Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Grave

Verordening op de heffing en invordering van leges 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGrave
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2011
CiteertitelLegesverordening Grave 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156
 2. Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201101-01-2012nieuwe regeling

14-12-2010

Graafsche Courant

WZB/SvB

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2011

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRAVE;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 november 2010;

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2011 (Legesverordening Grave 2011) 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:a. ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;b. ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;c. ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;d. ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;e. 'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:1. aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;2. aanvragen om een verklaring omtrent het gedrag voor meerderjarige gezinsleden van gastgezinnen ten behoeve van de Stichting Europa Kinderhulp en de Stichting Kinderhulp Bosnië;3. aanvragen om een evenementenvergunning als bedoeld in titel 3 hoofdstuk 2 van de tarieventabel voor een non-profitinstelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers;4. aanvragen om een collectevergunning;5. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;6. diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Nieuw Artikel

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota, digitale kennisgeving in geval van DigiD of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Nieuw Artikel

 • 1

  1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2

  In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 3

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:a. van zuiver redactionele aard zijn;b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:1. onderdeel 1.1.10 (akten burgerlijke stand);2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);4. hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);5. onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);6. hoofdstuk 16 (kansspelen);één en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1

  De Legesverordening Grave 2010 van 17 december 2009, voor het laatst gewijzigd bij raadsbesluit van 28 september 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten:a. die zich voor die datum hebben voorgedaan; b. waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkintreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moet worden toegepast, met dien verstande dat de van toepassing zijnde tarieven worden verhoogd met 1,5%, waarbij de uitkomst rekeningkundig wordt afgerond op een veelvoud van € 0,05.

 • 2

  Indien de datum van inwerkingtreding van titel 1 van de tarieventabel behorende bij deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Grave 2011.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Grave in zijn openbare raadsvergadering van 14 december 2010.

De griffier,                     De voorzitter, 

mr. J.A.M. Roelofs       S. Haasjes-van den Berg

Tarieventabel 1  

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op: 1.1.1.1 maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 16.00 uur en vrijdag van 09.00 uur tot en met 13.45 uur 226,951.1.1.2 vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur 270,351.1.1.3 zaterdag en op dagen, waarop blijkens een voorafgaande openbare kennisgeving krachtens een besluit van burgemeester en wethouders het stadhuis gesloten zal zijn van 09.00 uur tot 16.00 uur en buiten de uren zoals genoemd onder 1.1.1.1 en 1.1.1.2 648,801.1.2 Bij voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap overeenkomstig artikel 64 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek buiten het stadhuis wordt boven het tarief verschuldigd onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.3 een bedrag geheven vantenzij er sprake is van een behoorlijk bewezen medisch letsel 41,801.1.3 Bij voltrekking van een huwelijk buiten het stadhuis als bedoeld in het besluit van de gemeenteraad van 4 juli 2006 wordt boven het tarief verschuldigd onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.3 een bedrag geheven van189,201.1.4 Het tarief bedraagt voor het door of vanwege het gemeentebestuur beschikbaar stellen van gemeenteambtenaren als getuige bij een huwelijk of registratie van een partnerschap, per getuige en per kwartier 18,351.1.5 Bij omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met een voor een huwelijksvoltrekking gebruikelijke ceremonie wordt het tarief zoals verschuldigd onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.3 geheven. 1.1.6 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van: 1.1.6.1 een trouwboekje of een bewijs van registratie van het partnerschap 41,801.1.6.2 een duplicaat van een trouwboekje of een bewijs van registratie van het partnerschap 41,801.1.7 Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege versieren van de lokaliteit waarin de huwelijksvoltrekking of de registratie van het partnerschap plaatsvindt 77,551.1.8 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevenslijsten in analoge of digitale vorm bij: 1.1.8.1 1 t/m 10 gegevens per lijst 10,201.1.8.2 11 t/m 100 gegevens per lijst 19,401.1.8.3 101 t/m 1.000 gegevens per lijst 41,801.1.8.4 1.001 t/m 10.000 gegevens per lijst 62,201.1.8.5 10.001 of meer gegevens per lijst 82,101.1.9 Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier 18,351.1.10 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten1.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.2.1.1 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen 52,10* 1.2.1.2 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort) 58,20* 1.2.1.3 tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) 52,10*

1.2.1.4 tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument 9,20*

1.2.1.5 tot het bijschrijven van een kind door middel van een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 21,50*

