “Citybranding Gouda 2022” d.d. januari 2016 is de ambitie van Stadsmarketing het verbeteren van het imago en een hogere waardering van bezoekers, bewoners en bedrijven.

Om deze ambitie te verwezenlijken is een levendige, aantrekkelijke binnenstad onontbeerlijk en het bevorderen van de economische vitaliteit van Gouda van groot belang. Evenementen dragen bij uitstek bij aan de uitstraling die een stad heeft. Cultuurhistorie, kaas, stroopwafels en Goudse ambachten vormen de basis om het doel van stadsmarketing te bereiken.

De focus van Stadsmarketing de komende jaren ligt bij Gouda 750 jaar stadsrechten in 2022, waarmee de cultuurhistorie van Gouda extra onder de aandacht wordt gebracht.

Daarbij blijft Gouda natuurlijk onlosmakelijk verbonden met kaas, het product dat Gouda internationaal op de kaart zet en met de Goudse ambachten.

 

1.1.b. Bruisende stad

Voor inwoners van Gouda is het belangrijk dat er voldoende te doen is in de stad. Zodat je je thuis voelt in de stad waar je woont en je betrokken voelt bij je stads- c.q. wijkgenoten. Evenementen zorgen er voor dat Gouwenaars hun stad een bruisende, aantrekkelijke stad vinden. Stadsbewoners die dit uitstralen en misschien zelfs familie en vrienden uitnodigen voor evenementen, zijn daarmee trotse ambassadeurs van de stad.

 

1.1.c. Economische impuls

Evenementen die goed bezocht worden, zorgen voor extra uitgaven en geven daarmee een economische impuls aan Goudse ondernemers. Hierdoor blijft Gouda een aantrekkelijke stad voor huidige ondernemers en biedt het een gezond klimaat voor nieuwe ondernemers.

 

1.1.2. Spreiding gedurende het jaar

Het streven is evenementen te spreiden gedurende het jaar voor wat betreft locatie, uitstraling en doelgroep. Een kanttekening hierbij is op zijn plaats, aangezien de kans op ‘mooi weer’ voor veel organisatoren hoog op de wensenlijst staat én meestal is het oog al gevallen op een bepaalde locatie en periode in het jaar.

 

1.1.3. Voorkomen of beperken van overlast

De rol van de gemeente is om ervaren overlast door omwonenden zoveel als mogelijk te Voorkomen of te beperken. Hiertoe worden onder andere voorwaarden opgenomen in De evenementenvergunning.

1.2. Huidige situatie

Algemeen

Het huidige evenementenbeleid dateert uit 2008, met een aanscherping daarop in 2011.

De gemeente ondersteunt een groot aantal evenementen op verschillende manieren. In financieel opzicht bijvoorbeeld, maar ook met diensten, zoals bijvoorbeeld het geven van advies, ondersteunen bij de vergunningaanvraag of het inzetten van materiaal als dwanghekken en afvalcontainers ter bevordering van veiligheid, of door promotie in winter- en zomercampagnes.

Op dit moment wordt een vast aantal stadsbrede evenementen ondersteund (sterevenementen en Volksfeesten). Daarnaast kunnen organisatoren van evenementen een beroep doen op GoudApot voor advies of voor een financiële bijdrage.

 

1.2.a Soorten evenementen

 

Sterevenementen:

In Gouda vinden al jarenlang een aantal sterevenementen plaats, waaronder de Goudse Kaasmarkten, Gouda bij Kaarslicht en de Goudse Keramiekdagen. Grootschalige, stadsbrede evenementen met minimaal 15.000 bezoekers, die het imago van Gouda versterken en als het ware het kloppend hart vormen van de voor Gouda door de eeuwen heen zo kenmerkende producten: Kaas en Goudse ambachten. Het aantal Kaasmarkten is gestegen van tien in 2014 naar eenentwintig in 2017. Daarnaast is deze uitgebreid met een ambachtenmarkt en muzikale omlijsting. Het bezoekersaantal is met momenteel zo’n 5.000 bezoekers per markt gestegen tot een totaal van 105.000 bezoekers in 2017. De sterevenementen de Goudse Hofstedendagen en de Houtmansplantsoen concerten zijn van oudsher ontstaan en vanuit historisch besef van grote waarde.

 

Volksfeesten:

Rond Koningsdag wordt een aantal stadsbrede terugkerende feesten door de gemeente ondersteund, passend binnen het idee Gouda te verlevendigen voor Gouwenaars. Op de vooravond voor Koningsdag het Oranjefeest, op Koningsdag zelf de festiviteiten georganiseerd door het Oranjecomité op de Markt en de Oranjeboulevard op de Raam.

 

Culturele, stadsbrede evenementen:

Een aantal stadsbrede evenementen, passend binnen de doelstellingen van het evenementenbeleid heeft tevergeefs een beroep gedaan op een ondersteuning van de gemeente en/of met wisselend succes op GoudApot. Voorbeelden hiervan zijn Zotte Zaterdag en het Riverdale Festival. Zotte Zaterdag heeft via GoudApot een financiële bijdrage ontvangen, het Riverdale Festival ontving een garantstelling van GoudApot. Een aantal keren is getracht een festival voor jongeren op te zetten. Dit is geen eenvoudige opgave gebleken, maar het is het Riverdale Festival in 2018 gelukt mede door crowdfunding en het ontvangen van de hoofdprijs van de ondernemers van het Hoofdkwartier Gouda.

 

Wijkgerichte evenementen en buurtactiviteiten:

Er bestaat een groot aantal wijkgerichte evenementen en buurtactiviteiten op jaarlijkse of incidentele basis. Het gros van deze evenementen komt tot stand door betrokken Gouwenaars, veelal vrijwilligers. De wijkgerichte en buurtactiviteiten zijn over het algemeen kleinschalig en leveren een positieve bijdrage aan de doelstellingen van een levendig, betrokken Gouda. Een groot aantal van deze evenementen, heeft succesvol een beroep gedaan op GoudApot voor een financiële bijdrage.

