Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Grave

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGrave
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2013
CiteertitelLegesverordening Grave 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBV/WZB

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wijziging ivm nieuwe leegstand- en winkeltijdenwet

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-10-201301-01-2014Gewijzigde regeling

24-09-2013

De Maas Driehoek, 1 oktober 2013

BV/WZB
12-06-201302-10-2013Gewijzigde regeling

23-04-2013

Graafsche Courant, 11 juni 2013

BV/WZB
28-12-201212-06-2013Nieuwe regeling

18-12-2012

Graafsche Courant, 18 december 2012

BV/WZB

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRAVE;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2012;

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013

Legesverordening Grave 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

één en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • 2.

  het in behandeling nemen van aanvragen om een verklaring omtrent het gedrag voor meerderjarige gezinsleden van gastgezinnen ten behoeve van de Stichting Europa Kinderhulp en de Stichting Kinderhulp Bosnië;

 • 3.

  het in behandeling nemen van aanvragen om een evenementenvergunning als bedoeld in titel 3 hoofdstuk 2van de tarieventabel voor een non-profitinstelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers;

 • 4.

  het in behandeling nemen van aanvragen om een collectevergunning;

 • 5.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • 6.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • 7.

  het in behandeling nemen van aanvragen tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte

  milieutoets).

 • 8.

  het in behandeling nemen van aanvragen om een aanlegvergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.2.1 van de tarieventabel voor zover het de navolgende werkzaamheden betreft:

  • -

   afgraven, ophogen, vergraven, egaliseren van gronden;

  • -

   aanleg, verbreden of verbeteren van sloten en greppels;

  • -

   aanbrengen van houtgewas

   met welke uitvoering van de werkzaamheden wordt bijgedragen aan (kleinschalige) natuurontwikkeling.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota, digitale kennisgeving in geval van DigiD of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.10 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

één en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De Legesverordening Grave 2012 van 13 december 2011 inclusief de eerste wijziging van 26 juni 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten:

 • a.

  die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • b.

  waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkintreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moet worden toegepast, met dien verstande dat de van toepassing zijnde tarieven worden verhoogd met 1,5%, waarbij de uitkomst rekeningkundig wordt afgerond op een veelvoud van € 0,05.

 • 2.

  Als de datum van inwerkingtreding van titel 1 van de tarieventabel behorende bij deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Grave 2013.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Grave in zijn openbare raadsvergadering van 18 december 2012.

De griffier, De voorzitter,

BIJLAGE

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

 

Tarief

2013

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

1.1.1.1

maandag en donderdag van 09.00 uur tot 16.00 uur, op dinsdag en woensdag van 10.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot en met 13.45 uur

 

 

235,55

1.1.1.2

vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur

280,60

1.1.1.3

zaterdag en op dagen, waarop blijkens een voorafgaande openbare kennisgeving krachtens een besluit van burgemeester en wethouders het stadhuis gesloten zal zijn van 09.00 uur tot 16.00 uur en buiten de uren zoals genoemd onder 1.1.1.1 en 1.1.1.2

 

 

 

 

657,50

1.1.2

Bij voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap overeenkomstig artikel 64 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek buiten het stadhuis wordt boven het tarief verschuldigd onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.3 een bedrag geheven van

tenzij er sprake is van een behoorlijk bewezen medisch letsel.

 

 

 

 

43,40

1.1.3

Bij voltrekking van een huwelijk buiten het stadhuis als bedoeld in het besluit van de gemeenteraad van 4 juli 2006 wordt boven het tarief verschuldigd onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.3 een bedrag geheven van

 

 

 

196,35

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het door of vanwege het gemeentebestuur beschikbaar stellen van gemeenteambtenaren als getuige bij een huwelijk of registratie van een partnerschap, per getuige en per kwartier

 

 

 

19,05

1.1.5

Bij omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met een voor een huwelijksvoltrekking gebruikelijke ceremonie wordt het tarief zoals verschuldigd onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.3 geheven.