1.2.1.6 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met dertien jaar 9,20* 1.2.1.7 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd van veertien jaar en ouder 43,85* 1.2.1.8 tot het afgeven van een reisdocument, als aan de aanvrager eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overlegd, wordt boven het tarief verschuldigd ingevolge 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3 en 1.2.1.7 een bedrag geheven van18,35

1.2.2 De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 en 1.2.1.8 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van 45,00* 1.2.3 Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend. 1.2.4 Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingsticker van 21,50*

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs 53,301.3.2 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met 33,25*1.3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen 6,151.3.4 Als de aanvrager van een rijbewijs eerder een document werd verstrekt, welk document door de aanvrager niet compleet kan worden overlegd, wordt boven het tarief verschuldigd ingevolge 1.3.1 een bedrag geheven van 18,35

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens1.4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd. 1.4.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.4.2.1 tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking 10,201.4.2.2 tot het verstrekken van gegevens(berichten) op een alternatief medium aan daartoe geautoriseerde afnemers of bijzondere derden 22,69*1.4.2.3 tot het schriftelijk verstrekken van gegevens aan geautoriseerde afnemers zoals bedoeld in artikel 1 Wet GBA en/of bijzondere derden 2,27*1.4.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 1.4.3.1 tot de afgifte van een GBA-persoonslijst 18,351.4.3.2 tot de afgifte van een bewijs van opneming in de gemeentelijke basisadministratie 10,201.4.3.3 tot de afgifte van een bewijs van opneming in de gemeentelijke basisadministratie betrekking hebbend op meerdere personen (gezins- c.q. adresuittreksel)18,351.4.3.4 tot de afgifte van een lijst met niet tot personen herleidbare gegevens, waarvoor op basis van door de aanvrager verstrekte selectiecriteria de gemeentelijke basisadministratie moet worden doorlopen (leeftijdsopbouw en andere tellingen) per lijst 18,351.4.4 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier 18,35 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet 10,20 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens 1.6.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens: 1.6.1.1 bij verstrekking op papier, als het afschrift bestaat uit: 1.6.1.1.1 ten hoogste 100 pagina’s, per pagina 0,23*met een maximum per bericht van 4,50*1.6.1.1.2 meer dan 100 pagina’s 22,50*1.6.1.2 bij verstrekking anders dan op papier 4,50*1.6.1.3 dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking 22,50*1.6.2 Als voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd. 1.6.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens 4,50* 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken 1.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 1.7.1.1 een afschrift van de programmabegroting 27,051.7.1.2 een afschrift van de productenraming 77,551.7.1.3 een afschrift van de jaarrekening 27,051.7.1.4 een exemplaar van de productenrealisatie 77,551.7.1.5 Een exemplaar van de bestuursrapportage 27,051.7.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verstrekken van:1.7.2.1 een jaarabonnement op de raadsagenda, de raadsvoorstellen en de besluitenlijst per vergadering, uitgezonderd de stukken genoemd onder 1.7.1 41,801.7.2.2 een jaarabonnement op de raadsagenda en de raadsvoorstellen 27,051.7.2.3 een jaarabonnement op de besluitenlijst 18,351.7.2.4 Als een abonnement als bedoeld in artikel 1.7.2 wordt afgesloten in de loop van een kalenderjaar, of als het abonnement in het kalenderjaar wordt opgezegd, wordt het tarief naar tijdsgelang vastgesteld op basis van een periode van één maand of een veelvoud daarvan. 1.7.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 1.7.3.1 een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening inclusief toelichting 41,801.7.3.2 een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening exclusief toelichting 18,351.7.3.3 een afschrift van de bouwverordening inclusief toelichting en de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde nadere regels 77,55 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie 1.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit: 1.8.1.1 de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen 10,201.8.1.2 de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet 10,201.8.1.3 de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 10,201.8.1.4 het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988 10,201.8.1.5 het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 10,701.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.8.2.1 tot het verstrekken van een initiële waardebeschikking op verzoek op grond van artikel 26 van de Wet waardering onroerende zaken 0,001.8.2.2 tot het verstrekken van een kopie (zijnde het tweede en volgend exemplaar) van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen dan wel van een losstaand aanslagbiljet of losstaande waardebeschikking 10,20 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken1.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van: 1.9.1 een verklaring omtrent het gedrag 30,05*1.9.2 een attestatie de vita 10,201.9.3 een bewijs van Nederlanderschap 10,201.9.4 een legalisatie van een handtekening 10,201.9.5 alle andere verklaringen, tot welker afgifte het gemeentebestuur op verlangen van particulieren bevoegd is, één en ander voor zover niet begrepen in deze tarieventabel, per stuk 10,201.9.6 Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot verlening van het Nederlanderschap gelden de tarieven zoals opgenomen in artikel 3 van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd. 1.9.7 Geen tarief is verschuldigd als het verzoek tot naturalisatie betreft van een minderjarige, mits het verzoek deel uitmaakt van het verzoek van zijn vader en/of moeder (medenaturalisatie) of van een persoon die ingevolge de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld dan wel er op grond van artikel 4 Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 ontheffing van de verplichting tot betaling is verleend.  Hoofdstuk 10 Gemeentearchief 1.10.1 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, daaronder begrepen bouwvergunningendossiers en bestemmingsplannen, ongeacht het resultaat van die nasporingen, voor zover deze diensten niet in deze tarieventabel of in andere belastingverordeningen van de gemeente dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd, voor elk daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan:18,35 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet (Gereserveerd)