 

Incidentele evenementen met landelijke allure:

Daarnaast zijn in de afgelopen jaren in het kader van het stadsmarketingbeleid grote landelijke evenementen eenmalig naar Gouda gehaald. Een goed voorbeeld hiervan is the Passion, die voor het eerst in Gouda te zien was, of de landelijke intocht van Sinterklaas. De exposure bij deze evenementen was aanzienlijk. In 2018 heeft de Stichting Roze Zaterdag het roze jaar georganiseerd, met als hoogtepunt Roze Zaterdag zelf. Het evenement was met 25.000 bezoekers een groot succes en heeft Gouda in lokale en landelijke media neergezet als tolerante stad. Deze evenementen vragen in de meeste gevallen veel van de gemeente, zowel financieel als in de indirecte kosten.

 

 

Overzicht geschatte bezoekersaantallen 2017* tijdens huidige sterevenementen en volksfeesten

 

Goudse Kaasmarkt 105.000

Gouda bij Kaarslicht 25.000

Goudse Keramiekdagen 25.000

Goudse Hofstedendagen 15.000

Houtmansplantsoenconcerten 8.000

Koningsdag 5.000

Oranjeboulevard 35.000

 

Totaal 218.000

 

*   in 2017 heeft er geen oranjenacht plaatsgevonden.

 

1.2.b. Samenspel

 

Organisatoren:

Veel, ook grotere evenementen worden gedragen door een vrijwillig bestuur, geholpen door anderen die zich in willen zetten door incidenteel vrijwilligerswerk of afgeronde taken. Deze vrijwilligers komen deels uit het netwerk van organisatoren (familie, vrienden, kennissen). De vrijwillige basis waarop evenementen steunen toont de positieve kracht van de samenwerking die zo kenmerkend is voor Gouda, maar maakt ze tevens kwetsbaar. De gemeente is zich bewust van de betrokkenheid en grote inzet van deze Goudse vrijwilligers en het belang hiervan voor de doelstellingen van het evenementenbeleid.

 

Gemeentelijke vergunningen:

Voor een evenement zijn vaak één of meerdere vergunningen nodig, zoals een ontheffing art. 35 voor het schenken van alcohol, of vergunningen ten aanzien van brandveiligheid of verkeersmaatregelen. Door organisatoren worden procedures niet altijd als even efficiënt en helder ervaren. Omgekeerd worden termijnen voor het aanvragen van evenementenvergunningen in sommige gevallen niet voldoende in acht genomen, waardoor het afgeven van een vergunning soms wordt bemoeilijkt, c.q. niet haalbaar is.

 

Inwoners:

In het voorjaar 2018 is een enquête gehouden onder Goudse inwoners. Bijlage 1 bevat een Infographic met de uitslag van deze enquête. Belangrijkste conclusie is dat men tevreden is over het aanbod van evenementen dat Gouda biedt. Dit wordt beoordeeld met een 7,1.

Ruim tweederde (69%) vindt het aantal evenementen voldoende, een vijfde (20%) vindt dat er (veel) te weinig evenementen zijn en 5% vindt dat er (veel) te veel evenementen zijn.

Zo’n 95% vindt de spreiding over het jaar voldoende tot redelijk/goed. In de top tien van meest bekend en bezocht zijn alle huidige sterevenementen en volksfeesten terug te vinden, met uitzondering van Oranjenacht, dat in 2018 door een nieuwe partij is georganiseerd onder een andere naam.

Door de jaren heen blijkt, dat met name evenementen voor jongeren in Gouda gemist worden. Wellicht valt daaruit te verklaren dat inwoners van Gouda in de enquête aangeven meer muziekfestivals te willen. De overige doelgroepen zijn tevreden met het huidige totale aanbod van evenementen.

 

Samenwerking met de stad:

Een groep ondernemers zet zich enorm in voor een goede samenwerking tussen evenementen en de binnenstad. Met wisselend succes. Ondernemers, inclusief horeca, zijn logischerwijs druk met het behalen van hun doelstellingen. Dat maakt het soms lastig om tijd vrij te maken om mee te werken aan evenementen. De gevraagde medewerking gaat bijvoorbeeld over het afstemmen van etalages, aankleding en uitstraling horeca of eigen ideeën die het evenement meer body geven. Tegelijkertijd leveren evenementen diezelfde ondernemers extra omzet op.

 

Sponsoren:

Voor organisatoren van evenementen is het ieder jaar weer spannend of zij voldoende sponsoren kunnen vinden. Het aantal vrijwilligersorganisaties inclusief evenementenorganisaties in Gouda is groot en deze doen vaak een beroep op dezelfde fondsen en sponsoren.

Daarnaast wordt een beroep gedaan op GoudApot, maar ook op het eigen netwerk voor inzet of financiering, bijvoorbeeld door middel van crowdfunding.

1.3. Trends

Uit onderzoek* dat gedaan is onder de 50 grootste gemeenten van Nederland, waaronder Gouda, valt een aantal trends te herleiden. Opvallend, maar niet echt verrassend daarbij is, dat de doelstellingen die zijn geformuleerd voor het Goudse evenementenbeleid veelal overeenkomen met die van andere gemeenten. Gouda heeft in dit concurrerende werkveld een aantal mooie troeven in handen: onze rijke cultuurhistorie, de Goudse kaas, de Goudse stroopwafels en de Goudse ambachten zijn uniek.

 

Populariteit evenementen

Evenementen zijn een steeds populairder wordende vrijetijdsbesteding. De trend is momenteel het willen beleven en ervaren. Het aantal festivals groeit. (Muziek-)festivals zijn het populairst, maar ook foodfestivals en markten worden steeds populairder.