 

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.6.1

een trouwboekje of een bewijs van registratie van het partnerschap

 

43,40

1.1.6.2

een duplicaat van een trouwboekje of een bewijs van registratie van het partnerschap

 

43,40

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege versieren van de lokaliteit waarin de huwelijksvoltrekking of de registratie van het partnerschap plaatsvindt

 

 

80,50

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevenslijsten in analoge of digitale vorm bij:

 

1.1.8.1

1 t/m 10 gegevens per lijst

10,60

1.1.8.2

11 t/m 100 gegevens per lijst

20,10

1.1.8.3

101 t/m 1.000 gegevens per lijst

43,40

1.1.8.4

1.001 t/m 10.000 gegevens per lijst

64,55

1.1.8.5

10.001 of meer gegevens per lijst

85,20

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

 

19,05

1.1.10

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

 

Tarief 2013

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

 

 

50,35*

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

 

 

50,35*

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

 

 

50,35*

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet:

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt

 

24,90*

1.2.2.2

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.2.2.1

41,90*

1.2.3

tot het afgeven van een reisdocument, als aan de aanvrager eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overlegd, wordt boven het tarief verschuldigd ingevolge 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3 en 1.2.1.7 een bedrag geheven van

 

 

 

 

19,05

1.2.4

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 en 1.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

 

 

46,60*

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

 

Tarief

2013

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

 

 

48,30

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

 

34,10*

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

 

 

6,40

1.3.4

Als de aanvrager van een rijbewijs eerder een document werd verstrekt, welk document door de aanvrager niet compleet kan worden overlegd, wordt boven het tarief verschuldigd ingevolge 1.3.1 een bedrag geheven van

 

 

 

19,05

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

Tarief

2013

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

10,60

1.4.2.2

tot het verstrekken van gegevens(berichten) op een alternatief medium aan daartoe geautoriseerde afnemers of bijzondere derden

 

 

23,55

1.4.2.3

tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

2,27*

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.4.3.1

tot de afgifte van een GBA-persoonslijst

19,10

1.4.3.2

tot de afgifte van een bewijs van opneming in de gemeentelijke basisadministratie

 

10,60

1.4.3.3

tot de afgifte van een bewijs van opneming in de gemeentelijke basisadministratie betrekking hebbend op meerdere personen (gezins- c.q. adresuittreksel)

 

 

19,10

1.4.3.4

tot de afgifte van een lijst met niet tot personen herleidbare gegevens, waarvoor op basis van door de aanvrager verstrekte selectiecriteria de gemeentelijke basisadministratie moet worden doorlopen (leeftijdsopbouw en andere tellingen) per lijst

 

 

 

 

19,10

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

 

19,10

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

Tarief

2013

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

 

 

 

10,60

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

Tarief

2013

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, als het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

0,23*

 

met een maximum per bericht van

4,50*

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

22,50*

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

4,50*

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

 

22,50*

1.6.2

Als voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

4,50

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

 

Tarief

2013

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de programmabegroting

28,05

1.7.1.2

een afschrift van de productenraming

80,50

1.7.1.3

een afschrift van de jaarrekening

28,05

1.7.1.4

een exemplaar van de productenrealisatie

80,50

1.7.1.5

Een exemplaar van de bestuursrapportage

28,05

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1

een jaarabonnement op de raadsagenda, de raadsvoorstellen en de besluitenlijst per vergadering, uitgezonderd de stukken genoemd onder 1.7.1

 

 

43,40

1.7.2.2

een jaarabonnement op de raadsagenda en de raadsvoorstellen

 

28,05

1.7.2.3

een jaarabonnement op de besluitenlijst

19,05

1.7.2.4

Als een abonnement als bedoeld in artikel 1.7.2 wordt afgesloten in de loop van een kalenderjaar, of als het abonnement in het kalenderjaar wordt opgezegd, wordt het tarief naar tijdsgelang vastgesteld op basis van een periode van één maand of een veelvoud daarvan.

 

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

tot het verstrekken van:

 

1.7.3.1

een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening inclusief toelichting

 

43,40

1.7.3.2

een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening exclusief toelichting

 

19,05

1.7.3.3

een afschrift van de bouwverordening inclusief toelichting en de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde nadere regels

 

 

80,50

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

 

Tarief

2013

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.1.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

 

 

10,60

1.8.1.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

10,60

1.8.1.3

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

 

10,60

1.8.1.4

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

 

10,60

1.8.1.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

 

 

 

 

 

11,10

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.2.1

tot het verstrekken van een initiële waardebeschikking op verzoek op grond van artikel 26 van de Wet waardering onroerende zaken

 

 

0,00

1.8.2.2

tot het verstrekken van een kopie (zijnde het tweede en volgend exemplaar) van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen dan wel van een losstaand aanslagbiljet of losstaande waardebeschikking

 

 

 

