Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Grave

Klachtenverordening Grave 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGrave
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKlachtenverordening Grave 2012
CiteertitelKlachtenverordening Grave 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpCBO

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201201-07-2014Nieuwe regeling

22-05-2012

Graafsche Courant, 5 juni 2012

CBO

Tekst van de regeling

Intitulé

Klachtenverordening Grave 2012

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRAVE;

 

gelezen het voorstel van het college van 10 april 2012;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

gelet op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Klachtenverordening Grave 2012

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

Klacht: een uiting van ongenoegen over de wijze waarop een bestuursorgaan of een ambtenaar werkzaam onder de verantwoordelijkheid van dat bestuursorgaan, zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijk persoon of een rechtspersoon heeft gedragen;

Klager: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een klacht heeft ingediend conform artikel 4 van deze verordening;

Gedraging: het in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijk persoon of rechtspersoon handelen of nalaten te handelen door een bestuursorgaan of een ambtenaar in de uitoefening van zijn functie;

Bestuursorgaan:

 • a.

  de gemeenteraad;

 • b.

  (een lid) van het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  de burgemeester;

 • d.

  een commissie voor zover daaraan bestuursbevoegdheden zijn toegekend;

Ambtenaar: een persoon in dienst van de gemeente Grave,arbeidscontractanten daar mede onder begrepen;

Nationale ombudsman: het Instituut Nationale ombudsman te ’s-Gravenhage;

Werkgeverscommissie: werkgeverscommissie van de griffie zoals vermeld in de Verordening werkgeverscommissie gemeente Grave.

Artikel 2 algemene bepalingen

 • 1.

  Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen een klacht in te dienen bij dat bestuursorgaan.

 • 2.

  Een gedraging van een persoon, werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan, wordt aangemerkt als een gedraging van het daarvoor verantwoordelijke bestuursorgaan.

 • 3.

  Het verantwoordelijke bestuursorgaan draagt zorg voor een behoorlijke afhandeling van klachten over zijn gedragingen en over gedragingen van ambtenaren die onder zijn verantwoordelijkheid vallen.

 • 4.

  Tegen een besluit inzake de behandeling van een klacht over een gedraging van een bestuursorgaan kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Artikel 3 Recht indiening klacht

 • 1.

  Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend.

 • 2.

  Indien iemand zich persoonlijk of telefonisch met een klacht tot het bestuursorgaan wendt, wordt getracht die klacht direct op te lossen en de klager tevreden te stellen.

 • 3.

  Indien een klager blijk geeft niet tevreden te zijn over de wijze van afhandeling wordt hij gewezen op de mogelijkheid om alsnog schriftelijk een klaagschrift in te dienen.

 • 4.

  Een eventueel verzoek om hulp bij het op schrift stellen van een klaagschrift wordt gehonoreerd.

Artikel 4 Vormvereisten

 • 1.

  Een klaagschrift dient te worden gericht aan het bestuursorgaan.

 • 2.

  Het klaagschrift dient te zijn ondertekend en gedateerd bevat ten minste:

  • a.

   de naam en het adres van de indiener(s);

  • b.

   een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de gedraging, onder vermelding van de datum en zo mogelijk het tijdstip waarop de gedraging heeft plaatsgevonden;

  • c.

   mededeling van de identiteit van degene(n) tegen wie de klacht is gericht;

  • d.

   mededeling van de identiteit van degene(n) jegens wie de gedraging heeft plaatsgevonden, indien deze niet de klager is.

 • 3.

  Indien het klaagschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de klager zorg te dragen voor een vertaling.

 • 4.

  Een klaagschrift kan eveneens elektronisch worden ingediend, waarbij door vermelding van het e-mailadres de indiener geacht wordt te hebben voldaan aan het vereiste genoemd onder artikel 4, lid 2 sub a.

Artikel 5 Ontvangstbevestiging en toezending klacht

 • 1.

  Burgemeester en wethouders bevestigen de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk aan klager.

 • 2.

  In de ontvangstbevestiging wordt medegedeeld wie de klacht zal behandelen en binnen welke termijn.

 • 3.

  Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft wordt het klaagschrift en alle daarbij behorende stukken in afschrift toegezonden.

 • 4.

  Alle ingekomen klachten worden centraal geregistreerd.