In Gouda zien we dat het aantal kleine evenementen stijgt, het aantal grote evenementen blijft ongeveer gelijk c.q. kent een lichte stijging. Er worden hier overigens wel vaker dan voorheen pogingen gedaan om festivals op te zetten. Het organiseren van een dergelijk evenement is echter een tijdrovende activiteit, waarbij naast een grote dosis doorzettingsvermogen en het durven nemen van (financiële) risico’s, niet zelden door beginnende jonge ondernemers, nog veel andere aspecten komen kijken. Een duidelijk voorbeeld aansluitend op de huidige trend is het uitverkochte Riverdale dancefestival dat in 2018 in Gouda heeft plaatsgevonden op de nieuwe locatie Goudasfalt. Hier kwamen 3.500 bezoekers op af. In Gouda kunnen we bij markten en foodfestivals denken aan de Goudse Kaasmarkten, de Montmartre, de Goudse Keramiekdagen, het Culifeest en het Rrrollend Foodtruck festival.

 

Levendigheid door evenementen versus overlast voor omwonenden

De landelijke groei van het aantal festivals en evenementen heeft een grote impact op binnensteden, van oudsher de plek waar vaak de meeste evenementen plaatsvinden. Vanwege ervaren overlast in dicht-bewoond stedelijk gebied wordt landelijk gekeken naar andere plekken, bij voorkeur met een bijzondere uitstraling. Gouda sluit aan op de trend met het Goudasfaltterrein, waar kleinschalige en middelgrote evenementen kunnen plaatsvinden maar ook met andere locaties in de stad die voor kleinschalige evenementen kunnen worden benut.

In Gouda is het aantal evenementen de afgelopen jaren en daarmee de druk op de binnenstad niet bovenmatig gestegen. In 2012 werden er 30 vergunningen afgegeven voor grote evenementen tegenover 33 In 2017. Dat betekent niet dat inwoners nooit overlast zullen ervaren, aangezien evenementen en met name grote muziekevenementen altijd impact hebben op de directe omgeving. De rol van de gemeente is om hierin zoveel als mogelijk overlast te voorkomen of beperken. Zij doet dat onder andere door voorwaarden op te nemen in de evenementenvergunning.

 

(*G50 evenementenmonitor over 2016 van bureau Respons)

 

Buiten de scope van het eerder genoemde onderzoek zijn er nog twee trends waarneembaar:

 

Duurzaamheid en innovatie

Organisatoren van festivals ontwikkelen als antwoord op de vraag van bezoekers, voortdurend vernieuwende ideeën om de ecologische voetprint te verkleinen. Bijvoorbeeld op het gebied van afvalvermindering, energie, transport, publieksvervoer en food.

 

Toenemende veiligheidseisen

De veiligheidseisen die de overheid stelt aan organistoren van evenementen zijn de afgelopen jaren toegenomen. Organisatoren zijn primair verantwoordelijk voor de veiligheid op en direct rond het evenemententerrein. Een gedegen veiligheidsplan, waarin bijvoorbeeld de inzet van verkeersregelaars en beveiliging is meegenomen, is een voorwaarde om een evenementenvergunning te kunnen afgeven. Voor de stadsbrede evenementen wordt In Gouda in overleg met organisator, gemeente, politie, brandweer en Omgevingsdienst Midden-Holland de veiligheid besproken.

 

 

1.4. Gouda ten opzichte van andere steden

Uitkomsten van het benchmarkonderzoek tussen de 50 grootste gemeenten van Nederland over de evenementenportefeuille 2016:

 

Momenteel ligt de piek bij evenementen in Gouda, meer dan bij andere steden in het voorjaar:

 

 

2. Ambities evenementen Gouda

2.1. Een stevige basis

Evenementen zijn onontbeerlijk om Gouda een bruisende en aantrekkelijke stad te laten zijn, velen geven de stad een economische impuls. De gemeente ondersteunt evenementen:

 

 • -

  in financieel opzicht en/of

 • -

  door promotie en/of

 • -

  met diensten en/of

 • -

  materialen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om diensten als het geven van advies of bijvoorbeeld het leveren van stroom. Bij materialen gaat het bijvoorbeeld om het plaatsen van dranghekken en containers, het vlaggen en de schoonmaak na afloop.

 

Het beperkte budget voor directe ondersteuning van evenementen vraagt om heldere keuzes.

De gemeente ondersteunt - naast subsidiëring via GoudApot en soms incidentele subsidies - stadsbrede, grootschalige sterevenementen en volksfeesten, die aansluiten bij de doelstellingen van het evenementenbeleid. Door het geven van een extra financiële impuls aan evenementen in Gouda, loopt Gouda meer in pas met andere steden en krijgen de Goudse evenementen de waardering die ze verdienen.

2.2. Verstevigen sterevenementen

Met de Goudse Kaasmarkten, Gouda bij Kaarslicht en de Goudse Keramiekdagen promoten we Gouda op (inter-)nationaal niveau. Deze unieke evenementen laten zien waar Gouda voor staat. Ze kennen een lange traditie waar we trots op mogen zijn. De Goudse Hofstedendagen verbinden het platteland, waar de kazen vandaan komen, met Gouda Kaasstad. De Goudse Hofstedendagen vinden, net zoals de concerten in het Houtmansplantsoen, plaats op een plek boordevol Goudse geschiedenis. Beide evenementen zijn van cultuurhistorisch belang en hebben hun waarde voor inwoners van Gouda de afgelopen jaren bewezen. Bijkomend (maar niet bepalend) effect is dat hiermee de sterevenementen worden verspreid over meerdere locaties c.q. over het jaar. Het versterken van deze basis heeft prioriteit. Alle sterevenementen worden georganiseerd door (professionele) vrijwilligers en zijn mede afhankelijk van sponsoren. Door stadsmarketing, worden deze evenementen gebruikt voor toeristische promotie van Gouda.