Hoofdstuk 12 Leegstandwet 

1.12 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1 tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet 50,75

1.12.2 tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet 10,20

 Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie1.13 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.13.1 tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening 270,35 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen1.14 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.14.1 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het innemen of hebben van een standplaats ter uitoefening van de handel op of aan de weg danwel op een vanaf de weg onmiddellijk bereikbare plaats (zgn. standplaatsvergunning) voor elke dag of gedeelte daarvan, waarvoor de vergunning geldt 18,35

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet1.15 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.15.1 voor een ontheffing als bedoeld in artikel 3, lid 4 van de Winkeltijdenwet 480,951.15.2 voor een ontheffing als bedoeld in artikel 4, lid 2 van de Winkeltijdenwet 83,151.15.3 voor een ontheffing als bedoeld in artikel 6, lid 1 van de Winkeltijdenwet 31,601.15.4 voor een ontheffing als bedoeld in artikel 7, lid 2 van de Winkeltijdenwet 83,151.15.5 tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 tot en met 1.15.4 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander 31,601.15.6 tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 tot en met 1.15.4 bedoelde ontheffing 10,20

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen: 1.16.1.1 voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat 56,50*1.16.1.2 voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat 56,50*1.16.1.3 en voor iedere volgende speelautomaat 34,00*1.16.1.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een wijziging van een vergunning als bedoeld in dit onderdeel 10,201.16.2 De tarieven onder 1.16.1.1 tot en met 1.16.1.3 zijn van overeenkomstige toepassing als het een aanvraag betreft tot het verkrijgen van een vergunning geldend voor een tijdvak korter dan twaalf maanden, met dien verstande dat het bedrag naar evenredigheid wordt berekend, waarbij bij de berekening van het tarief een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt. 1.16.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) 15,801.16.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning)15,801.16.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 7b van de Wet op de kansspelen (winkelweekactievergunning)15,80

Hoofdstuk 17 Kinderopvang 1.17 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 1.17.1 een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per uittreksel 10,201.17.2 inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per verstrekking 10,20

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie 1.18.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet 191,301.18.2 het in 1.18.1 genoemde bedrag wordt 1.18.2.1 als met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met 77,551.18.2.2 als met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. 1.18.2.3 Als een begroting als bedoeld in 1.18.2.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer1.19 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.19.1 tot het verkrijgen van een ontheffing parkeerschijfzone binnenstad of een duplicaat ontheffing parkeerschijfzone binnenstad 28,551.19.2 zoals bedoeld in artikel 4:6e lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening (routering) 27,051.19.3 zoals bedoeld in artikel 5:2 lid 4 Algemene Plaatselijke Verordening (parkeren voertuigen van autobedrijf e.d.) 27,051.19.4 zoals bedoeld in artikel 5:3 lid 2 Algemene plaatselijke verordening (te koop aanbieden van voertuigen) 27,051.19.5 tot het verkrijgen van een ontheffing zoals bedoeld in artikel 4:6d van de Algemene plaatselijke verordening ((Geluid)hinder door vrachtauto's) 27,051.19.6 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) waarbij een keuring plaatsvindt op basis van (medische) stukken 64,00**1.19.7 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) waarbij een standaardkeuring (spreekuur) plaatsvindt. 95,60**1.19.8 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) waarbij een keuring op het thuisadres plaatsvindt 128,30**1.19.9 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart waarbij geen sprake is van een herkeuring, zoals het geval is bij een duplicaat en het omwisselen van een gehandicaptenparkeerkaart 18,351.19.10 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten 31,451.19.11 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen 31,45