10,60

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

 

Tarief

2013

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.9.1

een verklaring omtrent het gedrag

30,05*

1.9.2

een bewijs van in leven zijn

12,00

1.9.3

een bewijs van Nederlanderschap

10,60

1.9.4

een legalisatie van een handtekening

10,60

1.9.5

alle andere verklaringen, tot welker afgifte het gemeentebestuur op verlangen van particulieren bevoegd is, één en ander voor zover niet begrepen in deze tarieventabel, per stuk

 

 

 

10,60

1.9.6

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot verlening van het Nederlanderschap gelden de tarieven zoals opgenomen in artikel 3 van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

1.9.7

Geen tarief is verschuldigd als het verzoek tot naturalisatie betreft van een minderjarige, mits het verzoek deel uitmaakt van het verzoek van zijn vader en/of moeder (medenaturalisatie) of van een persoon die ingevolge de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld dan wel er op grond van artikel 4 Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 ontheffing van de verplichting tot betaling is verleend.

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

 

Tarief

2013

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, daaronder begrepen bouwvergunningendossiers en bestemmingsplannen, ongeacht het resultaat van die nasporingen, voor zover deze diensten niet in deze tarieventabel of in andere belastingverordeningen van de gemeente dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd, voor elk daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan:

 

 

 

 

 

 

 

19,05

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet (Gereserveerd)

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

 

Tarief

2013

1.12

 

1.12.1

 

 

1.12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

 

 

 

 

52,70

 

 

10,60

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 

 

Tarief

2013

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

 

280,60

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

 

 

Tarief

2013

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het innemen of hebben van een standplaats ter uitoefening van de handel op of aan de weg danwel op een vanaf de weg onmiddellijk bereikbare plaats (zgn. standplaatsvergunning) voor elke dag of gedeelte daarvan, waarvoor de vergunning geldt

 

 

 

 

 

 

19,05

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 

 

Tarief

2013

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

 

32,80

1.15.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

 

19,05

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

 

Tarief

2012

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

 

56,50*

1.16.1.2

1.16.1.3

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

 

56,50*

en voor iedere volgende speelautomaat

34,00*

1.16.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een wijziging van een vergunning als bedoeld in dit onderdeel

 

 

10,60

1.16.2

De tarieven onder 1.16.1.1 tot en met 1.16.1.3 zijn van overeenkomstige toepassing als het een aanvraag betreft tot het verkrijgen van een vergunning geldend voor een tijdvak korter dan twaalf maanden, met dien verstande dat het bedrag naar evenredigheid wordt berekend, waarbij bij de berekening van het tarief een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt.

 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

 

 

16,40

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 7b van de Wet op de kansspelen (winkelweekactievergunning)

 

 

 

16,40

Hoofdstuk 17 Aanvraag / Melding voor instemming / vergunning werkzaamheden aan kabels en/of leidingen

 

 

Tarief

2013

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid Telecommunicatiewet, dan wel een aanvraag voor een vergunning voor het aanleggen van overige kabels en/of leidingen, gezamenlijk benoemd in artikel 4 eerste en tweede lid van de AVOI

 

 

 

 

 

 

 

350,00

1.17.1.1

Het bedrag genoemd in 1.17.1 wordt, bij aaneengesloten graafwerkzaamheden over een lengte van 25 meter of meer, voor het uitvoeren van coördinatie en toezicht met een toeslag over de bemeten sleuflengte per strekkende meter sleuf verhoogd met

 

 

 

 

1,13

1.17.1.2

Het bedrag genoemd in 1.17.1 wordt, indien overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de anbieder van het netwerk, verhoogd met

 

 

 

75,00

1.17.1.3

Het bedrag genoemd in 1.17.1 wordt, indien de aanvrager verzoekt om inhoudelijke afstemming bij de beoordeling, of het bijwonen van een bouwvergadering per vergadering verhoogd met

 

 

 

75,00

1.17.1.4

Het bedrag genoemd in 1.17.1 wordt, indien met betrekking tot een aanvraag/melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college is opgesteld.

 

 

 

 

1.17.1.5

Indien een begroting als bedoeld in 1.17.1.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag/melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

1.17.2

Indien het betreft werkzaamheden van niet ingrijpende aard bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de melding de helft van het bedrag genoemgd in 1.17.1.