 

Sterevenementen ontvangen ondersteuning in de vorm van diensten, materiaal, promotie en subsidie. Extra ondersteuning met het oog op de doelstellingen van het evenementenbeleid wordt gegeven aan onderstaande evenementen:

 

Goudse Kaasmarkten

Willen we onze naam als Gouda Kaasstad behouden en versterken, dan zijn investeringen in de Goudse Kaasmarkten noodzakelijk. Door de samenwerking met de regio in ‘Cheese valley’ wordt de rol van Gouda als stad waar de kaas uit de omgeving werd verhandeld en daarmee het belang van de Kaasmarkten extra benadrukt. De uitbreiding in de afgelopen jaren van 10 naar 21 Goudse Kaasmarkten (van april tot en met augustus) en de vernieuwing van de kaasmarkt, met onder andere meerdere ambachten en muzikale omlijsting, willen we doorzetten. Daarnaast is verdere professionalisering noodzakelijk, gezien het grote beroep dat wordt gedaan op de vrijwilligers die momenteel gedurende deze weken de kaasmarkt bemensen.

 

Gouda bij Kaarslicht

Gouda bij Kaarslicht is een evenement dat onlosmakelijk met Gouda is verbonden. In de loop der jaren is het uitgebreid van ‘Kaarsjesavond’ naar een volledig aantrekkelijk middag- en avondprogramma, waardoor bezoekers nu langer in Gouda verblijven. Een groot aantal bezoekers blijft overnachten. Een volledig middag- en avondprogramma op meerdere locaties, alsmede het leggen van de verbinding van het station naar de binnenstad is van belang om de aantrekkingskracht van het evenement te behouden.

 

Zotte Zaterdag – nieuw sterevenement

Zotte Zaterdag is door gemeentelijke stadsmarketing geïnitieerd in 2012, met als doel de rol die Gouda heeft gehad in Erasmus’ jongere jaren te benadrukken. Inmiddels is het thema van het feest verbreed naar de middeleeuwen. Momenteel ligt de organisatie bij een externe partij. Gezien het grote belang dat de gemeente hecht aan het organiseren van dit cultuurhistorische evenement, mede in opmaat naar 750 jaar Gouda, wordt Zotte Zaterdag toegevoegd aan de sterevenementen. Het evenement vindt plaats op de eerste zaterdag van de herfstvakantie en zorgt daardoor mede voor spreiding van de evenementen gedurende het jaar.

 

De Zotte intocht door de stad met tal van middeleeuwse figuren Foto: blog ‘Jolina’s Welt’

2.3. Behoud Volksfeesten

Het ondersteunen van stadsbrede evenementen rond Koningsdag alsmede de intocht van Sinterklaas past binnen onze ambities om Gouda een bruisende stad te laten zijn voor alle Goudse inwoners. Op de vooravond voor Koningsdag het Oranjefeest, op Koningsdag zelf de festiviteiten georganiseerd door het Oranjecomité op de Markt en de Oranjeboulevard op de Raam. Deze dagen is Nederland op zijn Nederlands: verbindend feestend Oranje. Gouda is daarop geen uitzondering en het is goed om dit Goudse inwoners ‘in huis’, in onze stad, te kunnen bieden. Voor alle leeftijdsgroepen, voor iedereen, liefst zonder dat hier entree voor betaald wordt. Doel is, om in samenwerking met elkaar en andere (jongeren-)organisaties uit Gouda, de feestelijkheden meer in samenhang te laten plaatsvinden, uit te breiden en eigentijdser te maken. Ook de intocht van Sinterklaas is een groots feest, dat bezocht wordt door vele Gouwenaars en mensen uit de regio.

 

Volksfeesten ontvangen ondersteuning in de vorm van diensten, materiaal en subsidie.

2.4. Stimuleren stadsbrede culturele evenementen

We stimuleren evenementen die Gouda verlevendigen en die bijdragen aan de doelstellingen van het evenementenbeleid, maar die niet vallen onder de huidige subsidieregelingen Sterevenementen of Volksfeesten. Dergelijke evenementen kunnen een aanvraag indienen bij GoudApot. Vanuit de doelstellingen van het evenementenbeleid willen we kunnen sturen op deze aanvragen. Deze evenementen kunnen via een nog vast te stellen nieuwe regeling ‘Gouda op de Kaart’ een verzoek om een bijdrage indienen bij de gemeente. Voor wat betreft de doelgroep van de regeling ‘Gouda op de Kaart’, zal met name (maar niet alleen) gekeken worden naar evenementen voor jongeren. Aanvragers zouden bijvoorbeeld kunnen zijn het Riverdale Festival of Popronde Gouda. De roep om meer te organiseren voor jongeren, is een van de thema’s die al vanaf Werkplaats Gouda in 2015* sterk gevoeld wordt, maar lastig vorm blijkt te geven. Hiermee kan tevens meer spreiding over de doelgroepen bereikt worden.

 

Criteria die in ieder geval worden opgenomen zijn:

 • -

  het evenement draagt bij aan de doelstellingen van het evenementenbeleid;

 • -

  het aantal bezoekers bedraagt minimaal 3.000;

 • -

  het betreft een cultureel evenement;

 • -

  het evenement is duidelijk gericht op bezoekers uit de hele stad, in tegenstelling tot wijk- of buurtgerichte activiteiten;

 • -

  evenementen voor jongeren hebben voorrang bij de beoordeling;

 • -

  het evenement ontvangt geen subsidie via de subsidieregeling Sterevenementen of Volksfeesten

Stadsbrede culturele evenementen worden ondersteund in de vorm van financiën en diensten.