Hoofdstuk 20 Diversen1.20.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.20.1.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:60 van de Algemene plaatselijke verordening (houden van hinderlijke of schadelijke dieren) 27,051.20.1.2 tot het verkrijgen van een ontheffing voor het veroorzaken van geluidshinder voor de omgeving als bedoeld in artikel 4:6 en 4:6a van de Algemene plaatselijke verordening, met een geldigheidsduur van: 1.20.1.2.1 één dag of gedeelte daarvan 10,201.20.1.2.2 langer dan één dag doch korter dan één week 41,801.20.1.2.3 langer dan één week doch niet langer dan één maand 156,051.20.1.2.4 langer dan één week doch niet langer dan één maand 675,801.20.1.3 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:34 van de Algemene plaatselijke verordening (stookverbod) 29,101.20.1.4 tot het verkrijgen van een vergunning geldig tot en met 31 december van het jaar van afgifte, voor één persoon vanaf 15 jaar tot het vissen in een water waarvan de gemeente rechthebbende is 10,201.20.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 1.20.2.1 gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina 6,151.20.2.2 afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen: 1.20.2.2.1 voor de eerste geheel of gedeeltelijk bedrukte pagina 4,051.20.2.2.2 voor elke volgende pagina meer 0,101.20.2.3 kaarten, tekeningen, situatieschetsen en lichtdrukken of fotokopieën hiervan, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, startkosten voor de eerste pagina, ongeacht formaat 4,05en voor elke volgende pagina: 1.20.2.3.1 per formaat A4 (210 x 297 mm) 3,551.20.2.3.2 per formaat A3 (297 x 420 mm) 5,151.20.2.3.3 per formaat A2 (420 x 594 mm) 8,151.20.2.3.4 per formaat A1 (594 x 841 mm) 16,851.20.2.3.5 per formaat A0 (841 x 1139 mm) 30,101.20.2.4 kaartmateriaal in digitale vorm, per diskette of cd-rom 87,251.20.2.5 een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen 10,201.20.2.5.1 Het tarief zoals bedoeld onder 1.20.2.5 wordt verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting die door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, is opgesteld. 1.20.2.5.2 Voor de toepassing van het in 1.20.2.5.1 gestelde wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht. Als de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend. 1.20.2.6 stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina 6,151.20.2.7 kaarten, tekeningen, situatieschetsen, lichtdrukken of fotokopieën welke door een externe partij worden vervaardigd: de kosten die door de derde partij in rekening worden gebracht.  

Tarieventabel titel 2 2  

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Als de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft; 2.1.1.2 bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten op basis van de taxatieboeken voor de betreffende bouwwerken van Reed Business Information, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Als het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. Het voor berekening van de leges bedoelde bedrag van de bouwkosten wordt afgerond naar boven op vijfhonderdtallen van euro's; 2.1.1.3 sloopkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Als het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; 2.1.1.4 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld. 2.1.3 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Beoordeling conceptaanvraag2.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:15% van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

2.2.2 Het hiervoor bedoelde bedrag wordt, voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek, aan de aanvrager meegedeeld middels een begroting die door dan wel namens het college van burgemeester en wethouders wordt opgesteld. Indien een begroting is uitgebracht, wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. De in rekening gebrachte bedragen voor een conceptaanvraag worden in het geval de aanvraag leidt tot een vergunning verrekend met de legeskosten van deze vergunning (zie hoofdstuk 4, artikel 2.4.1).

