Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Grave

Regeling waardevolle bomen Grave 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGrave
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling waardevolle bomen Grave 2013
CiteertitelRegeling waardevolle bomen Grave 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpCCT

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-201301-01-2013Nieuwe regeling

05-02-2013

Graafsche Courant, 2 juli 2013

RO/CCT

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Waardevolle bomen Grave 2013

 

 

ARTIKEL 1: De lijst van waardevolle bomen

Op de lijst van waardevolle bomen staan de waardevolle bomen zoals op 6 november 2012 door Burgemeester en wethouders is vastgesteld.

ARTIKEL 2: De criteria

Onder waardevolle bomen wordt verstaan alle bomen die over een minimale leeftijd beschikken van 50 jaar en een normale of verminderde conditie hebben (zie beschrijving ‘criteria waardevolle bomen Grave’) en die in bijzondere mate beschikken over één of meer van de volgende specifieke kenmerken:

 • ·

  bijzondere natuur- en milieuwaarde;

 • ·

  bijzondere stads en landschapsschoon en beeldbepalende waarde;

 • ·

  bijzondere cultuurhistorische waarde;

 • ·

  bijzondere waarden voor recreatie en leefbaarheid;

 • ·

  buitengewone soort.

In enkele gevallen kan een uitzondering worden gemaakt voor de leeftijdseis. In die gevallen is dat specifiek vermeld bij de specifieke kenmerken, zoals opgenomen in de ‘criteria waardevolle bomen Grave’.

Artikel 3: De voordracht

 • 1.

  Belanghebbenden kunnen een boom voordragen voor opname op de lijst van waardevolle bomen, mits de eigenaar van die boom daarmee instemt.

 • 2.

  Deze voordracht moet schriftelijk gebeuren aan Burgemeester en wethouders. De voordracht moet gemotiveerd zijn en voorzien zijn van een duidelijke beschrijving van de plaats van de boom.

 • 3.

  De voordracht wordt gepubliceerd in een lokaal dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website.

ARTIKEL 4: De beslissing

 • 1.

  Het besluit om een boom al dan niet op te nemen op de lijst wordt bekend gemaakt aan de eigenaar en aan degene die de voordracht gedaan heeft. Tegen dit besluit is bezwaar en beroep mogelijk op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  Het besluit wordt gepubliceerd in een lokaal dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website.

 • 3.

  Nadat het besluit onherroepelijk is geworden wordt de boom opgenomen op de lijst van waardevolle bomen.

ARTIKEL 4: De gemeentelijke bomenlijst

 • 1.

  Actualisatie van de waardevolle bomenlijst gebeurt incidenteel zodra Burgemeester en wethouders daar aanleiding toe zien.

 • 2.

  Voor het overige zijn de artikelen 3 en 4 van deze regeling van toepassing.

Toelichting

Regeling waardevolle bomen en gemeentelijke bomenstructuur.

 

Deze regeling is een beleidsregel zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht en vastgesteld door Burgemeester en wethouders.

Hij heeft tot doel waardevolle bomen en boomstructuren extra te beschermen. In deze verordening is het begrip “waardevol” geïntroduceerd om aan te geven dat het om bomen gaat die om zeer verschillende redenen waardevol kunnen zijn. Het gaat dus niet alleen om monumentaliteit of beeldbepalendheid. Ook gedenkbomen en dode bomen kunnen onder deze regeling vallen.

De regeling is gebaseerd op een lijst die actueel gehouden wordt en gepubliceerd wordt op de gemeentelijke website. Op die manier is voor iedereen duidelijk te zien om welke bomen het gaat.

De lijst bestaat in eerste instantie uit de waardevolle bomenlijst die al eerder is vastgesteld. In de komende tijd kan die aangevuld worden en actueel gehouden worden.

Als belanghebbende wordt aangemerkt degene die een persoonlijk belang heeft bij plaatsing van de boom op de lijst met waardevolle bomen. Dit persoonlijk belang is bijvoorbeeld aanwezig wanneer hij op geringe afstand van de boom woont of vanuit zijn woning zicht op de boom heeft. Daarnaast worden organisaties die in hun statuten de bescherming van en het behoud van natuur of bomen als doelstelling hebben opgenomen als belanghebbende gezien.

Om op de lijst opgenomen te worden moet een boom waardevol zijn. In de regeling is aangegeven wat daar onder verstaan wordt.

In het besluit om een boom op de lijst te plaatsen wordt een zorgvuldige motivering gegeven van de reden waarom de boom waardevol is. De beschrijving geeft inzicht en duidelijkheid over de natuur-, milieu-, cultuurhistorische- en andere waarden en eventuele bijzondere functies van de boom. Zo’n motivering is tevens een toetsingskader voor een aanvraag om een vergunning, waardoor een besluit beter gemotiveerd en afgewogen kan worden. De eigenaar van een waardevolle boom kan Burgemeester en wethouders verzoeken de boom van de lijst met waardevolle bomen te laten verwijderen. Hiervoor geldt dezelfde procedure als bij een voordracht voor opname op de lijst. Naast de lijst wordt ook de boomzones vastgesteld. Dit is opgenomen op een kaart waarop deze zijn vastgelegd en die extra beschermd moeten worden. De bescherming richt zich hier op de zone en niet op de afzonderlijke bomen.

De structuurkaart wordt niet periodiek aangepast. Aanpassing vindt alleen plaats als daar aanleiding voor is. Dit kan zijn bij de evaluaties van de verordening en op tussenliggende momenten als een van de vele beleidsterreinen die de openbare ruimte raken nieuw beleid formuleert dat deze opzet raakt en aanpassing nodig maakt. Ook kan een verandering in de fysieke structuur ten gevolge van (her)ontwikkeling van openbare ruimte aanleiding zijn de boomzones te veranderen.