2.5 Heldere afstemming GoudApot

De stichting GoudApot is in het leven geroepen om inwonersinitiatieven van Gouwenaars te ondersteunen. GoudApot heeft sociale cohesie hoog in het vaandel staan en ondersteunt succesvol vele initiatieven op wijk- en stadsniveau die goed zijn voor Gouda en de leefbaarheid in de stad vergroten.  Aanvragen moeten aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 

Voorwaarden voor aanvragen GoudApot

 • 1.

  Het initiatief komt ten goede van Gouda en/of zijn inwoners. (Sociale Cohesie (*) bevorderen staat erg hoog in ons vaandel)

 • 2.

  Het initiatief en de uitvoering hiervan valt binnen de wet en de gemeentelijke regelgeving.

 • 3.

  Inwoners dienen te participeren in de uitvoering van het project. (financieel/uitvoerend)

 • 4.

  Het initiatief mag geen gemeentelijk beleid doorkruisen.

 • 5.

  Discriminerende activiteiten zijn niet toegestaan.

 • 6.

  Aanvragen worden voorafgaand aan het initiatief ingediend, inclusief een onderbouwde begroting.

 • 7.

  Cofinanciering is in principe vereist, zeker bij grotere initiatieven.

 • 8.

  Exploitatie tekorten komen niet in aanmerking.

 • 9.

  Indiener is inwoner van Gouda of een Goudse organisatie zonder winstoogmerk.

 • 10.

  Initiatief dient geen politiek of religieus doel.

 • 11.

  Omvang van de aanvraag begint bij 100 euro.

 • 12.

  Voorafgaande aan een uitkering boven de 1000 euro, kan identiteitscontrole worden verlangd.

 • 13.

  Na afloop ontvangt het bestuur een verslag incl. financiële verantwoording van de initiatiefnemer.

 • 14.

  Initiatiefnemers geven volledige openheid van zaken omtrent financiën, indien van toepassing.

 

* Werkplaats Gouda waren bijeenkomsten waarbij burgers, ondernemers, organisaties en gemeente met elkaar in gesprek gingen om goede ideeën voor Gouda te bespreken en initiatieven te ontplooien.

 

Gouwenaars weten GoudApot inmiddels goed te vinden. Er wordt gewerkt met vrijwilligers, waaronder beoordelaars, bestuur en raad van toezicht. De gemeente heeft geen directe invloed op de toekenningen van GoudApot. GoudApot is autonoom in haar beslissingen.

 

Dit is geheel in lijn met de participerende samenleving. GoudApot is een voorbeeld voor vele andere gemeenten en haalt feedback op door herhaaldelijke klanttevredenheidsonderzoeken.GoudApot kent raakvlakken met het gemeentelijk evenementenbeleid ten aanzien van stadsbrede evenementen. De gemeente Gouda gaat komende tijd verder met de stichting in gesprek over de doorontwikkeling van GoudApot, specifiek in relatie tot het ondersteunen van buurt- en wijkactiviteiten.

 

Ondersteuning van de initiatieven gebeurt door middel van advies, diensten en/of financiële bijdragen.

2.6. Incidentele evenementen met landelijke exposure

Voor incidentele evenementen met landelijke exposure maken we een zorgvuldige afweging. Er wordt gekeken naar de mate waarin het evenement bijdraagt aan de doelstellingen van het evenementenbeleid. Naast het eventueel verstrekken van een incidentele subsidie wordt daarbij ook gekeken naar de verwachte benodigde ondersteuning vanuit de gemeente. Het binnenhalen van dergelijke evenementen heeft geen topprioriteit, maar mooie kansen willen we niet laten liggen.

 

Roze Jaar Gouda Foto: Maaike Hoonhout, 3MegaWatt

2.7. Versterken samenwerking binnenstad

De Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda (SOG), organiseert of initieert via het Doeplatform meerdere evenementen, waaronder bijvoorbeeld de midzomermarkt of in samenwerking met de Brede School het Super Cool Kidsfeest. Ook haken zij aan bij evenementen die plaatsvinden in de stad en zoeken steeds meer de samenwerking met Goudse culturele instellingen. De horecaondernemers maken deel uit van de SOG en zijn daarnaast vertegenwoordigd binnen de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Gouda.

De warenmarkt, het stadhuis op de Markt en de Waag zijn zich bewust van de unieke locatie die de Markt van Gouda is en spannen zich in om evenementen in goed overleg samen te laten gaan met hun eigen activiteiten, met uiteraard oog voor hun corebusiness.

Bij voorkeur willen we op de Markt een open en gastvrije uitstraling blijven creëren, door evenementen voor een groot publiek, gratis toegankelijk te houden. Tegelijkertijd willen we een gezonde bedrijfsvoering voor organisatoren van evenementen niet uit het oog verliezen. Juist daarom is het van belang, dat het verstrekken van drinken door horecaondernemingen zich beperkt tot hun eigen gelegenheid c.q. terras. Hiermee wordt voorkomen dat organisatoren van evenementen inkomsten derven die zij hard nodig hebben om het evenement niet verliesgevend te laten zijn. Onze ambitie is, de samenwerking voor evenementen met de ondernemers binnenstad, culturele instellingen en horeca te vergroten. Hierover zal het gesprek plaatsvinden met ondernemers, horeca en culturele instellingen, onder andere via de uitvoeringsprogramma’s binnenstad. Gouda 750 jaar spreekt tot de verbeelding, biedt tijd en ruimte voor gezamenlijke plannen en kan hierbij een verbindende rol spelen.

2.8. Gebruik van evenementenlocaties - oog voor belangen omwonenden

Met het stadhuis als stralend middelpunt, de Waag en de Sint-Janskerk op de achtergrond biedt de Markt een schitterend plaatje en een geweldige locatie voor grotere evenementen. Voor middelgrote en kleinschalige evenementen biedt Goudasfalt mogelijkheden. Met zijn industriële blikvangers zorgt dit terrein voor een unieke sfeer. Voor kleinschalige activiteiten zijn meerdere plekken in de stad denkbaar, waaronder locaties in de verschillende wijken.