 

1.17.2.1

Indien het betreft de melding voor een proefsleuf wordt het legesbedrag verrekend met de aanvraag of melding waartoe deze proefsleuf dient, indien en zodra de aanvraag of melding wordt ingediend conform 1.17.1

 

1.17.3

Indien het betreft spoedeisende werkzaamheden dan wel calamiteiten bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de melding de helft van het bedrag genoemd in 1.17.1.

 

 

 

175,00

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

 

 

Tarief

2013

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verkrijgen van een ontheffing parkeerschijfzone binnenstad, een duplicaat ontheffing parkeerschijfzone binnenstad of een vergunning als bedoeld in de Parkeerverordening Grave

 

 

 

44,75

1.18.2

zoals bedoeld in artikel 4:6e lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening (routering)

 

28,05

1.18.3

zoals bedoeld in artikel 5:2 lid 4 Algemene Plaatselijke Verordening (parkeren voertuigen van autobedrijf e.d.)

 

28,05

1.18.4

zoals bedoeld in artikel 5:3 lid 2 Algemene plaatselijke verordening (te koop aanbieden van voertuigen)

 

28,05

1.18.5

tot het verkrijgen van een ontheffing zoals bedoeld in artikel 4:6d van de Algemene plaatselijke verordening ((Geluid)hinder door vrachtauto's)

 

 

28,05

1.18.6

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) waarbij een keuring plaatsvindt op basis van (medische) stukken

 

 

 

67,10**

1.18.7

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) waarbij een standaardkeuring (spreekuur) plaatsvindt

 

 

 

100,20**

1.18.8

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) waarbij een keuring op het thuisadres plaatsvindt

 

 

 

136,10**

1.18.9

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart waarbij geen sprake is van een herkeuring, zoals het geval is bij een duplicaat en het omwisselen van een gehandicaptenparkeerkaart

 

 

 

19,05

1.18.10

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

 

 

 

 

32,65

1.18.11

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

 

32,65

Hoofdstuk 19 Diversen

 

 

Tarief

2013

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:60 van de Algemene plaatselijke verordening (houden van hinderlijke of schadelijke dieren)

 

 

28,05

1.19.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing voor het veroorzaken van geluidshinder voor de omgeving als bedoeld in artikel 4:6 en 4:6a van de Algemene plaatselijke verordening, met een geldigheidsduur van:

 

1.19.1.2.1

één dag of gedeelte daarvan

10,60

1.19.1.2.2

langer dan één dag doch korter dan één week

43,40

1.19.1.2.3

langer dan één week doch niet langer dan één maand

161,95

1.19.1.2.4

langer dan één week doch niet langer dan één maand

701,35

1.19.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:34 van de Algemene plaatselijke verordening (stookverbod)

 

 

30,20

1.19.1.4

tot het verkrijgen van een vergunning geldig tot en met 31 december van het jaar van afgifte, voor één persoon vanaf 15 jaar tot het vissen in een water waarvan de gemeente rechthebbende is

 

 

 

10,60

1.19.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.19.1.5.1

tot het verkrijgen van een ontheffing voor het plaatsen van driehoeksborden op basis van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening

 

 

10,60

1.19.1.5.2

tot het verkrijgen van een ontheffing voor het plaatsen van overige roerende zaken op basis van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening

 

 

19,05

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.19.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

 

6,40

1.19.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.19.2.2.1

voor de eerste geheel of gedeeltelijk bedrukte pagina

4,20

1.19.2.2.2

voor elke volgende pagina meer

0,10

1.19.2.3

kaarten, tekeningen, situatieschetsen en lichtdrukken of fotokopieën hiervan, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, startkosten voor de eerste pagina, ongeacht formaat

 

 

 

 

 

4,20

en voor elke volgende pagina:

 

1.19.2.3.1

per formaat A4 (210 x 297 mm)

3,70

1.19.2.3.2

per formaat A3 (297 x 420 mm)

5,35

1.19.2.3.3

per formaat A2 (420 x 594 mm)

8,50

1.19.2.3.4

per formaat A1 (594 x 841 mm)

17,50

1.19.2.3.5

per formaat A0 (841 x 1139 mm)

31,25

1.19.2.4

kaartmateriaal in digitale vorm, per diskette of cd-rom

90,55

1.19.2.5

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

 

10,60

1.19.2.5.1

Het tarief zoals bedoeld onder 1.20.2.5 wordt verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting die door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, is opgesteld.

