Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Grave

Wegsleepverordening gemeente Grave 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGrave
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Grave 2012
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Grave 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpCCT

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wegenverkeerswet 1994, art. 173
 3. Besluit wegslepen van voertuigen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2012Nieuwe regeling

22-05-2012

Graafsche Courant, 12 juni 2012

VB

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Grave 2012

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRAVE;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.: 20 maart 2012;

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet,

artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en

het Besluit wegslepen van voertuigen;

 

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Wegsleepverordening gemeente Grave 2012

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit:het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig:wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig:wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet ;

 • f.

  het college:het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd,overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het terrein van Takel & bergingsbedrijf; autohulpdienst Ben Heiltjes, Weldaad 18, 5431 SM Cuijk;

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats(en) worden door het college vastgesteld.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten in de periode maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur voor het overbrengen van een voertuig: a. tot 3,5 ton bedragen € 140,- b. van 3,5 ton tot 5 ton bedragen € 200,- c. boven 5 ton bedragen € 350,-

 • 2.

  De kosten in de periode maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot 08.00 uur en op zaterdagen, zondagen en feestdagen voor het overbrengen van een voertuig: a. tot 3,5 ton bedragen € 195,- b. van 3,5 ton tot 5 ton bedragen € 115,- c. boven 5 ton bedragen € 425,-

 • 3.

  In bovenstaande kosten voor het overbrengen van een voertuig zit 24 uur stalling bij de bewaarplaats inbegrepen.

 • 4.

  De kosten voor de stalling van voertuigen na 24 uur bedragen: a. voor stalling tot 3,5 ton € 25,- per dag b. voor stalling boven 3,5 ton € 50,- per dag

 • 5.

  De kosten voor een loze rit in de periode maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur bedragen, mits op het voertuig kenbaar is gemaakt dat het zal worden weggesleept: a. tot 3,5 ton € 90,- b. van 3,5 ton tot 5 ton € 125,- c. boven 5 ton € 185,-

 • 6.

  De kosten voor een loze rit in de periode maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot 08.00 uur en op zaterdagen, zondagen en feestdagen bedragen, mits op het voertuig kenbaar is gemaakt dat het zal worden weggesleept: a. tot 3,5 ton € 115,00 b. van 3,5 ton tot 5 ton € 155,- c. boven 5 ton € 250,-

 • 7.

  Indien het overbrengen meer dan 2 uur in beslag neemt kan een toeslag worden gerekend van € 50,-.

 • 8.

  De bedragen zijn inclusief BTW.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid , 164, zevende lid , en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Intrekken wegsleepverordening gemeente Grave 2007

De Wegsleepverordening gemeente Grave 2007 wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2012.

Artikel 8 Overgangsbepaling

Besluiten, genomen krachtens de verordening bedoeld in artikel 6 die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Wegsleepverordening gemeente Grave 2012.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 22 mei 2012.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

J.A.M. Roelofs S.Haasjes-van den Berg