 

De Markt van Gouda

Evenementen met veel bezoekers zorgen voor verkeersdrukte, afval en (geluids-)overlast voor direct omwonenden. Het centrum van Gouda heeft ook een woonfunctie. Inwoners van het centrum mogen aandacht voor hun woon- en leefklimaat verwachten. Voor bewoners (en ondernemers) van de binnenstad is het van belang te weten welke effecten ze kunnen verwachten en dienen er grenzen aan de belasting te worden gesteld. Van bewoners van het centrum mag op hun beurt verwacht worden dat zij de levendigheid van evenementen waarderen of dulden. Het wonen in het centrum is immers anders dan het wonen in een wijk.

Er dient een zorgvuldige afweging gemaakt te worden van de wenselijkheid van evenementen die de naam en/of levendigheid van Gouda vergroten tegenover de (geluids-)overlast die evenementen met zich meebrengen.

 

Met de unieke Markt onderscheidt Gouda zich van andere steden en dat willen we graag benadrukken. Om die reden én om eventuele overlast zoveel mogelijk te voorkomen, worden niet alle evenementen toegestaan op de Markt, maar wordt gekeken of het evenement past bij de Markt als cultuurhistorische plek. Evenementen als de Kaasmarkt, de Keramiekmarkt en Kaarsjesavond versterken de uitstraling die we als Gouda willen hebben. De Volksfeesten en de kermis horen van oudsher thuis op de Markt, als huiskamer van Gouda. Een paasontbijt of de Huiskamer van de Stad zijn prima aanvullingen.

Organisatoren zijn bij het verkrijgen van de vergunning verplicht om omwonenden, inclusief ondernemers, te informeren over evenementen die gaan plaatsvinden.

Ook voor de warenmarkt, de Waag en het Stadhuis op de Markt hebben evenementen consequenties. In de Marktverordening liggen afspraken vast met de warenmarkt. In overleg met de warenmarkt is een protocol opgesteld over de werkwijze en de onderlinge communicatie bij evenementen. Voor de Waag en het stadhuis is het van groot belang, op een zo vroeg mogelijk moment af te stemmen over het evenement dat plaats gaat vinden.

 

Aanvragen, buiten de jaarlijkse terugkerende (en dus bekend geachte) evenementen, worden in een zo vroeg mogelijk stadium bekendgemaakt aan de Waag, het Stadhuis en de warenmarkt. Een aanvraag voor een evenement dient een reeds geplande huwelijksvoltrekking in het stadhuis niet te verstoren.

 

Goudasfaltterrein

Het Goudasfaltterrein is in 2015 ontstaan als een burgerinitiatief om het terrein van de voormalige asfaltfabriek als cultureel erfgoed niet verloren te laten gaan. Doelstelling van Goudasfalt is:

‘Een innovatieve broedplaats waar gewerkt wordt vanuit idealen van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een veilige omgeving waar mensen kansen krijgen. Een plek die ‘hip and happening’ is en veel bezoekers trekt met functies, voorzieningen en activiteiten die in Gouda tot dusver ontbreken’.*

 

Het terrein biedt een combinatie van ondernemen, recreatie en culturele activiteiten, waaronder ook een vooraf vastgesteld aantal evenementen. Goudasfalt is nog volop in ontwikkeling. De huidige invulling van het Goudasfaltterrein brengt veranderingen voor omwonenden met zich mee. Momenteel wordt op basis van ervaringen in de afgelopen periode bekeken welke toekomstbestendige invullingen kunnen worden gerealiseerd. Als evenementenlocatie is het geschikt voor kleine en middelgrote evenementen, momenteel tot maximaal 3.500 bezoekers.

2.9. Spreiding evenementen qua moment, locatie en doelgroep

Vaak hebben organisatoren al een datum en locatie in gedachten. Gouda heeft geen onuitputtelijke hoeveelheid locaties beschikbaar. Wanneer organisatoren van evenementen met de gemeente in gesprek gaan, zullen we aan de hand van de evenementenkalender trachten zoveel mogelijk spreiding aan te brengen qua moment en indien mogelijk locatie.

Bij ‘Gouda op de Kaart’, zullen we sturen op hogere scores voor evenementen voor jongeren, om zo spreiding van de doelgroep te bevorderen. Met het nieuwe sterevenement Zotte Zaterdag is er een evenement in de herfstvakantie toegevoegd, waarmee ook voor meer spreiding wordt gezorgd.

2.10. Verduurzaming evenementen

De gemeente hecht veel belang aan het verduurzamen van evenementen en zal hierop sturen bij evenementen die subsidie ontvangen. We beogen daarmee dat organisatoren een schone evenementenlocatie achterlaten, waarbij hergebruik gestimuleerd wordt en de ecologische footprint zo klein mogelijk wordt gehouden.

In het kader van de circulaire economie zullen evenementen bij de vergunningaanvraag en in de beschikking dwingend gewezen worden op een door de Omgevingsdienst Midden-Holland opgesteld overzicht met tips ter verduurzaming van evenementen (zie bijlage 2).

2.11. Toegankelijkheid evenementen voor bezoekers met een beperking

Voor bezoeker met een beperking werpt het bijwonen van evenementen soms letterlijk drempels op, terwijl met kleine aanpassingen kan worden gezorgd voor een gastvrij onthaal voor iedereen. De Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB) heeft een ‘Wenkenblad toegankelijkheid evenementen en activiteiten’ opgesteld, met tips om een evenement toegankelijker te maken, zie bijlage 3. Bij de vergunningaanvraag alsmede in de beschikking zullen deze punten dwingend onder de aandacht gebracht worden.

