Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent subsidie (Subsidieregeling Gouda op de Kaart)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent subsidie (Subsidieregeling Gouda op de Kaart)
CiteertitelSubsidieregeling Gouda op de Kaart
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gouda/CVDR250524/CVDR250524_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-06-2020artikel 9

19-05-2020

gmb-2020-147682

3925
17-07-201912-06-2020nieuwe regeling

09-07-2019

gmb-2019-173341

3179

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent subsidie (Subsidieregeling Gouda op de Kaart)

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda;

 

gelezen het voorstel van 19 juni 2019;

 

gelet op artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Gouda 2003;

 

besluit tot: vaststelling van de ‘Subsidieregeling Gouda op de Kaart’.

Artikel 1 Doelstelling subsidieregeling

Het stimuleren van stadsbrede culturele evenementen voor met name jongeren, die Gouda verlevendigen en die een bijdrage leveren aan de doelstellingen zoals vermeld in de nota ‘Actualisatie evenementenbeleid Gouda 2019’.

Artikel 2 Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 2, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit bij de Algemene subsidieverordening Gouda 2003, ingediend uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 3 Inhoud subsidieaanvraag

De aanvraag omvat in ieder geval:

 

 • 1.

  een omschrijving van het evenement, waarin opgenomen is:

  • a.

   een omschrijving van het evenement en de doelgroep;

  • b.

   het te verwachten aantal deelnemers;

  • c.

   de locatie waar het evenement plaatsvindt;

  • d.

   de start- en einddatum alsmede het tijdstip van het evenement;

  • e.

   een toelichting over hoe het evenement aansluit bij de doelstellingen van de regeling ‘Gouda op de Kaart’;

  • f.

   een opgave van de organisatie(s) en instelling(en) met wie wordt samengewerkt (buiten de hulpdiensten);

  • g.

   een omschrijving hoe het evenement bijdraagt aan de doelstellingen van de nota ‘Actualisatie evenementenbeleid Gouda’;

  • h.

   een plan met betrekking tot de toekomst van het evenement;

  • i.

   het gevraagde subsidiebedrag vanuit de subsidieregeling Gouda op de Kaart.

 • 2.

  een begroting met een specificatie van de inkomsten en uitgaven, inclusief de eventuele bijdragen van derden, deelnemers, bezoekers en mogelijke subsidie-inkomsten;

 

 • 3.

  een promotieplan waarin aangegeven wordt welke media worden benut om het evenement onder de aandacht te brengen en een beschrijving van de manier waarop bezoekers worden geworven.

Artikel 4 Tijdvak waarvoor subsidie wordt toegekend

De subsidie wordt toegekend voor het kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december), volgend op het jaar waarin de aanvraag is gedaan, voor de periode die nodig is om de activiteiten te organiseren en te realiseren.

Artikel 5 Toekenningscriteria

 • -

  Het betreft een stadsbreed cultureel evenement met in principe minimaal 3.000 bezoekers.

  Met cultureel wordt bedoeld: als in een uiting van kunst;

 • -

  het evenement is duidelijk gericht op bezoekers uit de hele stad, in tegenstelling tot wijk- of buurtgerichte activiteiten;

 • -

  het evenement is bij voorkeur nieuw voor Gouda, en vooral bedoeld voor jongeren in de leeftijd van circa 16 tot 30 jaar;

 • -

  het evenement wordt zoveel mogelijk georganiseerd in samenwerking met Goudse partners;

 • -

  het evenement kan niet op een andere manier (volledig) worden gefinancierd;

 • -

  de plannen en verwachtingen voor het evenement zijn realistisch;

 • -

  het evenement vindt niet plaats tijdens reeds gesubsidieerde sterevenementen of volksfeesten;

 • -

  het evenement ontvangt geen subsidie via de ‘Subsidieregeling Sterevenementen’ of ‘Subsidieregeling Volksfeesten’.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten, met een maximum van

€ 10.000,00.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1.

  Onverminderd artikel 11 van de Algemene Subsidieverordening Gouda 2003, weigert het college van burgemeester en wethouders de subsidie in ieder geval indien:

  • a.

   het evenement niet bijdraagt aan de doelstellingen als genoemd in artikel 1;

  • b.

   de aanvraag niet voldoet aan de in artikel 5 genoemde toekenningscriteria.

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten voor het inzetten van dieren, in principe zowel wilde dieren als landbouwhuisdieren.

Artikel 8 Subsidieplafond en verdeelregeling

 • 1.

  Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 20.000,00 per kalenderjaar.

 • 2.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats in volgorde van de door het college van burgemeester en wethouders aangebrachte rankschikking, totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 3.

  De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een activiteitensubsidie.

 • 4.

  Indien het totaal van de te verlenen subsidies lager is dan het voor deze subsidieregeling beschikbare subsidieplafond, wordt het overschot overgeheveld naar het evenementenbudget.

Artikel 9 Beoordelingscriteria

 • 1a.

  Bij de rangschikking van de aanvragen kent het college van burgemeester en wethouders punten toe aan de hand van de volgende aspecten:

  • -

   het evenement is cultureel (als in een uiting van kunst);

  • -

   het evenementen is vooral bedoeld voor jongeren in de leeftijd van circa 16 tot 30 jaar;

  • -

   het evenement wordt zoveel mogelijk georganiseerd in samenwerking met Goudse partners;

  • -

   het evenement is vernieuwend;

  • -

   de organisatie spant zich aantoonbaar in om het evenement te promoten.

 • 1b.

  In afwijking van het voorgaande krijgen aanvragers die in 2020 subsidie hebben ontvangen op grond van deze regeling, maar wiens activiteit geen doorgang kon vinden vanwege de uitbraak van COVID-19, in 2021 voorrang.

Artikel 10 Beslistermijn

Het college van burgemeester en wethouders beslist uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar waarin de aanvraag om verlening van subsidie is ingediend.

Artikel 11 Overige bepalingen

 • 1.

  Op subsidieverstrekking krachtens deze regeling, zijn de ASV en het daarbij behorende uitvoeringsbesluit van toepassing, tenzij in deze subsidieregeling daarvan wordt afgeweken.

 • 2.

  De subsidie wordt onder de opschortende voorwaarde van de afgifte van een evenementenvergunning verleend.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 13 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling Gouda op de Kaart’.

Aldus besloten in de vergadering van 9 juli 2019.

Burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,

E.M. Branderhorst

de burgemeester,

M. Salet