Artikel 6 Klachtbehandelaar

Een klacht wordt behandeld door:

 • 1.

  de manager van de afdeling waar de ambtenaar op wiens gedraging de klacht betrekking heeft werkzaam is;

 • 2.

  de gemeentesecretaris indien het een gedraging van een manager van een afdeling betreft;

 • 3.

  de burgemeester indien het een gedraging van een bestuursorgaan, een lid daarvan of de gemeentesecretaris betreft;

 • 4.

  de loco-burgemeester indien het een gedraging van de burgemeester betreft;

 • 5.

  de werkgeverscommissie, indien het een gedraging van de griffier betreft.

Artikel 7 Niet in behandeling nemen van een klacht

 • 1.

  Een klacht wordt niet in behandeling worden genomen indien de klacht betrekking heeft op:

  • a.

   algemeen verbindende voorschriften of het algemeen gemeentelijk beleid;

  • b.

   een gedraging waarover een procedure bij een rechterlijke instantie aanhangig is, dan wel beroep openstaat of heeft opengestaan tegen een uitspraak in een zodanige procedure;

  • c.

   een gedraging waarover door een rechterlijke instantie of door de Kroon uitspraak is gedaan.

  • d.

   een gedraging welke valt binnen de werkingssfeer van de klachtenregeling seksuele intimidatie en agressie.

 • 2.

  Een klacht wordt voorts niet in behandeling genomen indien:

  • a.

   op het moment van de indiening een jaar is verstreken na de gedraging;

  • b.

   de klacht niet voldoet aan de vereisten vermeld in artikel 4;

  • c.

   de klacht kennelijk ongegrond is;

  • d.

   het belang van de klager of het gewicht van de klacht kennelijk onvoldoende is;

  • e.

   over de klacht of de gedraging reeds eerder een oordeel is uitgesproken door het de Nationale ombudsman;

  • f.

   ten aanzien van de gedraging door een rechterlijke instantie uitspraak is gedaan;

  • g.

   zolang ten aanzien van een handeling die nauw samenhangt met het onderwerp van de klacht een procedure aanhangig is bij een rechterlijke instantie, dan wel ingevolge een gemeentelijke verordening bij een gemeentelijk orgaan of een gemeentelijke functionaris;

  • h.

   zolang ten aanzien van de gedraging of handeling die nauw samenhangt met het onderwerp van de klacht een procedure in het kader van opsprong van strafbare feiten aanhangig is.

 • 3.

  Indien met betrekking tot een klacht op grond van het bepaalde in de voorgaande leden geen of geen verder onderzoek wordt ingesteld, wordt daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de klager.

Artikel 8 Bemiddeling

 • 1.

  De behandeling van een klacht is in eerste instantie gericht op bemiddeling.

 • 2.

  Bemiddeling kan bestaan uit het oplossen van het probleem, het geven van nadere uitleg, het aanbieden van verontschuldigingen of het maken van een gebaar ter compensatie van hetgeen is misgegaan.

Artikel 9 Beëindiging behandeling klacht

Wanneer door bemiddeling naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder in behandeling nemen van de klacht.

Artikel 10 Horen

 • 1.

  Indien door bemiddeling niet naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet wordt gekomen, wordt door de klachtbehandelaar naar aanleiding daarvan een onderzoek ingesteld.

 • 2.

  Hij stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid om te worden gehoord en op elkaars standpunt te reageren.

 • 3.

  Van de procedure van hoor en wederhoor kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard daaraan geen behoefte te hebben.

Artikel 11 Afhandeling van de klacht

 • 1.

  De klacht wordt door het bestuursorgaan binnen zes weken na de datum van ontvangst schriftelijk afgehandeld.

 • 2.

  Het bestuursorgaan stelt de klager, alsmede degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft schriftelijk gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek, de beslissing op de klacht, alsmede de eventuele conclusies die er aan verbonden zijn.

 • 3.

  In de kennisgeving wordt klager gewezen op de mogelijkheid om binnen een daarin vermelde termijn een verzoekschrift in te dienen bij de Nationale ombudsman.

 • 4.

  Indien de klacht niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn kan worden afgehandeld, kan het bestuursorgaan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen.

 • 5.

  Aan de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt van de verdaging tijdig mededeling gedaan.

Artikel 12 Jaarverslag

Burgemeester en wethouders brengen jaarlijks verslag uit over het aantal klachten, de aard van de klachten, de wijze van afdoening en de maatregelen die naar aanleiding van de behandeling zijn getroffen.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Klachtenverordening Grave 2012.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2012.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Grave in zijn openbare vergadering van 22 mei 2012

De voorzitter, De griffier,

S.Haasjes-van den Berg J.A.M. Roelofs