 

1.19.2.5.2

Voor de toepassing van het in 1.20.2.5.1 gestelde wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht. Als de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

1.19.2.6

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

 

 

6,40

1.19.2.7

kaarten, tekeningen, situatieschetsen, lichtdrukken of fotokopieën welke door een externe partij worden vervaardigd: de kosten die door de derde partij in rekening worden gebracht.

 

1.19.2.8

Voor het versturen van stukken of uittreksels per post worden, naast de op grond van deze tarieventabel verschuldigde bedragen, de portokosten in rekening gebracht.

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Als de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten op basis van de taxatieboeken voor de betreffende bouwwerken van Reed Business Information, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Als het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

Het voor berekening van de leges bedoelde bedrag van de bouwkosten wordt afgerond naar boven op vijfhonderdtallen van euro's;

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Als het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Beoordeling aanvraag vooroverleg

 

 

Tarief

2013

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag vooroverleg om een omgevingsvergunning:

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

 

2.2.2

Het hiervoor bedoelde bedrag wordt, voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek, aan de aanvrager meegedeeld middels een begroting die door dan wel namens het college van burgemeester en wethouders wordt opgesteld. Als een begroting is uitgebracht, wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. De in rekening gebrachte bedragen voor een aanvraag vooroverleg worden in het geval de aanvraag leidt tot een vergunning verrekend met de legeskosten van deze vergunning (zie hoofdstuk 4, artikel 2.4.1).

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

Tarief

2013

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

als de bouwkosten minder bedragen dan € 20.000:

5,93%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

244,55

 

 

Tarief

2013

2.3.1.1.2

als de bouwkosten € 20.000 tot € 300.000 bedragen:

1.186,00

vermeerderd met 3,19% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 20.000 te boven gaan;

 

2.3.1.1.3

als de bouwkosten € 300.000 of meer bedragen:

10.118,00

vermeerderd met 1,83% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 300.000 te boven gaan.

 

 

 

 

2.3.1.2

Welstandstoets

 

2.3.1.2.1

Als de aanvraag betrekking heeft op bouwactiviteiten en hiervoor advies van de welstandscommissie moet worden ingewonnen, wordt het overeenkomstig artikel 2.3.1 berekende bedrag verhoogd met

 

 

 

81,10

2.3.1.2.3

Als voor een bouwplan als bedoeld in 2.3.1.2.1 meer dan één keer advies moet worden ingewonnen geldt voor ieder uit te brengen vervolgadvies een toeslag van

81,10

 

 

 

2.3.1.3

Verplicht advies Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen/Stichting Brabants Heem

 

2.3.1.3.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift of naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen nodig is en wordt beoordeeld:

 

 

 

 

 

605,00**

2.3.1.3.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van Stichting Brabants Heem nodig is en wordt beoordeeld:

 

 

 

 

151,85

2.3.1.3.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1. bedraagt het tarief voor een advies van de adviescommissie toerisme en recreatie van de Stichting Toerisme en Recreatie over uitbreiding en/of nieuwvestiging van dag- en verblijfsrecreatiebedrijven in de GHS en AHS landschappen, als dit advies naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk is:

voor de beoordeling van de aanvraag bij niet-complexe initiatieven:

voor de beoordeling van de aanvraag bij complexe initiatieven:

waarbij de complexiteit wordt beoordeeld door de genoemde Stichting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000,00*

 

4.000,00*

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, als de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, verhoogd met:

 

 

 

316,00

2.3.1.5

Advieskosten

 

 

Het tarief voor een beschikking op een aanvraag tot het verkrijgen van een van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit, als bedoeld onder 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.3 wordt verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager medegedeelde kosten van externe advieskosten, blijkend uit een begroting door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van dit artikel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht. Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

263,35

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

2.3.3.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

 

185,85

2.3.3.2

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking art. 3.23 Wro):

 

2.3.3.2.1

als de aanlegkosten of bouwkosten minder bedragen dan € 15.000

 

263,35

2.3.3.2.2

als de aanlegkosten of bouwkosten € 15.000 bedragen of méér

 

526,70

2.3.3.3

bij onrechtmatige bewoning van een recreatiewoning

 

2.3.3.3.1

als artikel 3 van de Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen wordt toegepast

 

263,35

2.3.3.3.2

als artikel 4 van de Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen wordt toegepast

 

263,35

2.3.3.4

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking art. 3.10 Wro):

 

2.3.3.4.1

als de aanlegkosten of bouwkosten minder bedragen dan € 20.000:

