Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gouda houdende regels omtrent werkgeverscommissie (Verordening werkgeverscommissie Gouda 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Gouda houdende regels omtrent werkgeverscommissie (Verordening werkgeverscommissie Gouda 2019)
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie Gouda 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 83, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 107 van de Gemeentewet
 3. artikel 107a van de Gemeentewet
 4. artikel 107b van de Gemeentewet
 5. artikel 107d van de Gemeentewet
 6. artikel 107e van de Gemeentewet
 7. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2019nieuwe regeling

06-11-2019

gmb-2019-296475

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gouda houdende regels omtrent werkgeverscommissie (Verordening werkgeverscommissie Gouda 2019)

De raad van de gemeente Gouda

 

gelezen het voorstel van het presidium van d.d. 8 oktober 2019,

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e en artikel 156 van de Gemeentewet;

gelet op afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

 • 1.

  Een werkgeverscommissie in te stellen

 • 2.

  Het delegeren aan de werkgeverscommissie van de bevoegdheden die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e van de Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107 (benoemen, schorsen als disciplinaire maatregel en ontslaan van de griffier), 107a, tweede lid (instructie van de griffier), 107d, eerste lid (vervanging van de griffier) en 107e, eerste lid (vaststelling en wijziging van de organisatie van

 • 3.

  Het raadslid dhr. Krins te benoemen tot voorzitter en de raadsleden dhr. van der Mije, mw. Van Eersel en mw. Roelofs te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 4.

  Vast te stellen de volgende “verordening werkgeverscommissie Gouda 2019”:

 

 

 

Verordening werkgeverscommissie Gouda 2019

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd, en overeenkomen met de rechtspositionele bevoegdhedenverdeling Griffie.

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en rechtspositionele regelingen.

 • 3.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier en overeenkomstig de rechtspositionele bevoegdhedenverdeling Griffie.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter, bij voorkeur de plaatsvervangend voorzitter van de raad, en twee, drie of vier andere leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en oppositie.

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4.

  De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel op te treden als adviseur of informant.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie en

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over ondersteuning.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

artikel 9 verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op zijn bekendmaking

Artikel 12  

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Verordening werkgeverscommissie Gouda 2019’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gouda van 6 november 2019

De raad der gemeente voornoemd,

griffier

mr. drs. E.J. Karman-Moerman

voorzitter

M. Salet

Toelichting Verordening werkgeverscommissie Gouda

 

 • 1.

  Aanleiding

  Sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur in 2002 zijn de rollen, taken en posities van de raad en het college gescheiden en beschikken beide organen over een eigen ambtelijke organisatie ter ondersteuning. De raad is daarom ook werkgever van de griffier en van de medewerkers die op de griffie werken. De VNG en de Vereniging van Raadsleden (VvR) en de Vereniging van Griffiers (VvG) hebben in de periode 2008-2010 gewerkt aan het in kaart brengen van alle aspecten, regels en verbanden die en rol spelen bij de positionering van de griffier en de griffie in het decentraal bestuur. De VNG heeft in een aantal ledenbrieven adviezen gegeven ten aanzien van het werkgeverschap van de griffie. Ook hebben de VvG en VNG een handreiking opgesteld met de titel: “De (rechts)positie griffie(r) in het decentraal bestuur. In deze handreiking worden aanbevelingen gedaan om een goede invulling te geven aan het werkgeverschap voor de griffier en de griffiemedewerkers. Eén van de gedane aanbevelingen is om, ter uitoefening van het dagelijkse werkgeverschap, over te gaan tot het instellen van een werkgeverscommissie en de vaststelling van een Verordening werkgeverscommissie.

   

   

 • 2.

  Achtergrond

  Het merendeel van de rechtspositionele bevoegdheden wordt nu uitgeoefend door het raadspresdium, behoudens die bevoegdheden die voorbehouden zijn aan de raad. Een aantal dagelijkse werkgeverstaken wordt door de griffier gedaan.

   

   

 • 3.

  Instellen werkgeverscommissie

  Conform de aanbeveling van de VNG wordt voorgesteld de bevoegdheden die verband houden met het werkgeverschap bij een werkgeverscommissie te beleggen. Deze commissie krijgt de juridische vorm van een bestuurscommissie ex artikel 83 van de Gemeentewet en bestaat uitsluitend uit leden van de raad. Een dergelijke commissie is door zijn omvang sneller in de gelegenheid besluiten te nemen dan de raad zelf. De raad delegeert een deel van haar werkgeverstaken aan deze commissie. Kenmerkend voor delegatie is dat de commissie de werkgeversbevoegdheden onder eigen verantwoordelijkheid gaat uitoefenen.