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.2.3.1 Bouwactiviteiten 2.3.1.1 Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: 2.3.1.1.1 als de bouwkosten minder bedragen dan € 20.000: 5,71% van de bouwkosten, met een minimum van: 235,652.3.1.1.2 als de bouwkosten € 20.000 tot € 300.000 bedragen: 1.210,85 vermeerderd met 3,07% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 20.000 te boven gaan; 2.3.1.1.3 als de bouwkosten € 300.000 of meer bedragen: 10.293,57 vermeerderd met 1,74% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 300.000 te boven gaan. 2.3.1.2 Welstandstoets 2.3.1.2.1 Als de aanvraag betrekking heeft op bouwactiviteiten en hiervoor advies van de welstandscommissie moet worden ingewonnen, wordt het overeenkomstig artikel 2.3.1 berekende bedrag verhoogd met 78,152.3.1.2.3 Als voor een bouwplan als bedoeld in 2.3.1.2.1 meer dan één keer advies moet worden ingewonnen geldt voor ieder uit te brengen vervolgadvies een toeslag van 78,15 2.3..3 Verplicht advies Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen/Stichting Brabants Heem 2.3.1.3.1 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift of naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen nodig is en wordt beoordeeld: 590,002.3.1.3.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van Stichting Brabants Heem nodig is en wordt beoordeeld:145,852.3.1.3.3 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1. bedraagt het tarief voor een advies van de adviescommissie toerisme en recreatie van de Stichting Toerisme en Recreatie over uitbreiding en/of nieuwvestiging van dag- en verblijfsrecreatiebedrijven in de GHS en AHS landschappen, als dit advies naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk is:voor de beoordeling van de aanvraag bij niet-complexe initiatieven: 1.522,50voor de beoordeling van de aanvraag bij complexe initiatieven: 3.045,00waarbij de complexiteit wordt beoordeeld door de genoemde Stichting.

Achteraf ingediende aanvraag 2.3.1.4 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, als de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, verhoogd met: 304,50Publicatiekosten 2.3.1.5 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag, verhoogd met 41,80wegens publicatiekosten ingevolge art. 41 van de Woningwet of enig ander wettelijke voorschrift, per publicatie. 2.3.2 Aanlegactiviteiten 2.3.2.1 Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: 253,75 

2.3.3 Planologisch strijdig gebruik

2.3.3.1 Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1: als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking): 179,052.3.3.2 als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking art. 3.23 Wro): 2.3.3.2.1 als de aanlegkosten of bouwkosten minder bedragen dan € 15.000 253,752.3.3.2.2 als de aanlegkosten of bouwkosten meer bedragen dan € 15.000 507,502.3.3.3 als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking art. 3.10 Wro): 2.3.3.3.1 als de aanlegkosten of bouwkosten minder bedragen dan € 20.000: 6214,802.3.3.3.2 als de aanlegkosten of bouwkosten € 20.000 bedragen of meer, maar minder dan € 300.000: 6.818,152.3.3.3.3 als de aanlegkosten of bouwkosten € 300.000 bedragen of meer: 6.818,15 vermeerderd met 0,43% van de aanlegkosten of bouwkosten;

2.3.3.4 als artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): 179,052.3.3.5 als de aanvraag betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan artikel 3.6, lid 1 onder a van de Wro wordt toegepast 4.216,952.3.3.6 als de aanvraag betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking art. 3.22 Wro) 253,752.3.3.7 het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan: 2.3.3.7.1 toetsing aan een exploitatieplan dient plaats te vinden, verhoogd met 253,752.3.3.7.2 een ontheffing als bedoeld in artikel 6.12 lid 6 van de Wro wordt verleend 253,752.3.3.7.3 artikel 50a, lid 3 van de Woningwet wordt toegepast, verhoogd met 179,002.3.4 (Gereserveerd) 2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid 2.3.5.1 Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: 265,752.3.5.2 De onder 2.3.5.1. bedoelde leges worden voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte (conform NEN 2580) tot 100 m² verhoogd met 265,752.3.5.3 De onder 2.3.5.1 bedoelde leges worden verhoogd met € 265,75 en: 1,457 /m²voor de oppervlakte welke de 99 m² overstijgt voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte (conform NEN 2580) van 100 m² tot 500 m². 2.3.5.4 De onder 2.3.5.1. bedoelde leges worden verhoogd met € 848,55 en: 0,545 / m²voor de oppervlakte welke de 499 m² overstijgt voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte (conform NEN 2580) van 500 m² tot 2.000 m². 2.3.5.5 De onder 2.3.5.1. bedoelde leges worden verhoogd met € 1.666,05 en: 0,136 /m²voor de oppervlakte welke de 1.999 m² overstijgt voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte (conform NEN 2580) van 2.000 m² tot 5.000 m². 2.3.5.6 De onder 2.3.5.1. bedoelde leges worden verhoogd met € 2.074,05 en: 0,035 /m²voor de oppervlakte welke de 4.999 m² overstijgt voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte (conform NEN 2580) van 5.000 m² tot 50.000 m². 2.3.5.7 De onder 2.3.5.1. bedoelde leges worden verhoogd met € 3.649,05 en: 0,015 /m² voor de oppervlakte welke de 49.999 m² overstijgt voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte (conform NEN 2580) van 50.000 m² en meer. 2.3.5.8 Als de aanvraag zoals bedoeld onder 2.3.5.1 betrekking heeft op een wijziging van een bestaande vergunning waarbij het een uitbreiding van een bouwwerk betreft, met dien verstande dat de uitbreiding ten minste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat, dan bedraagt het legestarief conform het gestelde onder 2.3.5.1 en verder, waarbij het legestarief uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding. 2.3.5.9 Als de aanvraag zoals bedoeld onder 2.3.5.1 betrekking heeft op een wijziging van een bestaande vergunning waarbij het een herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van een bouwwerk betreft, met dien verstande dat de herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik ten minste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat, dan bedraagt het legestarief conform het gestelde onder 2.3.5.1 en verder, waarbij het legestarief uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