 

6.449,95

2.3.3.4.2

als de aanlegkosten of bouwkosten € 20.000 bedragen of meer, maar minder dan € 300.000:

 

7.076,10

2.3.3.4.3

als de aanlegkosten of bouwkosten € 300.000 bedragen of meer:

 

7.076,10

 

vermeerderd met

0,45%

 

van de aanlegkosten of bouwkosten;

 

2.3.3.5

als artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

 

185,85

2.3.3.6

als de aanvraag betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan artikel 3.6, lid 1 onder a van de Wro wordt toegepast

 

 

4.376,55

2.3.3.7

als de aanvraag betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking art. 3.22 Wro)

 

 

 

263,35

2.3.3.8

het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1 wordt, als de aanvraag betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan:

 

2.3.3.8.1

toetsing aan een exploitatieplan dient plaats te vinden, verhoogd met

 

263,35

2.3.3.8.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 6.12 lid 6 van de Wro wordt verleend

 

263,35

 

 

 

2.3.4

(Gereserveerd)

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

275,85

2.3.5.2

De onder 2.3.5.1. bedoelde leges worden voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte (conform NEN 2580) tot 100 m² verhoogd met

 

 

275,85

2.3.5.3

De onder 2.3.5.1 bedoelde leges worden verhoogd met € 275,85 en:

 

1,512 /m²

 

voor de oppervlakte welke de 99 m² overstijgt voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte (conform NEN 2580) van 100 m² tot 500 m².

 

2.3.5.4

De onder 2.3.5.1. bedoelde leges worden verhoogd met € 880,75 en:

 

0,565/ m²

 

voor de oppervlakte welke de 499 m² overstijgt voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte (conform NEN 2580) van 500 m² tot 2.000 m².

 

2.3.5.5

De onder 2.3.5.1. bedoelde leges worden verhoogd met € 1.729,10 en:

 

0,141 /m²

 

voor de oppervlakte welke de 1.999 m² overstijgt voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte (conform NEN 2580) van 2.000 m² tot 5.000 m².

 

2.3.5.6

De onder 2.3.5.1. bedoelde leges worden verhoogd met € 2.152,35 en:

 

0,037 /m²

 

voor de oppervlakte welke de 4.999 m² overstijgt voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte (conform NEN 2580) van 5.000 m² tot 50.000 m².

 

2.3.5.7

De onder 2.3.5.1. bedoelde leges worden verhoogd met € 3.796,65 en:

 

0,015 /m²

 

voor de oppervlakte welke de 49.999 m² overstijgt voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte (conform NEN 2580) van 50.000 m² en meer.

 

 

 

Tarief

2013

2.3.5.8

Als de aanvraag zoals bedoeld onder 2.3.5.1 betrekking heeft op een wijziging van een bestaande vergunning waarbij het een uitbreiding van een bouwwerk betreft, met dien verstande dat de uitbreiding ten minste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat, dan bedraagt het legestarief conform het gestelde onder 2.3.5.1 en verder, waarbij het legestarief uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

 

2.3.5.9

Als de aanvraag zoals bedoeld onder 2.3.5.1 betrekking heeft op een wijziging van een bestaande vergunning waarbij het een herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van een bouwwerk betreft, met dien verstande dat de herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik ten minste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat, dan bedraagt het legestarief conform het gestelde onder 2.3.5.1 en verder, waarbij het legestarief uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

 

2.3.5.10

De onder 2.3.5.1 tot en met 2.3.5.7 genoemde leges worden verhoogd met

als voor de beoordeling van de aanvraag advies dient te worden ingewonnen bij de Regionale Brandweer noord-oost Noord-Brabant, met dien verstande dat voor projecten met een bouwsom van meer dan

€ 500.000,00 de onder 2.3.5.1 tot en met 2.3.5.7 genoemde leges worden verhoogd met een tarief op basis van declaratie van uren, met een uurtarief van

waarvan voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag een begroting die door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid onderdeel b van de Gemeentewet is opgesteld aan de aanvrager wordt overlegd.

 

161,45

 

 

 

 

 

 

49,80

2.3.5.11

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring van overdracht van een gebruiksvergunning aan een nieuwe gebruiker bedraagt:

 

 

 

80,50

2.3.5.12

Als, na het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in 2.3.5.1 of 2.5.3.11 vóór verlening van de vergunning de aanvraag wordt ingetrokken of als de vergunning wordt geweigerd, dan wordt teruggave van leges gegeven van:

 

 

 

 

50%

 

van de leges geheven onder 2.3.5.