   

   

  De commissie kan op zijn beurt weer werkgeverstaken, ten aanzien van de medewerkers van de griffie, mandateren aan de griffier. Onder de werkgeverstaken wordt verstaan de uitvoering van de rechtspositie-regels en arbeidsvoorwaarden voor zover de uitvoering betrekking heeft op de individuele medewerkers.

   

   

 • 4.

  Benoeming leden werkgeverscommissie

  De raad benoemt de leden van de werkgeverscommissie. Ingevolge artikel 1 van de Verordening werkgeverscommissie Gouda worden twee, drie of vier raadsleden benoemd als lid van de commissie voor de duur van de zittingsperiode van de raad. Gelet op het duale stelsel kan de burgemeester geen lid zijn van de werkgeverscommissie. Wel is in artikel 2 lid 4 de burgemeester uitdrukkelijk benoemd als informant en adviseur. Dit omdat een goede samenwerking tussen de burgemeester en de griffier een belangrijke basis is voor het goed functioneren van de gemeenteraad.

   

   

   

 • 5.

  Artikelsgewijze toelichting

   

 

Artikel 1. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

In artikel 1 wordt verwoord dat de werkgeverscommissie alle bij het werkgeverschap horende taken en bevoegdheden vervult. Naast het nemen van personele besluiten, buigt deze commissie zich bijvoorbeeld ook over het te voeren HRM-beleid, integriteitsbeleid (o.a. Gedragscode, ambtseed, vertrouwenspersoon) en bereidt zij de voorstellen aan de raad voor die voortvloeien uit het werkgeverschap. Andere voorbeelden die horen tot de werkgeverstaak zijn het voeren van overleg met de griffier over de voortgang van de werkzaamheden van de griffie, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffier en het doen van voorstellen over de inrichting van de griffie.

 

 

Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie

Uit artikel 83 van de Gemeentewet vloeit voort dat de burgemeester (en de wethouders) geen lid kunnen zijn van de werkgeverscommissie. Dit is volledig in de lijn met het feit dat de raad het bevoegde gezag is van de griffie. De burgemeester is hiervan geen lid. Overigens is de burgemeester wel lid van het college en stuurt hij dus rechtstreeks de secretaris aan, maar niet de griffier. De griffier is niet aan hem ondergeschikt. De burgemeester is echter wel voorzitter van de raad en zal in die hoedanigheid vaak een beroep doen op de griffier. In dat kader kan het zinvol zijn om de burgemeester in voorkomende gevallen uit te nodigen in de vergaderingen van de werkgeverscommissie als adviseur/informant.

 

 

Artikel 3. Taken voorzitter

Het is wellicht van belang om als raad aan de voorzitter (en de leden) van de werkgeverscommissie scholing aan te bieden op het specifieke terrein waarop deze commissie zich begeeft.

 

 

Artikel 4. Ondersteuning van de commissie

De ondersteuning waarover in dit artikel wordt gesproken kan o.a. worden bereikt door het betrekken van de HR adviseur bij voorgenomen besluitvorming.

 

 

Artikelen 5 en 6: Besluitvorming en Verslaglegging

De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.

 

 

Artikel 7. Beslotenheid van vergaderingen

Wanneer in vergaderingen van de werkgeverscommissie personele aangelegenheden aan bod komen en wat hier wordt besproken niet bedoeld is om aan derden kenbaar te maken, ligt het voor de hand dat hierover in beslotenheid wordt vergaderd. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn in beginsel wel openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel ervan geheimhouding moet worden gelegd. De werkgeverscommissie is op grond van artikel 7, tweede lid van deze verordening en in lijn met artikel 86 van de Gemeentewet, bevoegd de geheimhouding op te heffen.

Vanzelfsprekend kunnen raadsleden wel inzage krijgen in de stukken etc., aangezien de raad het oorspronkelijk bevoegde orgaan is.

 

 

Artikel 8 en 9, vergaderfrequentie en verantwoording

Bij vergaderfrequentie is een minimum van 2 keer per jaar opgenomen in het kader van de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffier. Aangenomen mag worden dat er vaker vergader moet worden, dat is aan de werkgeverscommissie.

De raad heeft sinds de dualisering van het gemeentebestuur een eigen secretaris gekregen, de griffier. Daarnaast heeft de raad ook een griffie ingericht om hem, zijn organen en de griffier te ondersteunen. Daardoor heeft de raad er formeel een taak bij gekregen, de invulling van het werkgeverschap. Het is van belang dat de raad inzicht krijgt en houdt wat hieronder moet worden verstaan. De verantwoording door de werkgeverscommissie van haar werkzaamheden en bevindingen kan hieraan bijdragen.

 

 

Artikelen  10, 11,12: Overige bepaling, Inwerkingtreding en Citeertitel

De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.