Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent de burgerlijke stand (Reglement burgerlijke stand Gouda 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent de burgerlijke stand (Reglement burgerlijke stand Gouda 2020)
CiteertitelReglement burgerlijke stand Gouda 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt het Reglement burgerlijke stand, vastgesteld op 18 maart 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit burgerlijke stand 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-06-2020nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2020-149680

3637

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent de burgerlijke stand (Reglement burgerlijke stand Gouda 2020)

Burgemeester en wethouders van Gouda

 

gelezen het voorstel 12 december 2019 met voorstelnummer 3637;

gelet op het Besluit burgerlijke stand 1994;

 

het lokaal overleg is hierover geïnformeerd op: 10 december 2019;

 

besluiten vast te stellen de volgende regeling

 

Reglement burgerlijke stand Gouda 2020

Artikel 1 Begripsbepalingen

De begrippen in deze regeling betekenen:

 • -

  ambtenaar van de burgerlijke stand: de werknemer in dienst van de gemeente Gouda of van een andere gemeente, als bedoeld in artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • -

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een persoon in dienst van de gemeente Gouda of een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als bedoeld in artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders gemeente Gouda;

 • -

  verbintenis: het voltrekken van een huwelijk, het registreren van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk;

 • -

  werkgever: gemeente Gouda;

 • -

  werknemer: hij die met de werkgever een arbeidsovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 2 Aanwijzing

Er zijn in Gouda:

 • a.

  ambtenaren van de burgerlijke stand;

 • b.

  buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand;

 • c.

  buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand, te weten: de burgemeester, de wethouders en de leden van de gemeenteraad;

 • d.

  buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand die inzetbaar zijn voor het éénmalig voltrekken van een verbintenis.

Artikel 3 Arbeidsovereenkomst

Met de ambtenaren van de burgerlijke stand, bedoeld in artikel 2, onder a, wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur van het dienstverband bij de werkgever.

Artikel 4 Leiding

Het hoofd van de afdeling Services geeft leiding aan het bureau burgerlijke stand.

Artikel 5 Openstelling

 • 1.

  Het bureau burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   Voor het sluiten van verbintenissen op maandag tot en met vrijdag van 9.15 uur tot 18.15 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16:00 uur. Buiten deze tijden op aanvraag van het (aanstaand) echtpaar bij beschikbaarheid van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

  • b.

   Voor overige werkzaamheden:

   Op afspraak

   • -

    Maandag tot en met donderdag van 13.00 uur - 17.00 uur en

   • -

    Donderdagavond van 17:30 uur - 20.00 uur

     

  • Vrije inloop

   • -

    Maandag tot en met vrijdag: 09.00 uur- 12:30 uur

   • -

    Donderdagavond van 17.00 uur - 20.00 uur

   • -

    Vrijdagmiddag gesloten.

 • 2.

  Het bureau burgerlijke stand is gesloten als de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door de werkgever aangewezen dagen’ waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  Het bureau burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door de werkgever, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan het college, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, als de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kan het college besluiten tot afwijking van de in lid 1 aangegeven uren.

Artikel 6 Intrekking

Het Reglement burgerlijke stand, vastgesteld op 18 maart 2014, wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit Reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 8 Citeerartikel

Dit Reglement wordt aangehaald als het Reglement burgerlijke stand Gouda 2020.

Aldus besloten in de vergadering van 17 december 2019.

burgemeester en wethouders van Gouda,

de gemeentesecretaris,

getekend E.M. Branderhorst

de burgemeester,

getekend mr. drs. P. Verhoeve

Toelichting

Het Reglement burgerlijke stand Gouda 2020 heeft betrekking op de openingstijden van het bureau burgerlijke stand en de momenten om een verbintenis te sluiten. Ook geeft dit Reglement bepalingen voor het aanwijzen van ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand. De werkgever is het aangewezen orgaan dat regelend optreedt ten aanzien van het bureau en de ambtenaren burgerlijke stand.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit artikel worden de basisbegrippen uit het reglement opgesomd en beschreven. Met name het onderscheid tussen de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt hier expliciet gemaakt (Artikel 1:16 Burgerlijk Wetboek).

 

Artikel 2 Aanwijzing

In dit artikel is vastgelegd de tijdsduur van de aanwijzing voor een (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand. Ook derden kunnen, op verzoek van het bruidspaar of de geregistreerde partners, voor het sluiten van de verbintenis tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand worden aangewezen.

 

Artikel 4 Leiding van de dienst

De verdeling van de werkzaamheden van de ambtenaren van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand is in handen gelegd van de werkgever. Zij wijzen ingevolge artikel 2 van het Besluit burgerlijke stand 1994 de persoon aan die is belast met de leiding. Om praktische redenen en om adequaat te kunnen reageren op veranderingen, is het afdelingshoofd Services aangewezen om de verdeling van de dagelijkse werkzaamheden van de burgerlijke stand te regelen.

 

Artikel 5 Openstelling

In dit artikel wordt bepaald wanneer het bureau burgerlijke stand is geopend (gebaseerd op het gestelde in, artikel 1:16c Burgerlijk Wetboek).

 

 

Het artikel geeft naast een bepaling voor de reguliere dagelijkse openingstijden mogelijkheden weer om het bureau op buitengewone tijden open te stellen of om de openstelling juist te beperken. Dit geldt ook voor de tijdstippen waarop het sluiten van de verbintenissen plaatsvinden. De werkzaamheden van de burgerlijke stand vinden ook plaats op afspraak. De afspraakmomenten vinden binnen de reguliere openingstijden plaats en hoeven daarom geen aparte regeling.