Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Gouda houdende regels omtrent het toetsingskader evenementen in Coronatijd

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van de burgemeester van de gemeente Gouda houdende regels omtrent het toetsingskader evenementen in Coronatijd
CiteertitelToetsingskader evenementen in Coronatijd
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Gouda/27549.html
 2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-07-202001-07-2020nieuwe regeling

13-07-2020

gmb-2020-190718

4215

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Gouda houdende regels omtrent het toetsingskader evenementen in Coronatijd

De burgemeester van Gouda;

 

gelezen het voorstel van 13 juli 2020;

 

gelet op de bevoegdheid van de burgemeester tot het beslissen op aanvragen voor het organiseren van een evenement zoals opgenomen in artikel 2:11, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009 (APV);

 

dat sinds 13 maart 2020 meerdere noodverordeningen van kracht zijn en van kracht zijn geweest in de Veiligheidsregio Hollands Midden ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid en dat één van de maatregelen, om verdere verspreiding van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen, was een verbod op het organiseren van evenementen;

 

dat als gevolg van die maatregel sinds die datum diverse evenementen zijn afgelast;

 

dat, als gevolg van de meest recente Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 juni 2020, het per 1 juli 2020 onder voorwaarden weer is toegestaan om evenementen te organiseren;

 

dat het wenselijk is om duidelijkheid te geven over de status van evenementen op de huidige Evenementenkalender, hoe wordt omgegaan met aanvragen om een evenementenvergunning voor evenementen die vanwege corona zijn afgelast, en hoe wordt omgegaan met aanvragen die nog worden ontvangen;

 

dat het Regionaal Beleidsteam (RBT) van de Veiligheidsregio Hollands Midden in zijn vergadering van 7 juli 2020 enkele uitgangspunten heeft geadviseerd;

 

gelet op het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 

besluit

I. vast te stellen het volgende ´Toetsingskader evenementen in Coronatijd´:

 • 1.

  De in het kader van de COVID-19 maatregelen afgelaste evenementen worden in principe verschoven naar 2021.

 • 2.

  Vergunningen voor nieuwe evenementen en/of verschoven evenementen uit de COVID-19 periode worden in 2020 niet meer verleend, tenzij het betreffende evenement geen extra capaciteit van de hulpdiensten vraagt en aantoonbaar zelfregulerend is opgezet.

 • 3.

  Aanvragen voor nieuwe evenementen worden volgens de reguliere procedure (aangevuld met de COVID-19 risicoscan) door de vergunningsverleners behandeld.

  Deze risicoscan is erop gericht om inzicht te geven in de eventuele bij het evenement aanwezige COVID-19 risicofactoren. De COVID-19 risicoscan is niet bedoeld om evenementen op voorhand te verbieden, maar om te kunnen beoordelen of een nadere analyse en advies op COVID-19 risicofactoren noodzakelijk is. Uit de risicoscan volgt mogelijk dat een nadere analyse noodzakelijk is. Organisatoren moeten kunnen aantonen (bijvoorbeeld in het veiligheidsplan) dat zij maatregelen hebben getroffen om de risico’s tot een acceptabel niveau terug te brengen. Wat een acceptabel niveau is, is niet in generieke termen te zeggen en moet blijken in de beoordeling van de aanvraag.

 • 4.

  Het reguliere vergunningentraject met bijhorende termijnen wordt gevolgd en van alle organisatoren wordt een coronaparagraaf gevraagd.

  We toetsen of een aanvraag ontvankelijk is en of deze tijdig is ingediend. We hanteren de reguliere termijnen:

  • meldingsplichtig evenement: 3 weken voorafgaand middels vastgesteld meldingsformulier.

  • klein evenement: 3 weken voorafgaand aan datum evenement middels aanvraagformulier.

  • groot evenement: 13 weken voorafgaand aan datum evenement middels aanvraagformulier mét veiligheidsplan (en coronaparagraaf).

