Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Grave

Verordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen Grave 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGrave
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen Grave 2018
CiteertitelVerordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen Grave 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Invorderingswet 1990
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019Nieuwe regeling

07-11-2017

Gemeenteblad d.d. 15 november 2017, nr. 200641

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen Grave 2018

 

 

De raad van de gemeente Grave

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 september 2017

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de gemeentelijke leidraad invordering;

 

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te actualiseren en opnieuw vast te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke heffingen;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende: 

 

VERORDENING KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN GRAVE 2018

Artikel 1 Te verlenen kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende gemeentelijke heffingen kan volledige kwijtschelding worden verleend voor:

 • a.

  de afvalstoffenheffing (vast bedrag);

 • b.

  de rioolheffing.

Artikel 2 Uitgesloten van kwijtschelding

Voor zover nog niet geregeld in de onderscheidene gemeentelijke belastingverordeningen wordt voor andere dan de in artikel 1 genoemde gemeentelijke heffingen geen kwijtschelding verleend.

Artikel 3 Kosten van bestaan

In afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt:

 • a.

  het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 procent van de bijstandsnorm;

 • b.

  de kwijtscheldingsnorm voor personen van 65 jaar of ouder verhoogd tot 100 procent van de toepasselijke netto AOW-bedragen.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 6 Vergoeding opdrukzakken

 • 1.

  Als door een belastingplichtige in enig belastingjaar aanspraak kan worden gemaakt op volledige kwijtschelding van de aanslag afvalstoffenheffing over een periode van 12 maanden wordt een bedrag terugbetaald wegens kosten van de betaalde opdrukzak dat is gebaseerd op een gebruik van het volgend aantal zakken:

  • a.

   bij een éénpersoonshuishouden 12 zakken

  • b.

   bij een twee- tot en met vierpersoonshuishouden 20 zakken

  • c.

   bij een vijf- of meerpersoonshuishouden 27 zakken

 • 2.

  Bij de berekening van het bedrag wordt uitgegaan van de prijs van de zak die geldt in de periode waarover het verzoek om kwijtschelding is toegekend.

 • 3.

  Als een belastingplichtige recht heeft op gedeeltelijke kwijtschelding of wanneer men slechts een gedeelte van het jaar belastingplichtig is, worden de terug te betalen kosten van de opdrukzakken naar rato van het kwijtgescholden bedrag dan wel naar rato van het aantal maanden berekend

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 8 Overgangsbepaling

De “Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen” vastgesteld bij raadsbesluit van 24 september 2013 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Verordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen Grave 2018”.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Grave in zijn openbare vergaderingvan 7 november 2017.

 

 

 

De raad voornoemd,

 

 

 

mr. M.L.A. Vermaaten

A.M.H. Roolvink MSc

plv. griffier

voorzitter