Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gouda houdende regels omtrent delegatie werkgeverschap raad (Delegatiebesluit werkgeverschap raad 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Gouda houdende regels omtrent delegatie werkgeverschap raad (Delegatiebesluit werkgeverschap raad 2020)
CiteertitelDelegatiebesluit werkgeverschap raad 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 83, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 85 van de Gemeentewet
 3. artikel 107 van de Gemeentewet
 4. artikel 107a van de Gemeentewet
 5. artikel 107b van de Gemeentewet
 6. artikel 107d van de Gemeentewet
 7. artikel 107e van de Gemeentewet
 8. artikel 156 van de Gemeentewet
 9. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-2020nieuwe regeling

29-01-2020

gmb-2020-48260

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gouda houdende regels omtrent delegatie werkgeverschap raad (Delegatiebesluit werkgeverschap raad 2020)

De raad van de gemeente Gouda;

 

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie van 15 januari 2020;

 

gelet op artikel 83, eerste lid, artikel 85, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de

Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op het raadsbesluit van 6 december 2019 tot het instellen van een werkgeverscommissie;

 

gelet op de inwerkingtreding van de wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1-1-2020

 

besluit

 

Het delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie 2020 vast te stellen.

Artikel 1  

 • 1.

  Aan de door de gemeenteraad ingestelde werkgeverscommissie over te dragen de bevoegdheden te besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met de op de griffie werkzame ambtenaren (artikel 107e lid 2 Gemeentewet), alsmede het als werkgever voeren van overleg met de vakbonden in het Lokaal Overleg.

 • 2.

  Te besluiten dat voor het griffiepersoneel ten aanzien van de lokale regelingen voor arbeidsvoorwaarden die niet zijn geregeld in de landelijk geldende cao, de bepalingen worden gevolgd zoals die voor de gemeentelijke organisatie ressorterend onder de gemeentesecretaris in het personeelshandboek zijn vastgelegd. Indien toepassing daarvan een ongewenste of onredelijke situatie zou opleveren, kan de werkgeverscommissie hiervan besluiten af te wijken.

 • 3.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden laten uitvoeren door een gevolmachtigde.

Artikel 2  

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Delegatiebesluit werkgeverschap raad 2020’.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 29 januari 2020

De raad van de gemeente voornoemd,

griffier

mr. drs. E.J. Karman-Moerman

voorzitter

mr. drs. P. Verhoeve

Toelichting delegatiebesluit werkgeverschap raad 2020

 

Ad lid 1 en lid 2.

In de situatie tot 1 januari 2020 waarin de Ambtenarenwet 1929 nog van toepassing was, wordt aan de werkgeverscommissie gedelegeerd het vaststellen en wijzigen van de arbeidsvoorwaardenregeling (o.a. CAR-GUWO). Het personeelshandboek dat in het kader van de Wnra moet worden vastgesteld, is hiermee qua zwaarte van de bepalingen vergelijkbaar. De aard van de regeling is niet dermate zwaar dat geen delegatie mogelijk is (een soort nadere/aanvullende regels t.o.v. de landelijke cao voor gemeenteambtenaren).

Het orgaan dat mag besluiten tot het aangaan van de (privaatrechtelijke) overeenkomsten (is de raad o.g.v. artikel 107 en 107e Gemeentewet), heeft ook de bevoegdheid het personeelshandboek vast te stellen, als een soort van Algemene Voorwaarden waaronder het bereid is te contracteren.

 

Ad lid 3.

Omdat het om de uitoefening van een privaatrechtelijke bevoegdheid gaat, is er niet langer sprake van mandaat (uitoefenen bestuursrechtelijke bevoegdheden), maar van volmacht. Door de verleningen van de volmacht niet te beperken tot de griffier is er ook een mogelijkheid een andere functionaris volmacht te verlenen voor bijvoorbeeld het goedkeuren van declaraties. Het gaat hier om de materiële uitoefening van de privaatrechtelijke bevoegdheid binnen de gemeente als privaatrechtelijke entiteit.

 

De vertegenwoordiging van de gemeente als privaatrechtelijke entiteit naar buiten toe, geschiedt op grond van artikel 171 Gemeentewet door de burgemeester. In dat kader kan de burgemeester, nadat het materiële privaatrechtelijke besluit is genomen, bijvoorbeeld de griffier opdracht geven/volmacht verlenen tot het tekenen van de arbeidsrechtelijke overeenkomsten voor het griffiepersoneel.