2.3.5.10 De onder 2.3.5.1 tot en met 2.3.5.7 genoemde leges worden verhoogd met 155,55 als voor de beoordeling van de aanvraag advies dient te worden ingewonnen bij de Regionale Brandweer noord-oost Noord-Brabant, met dien verstande dat voor projecten met een bouwsom van meer dan € 500.000,00 de onder 2.3.5.1 tot en met 2.3.5.7 genoemde leges worden verhoogd met een tarief op basis van declaratie van uren, met een uurtarief van 47,95 waarvan voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag een begroting die door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid onderdeel b van de Gemeentewet is opgesteld aan de aanvrager wordt overlegd. 2.3.5.11 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring van overdracht van een gebruiksvergunning aan een nieuwe gebruiker bedraagt: 77,552.3.5.12 Als, na het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in 2.3.5.1 of 2.5.3.11 vóór verlening van de vergunning de aanvraag wordt ingetrokken of als de vergunning wordt geweigerd, dan wordt teruggave van leges gegeven van: 50%van de leges geheven onder 2.3.5. 2.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten 2.3.6.1 Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo bedraagt het tarief: 179,052.3.6.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 2.3.6.1 wordt het tarief, als de aanvraag betrekking heeft op het slopen van een monument, verhoogd met 81,202.3.6.3 Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 81,202.3.6.4 Onverminderd het in dit onderdeel bepaalde bedraagt het tarief voor het toetsen van een sloopveiligheidsplan 47,952.3.7 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht2.3.7.1. Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo bedraagt het tarief 81,202.3.7.2 Onverminderd het in dit onderdeel bepaalde bedraagt het tarief voor het toetsen van een sloopveiligheidsplan 47,95Reclamevergunning 2.3.8 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening tot het aanbrengen van handelsreclame 122,902.3.9 Uitweg/inrit Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of het veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief 35,55Kappen 2.3.10 Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief: 10,202.3.11 Opslag van roerende zaken (gereserveerd) 2.3.12 Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (gereserveerd) 2.3.13 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet (gereserveerd) 2.3.14 Andere activiteiten (gereserveerd) 2.3.15 Omgevingsvergunning in twee fasen Als de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: 2.3.15.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft; 2.3.15.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft. 2.3.16 Beoordeling bodemrapport Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld: 2.3.16.1 voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport 177,652.3.16.2 voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport 216,752.3.17 Advies 2.3.17.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Het tarief gaat een bedrag van € 36.220 niet te boven. 2.3.17.2 Als een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. Als de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend. 2.3.18 Verklaring van geen bedenkingen 2.3.18.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo: 2.3.18.1.1 als de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: 304,502.3.18.1.2 als een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. 2.3.18.2 Als een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. Hoofdstuk 4 Vermindering2.4.1 Als de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een beoordeling van een concept als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning als bedoeld in hoofdstuk 3, mits binnen zes weken na verzending van de beoordeling van het concept, de definitieve aanvraag is ontvangen. 2.4.2 Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt: 2.4.2.1 bij 5 tot 10 activiteiten: 5% van de voor die activiteiten verschuldigde leges; 2.4.2.2 bij 10 tot 15 activiteiten: 10% van de voor die activiteiten verschuldigde leges; 2.4.2.3 bij 15 of meer activiteiten: 15% van de voor die activiteiten verschuldigde leges. 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze al in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 50% van de op grond van de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 verschuldigde leges

2.5.2 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen één jaar na verlening van de vergunning in van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten 2.5.3.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 25% van de op grond van de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 verschuldigde leges.