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo bedraagt het tarief:

 

 

 

 

185,85

2.3.6.2

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.3.6.1 wordt het tarief, als de aanvraag betrekking heeft op het slopen van een monument, verhoogd met

 

 

84,25

2.3.6.3

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

 

 

84,25

2.3.6.4

Onverminderd het in dit onderdeel bepaalde bedraagt het tarief voor het toetsen van een sloopveiligheidsplan

 

49,80

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo bedraagt het tarief

 

 

 

 

 

 

 

 

84,25

2.3.7.2

Onverminderd het in dit onderdeel bepaalde bedraagt het tarief voor het toetsen van een sloopveiligheidsplan

 

49,80

 

 

 

2.3.8

Reclamevergunning

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening tot het aanbrengen van handelsreclame

 

 

 

127,55

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of het veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

 

 

 

 

 

36,90

 

 

Tarief

2013

2.3.10

Kappen

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

 

10,60

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken (gereserveerd)

 

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (gereserveerd)

 

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet (gereserveerd)

 

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten (gereserveerd)

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

 

184,35

 

 

 

2.3.17

Archeologische aanvragen

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor een aanvraag waarbij archeologische controle, toetsing en archief wordt verricht:

 

2.3.17.1

voor bureauonderzoek

487,20

2.3.17.2

voor inventariserend veldonderzoek (booronderzoek)

487,20

2.3.17.3

voor proefsleuvenonderzoek, incl. voorafgaand programma van eisen

 

487,20

2.3.17.4

bij definitieve opgraving, inclusief voorafgaand programma van eisen en plan van aanpak

 

487,20

 

 

 

2.3.18

Advies

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Het tarief gaat een bedrag van

niet te boven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.590,45

2.3.18.2

Als een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. Als de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

 

 

 

2.3.19

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.19.1.1

als de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

 

316,00

2.3.19.1.2

als een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.19.2

Als een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

Tarief

2013

2.3.20

Publicatiekosten

 

2.3.20.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk wordt het tarief, voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag, verhoogd met

wegens publicatiekosten ingevolge art. 3.8 Wabo of enig ander wettelijke voorschrift, per publicatie.

 

 

43,40

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

 

Tarief

2013

2.4.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een beoordeling van een aanvraag vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de voor de beoordeling van de aanvraag vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning als bedoeld in hoofdstuk 3, mits binnen zes maanden na verzending van de beoordeling van de aanvraag vooroverleg, de definitieve aanvraag is ontvangen.

 

2.4.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

10%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

15%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

 

Tarief

2013

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze al in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 verschuldigde leges

 

 

 

 

 

 

50%

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen één jaar na verlening van de vergunning in van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

 

25%

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 verschuldigde leges.

 

 

 

 

25%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

Hoofdstuk 6 Intrekken omgevingsvergunning en buiten behandeling stellen aanvraag

 

 

Tarief

2013

2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is

 

 

 

 

210,65

2.6.2

Als een aanvraag om een omgevingsvergunning incompleet is en de aanvrager, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, de aanvraag niet of onvoldoende competeert, bedragen de leges in afwijking van het bepaalde onder 2.3.1 tot en met 2.3.18

 

 

 

 

101,50

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning

 

 

Tarief

2013

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

 

 

 

210,65

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende omgevingsvergunning of ontheffing:

 

 

112,70

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

Tarief

2013

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

 

2.8.1.1

voor de bouw van een woning of enig ander bouwwerk

5.729,45

2.8.1.2

voor de bouw van 2 t/m 10 woningen of andere bouwwerken

 

8.282,90

2.8.1.3

voor de bouw van 11 t/m 20 woningen of andere bouwwerken, of een complex met maximaal 49 woningen of bouwwerken

 

 

17.536,25

2.8.1.4

voor de bouw van 21 of meer woningen of andere bouwwerken, of een complex met 50 of meer woningen of bouwwerken

 

 

21.119,70

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

 

4.310,85

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek voor een bestemmingswijziging zonder activiteit gericht aan:

 

2.8.3.1

het college van burgemeester en wethouders

263,35

2.8.3.2

de gemeenteraad

1.115,60

Hoofdstuk 9 Sloopmeldingen en paraplusloopvergunning

 

 

Tarief

2013

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening gemeente Grave

 

 

43,40

2.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een paraplusloopvergunning de leges als vermeld in de onderdelen 2.3.6 en 2.3.7.