 • Alle organisatoren (dus van grote en kleine evenementen) moeten een coronaparagraaf indienen. Als een dergelijke paragraaf niet bij de aanvraag zit, dan wordt deze door de gemeente als onvolledig aangemerkt. Alleen op basis van deze paragraaf kan namelijk getoetst worden of de organisator voldoende maatregelen treft om de gezondheid van bezoekers en personeel te waarborgen en COVID-19 risico’s tegen te gaan. In de paragraaf besteed hij aandacht aan bijvoorbeeld: de inrichting van het evenemententerrein, de te nemen hygiëne maatregelen, de geldende huisregels, beschrijving inrichting horecauitgifte, etc. Ook de organisatoren van meldingsplichtige evenementen moeten aannemelijk maken dat zij aan de voorwaarden voldoen. De organisator dient te onderbouwen welke maatregelen hij daarvoor treft.

 •  

  Het uitgangspunt is en blijft dat de aanvraag liefst volledig, en anders zo volledig mogelijk, wordt ingediend. Als een aanvraag onvolledig is, kan de beslistermijn worden opgeschort. Deze ‘verlenging’ van de beslistermijn komt voor rekening en risico van de aanvrager zelf. De gemeente streeft er altijd naar om (ruim) vóór het einde van de beslistermijn een besluit op de aanvraag te nemen. Het indienen van een volledige aanvraag draagt bij aan een versneld vergunningentraject. Toetsing door derden is een essentieel onderdeel van het vergunningenproces. Indien er onvoldoende capaciteit is om te toetsen of inzet gedurende evenementen te garanderen heeft dit consequenties voor de vergunningverlening. Dit kan leiden tot vertraging in het proces of zelfs niet kunnen verlenen van de vergunning.

 • 5.

  Reeds verleende vergunningen worden opnieuw getoetst aan de COVID-19 risicoscan en maatregelen.

  Ook reeds vergunde evenementen moeten voldoen aan de coronamaatregelen. Om deze reden moeten ook deze organisatoren een coronaparagraaf inleveren. De coronaparagraaf moet (schriftelijk) inzage geven in de wijze waarop de organisator maatregelen treft om de voorschriften uit de Noodverordening na te leven.

 • 6.

  Waar mogelijk wordt de evenementenkalender 2020 gevolgd. Evenementen die zijn aangemeld, maar nu willen verplaatsen (binnen vorenstaande voorwaarden) krijgen in behandeling en toekenning datum en locatie voorrang boven nieuwe evenementen.

  Als sprake is van meerdere evenementen op een dag of er is een probleem in de spreiding van evenementen of anderszins, dan gaan de evenementen die op de evenementenkalender staan vóór niet aangemelde evenementen.

  De volgende prioritering houden wij aan bij nieuwe (niet aangemelde) evenementen:

  • tijdig ingediend en volledig --> reguliere vergunningentraject, inclusief COVID-risicoscan, wordt gevolgd.

  • te laat ingediend --> geen vergunning.

  • op uiterste indieningstermijn onvolledige aanvraag --> geen vergunning.

 • 7.

  Bij ieder vergund evenement wordt vooraf een schouw gehouden waarbij extra aandacht is voor de te treffen Covid-maatregelen.

  Indien blijkt dat getroffen maatregelen niet conform voorschriften uit vergunning en de ingediende coronaparagraaf zijn, mag het evenement niet van start. De organisator krijgt de gelegenheid dit te herstellen en anders wordt evenement verboden.

 • 8.

  Indien tijdens een evenement blijkt dat de voorschriften en maatregelen (algemeen maar met name COVID) niet worden nageleefd zal stadstoezicht en/of politie verzoeken dit alsnog te doen en, waar nodig, wordt de burgemeester geadviseerd over het al dan niet stoppen van het evenement.

  Het is in het belang van de volksgezondheid dat de coronaregels door een ieder worden nageleefd. De verantwoordelijkheid van een evenementenorganisator reikt ver. De organisator is verantwoordelijk voor wat er op zijn evenement gebeurd. Als de maatregelen niet worden nageleefd (door de bezoekers van het evenementen), komt dit voor risico van de organisator.

II. dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na die van de bekendmaking en terugwerkt tot 1 juli 2020.

 

III. dat dit besluit in beginsel geldt tot en met 31 december 2020. De burgemeester behoudt zich het recht voor deze beleidsregels tussentijds aan te passen of (deels) in te trekken indien besluiten van de Minister, de Voorzitter van de Veiligheidsregio of anderen in verband met de bestrijding van het Coronavirus (Covid-19) hiertoe noodzaken.

 

Aldus vastgesteld op 13 juli 2020,

De burgemeester van Gouda,

mr. drs. P. Verhoeve