Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent locatiekeuze afvalcontainers (Beleidsregels plaatsing afvalcontainers huishoudelijk afval Gouda)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent locatiekeuze afvalcontainers (Beleidsregels plaatsing afvalcontainers huishoudelijk afval Gouda)
CiteertitelBeleidsregels plaatsing afvalcontainers huishoudelijk afval Gouda
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gouda/402618/CVDR402618_1.html
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gouda/113612/CVDR113612_3.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-03-2020nieuwe regeling

03-03-2020

gmb-2020-66419

3776

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent locatiekeuze afvalcontainers (Beleidsregels plaatsing afvalcontainers huishoudelijk afval Gouda)

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda;

gelezen het voorstel van 12 februari 2020;

 

gelet op artikel 4.81 tot en met 4.84 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 4, 2e lid en artikel 10, 4e lid van de Afvalstoffenverordening Gouda 2011;

gelet op artikel 4.van de het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gouda 2011

 

besluit tot:

vaststelling van de navolgende:

 

Beleidsregels plaatsing afvalcontainers huishoudelijk afval Gouda

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Afvalcontainer:

Boven- of ondergrondse verzamelcontainer voor het aanbieden en inzamelen van huishoudelijk afval zoals bedoeld in de Afvalstoffenverordening Gouda 2011

 

 

Artikel 2. Criteria voor de locatiekeuze van afvalcontainers

Bij het uitkiezen van een geschikte locatie voor het plaatsen van afvalcontainers vindt een zorgvuldige afweging van belangen plaats op basis van de volgende criteria:

 

 • 1.

  Bereikbaarheid

  • De locatie moet bereikbaar zijn voor het inzamelvoertuig. De toegangsweg moet vrij zijn van obstakels zoals hekken of slagbomen.

  • De vrije ruimte boven de container is ten minste 6 meter (geldt niet voor GFT containers).

  • De vrije ruimte boven het inzamelvoertuig is ten minste 10 meter (geldt niet voor GFT containers).

  • De locatie is eigendom van de gemeente.

 

 • 2.

  Verkeersveiligheid

  • De verkeersveiligheid moet voldoende zijn gewaarborgd.

  • De afvalcontainer mag niet in de binnenbocht van de rijbaan worden geplaatst.

  • De doorgang voor voetgangers en mensen met lichamelijke beperking moet zoveel mogelijk gewaarborgd blijven.

  • De locatie van een afvalcontainer mag de doorstroming van het verkeer niet onnodig belemmeren.

  • Tijdens het lediging van de afvalcontainer wordt geaccepteerd dat het inzamelvoertuig voor korte tijd stilstaat en de doorstroming belemmerd wordt.

 

 • 3.

  Beperken van hinder of schade

  • De minimale afstand vanaf gevel van een woning tot de container is 3 meter. In geval van een dichte gevel bedraagt de afstand minimaal 1,5 meter.

  • Glascontainers mogen alleen worden geplaatst bij winkelcentra of aan de buitenzijde van woonbuurten.

  • Het plaatsen van de container in zichtlijnen van gevelramen of voor entree hoogbouw moet zoveel mogelijk worden beperkt.

  • De container mag niet worden geplaatst binnen 3 meter van een balkon.

  • De container mag niet worden geplaats direct naast tuinafscheidingen.

  • Tussen de ruimte voor de afvalcontainer en het inzamelvoertuig mag geen parkeerplaats of ander obstakel liggen (geldt niet voor GFT containers).

  • De afvalcontainer mag niet worden geplaatst:

   • o

    Binnen 3 meter vanaf een lichtmast,

   • o

    Onder de kroon van bomen en niet binnen 3 meter buiten de kroon van bomen,

   • o

    Binnen 3 meter uit andere hoge elementen.

 

 • 4.

  Bereikbaarheid voor bewoners

  • De loopafstand naar de ondergrondse restafvalcontainers bedraagt maximaal 250 meter van erfafscheiding tot afvalcontainer. In bijzondere situaties kan van de loopafstanden worden afgeweken.

  • De loopafstand naar Gft-containers bedraagt maximaal 75 meter van erfafscheiding tot inzamelmiddel. In bijzondere situaties kan van de loopafstanden worden afgeweken.

  • De afvalcontainers worden zodanig geplaatst dat deze zo goed mogelijk bereikbaar zijn voor mensen met lichamelijke beperkingen.

  • Voor mensen met lichamelijke beperkingen moeten op- en afritten naar de opstelplaats van de container worden gemaakt.

  • Waar mogelijk worden containers voor verschillende afvalstromen bij elkaar geplaatst.

  • De container moet op een voor gebruikers/bewoners logische plek worden geplaatst. Dit is bijvoorbeeld langs een uitvalsweg in de buurt/wijk of (als die er is) in de buurt van een supermarkt.

 

 • 5.

  Overige criteria.

  • In historische kernen wordt rekening gehouden met gezichtsbepalende objecten, zoals monumenten, beschermd dorpsgezicht, archeologische objecten en waardevolle bouwwerken of bruggen.

  • Locaties waar kabels, leidingen, funderingsresten, bodemverontreiniging en vermoedelijke archeologische resten in de bodem zitten zijn in beginsel niet geschikt voor ondergrondse containers.

  • Parkeervoorzieningen moeten zoveel mogelijk worden gehandhaafd. Bij plaatsing van een ondergrondse container in een parkeervak wordt gestreefd naar compensatie elders.

  • Beplanting moet zoveel mogelijk worden gehandhaafd. Bomen mogen in beginsel niet worden gekapt.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 4. Citeertitel.

Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels plaatsing afvalcontainers huishoudelijk afval Gouda”.

 

Aldus besloten in de vergadering van 3 maart 2020.

Burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,

dr. E.M. Branderhorst

de burgemeester,

mr. drs. P. Verhoeve