Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Grave

Nadere regel Contractsubsidie gemeente Grave 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGrave
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regel Contractsubsidie gemeente Grave 2017
CiteertitelNadere regel Contractsubsidie gemeente Grave 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Grave 2017

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-2017Nieuwe regeling

03-01-2017

Gemeenteblad d.d. 9 januari 2017 nummer 4111

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regel Contractsubsidie gemeente Grave 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave;

 

gelet op de kadernotitie Subsidiestelsel gemeente Grave “Samen staan we sterk” en de Algemene subsidieverordening gemeente Grave 2017

 

besluit vast te stellen de Nadere regel Contractsubsidie gemeente Grave 2017:

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze Nadere regel wordt onder contractsubsidie verstaan:

Subsidie verstrekt aan instellingen en organisaties waarbij de hoogte van de subsidie direct is gekoppeld aan de kwaliteit en kwantiteit van de te leveren diensten of producten en uit te voeren activiteiten. De gemeente formuleert wat er van de organisaties verwacht wordt. De organisaties zelf vullen in hoe dat het beste kan gebeuren. Dat is immers hun expertise.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze Nadere regel is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 benoemde doelgroepen en hun activiteiten.

Artikel 3. Doelgroep

Contractsubsidie wordt verstrekt aan (semi-)professionele organisaties en instellingen evenals aan lokale vrijwilligersorganisaties (verenigingen en stichtingen zijnde rechtspersonen zonder winstoogmerk).

Met name wordt contractsubsidie verstrekt aan lokale vrijwilligersorganisaties voor het uitvoeren van hun kernactiviteiten welke bijdragen aan het gemeentelijke beleid en die behoren tot de volgende vastgestelde categorieën:

 • 1.

  Carnaval;

 • 2.

  Toneel;

 • 3.

  Gildes;

 • 4.

  Koren/zangverenigingen.

Aan lokale vrijwilligersorganisaties behorende tot de categorie Buitensport wordt contractsubsidie verstrekt overeenkomstig de met betreffende verenigingen afgesloten privatiseringsovereenkomsten.

Artikel 4. Grondslagen voor de Contractsubsidie

De hoogte van de subsidie is direct gekoppeld aan de kwaliteit en de kwantiteit van de te leveren diensten of producten en de uit te voeren activiteiten op grond van de hierover gemaakte afspraken.

Artikel 5 Specifieke voorwaarden voor de Contractsubsidie

 • 1.

  Voldaan dient te worden aan de uitgangspunten zoals opgenomen in de kadernotitie Subsidiestelsel gemeente Grave “Samen staan we sterk”

 • 2.

  De activiteiten dienen ten goede komen aan de inwoners van de gemeente Grave;

 • 3.

  Voor gildes, koren/zangverenigingen, carnavals- en toneelverenigingen gelden de volgende grondslagen:

  a.jaarlijks wordt op grond van een aanvraag een vast bedrag beschikt van € 500,- voor uitvoering van de activiteiten waarbij geldt dat:

  • i.

   koren/zangverenigingen minimaal 2 keer per jaar gratis toegankelijke openbare optredens verzorgen;

  • ii.

   carnavalsverenigingen hun bijdrage leveren aan het openbare carnaval.

Artikel 6. Weigeringsgronden

Subsidie op grond van deze regeling kan worden geweigerd in geval:

 • 1.

  De subsidieaanvrager niet behoort tot de in artikel 3 genoemde doelgroep;

 • 2.

  Niet wordt voldaan aan de in artikel 5 genoemde voorwaarden;

 • 3.

  Het op basis van de in artikel 4 genoemde zaken het te verlenen subsidiebedrag lager is dan € 250,-.

Artikel 7. Aanvraag

Een aanvraag om een subsidie wordt jaarlijks ingediend een de hand van een door de gemeente Grave opgesteld aanvraagformulier (inclusief gevraagde bijlagen).

Artikel 8. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt overeenkomstig de Algemene Subsidieverordening gemeente Grave 2017, ingediend vóór 1 mei voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze Nadere regel niet van toepassing verklaren of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieverstrekker leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze Nadere regel treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking;

 • 2.

  Deze Nadere regel wordt aangehaald als: Nadere regel Contractsubsidie gemeente Grave 2017.

burgemeester en wethouders van Grave,

J.J.L. HeerkensA.M.H. Roolvink

secretaris burgemeester