Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Grave

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGrave
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college.
CiteertitelReglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpCBO

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 52

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2013Nieuwe regeling

11-06-2013

Graafsche Courant, 25 juni 2013

CBO

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van het college

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave

gelet op artikel 52 van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen het:

 

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Artikel 1 Portefeuilleverdeling en vervanging

 • 1.

  Het college regelt de verdeling van zijn werkzaamheden

 • 2.

  Het college regelt de onderlinge vervanging in geval van verhindering of ontstentenis van één der wethouders.

 • 3.

  Het college regelt de vervanging van de burgemeester in geval van diens verhindering of ontstentenis.

 • 4.

  Een lid van het college dat verhinderd is zijn activiteiten uit te oefenen, geeft daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan de secretaris.

Artikel 2 Dag en plaats van de vergaderingen

 • 1.

  Het college vergadert in de regel eenmaal per week, als regel op dinsdagmorgen. Als de voorzitter of een wethouder het nodig acht, kan op een ander vergadertijdstip worden vergaderd, of kan een extra vergadering worden gehouden.

 • 2.

  Indien een wethouder een extra vergadering nodig acht, verzoekt hij onder opgave van redenen aan de voorzitter deze bijeen te roepen. De secretaris zorgt na overleg met de voorzitter voor een oproep voor deze vergadering, onder vermelding van de te bespreken onderwerpen. De oproep wordt zo mogelijk 24 uur van te voren aan de collegeleden aangeboden.

 • 3.

  De vergaderingen worden als regel in het gemeentehuis gehouden. Het college kan besluiten te vergaderen op een andere locatie.

Artikel 3 Besloten vergadering

 • 1.

  Het college vergadert als regel in een besloten vergadering.

 • 2.

  Het college kan besluiten een openbare vergadering te houden.

 • 3.

  De bepalingen van dit reglement zijn voorzover mogelijk van toepassing op een openbare vergadering.

Artikel 4 Verhindering

Wanneer een lid verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de secretaris. Als door de afwezigheid van een of meer leden het quorum niet aanwezig zal zijn, overlegt de secretaris met de voorzitter.

Artikel 5 Agenda en stukken

 • 1.

  De leden van het college ontvangen, door de zorg van de secretaris, als regel de donderdag voor de vergadering een agenda met bijbehorende stukken. Bijgevoegd worden in elk geval de ambtelijke voorstellen. De volledige verzameling vergaderstukken ligt voor de leden van het college ter inzage of is digitaal beschikbaar.

 • 2.

  Onderwerpen ten aanzien waarvan tijdige agendering als bedoeld in het eerste lid niet mogelijk is, maar waarvan geen uitstel mogelijk is, kunnen onder opgave van reden(en) van urgentie uiterlijk 8 uur voor de vergadering worden aangemeld bij de secretaris. Deze overlegt met de voorzitter of beraadslaging en besluitvorming zal plaatsvinden.

Artikel 6 De secretaris

 • 1.

  De secretaris is in elke vergadering van het college aanwezig.

 • 2.

  Bij verhindering of afwezigheid geeft hij daarvan kennis aan de voorzitter. De secretaris wordt in dat geval vervangen door de door het college aangewezen waarnemend secretaris.

 • 3.

  De secretaris draagt zorg voor al hetgeen binnen de hem opgedragen taak nodig is in het belang van een vlot verloop van de vergadering van het college.

Artikel 7 Deelneming derden aan de vergadering

Het college kan besluiten een ambtelijk medewerker of derden voor een vergadering uit te nodigen teneinde zijn mening ten aanzien van een onderwerp te geven dan wel een (nadere) toelichting te verschaffen op een agendapunt.

Artikel 8 Parafenbesluit en besluitenlijst

 • 1.

  Besluiten buiten de vergadering komen tot stand door een parafenbesluit, zijnde een conceptbesluit waarop door geen der leden van het college is aangegeven dat bespreking in een vergadering van het college gewenst is en waarop door alle collegeleden, buiten de vergadering voor akkoord is geparafeerd, waarna het als definitief parafenbesluit wordt beschouwd.

 • 2.

  Indien wegens spoedeisendheid een besluit, ter beoordeling van de secretaris en het eerstverantwoordelijk collegelid, geen uitstel duldt en door tenminste 2 collegeleden buiten de vergadering voor akkoord is geparafeerd, wordt het besluit als definitief parafenbesluit beschouwd. De secretaris doet een kopie van het besluit toekomen aan de leden van het college die geen paraaf hebben gezet.

 • 3.

  In de door het college vastgestelde vakantieperiode komen besluiten buiten de vergadering tot stand indien door tenminste 2 collegeleden buiten de vergadering voor akkoord is geparafeerd, waardoor het besluit als definitief parafenbesluit wordt beschouwd. In de eerstvolgende collegevergadering worden de besluiten ter kennis van het college gebracht.

 • 4.

  Na het plaatsen van de laatst benodigde paraaf dateert de secretaris het parafenbesluit. Het parafenbesluit wordt geacht te zijn genomen op de datum van de dagtekening door de secretaris.

 • 5.

  De secretaris draagt zorg voor het periodiek opstellen van een besluitenlijst, zijnde een gedagtekend en genummerd overzicht, met vermelding van de door het college in de betreffende periode genomen parafenbesluiten.

 • 6.

  Voor zover de aard en de inhoud van de besluiten zich daartegen niet verzetten, draagt de secretaris zorg voor spoedige toezending van de besluitenlijst aan de raad en voor openbaarmaking van de besluitenlijst op de in de gemeente gebruikelijke wijze.

Artikel 9 Mandaatverlening

 • 1.

  Indien tijdens de door het college vastgestelde vakantieperiode een collegebesluit wegens spoedeisendheid geen uitstel duldt zijn één of meer collegeleden bevoegd terzake een besluit te nemen.

 • 2.

  In de eerstvolgende vergadering van het college wordt van de uitoefening van het mandaat mededeling gedaan.

Artikel 10 Stemmingen

 • 1.

  Indien geen van de leden van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 2.

  Indien een lid van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt mondeling gestemd, tenzij het derde lid wordt toegepast.

 • 3.

  a. Indien een lid van het college dat verlangt, wordt bij het nemen van een besluit over een benoeming, voordracht of aanbeveling van personen gestemd bij gesloten en ongetekende briefjes.

  • b.

   Indien daarbij de stemming beperkt is tot een persoon en de stemmen staken, beslist het lot.

  • c.

   Indien in de overige gevallen bij een eerste stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij die eerste stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de tweede stemming zal plaatshebben. Indien bij de tussenstemming of bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Artikel 11 Besluitenlijst

 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor de besluitenlijst van de vergadering.

 • 2.

  De besluitenlijst bevat ten minste:

  • a.

   de namen van de aanwezige en afwezige leden;

  • b.

   de namen van de andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;

  • c.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • d.

   een formulering van de door het college genomen besluiten;

  • e.

   een zakelijke samenvatting van eventuele tijdens de vergadering gevoerde besprekingen met derden.

 • 3.

  Stemverhoudingen worden alleen vermeld als een lid van het college daarom vraagt.

 • 4.

  De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2013. Op dat moment vervalt het op 25 april 1995 vastgestelde reglement.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college op 11 juni 2013

R.Bransz, A.M.H. Roolvink,

secretaris burgemeester