 

(* website Goudasfalt)

3. Uitvoeringsparagraaf

3.1. Inleiding

Evenementen hebben een toegevoegde waarde vanuit sociaal-maatschappelijk en economisch oogpunt. Ze zijn belangrijk voor het imago en de stadspromotie van Gouda. Maar evenementen hebben ook impact op de leefomgeving van bewoners. Het meest in het oog springend is ervaren overlast door bijvoorbeeld lawaai. De gemeente heeft de taak om de belangen van een evenement af te wegen tegen de belangen van het woongenot. Daaruit vloeit voort, dat de gemeente maatregelen treft, die ervoor zorgen dat organisatoren van evenementen zich bewust zijn van overlastgevende activiteiten alsmede welke voorzieningen zij hiervoor kunnen en moeten treffen.

Als nadere uitwerking van het evenementenbeleid zal een handboek ‘Richtlijnen evenementen’ worden opgesteld. Het gaat dan primair om onderstaande aspecten. Dit handboek heeft eveneens als doel, voor organisatoren het proces van de vergunningaanvraag inzichtelijk te maken en hen hierbij te ondersteunen. Organisatoren kunnen met vragen en voor advies terecht bij de evenementencoördinator.

3.2. Veilige evenementen

Evenementen brengen (grote groepen) bezoekers op de been. Waar grote aantallen mensen bij elkaar zijn, is toezicht en handhaving gewenst om de bezoekersstromen te reguleren, vervuiling en verloedering te voorkomen, en de veiligheid voor alle bezoekers te bevorderen. Hierbij is samenwerking met de organisatoren van een evenement essentieel.

 

Na een aantal incidenten in het land tijdens evenementen in de afgelopen jaren, zijn de veiligheidseisen sterk toegenomen. Het is primair de verantwoordelijkheid van organisatoren om een veilig evenement te organiseren, met het oog op hun gasten en de omgeving. De gemeente informeert organisatoren actief over hun verantwoordelijkheid. Daarnaast neemt de gemeente een faciliterende rol in bij het organiseren van veiligheidsaspecten bij evenementen, gericht op vergroten van bewustzijn en de te nemen maatregelen om tot een veilig evenement te komen. Dit wordt mede vorm gegeven in het evenementenoverleg waarin de hulpdiensten, gemeentelijke diensten en organisatie participeren.

3.3. Vergunning of vergunningsvrij

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV, artikel 2.11 – 2.13) staat aangegeven voor welke evenementen vergunningen aangevraagd dienen te worden en wanneer volstaan kan worden met een melding. Doel is om op termijn organisatoren online stapsgewijs door het hele vergunningenproces te leiden.

 

Van organisatoren wordt verwacht dat zij hun aanvragen tijdig indienen, zodat een zorgvuldige afweging gemaakt kan worden op de vergunningaanvraag, de impact van het evenement op de omgeving en waardoor een eventuele bezwaarprocedure zorgvuldig kan worden doorlopen. Zowel de gemeente, de politie, de brandweer als eventueel de GHOR moeten voldoende gelegenheid hebben om invulling te geven aan hun vergunningverlenende of adviserende taak. Bij de operationele diensten zal bovendien ruim vooraf een planning moeten kunnen worden gemaakt indien er bij het evenement behoefte of reden is aan/voor personele inzet.

 

In de APV is vastgelegd dat een aanvraag voor een groot evenement tenminste 13 weken voor aanvang van het evenement aangevraagd moet worden. Voor een klein evenement geldt een indieningstermijn van vier weken. Bij deze termijnen wordt uitgegaan van de definitieve en ontvankelijke aanvraag. Het veiligheidsplan, programma en tekeningen moeten allemaal definitief zijn. Slechts bij hoge uitzondering kan hiervan worden afgeweken. Organisatoren kunnen altijd in een eerder stadium verzoeken om een vooroverleg met de gemeente waarin de conceptplannen voor het evenement besproken worden.

3.4. Evenementenkalender

In het kader van de (regionale) afstemming en het opstellen van de evenementenkalender is het noodzakelijk om tijdig te beschikken over de benodigde gegevens. Vóór 15 oktober van het jaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin het bewuste evenement zal worden gehouden, dient in elk geval een kennisgeving te worden gedaan van de datum en het (globale) programma van het desbetreffende evenement. De feitelijke vergunningaanvraag dient, afhankelijk van de grootte van het evenement, ten minste vier tot dertien weken van tevoren te worden ingediend. Zodra de evenementenkalender is gepubliceerd kunnen belanghebbenden op de (vergunningsplichtige) activiteiten reageren. Hiermee wordt voldaan aan de vereiste van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) om voor het afgeven van een beschikking alle relevante informatie te vergaren. Personen die van deze gelegenheid gebruik maken, zullen vervolgens bij de vergunningsprocedure worden betrokken.

3.5. Spreiding

Evenementen vragen ook om ordening en afstemming. Met name als meerdere evenementen in hetzelfde weekend plaatsvinden, kan de politie c.q. stadstoezicht voor problemen gesteld worden waar het de bedrijfsvoering betreft of kan een locatie overboekt zijn. Ook voor de organisaties zelf zou in een aantal gevallen een betere spreiding wenselijk zijn. Meerdere evenementen in hetzelfde weekend kunnen een negatieve invloed hebben op het aantal bezoekers per evenement.

3.6. Bereikbaarheid

Evenementen kunnen een belasting vormen voor de (woon-)omgeving en hiervoor is dan ook ruim vooraf inzicht nodig in plaats, tijd en programma. Naast geluid is bereikbaarheid van de omgeving van het evenement van groot belang voor omwonenden en hulpdiensten. Organisatoren moeten in de aanvraag en bijbehorende planvorming duidelijk maken wat de impact van het evenement op de bereikbaarheid is en welke maatregelen men treft om de bereikbaarheid voor de hulpdiensten te garanderen. Bij grote evenementen kan hiervoor om een verkeersplan gevraagd worden.