 

2.9.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.9.1 wordt per bouwwerk conform de bij de paraplusloopvergunning gevoegde lijst, leges geheven ten bedrage van:

 

 

26,50

Hoofdstuk 10 Procedure vaststelling hogere grenswaarde Wet Geluidhinder

 

 

Tarief

2013

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het starten van een procedure ter vaststelling van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet Geluidhinder

673,35

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

Tarief

2013

2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

 

 

10,60

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

Tarief

2013

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het mogen exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening

 

 

 

56,10

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

 

 

55,25

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

 

25,40

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

 

 

11,10

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 3.1.1 of 3.1.2

 

 

19,05

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het door de burgemeester vaststellen van een sluitingstijdstip na het algemene sluitingsuur, zoals bedoeld in artikel 2:29 lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening, voor elk uur of gedeelte daarvan na de officiële sluitingstijd

 

 

 

 

43,40

3.1.7

Als bij de behandeling van de aanvragen tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in dit hoofdstuk van de tarieventabel een BIBOB-advies wordt ingewonnen, worden de daar genoemde tarieven verhoogd met

 

 

 

526,70

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen en overige APV-vergunningen

 

 

Tarief

2013

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) met een verwacht aantal bezoekers tot 100

 

3.2.1.1

voor maximaal één dag

38,65

3.2.1.2

voor langer dan één dag

77,80

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) met een verwacht aantal bezoekers tussen 100 en 500

 

3.2.2.1

voor maximaal één dag

51,35

3.2.2.2

voor langer dan één dag

102,15

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) met een verwacht aantal bezoekers tussen 500 en 2.500

 

3.2.3.1

voor maximaal één dag

64,05

3.2.3.2

voor langer dan één dag

128,10

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) met een verwacht aantal bezoekers van meer dan 2.500

 

3.2.4.1

voor maximaal één dag

174,75

3.2.4.2

voor langer dan één dag

349,85

3.2.5

Het tarief bedraagt voor het aanvragen van een wijziging van een evenementenvergunning

 

10,60

3.2.6

Het tarief bedraagt voor het aanvragen van een vergunning voor het ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk als bedoeld in artikel 2:72 APV

 

 

16,40

3.2.7

Het tarief bedraagt voor het aanvragen van een vergunning voor het tijdelijk vergroten van een bestaand terras of het plaatsen van een tijdelijk terras in verband met een evenement, per evenement

 

 

 

10,60

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

 

Tarief

2013

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.3.1.1

voor de exploitatie van een seksinrichting in de vorm van een club, privéhuis, parenclub, erotische massagesalon of een combinatie daarvan, per kalenderjaar of deel daarvan

 

 

1.010,00

3.3.1.2

voor de exploitatie van een seksinrichting uitsluitend in de vorm van een escortbedrijf, per kalenderjaar of deel daarvan

 

 

212,80

3.3.2

verkrijging van een wijziging van een vergunning als bedoeld onder 3.3.1.1 en 3.3.1.2

 

212,80

3.3.3

Als bij de behandeling van de aanvragen tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in dit hoofdstuk van de tarieventabel een BIBOB-advies wordt ingewonnen, worden de daar genoemde tarieven verhoogd met

 

 

 

526,70

Hoofdstuk 4 (Splitsingsvergunning woonruimte, gereserveerd)

Hoofdstuk 5 (Leefmilieuverordening, gereserveerd)

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

 

 

Tarief

2013

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening 2012

 

 

 

64,05

Hoofdstuk 7 Reclamevoertuigen

 

 

Tarief

2013

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:7 van de Algemene plaatselijke verordening (parkeren reclamevoertuigen)

 

 

 

28,05

Hoofdstuk 8 Kinderopvang

 

 

Tarief

2013

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum,

gastouderbureau of het bieden van gastouderopvang op grond van

de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen:

 

3.8.1

voor buitenschoolse opvang (BSO), een kinderdagverblijf (KDV) of een peuterspeelzaal (PSZ)

 

731,85

3.8.2

voor een gastouderbureau (GOB)

464,60

3.8.3

voor een gastouderopvang (GO)

0,00

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

Tarief

2013

3.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

10,60

Behorende bij raadsbesluit van 18 december 2012.

De griffier van Grave,