2.5.3.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

Hoofdstuk 6 Intrekken omgevingsvergunning 2.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is 203,00

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning 2.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project: 203,002.7.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende omgevingsvergunning of ontheffing: 108,60

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten2.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening 2.8.1.1 voor de bouw van een woning of enig ander bouwwerk 5.520,602.8.1.2 voor de bouw van 2 t/m 10 woningen of andere bouwwerken 7.980,952.8.1.3 voor de bouw van 11 t/m 20 woningen of andere bouwwerken, of een complex met maximaal 49 woningen of bouwwerken 16.848,002.8.1.4 voor de bouw van 21 of meer woningen of andere bouwwerken, of een complex met 50 of meer woningen of bouwwerken 20.349,752.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening 4.216,952.8.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek voor een bestemmingswijziging zonder activiteit gericht aan: 2.8.3.1 het college van burgemeester en wethouders 253,752.8.3.2 de gemeenteraad 1.074,90

Hoofdstuk 9 Sloopmeldingen en paraplusloopvergunning2.9.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening gemeente Grave 41,802.9.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een paraplusloopvergunning de leges als vermeld in de onderdelen 2.3.6 en 2.3.7. 2.9.3 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.9.1 wordt per bouwwerk conform de bij de paraplusloopvergunning gevoegde lijst, leges geheven ten bedrage van: 25,55

Hoofdstuk 10 Procedure vaststelling hogere grenswaarde Wet Geluidhinder2.10 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het starten van een procedure ter vaststelling van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet Geluidhinder 648,80

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking2.11 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: 10,20

Tarieventabel titel 3 3  

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca3.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het mogen exploiteren van een horecagelegenheid als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening 54,05.

3.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet 54,05.

3.1.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet 10,70.

1.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het door de burgemeester vaststellen van een sluitingstijdstip na het algemene sluitingsuur, zoals bedoeld in artikel 2:29 lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening, voor elk uur of gedeelte daarvan na de officiële sluitingstijd 41,80. Indien bij de behandeling van de aanvragen tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in dit hoofdstuk van de tarieventabel een BIBOB-advies wordt ingewonnen, worden de daar genoemde tarieven verhoogd met 507,50

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen 3.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) met een verwacht aantal bezoekers tot 1003.2.1.1 voor maximaal één dag 37,253.2.1.2 voor langer dan één dag 74,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3.2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) met een verwacht aantal bezoekers tussen 100 en 5003.2.2.1 voor maximaal één dag 49,50

3.2.2.2 voor langer dan één dag 98,45

3.2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) met een verwacht aantal bezoekers tussen 500 en 2.500 3.2.3.1 voor maximaal één dag 61,70 3.2.3.2 voor langer dan één dag 123,40 3.2.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) met een verwacht aantal bezoekers van meer dan 2.500 3.2.4.1 voor maximaal één dag 168,35 3.2.4.2 voor langer dan één dag 337,13

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om: 3.3.1 een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening: 3.3.1.1 voor de exploitatie van een seksinrichting in de vorm van een club, privéhuis, parenclub, erotische massagesalon of een combinatie daarvan, per kalenderjaar of deel daarvan 973,15 3.3.1.2 voor de exploitatie van een seksinrichting uitsluitend in de vorm van een escortbedrijf, per kalenderjaar of deel daarvan 205,05 3.3.2 verkrijging van een wijziging van een vergunning als bedoeld onder 3.3.1.1 en 3.3.1.2 205,05 3.3.3 Indien bij de behandeling van de aanvragen tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in dit hoofdstuk van de tarieventabel een BIBOB-advies wordt ingewonnen, worden de daar genoemde tarieven verhoogd met 507,50

Hoofdstuk 4 (Splitsingsvergunning woonruimte, gereserveerd)

Hoofdstuk 5 (Leefmilieuverordening, gereserveerd)

Hoofdstuk 6 (Brandbeveiligingsverordening, gereserveerd) Hoofdstuk 7 Reclamevoertuigen3.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:7 van de Algemene plaatselijke verordening (parkeren reclamevoertuigen) 27,05

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking3.8 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 10,20  

Behorende bij raadsbesluit van 14 december 2010.De griffier van Grave, 

Toelichting 1 Nieuwe Toelichting

 Bij deze verordening zit geen toelichting.