Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Grave

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGrave
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2014
CiteertitelVerordening marktgelden Grave 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpWZB

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-201301-01-2015Nieuwe regeling

17-12-2013

De Maas Driehoek, 24 december 2013

WZB

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2014

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRAVE;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013;

 

gezien de "Marktverordening gemeente Grave 2010";

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2014

(Verordening marktgelden Grave 2014)

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam "marktgelden" worden rechten geheven voor het tijdens marktdagen innemen van standplaatsen, als bedoeld in de marktverordening voor de gemeente Grave, op het voor het houden van de wekelijkse warenmarkt aangewezen terrein.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene aan wie een standplaats als bedoeld in het vorige artikel is toegewezen.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De marktgelden worden geheven naar het aantal vierkante meters die voor een standplaats ter beschikking zijn gesteld.

 • 2.

  Bij de berekening van de marktgelden wordt een gedeelte van een vierkante meter voor een gehele vierkante meter gerekend.

Artikel 4 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is de periode waarvoor een vergunning voor een standplaats is afgegeven.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Het marktgeld is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak.

 • 2.

  Als van een standplaats waarvoor een vergunning is verleend gedurende één of meer marktdagen geen gebruik kan worden gemaakt omdat het marktterrein voor andere activiteiten in gebruik is, bestaat aanspraak op teruggaaf van het marktgeld, tenzij door het college van burgemeester en wethouders een andere plaats voor het houden van de markt is aangewezen. De teruggaaf wordt berekend naar rato van het aantal gemiste marktdagen in het betreffende kwartaal.

Artikel 6 Tarieven

De tarieven bedragen:

 • a.

  voor een dagplaats of standwerkersplaats,

  per dag of gedeelte daarvan per vierkante meter € 0,47

 • b.

  voor een vaste plaats, per kalenderkwartaal per vierkante meter € 5,26

 • c.

  voor verlenging van een plaats op de wachtlijst, voor één jaar € 12,12

Artikel 7 Wijze van heffing

De marktgelden worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota, kwitantie of andere schriftuur.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  De marktgelden moeten worden voldaan op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening marktgelden Grave 2013" van 18 december 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgelden Grave 2014".

Aldus besloten door de raad van de gemeente Grave in zijn openbare vergadering van 17 december 2013.

De griffier, De voorzitter,

J. Roelofs A.M.H. Roolvink