Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent subsidie volwasseneneducatie (Tijdelijke subsidieregeling Volwasseneneducatie 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent subsidie volwasseneneducatie (Tijdelijke subsidieregeling Volwasseneneducatie 2020)
CiteertitelTijdelijke subsidieregeling Volwasseneneducatie 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Tijdelijke subsidieregeling volwasseneneducatie 2018-2019.

Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2021.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gouda/CVDR250524/CVDR250524_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-08-2019nieuwe regeling

16-07-2019

gmb-2019-193152

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent subsidie volwasseneneducatie (Tijdelijke subsidieregeling Volwasseneneducatie 2020)

Burgemeester en wethouders van Gouda

 

gelezen het advies van 16 juli 2019,

 

gelet op artikel 7 Algemene Subsidieverordening Gouda 2003,

 

besluiten de volgende regeling vast te stellen:

 

 

Tijdelijke subsidieregeling Volwasseneneducatie 2020

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 

beleidskader: ‘Regionaal Programma Educatie Midden-Holland 2018-2019’;

 

doelgroep: niet (meer) inburgeringsplichtige burgers van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas in de leeftijd vanaf 18 jaar die problemen ondervinden als gevolg van hun achterstand in basisvaardigheden;

 

eindtermen WEB: zoals beschreven in de Regeling eindtermen educatie 2013;

 

non-formele educatie: niet diplomagerichte educatie op het gebied van taal, rekenen en digitalisering, gericht op deelaspecten van de eindtermen WEB. Aanbieders hebben geen diploma-erkenning nodig;

 

scholingstraject: een voor de doelgroep georganiseerde serie van bijeenkomsten gericht op deelaspecten van de eindtermen WEB;

 

VE-subsidie: subsidie op grond van deze regeling;

 

WEB: Wet educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 2 Doelstelling

Deze subsidieregeling beoogt de zelfredzaamheid van de doelgroep te bevorderen door hen in staat te stellen laagdrempelige opleidingen, gericht op de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden te volgen.

Artikel 3 Algemene toekenningscriteria

Aanvragers komen voor subsidie in aanmerking voor zover:

 • zij geen winstoogmerk hebben;

 • er voor het scholingsaanbod geen andere financieringsmogelijkheid beschikbaar is;

 • er voor het scholingsaanbod geen andere organisatie is, die al een dekkend aanbod verzorgt voor dezelfde deelnemers.

Artikel 4 Beoordelingscriteria

Voor de beoordeling van de VE-subsidieaanvraag worden de volgende criteria gehanteerd:

 

 • de mate waarin de aanvraag past binnen het beleidskader;

 • de samenwerking met andere partijen (in de regio) en/of het Taalhuis;

 • de ervaring met het organiseren van scholingstrajecten voor de doelgroep en de daarmee behaalde resultaten;

 • de mate waarin aannemelijk kan worden gemaakt dat deelnemers bereikt worden en zich aanmelden. Hierbij wordt waar mogelijk gekeken naar resultaten uit voorgaande jaren;

 • de mate waarin vrijwilligers betrokken worden bij de scholingstrajecten;

 • de scholing van de vrijwilligers;

 • de wijze waarop de niveauverhoging van de deelnemers getoetst wordt.

Artikel 5 Eisen aan de aanvraag

 • 1.

  De VE-subsidieaanvraag geschiedt door middel van een vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag moet voldoen aan de in artikel 3 en 4 gestelde criteria.

 • 3.

  De aanvraag bevat een omschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt gevraagd, zoveel mogelijk gespecificeerd naar aard, omvang (aantal scholingstrajecten), specifieke doelgroep, plaats, frequentie en duur, en organisaties waarmee samengewerkt gaat worden.

 • 4.

  Er moet een gespecificeerde begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven worden ingediend, waaruit duidelijk blijkt hoeveel subsidie de aanvrager verwacht nodig te hebben voor het uitvoeren van de onder 3 bedoelde activiteiten;

 • 5.

  Als voor de eerste maal subsidie wordt aangevraagd, moeten geldige statuten en een uittreksel van de Kamer van Koophandel worden meegestuurd..

Artikel 6 Weigeringsgronden

Burgemeester en wethouders kunnen de subsidie weigeren als de aanvraag niet voldoet aan de in artikelen 2 tot en met 5 genoemde criteria en eisen.

Artikel 7 Subsidiabele activiteiten

Een aanvrager kan ten behoeve van de in artikel 2 genoemde doelstelling een subsidie aanvragen voor non-formele educatie.

Artikel 8 Subsidieplafond en verdelingsregels

 • 1.

  Het subsidieplafond voor deze regeling wordt jaarlijks door het college vastgesteld en bekend gemaakt. Voor 2020 bedraagt het subsidieplafond € 350.000,00.

 • 2.

  De verdeling van de budgetten over de verschillende gemeenten vindt plaats overeenkomstig de verhouding van de door het rijk aan de individuele gemeenten toegekende budgetten.

 • 3.

  Zodra naar aanleiding van de begrotingsbehandeling vaststaat dat een aanpassing van dit subsidieplafond noodzakelijk is, wordt een aangepast subsidieplafond vastgesteld en bekend gemaakt. Dit kan gevolgen hebben voor de toekenning dan wel de hoogte van de aangevraagde subsidies.

 • 4.

  Op basis van de in artikel 4 genoemde criteria vindt prioritering van de aanvragen plaats, waarbij aanvragen met een hoge prioriteit als eerste in aanmerking komen voor subsidieverlening.

 • 5.

  Het college kan mandaat verlenen tot de bevoegdheid het subsidieplafond te wijzigen.

Artikel 9 Wijze van toekenning

De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een activiteitensubsidie en bedraagt maximaal € 50.000,00.

Artikel 10 Indiening van de aanvraag

Volledige subsidieaanvragen dienen uiterlijk 30 september van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft, te zijn ingediend. De aanvraag wordt ingediend bij het subsidieloket van het college van burgemeester en wethouders van Gouda.

Artikel 11 Subsidiecyclus

In afwijking van artikel 6 van het Uitvoeringsbesluit Algemene Subsidieverordening Gouda 2003, dient de vaststellingsaanvraag voor 31 december van het jaar waarop de subsidieverlening betrekking heeft gehad, te zijn ingediend.

Voor de verantwoording wordt gebruik gemaakt van het vastgestelde verantwoordingsformulier.

Artikel 12 Inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1.

  De Tijdelijke subsidieregeling volwasseneneducatie 2018-2019 vervalt zodra ze is uitgewerkt.

 • 2.

  Deze Tijdelijke subsidieregeling Volwasseneneducatie 2020 treedt één dag na bekendmaking in werking en vervalt met ingang van 1 januari 2021. Ze is voor het eerst van toepassing op subsidies voor activiteiten die in 2020 worden uitgevoerd.

 • 3.

  Op de subsidiëring van voordien uit te voeren activiteiten is de ‘Tijdelijke subsidieregeling volwasseneneducatie 2018-2019’ van toepassing.

Artikel 13 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Tijdelijke subsidieregeling Volwasseneneducatie 2020’.

Aldus besloten in de vergadering van 16 juli 2019.

Burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,

dr. E.M. Branderhorst

de burgemeester,

M. Salet