3.7. Toezicht en handhaving

Bij de meeste evenementen vindt doorgaans vooraf een gesprek plaats met de organisatie waaraan de benodigde disciplines deelnemen, het zogenaamde evenementenoverleg. Hierbij worden afspraken gemaakt over het naleven van voorschriften en het waarborgen van de veiligheid. Afhankelijk van de aard en locatie van het evenement wordt bepaald welk type toezicht nodig is en dat wordt vervolgens ook georganiseerd.

3.8. Locatieprofielen

De belasting van het evenement moet passend zijn met de omgeving / locatie waarin een evenement plaatsvindt. In de locatieprofielen wordt voor de belangrijkste evenementenlocaties uitgewerkt hoeveel en welk type evenement wordt toegestaan. Hierbij worden ook aspecten als uiterste eindtijden van evenementen benoemd.

3.9. Geluid

Geluid is het aspect bij evenement dat vaak voor overlast zorgt in de omgeving. Door de grote reikwijdte van het geluid kan dit leiden tot aantasting van het woon- en leefklimaat van de omwonenden. Ook kan te hard geluid leiden tot gehoorbeschadiging bij bezoekers. Met name de lage basstonen zijn vaak goed hoorbaar en voelbaar binnen woningen. Om die reden wordt naast een dB(A) norm ook een dB(C) norm voor geluid opgenomen in de vergunning.

Daarnaast wordt steeds meer duidelijk dat de historische Goudse binnenstad kwetsbaar is voor de trillingen die veroorzaakt worden door de lage tonen. Om die reden zal in de locatieprofielen een beperking worden gesteld aan het type muziekevenementen dat in de binnenstad wordt toegestaan.

 

Regionaal is, in samenspraak met de Milieudienst Midden-Holland, handhavingsbeleid ontwikkeld voor geluid bij evenementen. De bedoeling is dat Gouda het beleid hieromtrent in 2018 vaststelt. Dit betekent dat bij geluidsovertredingen strenger gehandhaafd kan worden.

3.10. Duurzaamheid

De gemeente eist dat organisatoren een schone evenementenlocatie achterlaten, waarbij hergebruik gestimuleerd wordt en de ecologische footprint zo klein mogelijk wordt gehouden.

3.11. Toegankelijkheid

In het handboek ‘Richtlijnen evenementen’ zal eveneens aandacht worden besteed aan de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

 

De gemeente als faciliterende schakel voor organisatoren van evenementen

4. Conclusie

 

Deze evenementennota biedt een realistisch kader voor evenementen in de komende jaren. Het doel van Stadsmarketing is het verbeteren van het imago en een hogere waardering van bezoekers, bewoners en bedrijven. Om dit te bewerkstelligen is een levendige, aantrekkelijke binnenstad onontbeerlijk en het bevorderen van de economische vitaliteit van Gouda van groot belang. Evenementen dragen bij uitstek bij aan de uitstraling van een stad. Gouda heeft met haar unieke cultuurhistorie, met haar wereldwijd bekende Goudse kaas en met de Goudse ambachten grote troeven in handen, die verstevigd worden door evenementen als de Goudse Kaasmarkten, Gouda bij Kaarslicht en bijvoorbeeld de Goudse Keramiekdagen. Consequent dragen dergelijke evenementen het Goudse imago uit. Het verstevigen van deze basis is een van de ambities van het evenementenbeleid. In opmaat naar 750 jaar Gouda en passend bij de cultuurhistorie, wordt Zotte Zaterdag als sterevenement toegevoegd.

 

Het ondersteunen van de feesten rond Koningsdag en de intocht van Sinterklaas past binnen onze ambities om Gouda een bruisende stad te laten zijn voor Goudse inwoners. We bieden alle Gouwenaars de mogelijkheid om deze feesten te vieren in hun eigen stad.

 

Er wordt een nieuwe nog op te stellen regeling ‘Gouda op de Kaart’ opgesteld, waarmee we stadsbrede culturele evenementen voor met name (maar niet alleen) jongeren willen stimuleren die we gezien de doelstellingen van het evenementenbeleid van belang vinden, maar die niet vallen onder de huidige subsidieregelingen Sterevenementen of Volksfeesten.

 

De stichting GoudApot wordt gesubsidieerd door de gemeente Gouda en is in het leven geroepen om inwonersinitiatieven van Gouwenaars te ondersteunen. Daaronder vallen initiatieven op wijk- en stadsniveau die goed zijn voor Gouda en de leefbaarheid in de stad vergroten. Gouwenaars weten GoudApot inmiddels goed te vinden. Geheel in lijn met de participerende samenleving, heeft GoudApot een autonoom karakter.

GoudApot kent raakvlakken met het gemeentelijk evenementenbeleid ten aanzien van stadsbrede evenementen. De gemeente Gouda gaat komende tijd verder met de stichting in gesprek over de doorontwikkeling van GoudApot, specifiek in relatie tot het ondersteunen van buurt- en wijkactiviteiten.

 

Alle evenementen worden georganiseerd door (professionele) vrijwilligers en door evenementenbureaus met hart voor Gouda. De gemeente heeft als taak om de belangen van een evenement af te wegen tegen de belangen van het woongenot.

 

Als nadere uitwerking van het evenementenbeleid zal een handboek ‘Richtlijnen evenementen' worden opgesteld.

5. Bijlagen

 • 1.

  Infographic enquête stadsbrede evenementen

 • 2.

  Overzicht aanbevelingen Duurzaam evenement van de Omgevingsdienst Midden-Holland

 • 3.

  Wenkenblad toegankelijkheid evenementen